Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 294

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czystosc mikrobiologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Herba Polonica
|
1995
|
tom 41
|
nr 4
190-197
EN
The microbiological purity of 60 herbal drugs and infusions prepared from these drugs were estimated. In the infusions the boiling water cause destruction of all yeasts, moulds, and vegetative forms of bacteria. Only Bacillus spores were survived. it was found that ca. 57% of herbal drugs designed for infusions preparation (European Commission of Pharmacopoeia) and ca. 92% of infusions (Polish Pharmacopoeia V) corresponding to microbiological obligatory requirements.
PL
Określono czystość mikrobiologiczną 60 surowców zielarskich oraz sporządzonych z tych surowców naparów. Gorąca woda powodowała zniszczenie w naparach wszystkich grzybów drożdżoidalnych i pleśniowych oraz form wegetatywnych bakterii. W naparach przeżywały przetrwalniki laseczek tlenowych Bacillus. Stwierdzono, że obowiązującym wymaganiom mikrobiologicznym odpowiadało około 57% surowców zielarskich przeznaczonych do sporządzania naparów (Komisja Farmakopei Europejskiej) oraz około 92% naparów (Farmakopea Polska V).
PL
Celem pracy było porównanie klasycznej metody tamponowej i bioluminescencyjnego pomiaru ATP pod kątem ich przydatności do oceny czystości mikrobiologicznej powierzchni użytkowanych w przemyśle spożywczym. Założenia obejmowały określenie przydatności każdej z tych metod w zależności od rodzaju występującej mikroflory przy kontrolowanych warunkach doświadczenia. W badaniach nie stwierdzono statystycznie istotnej korelacji pomiędzy metodą tamponową a metodą bioluminescencyjnego pomiaru ATP. Metoda luminometryczna okazała się szczególnie przydatna przy badaniu stanu sanitarno-higienicznego powierzchni na które naniesiono komórki drożdży. Podkreślono konieczność znajomości morfologii i fizjologii drobnoustrojów przy doborze metod badawczych.
EN
The purpose of this investigation was to compare the conventional swabbing method to bioluminometric measurement of ATP in evaluating the cleanliness of surfaces used in food industry. Particular assumptions of the assay involved determination of the applicability of each of the methods, depending on present microorganisms under controlled conditions. Tlie results led to a conclusion that there was no essential statistical correlation between swabbing and luminometric measurement of ATP methods. The luminometric method appeared to be particularly useful in determination of sanitary-hygienic conditions of surfaces on which yeast cells were deposited. Importance of morphology and physiology of microorganisms in choosing the right research method was emphasized.
PL
Celem badań była ocena czystości mikrobiologicznej wybranych suszonych ziół pochodzących z punktu skupu z woj. lubelskiego, tj. mięty, melisy lekarskiej, pokrzywy zwyczajnej, szałwi lekarskiej i nagietka lekarskiego. Oznaczono ogólną liczbę bakterii, drożdży, grzybów pleśniowych i bakterii Escherichia coli oraz wykonano analizę na obecność Salmonella sp. i Staphylococcus aureus.W badaniach stwierdzono, że ogólna liczba bakterii mezofilnych tlenowych mieściła się w zakresie 10³-10⁸ jtk·g⁻¹, liczba drożdży - od 10² do 10⁴ jtk·g⁻¹, a liczba grzybów pleśniowych - od 10³ do 10⁵ jtk·g⁻¹. W ziołach mięty i pokrzywy wykryto bakterie E. coli w ilości 10² jtk·g⁻¹. W żadnym z badanych ziół nie stwierdzono obecności Salmonella sp. ani S. aureus.
EN
The aim of the study was to evaluate the microbiological purity of the selected dried herbs derived from the purchase point located in the Lubelskie voivodeship, i.e. mint, melissa, nettle, sage and marigold.Total bacterial count, the number of yeasts and molds, E. coli bacteria were determined and the analysis for the presence of Salmonella sp. and Staphylococcus aureus was performed. There was found in the study that the total number of mesophilic aerobic bacteria ranged from 10³-10⁸ cfu·g⁻¹, the number of yeasts ranged from 10² do 10⁴ cfu·g⁻¹, and the number of molds reached 10³ do 10⁵ cfu·g⁻¹. E. coli bacteria were found in herbs of mint and nettle at the level of 10² cfu·g⁻¹. In any of the tested samples, there was no presence of Salmonella sp. and S. aureus.
PL
Omówiono proces destrukcji termicznej przetrwalników i wyjaśniono, dlaczego bardzo rzadko może on być opisany pojedynczą reakcją pierwszego rzędu, co utrudnia obliczenie wymaganego czasu sterylizacji mediów. Podkreślono, że ten czas może znacznie wzrosnąć, jeśli w medium występują spory znajdujące się w stanie głębokiego uśpienia, tzw. „superuśpienia". Przedstawiono podstawowe różnice uzyskiwane przy sterylizacji termicznej mediów metodą okresową i w przepływie. Zwrócono uwagę na korzyści uzyskiwane przy prawidłowym rozruchu instalacji oraz optymalnym uszeregowaniu procesów wymaganych przez technologię.
EN
The process of thermal destruction of spores is discussed. It is explained why it can be very rarely presented with the first order reaction, what makes it difficult to calculate the required media sterilisation time. It is stressed that this time can increase considerably if spores, being in deep dormancy so called super dormancy, are present in the medium. Basic differences obtained during thermal sterilisation of media using the periodical and continuous (in flow) method are presented. The advantages resulting from the correct start up of the installation and optimal sequence of technological processes are underlined.
Herba Polonica
|
1994
|
tom 40
|
nr 3
125-140
EN
The studies, which have been earned out in the Research Institute of Medicinal Plants in Poznań for more than 20 years have shown that most of herbs is highly contaminated by saprophytic aerobic bacteria, among which arc spores of aerobic bacilli, as well as by moulds. Moreover, herbal plants are also in a high degree contaminated by the Enterobacteriaceae bacilli. As a result an urgent necessity of setting up the adequate pharmacopeal requirements has arisen. According to the mentioned above project of microbiological requirements, herbs have been divided into 3 groups. The raw materials of the 1st group are assigned for preparing granulates, tablets, dragées, capsules, aqueous extract, infusions, decoctions, macerations and preparations for external use. They can not have more than 10.000 of aerobic bacteria, 100 yeasts as well as 100 bacilli from the Enterobacteriaceae family in 1 g. Besides, they have to be free of S. aureus, P. aeruginosa and Salmonella. The raw materials of (lie Und group may be used for alcoholic preparations, isolated compounds, complexes, concentrates, oil preparations, essential oils and for gaining herbs of the 1st group after decreasing their microbiological contaminations by means of chemical and physical methods. Tli ose raw materials should not contain more than 1.000.000 of aerobic bacteria and 10.000 of yeasts and moulds in 1 g. The lllid group consists of herbs, which microbiological contaminations is higher in comparison with the plants of the Und group. They are designed only for receiving herbs of the 1st group after decreasing their contaminations by chemical and physical methods, as well as after checking on the presence of aflatoxins.
PL
Badania prowadzone od ponad 20 lat w Instytucie Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu wskazują, że większość surowców zielarskich jest wysoce zanieczyszczona saprofitycznymi bakteriami tlenowymi, w tym przetrwalnikami laseczek tlenowych, oraz grzybami pleśniowymi. Wysoki jest także stopień zanieczyszczenia surowców pałeczkami z rodziny Enterobcicteriaceae. Stąd pilna potrzeba ustalenia dla tej grupy produktów leczniczych odpowiednich wymagań farmakopealnych. Przedstawiony w niniejszej pracy projekt wymagań mikrobiologicznych zakłada 3 grupy surowców. Surowce I grupy przeznaczone zostały do sporządzania granulatów, tabletek, drażetek, kapsułek, wyciągów wodnych, naparów, odwarów, maceratów oraz preparatów do użytku zewnętrznego. Nie mogą one zawierać więcej niż 10.000 bakterii tlenowych, 100 grzybów drożdżoidal- nych i pleśniowych oraz 100 pałeczek z rodziny Enterobcicteriaceae w 1 g. W surowcach tych nie mogą występować: S. aureus, P. aeruginosa i Salmonella. Surowce II grupy mogą być użyte do sporządzania preparatów alkoholowych, substancji izolowanych, zespołów, koncentratów, preparatów olejowych, olejków eterycznych, a także do otrzymywania surowców I grupy po obniżeniu zanieczyszczeń metodami chemicznymi i fizycznymi. Surowce te nie powinny zawierać więcej niż 1.000.000 bakterii tlenowych oraz 10.000 grzybów drożdżoidalnych i pleśniowych wig. W III grupie zebrano surowce o wyższych zanieczyszczeniach drobnoustrojami niż w grupie U. Przeznaczone są one wyłącznie do otrzymywania surowców grupy I po obniżeniu zanieczyszczeń metodami chemicznymi i fizycznymi oraz po kontroli na obecność aflatoksyn.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.