Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TLC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
100%
PL
Przedstawiono wyniki oznaczeń azotanu amonu (podstawowego składnika górniczych materiałów wybuchowych - GMW) w próbkach betonu, piasku i drewna. Matryce te stanowiły otoczenie ładunków GMW. Analizy wykonywano metodą instrumentalnej chromatografii cienkowarstwowej. Po detonacji ładunków analizowano nieprzereagowaną pozostałość azotanu amonu, oceniając możliwość identyfikacji tego związku w kryminalistycznych miejscach zdarzeń.
EN
The paper presents the results of determination of ammonium nitrate, which remains in detonation products of industrial explosives. The charges of the explosives containing ammonium nitrate were detonated inside the concrete, sand and wood samples. After detonation, an attempt was made to detect ammonium nitrate in the matrixes using instrumental thin layer chromatography. In this way a possibility of identification and determination of ammonium nitrate on the spots of criminal events was confirmed.
PL
Opisano budowę i zasadę działania podstawowej aparatury stanowiącej oprzyrządowanie współczesnej chromatografii cienkowarstwowej (TLC). Informacje uszeregowano odpowiednio do etapów analizy chromatograficznej. Podano zasadę działania sprzętu do nanoszenia próbek (Linomat, Nanomat), komór do rozwijania chromatogramów (OPLC, AMD) oraz sprzętu do wizualizacji i analiz ilościowych (densytometria). Wykazano, że instrumentalna chromatografia cienkowarstwowa jest pewną, powtarzalną i precyzyjną metodą analityczną, która znajduje coraz szersze zastosowanie do rozwiązywania wielu trudnych zadań analitycznych.
EN
In the paper the construction and operation principle of the basic instrumentation of the modern thin-layer chromatography (TLC) is presented. The text is organised in accordance with the consecutive stages of chromatographic analysis. The principle of operation of equipment for sampling (LINOMAT, NANOMAT), chromatograms development (classical, OPLC and AMD chambers) and apparatus for visualisation and quantitative (densitometric) analysis is described. It is shown that instrumental TLC is a reliable, reproducible and precise analytical method, which is wider and wider used for solving many difficult analytical problems.
3
Content available Analiza substancji biologicznie aktywnych
100%
PL
W pracy opisano wykorzystanie barwy rozdzielanych substancji w analizie chemicznej, wykonywanej metoda chromatografii cienkowarstwowej TLC. Analiza substancji metodą TLC jest stosunkowo prosta i nie wymaga skomplikowanej aparatury, natomiast jej słabą stroną jest detekcja i identyfikacja rozdzielonych substancji. W związku z powyższym autorzy pracy zwrócili szczególną uwagę na metody detekcji substancji na płytkach chromatograficznych, zwłaszcza na różnego rodzaju reakcje z rozdzielonymi, bezbarwnymi substancjami, które zarówno umożliwiają ich wykrycie, jak i możliwość identyfikacji (analizę jakościową) na podstawie ich charakterystycznej barwy. Z drugiej strony intensywność zabarwienia otrzymanych pasm chromatograficznych na płytkach TLC maja bezpośredni związek z czułością i oznaczalnością tych substancji, gdyż im bardziej intensywną barwę posiada plamka rozdzielanej substancji, tym intensywnej absorbuje kwanty promieniowania UV-VIS a tym samym umożliwia detekcje tych składników na niższym poziomie stężeń.
4
100%
PL
Przedstawiono wyniki doświadczeń nad zastosowaniem chromatografii cienkowarstwowej (TLC) do analizy nowych wysokoenergetycznych materiałów (HNIW, TEX, TNAZ, DADNE) na tle stosowanych powszechnie klasycznych materiałów wysokoenergetycznych. Dobrano układ chromatograficzny umożliwiający poprawny rozdział badanych związków i określono ich parametry analityczne. Zaproponowane rozwiązanie analityczne wykorzystano do identyfikacji powybuchowych pozostałości materiałów wybuchowych w próbach gleby i betonu. Anality wydobywano z matryc techniką ekstrakcji cieczowej, a następnie zatężano, oczyszczano i analizowano za pomocą TLC (TLC wykorzystano do celów preparatywnych i anlitycznych). Wykazano możliwość wykorzystania zaproponowanej procedury analitycznej do identyfikacji powybuchowych pozostałości materiałów wybuchowych w próbkach pobranych z miejsc zdarzeń.
EN
Results of invastigation on application of instrumented thin layer chromatography (TLC) in detection and analysis of novel high energetic explosives such as HNIW, TEX, TNAZ and DADNE in the presence of conventional explosives like TNT, HMX, RDX, PETN and TETRYL are presented. Chromatographic systems that make possible the separation of the tested explosives were found and the analytical parameters were determined. The developed analytical procedures were used to identify the compounds in post explosion environmental samples. Analytes were recovered from soil and concrete by liquid extraction and the concentrated extracts were purified and analyzed using TLC technique (TLC was used for preparative and analytical purposes). The possibility of application of the procedures for identification of post explosion of the explosives in samples, taken from the place where an explosives charge has been detonated, is confirmed
5
Content available remote Oznaczanie pochodnych furanu w olejach transformatorowych
100%
PL
Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem chromatografii cienkowarstwowej (TLC) do oznaczania wybranych pochodnych furanu w olejach transformatorowych. Wykazano możliwość szybkich, skriningowych pomiarów 5-hydroksymetylo-2-furfuralu, 5-metylo-2-furfuralu i 2-furfuralu. Anality, wydzielone na płytce chromatograficznej w odwróconym układzie faz, oznaczono przy użyciu o-aminotiofenolu. Produkty derywatyzacji wykazują intensywną fluorescencję, umożliwiając oznaczenie na poziomie ppm. Wyniki badań mogą wykorzystane do oceny stopnia zużycia izolacji papierowej.
EN
The paper contains results of researches on application of thin layer chromatography (TLC) for determination of selected furan derivatives in transformer oils. The possibility of quick, screening measurements of content of 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-methyl-2-furfural and 2-furfural has been shown. Analytes, separated on a chromatographic plate using reversible phase system, have been determined by the use of o-aminophenol. Products of derivation show intense fluorescence enabling their determination at the level of ppm. The obtained results can be used for assessment of the degree of a paper insulation wear.
EN
Thin layer chromatography (TLC) has been used for screening analysis of extracts from Rhodiola rosea roots. TLC is a fast, simple and inexpensive screening technique, often used in qualitative analysis of plant substances. The results of TLC analysis confirmed presence of sugars, terpenes, terpenoids, saponines and propylpropanoids in Rhodiola roots. The extracts of Rhodiola rosea revealed strong antioxidant activity.
EN
An effect of ultraviolet A (UVA) radiation on fluoxetine stability in solid phase with and without the presence of selected metal ions was studied using the chromatographic-densitometric method. Silica gel TLC F254 plates were used as the stationary phase and chloroform-methanol-ammonia 25% (45:4.5:0.5, v/v/v) as the mobile phase. The chromatograms were recorded densitometrically at a wavelength of λ = 260 nm.Both the concentration and kind of an ion have an effect on the photodegradation process. Kinetic studies demonstrated that fluoxetine photodegradation is the fastest in the presence of Cu(II) ions, decreases in the presence of Fe(III) and Fe(II) ions, and is the lowest in the presence of Al(III) ions. Under conditions established without the presence of metal ions, fluoxetine maintains photostability.The liquid chromatography-electrospray ionization/mass spectrometry (LC-ESI/MS) method was applied for the identification of decomposition products noting the presence of 3-phenyl-3-hydroxypropylamine and 4-trifluoromethylphenol.
EN
The effect of conditioning of the silica layer by mobile phase vapour, diethylamine vapour and its aqueous and methanolic solutions, and ammonia vapour on the retention of alkaloids eluted with multicomponent non-aqueous mobile phases was examined. Effect of conditioning time and vapour phase composition on system efficiency and peak symmetry was investigated, as also was the effect of vapour phase composition on separation selectivity. The most effective and selective systems were used for separation of the alkaloid fraction from Fumaria officinalis.
EN
A simple and rapid thin-layer chromatographic (TLC)–image analysis method was developed for stability-indicating studies and determination of andrographolide in bulk drug and in Andrographis paniculata formulations. Good chromatographic separation of andrographolide and the degradation products under various stress conditions was achieved on a silica gel G60 F254 TLC plate with the use of two mobile phases, dichloromethane—toluene—ethanol (6:3:1, v/v/v) and toluene—ethyl acetate—formic acid (5:3.5:1.5, v/v/v) and p-anisaldehyde as visualization reagent. Image analysis of the scanned TLC plate was performed by Sorbfil TLC Videodensitometer, UN-SCAN-IT, JustTLC, and ImageJ software to measure the quantity of the dark bluecolored band of andrographolide on a TLC plate. The TLC—image analysis method was validated in terms of specificity, linearity, sensitivity, precision, accuracy, and robustness and was also applied for determination of the amount of andrographolide in A. paniculata formulations and the content of andrographolide remained in the samples under forced degradations. The analytical results determined by the TLC—image analysis method, TLC—densitometry, and high-performance liquid chromatography (HPLC) methods were compared and found to be not significantly different.
EN
Because chemical and pharmacological studies of Eleutherococcus species growing in Asia showed their biological activity depends on glycosides known as eleutherosides, we used TLC to search for eleutherosides in ethanol extracts of the roots of E. senticosus , E. setchuensis , E. sesiliflorus , E. henryi , E. gracilistylus , and E. divaricatus cultivated in Poland. Eleutherosides B, E, and E 1 were identified in all the roots investigated and isofraxidin was identified in the roots of E. senticosus . Satisfactory separation of the eleutherosides from other components of the extracts was achieved by use of two mobile phases in two-step elution. The identity of the resolved compounds was confirmed by comparing their R F values and UV spectra with those of standards.
EN
Twelve heterocyclic bases and their deratives have been analysed by TLC on stationary phases with bonded cyano, amino and diol groups with n-propanol/ n-hexanemixtures as mobile phase. The relationship between the RM values of the compounds examined and the composition of the mobile phase has been determined as the function RM=f(logx). The affinity of the individual solutes to the mobile phase and to the stationary phases has been study.
PL
Przeprowadzono analizę chromatograficzną 12 zasad heterocyklicznych metodą TLC stosując jako fazę stacjonarną nośniki ze związanymi grupami amonowymi, diolowymi oraz cyjanowymi w układzie n-propanol/n-heksan. Wyznaczono zależności pomiędzy parametrami retencji RM badanych związków a składem fazy ruchomej korzystając z równania RM = f(logx). Określono wpływ fazy ruchomej, rodzaju nośnika oraz budowy badanych związków na mechanizm retencji.
EN
A simple, selective, precise, and stability-indicating thin-layer chromatographic method has been developed and validated for analysis of some angiotensin II receptor antagonists (AIIRAs), namely, Losartan potassium (Los-K), Irbesartan (Irb), and Candesartan cilexetil (Cand) in the bulk drug and in pharmaceutical formulations (tablets). The method was based on using TLC plates pre-coated with silica gel G 60 on aluminum sheets as stationary phase and the development system was performed using chloroform:methanol (9:1) giving well separated and compact spots for all the studied drugs (RF values 0.41–0.53). The separated spots were characterized by viewing under the UV lamp, then visualized as orange spots by spraying with Dragendorff’s reagent and measured by densitometry. Under the optimum chromatographic conditions, linear relationships were obtained between response and concentrations of each studied drug with high correlation coefficients (0.9985–0.9994). Good accuracy and precision were successfully obtained for the analysis of tablets containing each drug alone or combined with diuretic drug hydrochlorothiazide (HCTZ). No interferences could be observed from the co-formulated HCTZ, commonly encountered excipients present in tablets as well as the degradation products. The results were compared successfully with reported methods and can be used as a stability-indicating assay.
EN
Use of thin-layer chromatography (TLC) for quality control of herbal medicinal products (HMPs) is very useful for determining and comparing the compositions of such products. In Mexico, HMPs are sold as herbal dietary supplements, and there is no legislation regarding their quality control. Heterotheca inuloides, Citrus aurantium, Peumus boldus, Equisetum arvense, Eucalyptus globulus, Ginkgo biloba, Mentha piperita, Aloe vera, Salvia officinalis , and Cassia senna are some of the major commercial products obtained from plants in this region. In this paper we describe the effectiveness of TLC methods for quality control of several commercial products containing plants and their extracts. We used one or several specific markers for each type of plant. In only 20% of the 40 commercial products that were analysed did the chromatographic characteristics of the respective plants match those of the specific respective marker compounds. These results highlighted a problem arising from the lack of regulation of these products. The proposed TLC methods are simple, sensitive, and specific, and can be used for routine quality control of raw herbal products and formulations of the plants tested. The results obtained emphasize the need to develop simple and reliable analytical methods that can be performed in any laboratory for the purpose of quality control of dietary supplements or commercial herbal products sold in Mexico.
EN
A quite simple and rapid TLC-densitometric method for the identification of α-escin (Aescin) in bulk drug substances was developed. In so doing, different chromatographic conditions, including various mobile and stationary phases, were tested. A TLC densitometric determination of the examined compound was performed without using visualizing reagent, yet with the use of appropriate dipping reagents, in order to obtain reliable UV-densitometric measurements of α-escin - a substance which has weak chromophore groups. Herein, the application of a mobile phase containing n-butanolacetic acid-water in volume composition 30:7:13, the use of silica gel 60F254 plates with concentrating zone, and subsequent application of 10% sulphuric acid in ethanol or 5% vanillin in methanol/sulphuric acid, respectively, provided the best results in a TLCdensitometric study of α-escin. The described method was successfully employed to identify α-escin in commercial samples that were in an oral dosage form (tablets) and also in the form of gel containing 20 mg of α-escin.
PL
Badano wpływ wody obecnej w mieszaninie nitrującej na otrzymywanie 1,1-diamino-2,2-dinitroetenu. Najpierw poprzez kondensację chlorowodorku acetamidyny z malonianem dietylu otrzymano 2-metylopirymidyna-4,6-dion, który poddany nitrowaniu i następnie hydrolizie daje FOX-7. Przeprowadzono próby nitrowania przy różnych stosunkach molowych kwasu siarkowego do azotowego i po powiększeniu skali procesu. Otrzymane wyniki potwierdzają, że obecność niewielkiej ilość wody poprawia wydajność otrzymywania FOX-7.
EN
The influence of water concentration in reacting mixture on the yield of 1,1-diamino-2,2-dinitroethene (FOX-7) was investigated. At first, by treatment of acetamidine hydrochloride with diethylmalonate, 2-methyl-pyrimidine-4,6-dione was obtained, which on nitration followed by hydrolysis gave FOX-7. Different molar ratios of sulfuric acid to nitric acid in nitration as well as scale-up of these processes were tested. It results from the obtained data that small amount of water in the initial nitrating mixture improves the yield of FOX-7.
PL
Przeprowadzono badania wyjaśniające wpływ eluentu oraz fazy stacjonarnej na wartość parametrów elucji mono-, di-, triacylogliceroli oraz wolnych kwasów tłuszczowych, eluowanych w warunkach cienkowarstwowej chromatografii cieczowej (TLC). Celowo wykorzystano sorbenty inne niż kopolimer styrenu i di-winylobenzenu (SDVB). Starano się dobrać taki eluent, aby możliwe było rozdzielanie tłuszczów za pomocą chromatografii wykluczania z kontrolowaną sorpcją. W przyszłości rozwiązania te powinny zastąpić drogie kolumny z wypełnieniem SDVB. Modyfikując warunki rozdzielania można znacznie zmieniać rozdzielczość i selektywność układów rozdzielczych. Dobór optymalnego składu eluentu i programu elucji powinien być dokonywany z zastosowaniem techniki TLC, co znacznie przyspiesza dobór optymalnych warunków separacji.
EN
This paper shows results of investigations explaining influence of the type of the eluent and the nature of the stationary phase for elution parameters of model compounds eluted in the thin layer chromatography (TLC) conditions. Separation of mono-, di-, triglycerides and free fatty acids was performed using TLC plates dedicated to normal phase chromatography (silica gel “Si60 F 254”) and reversed phase chromatography (oktadecylosilan phase “RP18 F254”). Single-step elutions using eight selected eluents of varying elution strength were carried out. Performed studies revealed that certain modifications of separation conditions can lead to changes in resolution and selectivity of separation systems. Studies were conducted to create model separation systems and to examine which model system gives such good results of tested compounds separation that it is worth to transfer the best conditions to a larger scale – to studies using column liquid chromatography. Sorbents other than a copolymer of styrene and divinylbenzene (SDVB) were used intentionally, and the aim was to select an appropriate eluent which would allow for separation of fats using size exclusion chromatography with controlled sorption. In the future, this solution should replace expensive SDVB packed columns.
PL
Przedstawiono wyniki doświadczeń nad zastosowaniem instrumentalnej chromatografii cienkowarstwowej (TLC) do oznaczania 1,1-diamino-2,2-dinitroetenu (DADNE), 2-metylopirymidyna- 4,6-dionu (substrat) oraz związków przejściowych, otrzymywanych w trakcie syntezy DADNE. Wyznaczono parametry analityczne ww. substancji oraz metodykę ich oznaczeń. Wykazano możliwość zastosowania TLC do monitorowania procesu technologicznego.
EN
The paper presents investigation results on application of thin layer chromatography (TLC) for determination of 1,1-diamino-2,2-dinitoethene (DADNE), its substrate and intermediate products produced in the synthetic path starting from 2-methyl-pyrimidine-4,6-dione. Analytical parameters of the substances and methodology of their quantitative analysis were determined. The developed methods were used for controlling the DADNE synthesis process.
18
Content available Stężanie par materiałów wybuchowych
84%
PL
Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem instrumentalnej chromatografii cienkowarstwowej do pomiaru skuteczności retencji wybranych materiałów wybuchowych (TNT, NG i TAT P) na adsorbentach stosowanych w analizatorach par MW lub produktach ich rozkładu. Dowiedziono, że wstępne stężanie może być wykorzystane wyłącznie do detekcji par MW; analizy ilościowe nie są możliwe, ponieważ nie zaobserwowano liniowych zależności między czasem retencji a masą zaadsorbowanych MW. Wykazano też, że szybka detekcja stężonych par MW jest możliwa jedynie przy użyciu detektorów o wykrywalności granicznej rzędu nanogramów.
EN
Application of the instrumented thin-layer chromatography (TLC) for the evaluation of retention effectiveness of chosen explosives (TNT, NG, TAT P, PETN ) on some adsorbents used in explosive vapor (or the explosive decomposition products) analyzers is presented. It was confirmed that the initial preconcentration can be used only for detection of explosives; quantitative analysis cannot be performed because there is no linear dependence of the adsorbed mass of an explosive on the retention time. It was also shown that fast detection of the concentrated explosive vapor is possible only with using detectors whose detection limits are at a level of nanograms.
PL
W pracy podjęto próby analizy jakościowej wybranych produktów pszczelich pod względem zawartości kwasów fenolowych. Są one bogatym źródłem naturalnych związków biologicznie czynnych, których właściwości profilaktyczne i lecznicze uwarunkowane są m.in. przez aktywność przeciwutleniającą. Celem niniejszej pracy była analiza miodu, pyłku kwiatowego, pierzgi oraz propolisu z wykorzystaniem technik chromatograficznych (TLC i SPE) do oceny zawartości fenolokwasów. Dobrano optymalne warunki rozdziału kwasów fenolowych. W badanych produktach pszczelich wyizolowano i zidentyfikowano kwasy: cynamonowy, galusowy, anyżowy, ferulowy, gentyzynowy, syryngowy, kawowy, wanilinowy oraz p-kumarowy.
EN
In this work attempts were made to establish the optimal conditions for qualitative analysis of chosen bee products, in terms of content of phenolic acids. The bee products are a rich source of biologically active natural compounds the preventive and therapeutic properties of which are determined inter alia by their antioxidant activity. The aim of this study was to analyze the honey, pollen, bee bread and propolis using chromatographic methods (TLC and SPE) in order to evaluate the phenolic content. The optimum separation conditions for phenolic acids were selected. In the studied bee products the following acids were isolated and identified: cinnamic, gallic, anisic, ferulic, gentisic, syringic, caffeic, vanillic and p-coumaric acids.
EN
Operationally simple, general and sensitive method for the visualization of organic azides on TLC plates was developed. The protocol is based on triphenylphosphine-mediated reduction of azides to the corresponding amines which give contrasting color spots with ninhydrin.
PL
Opisano prostą, ogólną i czulą metodę wybawiania azydków organicznych na płytkach TLC, bazującą na ich redukcji do odpowiednich amin, które w reakcji z ninhydryną dają kontrastowo zabarwione plamy.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.