Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 861

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Finanse przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
XX
Główną tezą tego artykułu jest pogląd, że rozwiązanie trudności finansowych ONZ mogłoby nastąpić przez ustalenie na nowo skali składek państw członkowskich oraz określenie poziomu i kierunku wydatków.
XX
Podstawy współczesnej teorii finansów przedsiębiorstw sięgają wstecz do połowy ubiegłego wieku i wiążą się z pracami Franco Modiglianiego oraz Mertona Millera. Społeczny i gospodarczy kontekst naukowej refleksji dotyczącej podstaw podejmowania ekonomicznie uzasadnionych decyzji przez przedsiębiorstwa w zakresie kształtowania struktury kapitału wymaga rewizji. Procesy społeczne oraz gospodarcze wiążą z potrzebą oceny paradygmatów teorii finansów przedsiębiorstwa sformułowanych prawie sześć dekad temu. Przedmiotem opracowania jest wpływ zjawisk i procesów społecznych charakterystycznych dla pierwszych dekad XXI w. na teoretyczne postrzeganie finansów przedsiębiorstwa. Celem rozdziału jest identyfikacja niezbędnych korekt w dominujących teoretycznych modelach podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach na podstawie krytycznej analizy ich zdolności do wyjaśnienia wpływu zachodzących zmian w społeczeństwie na zachowania przedsiębiorstw. Wskazany pozytywny wątek stanie się podstawą dla sformułowania dezyderatów dotyczących kierunków analizy finansów przedsiębiorstwa, rozumianego jako zbiór relacji w miejsce tradycyjnego postrzegania przedsiębiorstwa jako struktury kapitałów (dźwigni) oraz struktury aktywów (portfela inwestycji). (fragment tekstu)
3
Content available remote Teorie struktury kapitału a cykl życia przedsiębiorstwa
80%
XX
Rozwój przedsiębiorstw ma charakter cykliczny. Można zauważyć, że struktura kapitału zmienia się z czasem ich funkcjonowania. W artykule przedstawiono badania dotyczące kształtowania się struktury kapitału w różnych fazach życia przedsiębiorstwa, co jest związane przede wszystkim z możliwościami kapitałowymi, polityką dotyczącą zysków zatrzymanych i dywidend oraz wahaniami aktywności gospodarczej. Do badań wykorzystano dane rynkowe polskich spółek giełdowych za 2010.(abstrakt oryginalny)
EN
The development of business is cyclical. It seems that the capital structure changes with time. The paper describes some research on the evolution of capital structure in different phases of its life, which is associated primarily with the possibilities of capital, policy on retained earnings and dividends and the volatility of economic activity. Data were used to study for Polish listed companies in 2010.(original abstract)
XX
Sektor MŚP w Polsce charakteryzuje się szerokim wachlarzem stosowanych ewidencji zdarzeń gospodarczych. Wynika to z przyjętej przez ustawodawcę polityki uproszczeń ewidencyjnych oraz form opodatkowania, które może stosować mały przedsiębiorca. W artykule scharakteryzowano główne kierunki stosowanych uproszczeń koncentrując się na tzw. odstępstwach podatkowych, czyli takich których delegacje można znaleźć w ustawach podatkowych. Następnie przeprowadzono analizę wpływu odstępstw podatkowych na ocenę małej firmy oraz zaprezentowano wnioski z niej wynikające. (abstrakt oryginalny)
EN
SME's sector in Poland characterize wide fan of used economic filling systems. It derives from politics of tax simplification in Polish low, which can be used by small firm. The article presents main direction of used simplifications, focusing on tax departures. These departures, concerning basic information system in the enterprise, have to influence to the methods and quality of financial condition's valuation. The second part of the article points to analysis of influence tax departures to the rating of small enterprise. It involves conclusions from this analysis, too. (original abstract)
XX
Wszelkie postacie funkcjonowania firmy winny podlegać stałemu monitorowaniu pod względem racjonalności, głównie z finansowego punktu widzenia. Wiedzę tą należy rejestrować, analizować i wykorzystywać do prognozowania. Wskazane jest wprowadzenie w pełni zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego swoimi modułami większość obszarów funkcjonowania firmy. (fragment tekstu)
EN
Basic economic and market knowledge in addition to good luck are competent and effective enough to save a company from its troubles. What is more, this knowledge will help provide financial, organisational, employment and quality management restructuring . Problems within a company need judiciousness and calmness in action, not a revolution. A revolution would be too expensive for an already unstable company. From financial point of view, any forms of company functions should be subject to continuous audit to avoid further problems. This knowledge should be registered, analysed and used for forecasting. It is advisable to introduce a fully integrated computing system including the modules for most areas of the company's function.(original abstract)
XX
W ramach badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej prowadzone są badania przedsiębiorstw, m.in. w zakresie przychodów i kosztów, wyników działalności gospodarczej, składników aktywów obrotowych, źródeł finansowania majątku, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, czy też nakładów na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych, oceny potencjalnej zdolności kredytowej. W artykule zestawiono i poddano analizie szeregi czasowe wybranych relacji ekonomicznych i wskaźników struktury podmiotów gospodarczych z województwa zachodniopomorskiego o liczbie pracujących powyżej 49 osób.(abstrakt oryginalny)
EN
Within the framework of Polish statistical program enterprises are surveyed and data is col- lected on revenues, costs, financial resuhs, assets, liabilities, taxes, inyestments outlays on fixed as- sets, intangibles, creditworthiness and other variables. The paper lists and shortly presents existing surveys, and provides some illustrative results.(original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najczęściej stosowanych metod prognozowania potrzeb finansowych w organizacjach gospodarczych. (fragment tekstu)
EN
The most commonly used method to forecast future needs for funds are cash flow method and projected balance sheet method. There are essential natures of each approach in this article. Each method is illustrated by reference to a simple situation. (original abstract)
XX
Zaprezentowano koncepcje nowych rozwiązań w dziedzinie metodyki oceny działalności DOKP oraz tworzenia i podziału funduszu załogi, różniące się zasadniczo od obecnych. Autor zaproponował zestaw 36 mierników oceny działalności DOKP przez Dyrekcję Generalną PKP.
XX
W artykule zaprezentowano koncepcję utworzenia przez Przedsiębiorstwo PKP własnego banku, który ułatwiałby finansowanie i kredytowanie tak własnej działalności PKP jak i przedsiębiorstw korzystających z jej usług transportowych.
XX
Podstawowym strategicznym celem działalności przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego wartości. Nie będzie ona skuteczna, jeśli nie zostaną rozpoznane wszystkie czynniki, które determinują wartość. W artykule zaprezentowano różne podejścia do klasyfikacji nośników wartości z punktu widzenia ich istotnego wpływu na generowanie wartości przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The main strategic goal of business is to maximize its value. It will not be effective unless identified all the factors that determine value. Article presents various approaches to the classification in terms of media value view of their significant impact on generating business value.(original abstract)
XX
Przedstawiona analiza jest próbą empirycznej weryfikacji czynników kształtujących rentowność przedsiębiorstw w Polsce, na podstawie źródłowych sprawozdań finansowych za rok 1995 ("Lista 500") największych przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego o różnych formach własności.
XX
W artykule omówiono zagadnienie wykorzystania metod statystycznych do analizy potrzeb kapitałowych (finansowych) firmy. Pierwszą część poświęcono jednorównaniowym modelom ekonometrycznym, służącym do wyznaczania najbardziej prawdopodobnych przyszłych wielkości zmiennych, istotnych z punktu widzenia planu finansowego przedsiębiorstwa. Druga część artykułu zawiera rozważania na temat możliwości wykorzystania wielorównaniowych modeli finansowych firmy, pozwalających między innymi uzyskiwać informacje o wielkości zapotrzebowania na środki finansowe przedsiębiorstwa przy różnorakich uwarunkowaniach. Wskazano w niej także na szczególną użyteczność omawianych modeli do planowania potrzeb kapitałowych w firmie.
XX
Zastosowanie cen transferowych wiąże się z powstaniem wskutek decentralizacji przedsiębiorstw wyodrębnionych rachunkowo ośrodków odpowiedzialności, dla których ceny transferowe pełnią funkcję systemu rozliczeń wzajemnych z tytułu wymiany półproduktów, wyrobów i usług, udzielania pożyczek oraz świadczenia usług niematerialnych. Ceny transferowe mogą być kształtowane na podstawie cen rynkowych, kosztów lub zostać wynegocjowane. Na podstawie przytoczonych wyników badań nad wykorzystaniem w praktyce metod kształtowania cen transferowych można zaobserwować, że najczęściej spotykaną formułą ich ustalania są koszty całkowite, niekiedy koszty całkowite powiększone o narzut zysku.(abstrakt oryginalny)
EN
The implementation of transfer prices is associated with the company decentralization and the rise of responsibility accounting centres where transfer prices act as an internal exchange system for semi-products, goods and services, intra company loans and intangibles. Transfer prices can be based on costs, market prices or be negotiated. According to the results of surveys of applying the transfer pricing methods in practice, it can be observed that the most common formula is based on the full cost, sometimes on the full cost plus mark-up.(original abstract)
14
Content available remote Wpływ CSR na sytuację finansową przedsiębiorstw - przegląd badań
80%
XX
Celem opracowania jest próba ustalenia stanu badań na temat relacji między wynikami społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw a ich wynikami finansowymi. Podczas przeglądu publikacji zagranicznych główna uwaga skupiona była na badaniach ilościowych. Najważniejszym efektem przeprowadzonego przeglądu literatury jest zestawienie wyników badań pozytywnie odnoszących się do wyżej wymienionego związku oraz tych badań, których wyniki wskazują na negatywne lub neutralne zależności. Można zauważyć, że ogólny kierunek badań jest nastawiony na udowodnienie, iż istnieje pozytywny związek między społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa a jego sytuacją finansową. Rozbieżności w wynikach badań nie pozwalają jednak na jednoznaczne stwierdzenie dotyczące wpływu działań CSR na bieżące i przyszłe wyniki finansowe przedsiębiorstwa. W podsumowaniu zestawienia badań zawarte są kwestie dotyczące nieliniowości związku CSR i wyniku finansowego, okresu badań oraz zmiennych, które mogą zaburzyć wynik badania. Ponadto w artykule wyjaśniono skróty używane w kontekście tych badań, tj. CSR, CR, CSP, CSR Performance, SP, CFP, FP, CSRD, SRI(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to determine the status of research on the relationship between the results of corporate social responsibility and their financial performance. When reviewing an international publications, the main attention was focused on quantitative research. The most important outcome of the review of the literature is a summary of research results positively related to the above-mentioned compound and those studies whose results indicate the negative or neutral relationships. It may be noted that the overall direction of research is set to prove that there is a positive relationship between corporate social responsibility and its financial situation. The discrepancies in test results do not allow for an unambiguous statement about the impact of CSR on current and future financial performance of the company. Summary statement of the research includes the issue of non-linearities of the connection of CSR and financial results, the study period, and variables that can distort test results. In addition, the article explains the abbreviations used in the context of this research, i.e. the CSR, CR, CSP, CSR Performance, SP, CFP, FP, CSRD SRI(original abstract)
15
Content available remote Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)
80%
XX
Artykuł poświęcony jest niektórym zagadnieniom najnowszej polityki Unii Europejskiej wobec MSP: upraszczaniu procedur administracyjnych, doskonaleniu otoczenia finansowego i fiskalnego oraz europeizacji i internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
The article has been devoted to discuss selected issues of the EU policy in relation to SMEs; for example the facilitation of administrative procedures, perfecting financial and fiscal environment, europeanisation and internationalisation of SMEs. (JW)
XX
Zamieszczono skrótową historię Tonsilu. Przeanalizowano obecną sytuację spółki, która od dłuższego czasu znajduje się w bardzo słabej kondycji finansowej.
XX
Omówiono sytuację koncernu KGHM Polska Miedź na tle zapowiadanych przez zarząd projektów zmian w statucie koncernu. Umożliwią one zarządowi podwyższenie w ciągu najbliższych trzech lat kapitału akcyjnego spółki bez zgody akcjonariuszy. Jeśli dojdzie do przeforsowania tego projektu, w przyszłości zarząd mógłby uniezależnić się od stanowiska głównego akcjonariusza, czyli skarbu państwa, bez względu na dominującą opcję polityczną.
XX
W artykule omówiono model, którego istota sprowadza się do tezy, iż u podstaw zróżnicowania struktur finansowych duopolistów może leżeć wyłącznie asymetria informacyjna o niepewnych warunkach popytowych.
EN
In the paper duopolistic game model is presented. The main thesis of the paper is: the differeciated financial structures of duopolists consists in information asymetry about uncertain demand. (original abstract)
XX
W artykule poruszona jest problematyka finansyzacji przedsiębiorstw. Celem artykułu była odpowiedź na pytanie dotyczące różnic w poziomie finansyzacji grup przedsiębiorstw wyodrębnionych z uwagi na kryterium przynależności sektorowej. Analiza dotyczyła niefinansowych spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie i obejmowała lata 2011-2017. W pracy wykorzystano zarówno syntetyczne mierniki finansyzacji jak i mierniki mierzące wybrane aspekty działalności finansowej i inwestycyjnej przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki dowodzą występowania różnic sektorowych w poziomie finansyzacji badanych spółek oraz relatywnie niewielkiej roli działalności finansowej przedsiębiorstw niefinansowych w relacji do działalności operacyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper deals with the issue of financialization of companies. The main goal of this article was to answer the question about differences in the levels of financialization between groups of companies from different sectors. The research sample consisted of Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange and covered the period 2011-2017. The authors used synthetic indicators of company financialization reflecting their financial and investment performance. The results prove the existence of sectoral differences in the level of finances of the surveyed companies and the relatively small role of financial activity of non-financial enterprises in relationship to the operating activity.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano rezultaty analizy i oceny sytuacji finansowej wybranych grup przedsiębiorstw sektora prywatnego. Uwagę skoncentrowano na poziomie i strukturze rentowności, strukturze zyskowności i stopniu deficytowości oraz wielkości obciążeń wyniku finansowego.
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.