Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 534

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Stabilność finansowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
1
Content available remote Financial Stability : Problems of Inter-Level and Cross-Sectoral Equilibrium
100%
EN
Research background: As part of the creation of an effective mechanism for managing financial stability, the tasks of providing an inter-level and cross-sectoral financial equilibrium remain unresolved. So far, clear and unambiguous criteria for financial stability have not been formulated, with which monetary and prudential policies could be related, as well as measures to minimize systemic and individual risks. The problem of creating a system of indicators comes to the fore, allowing the creation of new effective instruments for regulation of financial flows that contribute to the prevention of financial crises.Purpose of the article: The paper proposes a system of indicators of financial stability, which allows for solving the tasks of inter-level and cross-sectoral equilibrium in the selection of regulatory tools for monetary and prudential policy.Methods: We have used real interest rates as a measure of financial stability at the macro level. The real rates have been calculated from time series with nominal interest rate and inflation in the credit market (divided into loans to financial and non-financial organizations and individuals), and in the bond market (divided into corporate, municipal, and federal bonds). The analysis of the market and institutional financial stability of the USA, Russia, Japan, Switzerland, Australia over the period 1984-2014 was done. Then, comprehensive investigation on the financial stability in the Russian Federation in 2014-2017 was conducted. The results have been compared against financial stability of individual banks, which was measured using profit to risk ratio. The latter has been calculated from bank's financial reports using our method, which had been developed earlier.Findings & Value added: We have developed criteria for qualitative assessment of financial stability and the risk map, which helps to identify the level of accumulated imbalances in the market and institutional environment, as well as in the levels and sectors of the economy. The criteria for selecting monetary and prudential regulatory instruments have been formulated depending on the amount of accumulated risks. The criteria for forming a portfolio of regulatory instruments with regard to their rigidity are proposed. (original abstract)
XX
System Rezerwy Federalnej (Fed) pełni obecnie niekwestionowaną, wiodącą rolę w światowym systemie finansowych. Fed jest bankiem centralnym emitującym pieniądz międzynarodowy, a jego polityka pieniężna oddziałuje na całą gospodarkę światową. Od momentu utworzenia amerykańskiego banku centralnego w 1913 r. cel oraz strategia jego polityki pieniężnej podlegały ciągłym modyfikacjom. Istotne zmiany w tym zakresie miały miejsce zarówno w latach 70., jak i 90. XX w. Ostatni globalny kryzys finansowy również przyczynił się do dyskusji na temat mandatu Fed. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ewolucji strategii polityki pieniężnej Fed w ciągu ostatnich czterdziestu lat.(abstrakt oryginalny)
EN
Federal Reserve System (Fed) plays currently the unquestioned leading role in the global financial system. Fed is the central bank that issue international money and its monetary policy has an impact on the global economy. Since the creation of the US central bank in 1913, its purpose and strategy of monetary policy have been subject to constant change. Significant changes in this area have occurred both in the 70s and 90s of the twentieth century. The recent global financial crisis has also contributed to the discussion on the Federal Reserve System's mandate. The aim of the article is to present the evolution of the Fed's monetary policy strategies over the past forty years.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest charakterystyka dobra publicznego oraz stabilności systemu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem dóbr, oraz określenie, czy przekładają się one na ogólną stabilność finansową jednostek samorządu terytorialnego. W artykule przedstawione zostały podstawowe cechy i definicje dóbr publicznych, a także ich podział, a następnie charakterystyka stabilności finansowej. W dalszej części wskazane zostały przesłanki utrzymania stabilności systemu finansowego jako dobra publicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is an attempt to characterize the concept of a public good and the stability of the financial system and to determine whether public goods affect the general financial stability of a local government unit (LGU). In this article deals with basic aspects and definitions of public goods and their types, then the focuses on characteristics of financial stability. The last part contains an overview of reasons for maintaining the stability of a financial system viewed as a public good.(original abstract)
EN
The main aim of this paper is to reconstruct all new legal components of the legal term "financial stability" and to underline its multilevel understanding and possible meanings of that term, which should framed the new Financial Stability Safety Net in the new supervisory architecture of the EU, where the financial stability is considered as a prerequisite of creation and market law application. The main thesis of this paper is assertion that the financial stability is multielement, multilevel and multifunctional term, which could and should be refered to both, the EU and domestic level as a whole, to financial institutions and supervisors and also to the clients of the financial market. This shows the opinion, that the legal term "financial stability" is to fulfil as a result of the balance, compromise and accomplishment of the financial market participants legal interests.(original abstract)
XX
Państwa Unii Europejskiej, a w szczególności strefy euro, były niewątpliwie tymi, które w największym stopniu odczuły kryzys, który rozpoczął się po upadku banku Lehman Brothers. Destabilizacja systemu finansowego, spadek inwestycji i PKB w Unii Europejskiej wymagały podjęcia przez przywódców Wspólnoty działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków kryzysu, w tym przede wszystkim dalszego jego rozprzestrzeniania się. W wyniku uzgodnień zdecydowano o wdrożeniu szeregu rozwiązań zarówno monetarnych, jak i fiskalnych, które miały wesprzeć najbardziej potrzebujące państwa. Mechanizmy te miały za zadanie ustabilizowanie gospodarek oraz przywrócenie ich na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Celem artykułu jest zaprezentowanie oraz omówienie wybranych mechanizmów, które były skierowane przede wszystkim do krajów strefy euro.(abstrakt oryginalny)
EN
European Union countries, especially Eurozone countries, are those that were most severely hit by the crisis that followed the fall of Lehman Brothers. The destabilisation of the financial system, drop of investments and GDP in the European Union required the leaders of the Community to take steps to mitigate the adverse effects of the crisis, including in particular to contain its further expansion. As a result of various discussions, decisions were taken to launch a number of monetary and fiscal solutions to support the countries that were most in need. The mechanisms were aimed at stabilising the economies and putting them back on a path of economic growth. The objective of the paper is to present and discuss selected mechanisms that were addressed primarily to Eurozone countries.(original abstract)
6
Content available remote Identification of Definition and Essence of Financial Stability
80%
EN
Financial stability is of particular importance both for the financial system and the economy functioning. The term is generally regarded as positive. However, it has a different meaning for theorists and practitioners. The purpose of this article is to identify the definition of financial stability and present its essence. The article is based on the study of contemporary literature. (original abstract)
7
Content available remote Identification and Monitoring of Instability in Financial Systems
80%
XX
Niestabilność finansowa często wynika z pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego, które jest nieodłącznym elementem funkcjonowania systemu finansowego. Zadanie polegające na identyfikacji, modelowaniu i analizowaniu przyczyn i skutków takich pętli sprzężeń zwrotnych wymaga przyjęcia perspektywy inżynierii systemów, które rzadko jest uwzględniane podczas projektowania rozwiązań sanacyjnych. Celem badania była ocena możliwości identyfikacji i monitoringu podatności systemu finansowego na potencjalne zagrożenia. Wykorzystano popularną metodę modelowania danych, określaną jako etykietowane grafy skierowane (signed directed graphs - SDG). Metoda ta jest w stanie wychwycić informacje, które są nieuwzględniane przez tradycyjne modele sieciowe systemu finansowego. Dostarcza istotnej informacji o kierunku wpływu i kontroli między węzłami. Dzięki temu możliwe jest analizowanie potencjalnych punktów niestabilności systemu. (abstrakt oryginalny)
EN
Financial instability is often the result of a positive feedback loop, which is an inseparable element of the functioning of the financial system. The task dealing with identification, modeling and analyzing the causes and effects of such feedback loops requires assuming a systems' engineering perspective, which is rarely taken into consideration when designing remedial solutions. The aim of the study was to evaluate how it ispossible to identify and monitor the susceptibility of a financial system to potential threats. The popular method of data modeling known as signed directed graphs (SDG) was used. The method is able to pick up information which is not taken into account by a traditional network model of the financial system. It provides essential information about the direction of impact and control between the nodes. Thanks to this technique, it is possible to analyze the potential instability spots of the system. (original abstract)
XX
Omówiono główne założenia reformy nadzoru finansowego w UE opracowane przez Komisję Europejską. Scharakteryzowano Europejską Strukturą Nadzorczą, składająca się z Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) oraz Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego (ESONF).
EN
2009 saw the beginnings of the reform of financial control, a continuation of Lamfalussy's procedures overview conducted in the years before. The financial crisis led the member states to take more radical measures in order to increase the effectiveness of supervision over trans-border financial groups in the EU. The reform of the structure of financial control of the EU began with the appointment by the European Commission in November 2008 of the High Level Group on financial supervision. In February 2009 it published a report mapping out the chief directions of the reform, that is establishing an institution responsible for macro-prudential supervision to fill the institution gap, and transforming third level committees into European Supervisory Authorities with the power to undertake actions binding for national supervisory organs. The system is to start operating on January 1, 2011. (original abstract)
EN
Socio-economic and political changes after November 1989 have strongly influenced Slovak society, with impacts being observed on almost all areas of economic, political, social and public life. Highly intensive development of the so-called "third sector" has been among these factors. A new legislation framework has been created. Non-profit organizations have become the state's partners in the area of providing social services not secured by the state, and these organizations have strong economic and social power, influencing the development of the whole society. Today, financial sustainability is one of the fundamental problems in the non-profit sector. This problem has become more important due to foreign capital withdrawal by donors to non-profit organizations, primarily during the 1990s. National support from public sources is limited and is not sufficient for the functioning of non-profit organizations. In non-profit organizations, we emphasize the necessity of the diversity of financial resource structures, ensuring their independence, financial stability and sustainability from both short-term and long-term perspectives. The aim of this article is to establish key criteria for non-profit organizations' financial sustainability, subsequently investigating these criteria's dependence and the level of financial source acquisition in a selected sample of Slovak non-profit organizations. We assume that owing to these criteria, non-profit organisations (NPOs) could better formulate their financial strategies, diversify and stabilize their financial sources and transform this strategy into a long-term strategic plan to maintain and develop their entrepreneurial missions. (original abstract)
XX
Przy analizie stabilności sektora finansowego istotną rolę odgrywają zarówno cechy makroekonomiczne, tj. odnoszące się do otoczenia rynku finansowego, jak i cechy na poziomie mikro, tzn. te, które odpowiadają za siłę i stabilność samego sektora finansowego. W miarę wchodzenia krajowych instytucji finansowych do globalnych sieci i grup kapitałowych skuteczność analizy stabilności sektora finansowego będzie malała "od dołu do góry", a więc od mikroekonomicznych sygnałów wczesnego ostrzegania, płynących z poszczególnych instytucji finansowych, aż do ich uwarunkowań makroekonomicznych. W miarę umiędzynarodowienia krajowego sektora finansowego konieczne będą analizy "od góry do dołu", czyli od makroekonomicznych do mikroekonomicznych cech stabilności. (fragment tekstu)
EN
The article is a trial of presenting the features of financial system which promote its stability. These features have been presented in two groups: micro and macroeconomic features. To the macroeconomic indicators of financial system stability it has been subsumed cohesion the instruments of monetary and fiscal policy and properly prepared and sequentially introduced financial liberalisation. However, the microeconomic features of financial system stability are: well-defined legal framework and credibility and transparency of financial institution functioning, high quality of management and corporate governance, effective control and supervision on financial institution, market discipline and well-defined safety net. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest pokazanie, na podstawie analizy współczesnej literatury, roli polityki banku centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej.
12
Content available remote Stabilność finansowa
80%
XX
Ostatni kryzys na rynkach finansowych na świecie po raz kolejny uwidoczniaj jak istotny dla polityki gospodarczej jest problem stabilności finansowej i podejmowania działań w celu jej utrzymania. Tym razem to kraje wysoko rozwinięte doświadczyły, że należy dążyć do zmniejszenia ryzyka pojawienia się silnych negatywnych skutków zaburzeń w świecie finansów i poszukiwać rozwiązań służących monitorowaniu i utrzymaniu stabilności finansowej. W ramach tych działań współcześnie niemal wszystkie banki centralne na świecie przygotowują m.in. okresowe raporty na temat stabilności systemu finansowego. Warto zatem zastanowić się, co oznacza pojęcie stabilności finansowej, jak rozumie się je we współczesnej literaturze przedmiotu i czy może być ono praktycznie implementowane do polityki gospodarczej państwa. Celem tego artykułu jest zatem poszukiwanie optymalnej definicji, która mogłaby zostać wykorzystana przy proponowaniu zmian regulacyjnych. (fragment tekstu)
EN
The subject of this article is the actual review of definition of financial stability. After last crisis on financial market we observe that the progress made in area of adoption of single definition. We observe such principal differences as defining financial stability and financial instability. The majority of definition takes into account the broad definition of stability, including institutions, markets, infrastructure, sometimes also the institution from real economy. Particularly interesting is the discussion concerning the relation between stability and financial assets bubble and ability of financial sector to mitigate internal or external shocks in order to achieve financial stability. These definitions have however only limited usefulness in practice for current activity of public bodies which are responsible for monitoring and maintaining financial stability. (original abstract)
XX
Ważnym elementem uzupełniającym architekturę bezpieczeństwa finansowego polskich banków spółdzielczych są niedawno utworzone systemy ochrony instytucjonalnej (IPS-y). Celem badania była ocena roli IPS-ów we wzmacnianiu bezpieczeństwa finansowego banków spółdzielczych. Z uwagi na krótki okres istnienia tych rozwiązań w rozważaniach skupiono się na teoretycznej analizie mechanizmów funkcjonowania systemów ochrony instytucjonalnej w aspekcie ich zdolności do wczesnego wykrywania potencjalnych problemów finansowych uczestników systemów oraz w aspekcie utworzonych mechanizmów pomocowych. Wyniki analiz wskazują, że w przyszłości IPS-y powinny skutecznie zapobiegać kryzysom i bankructwom banków w polskim systemie bankowości spółdzielczej poprzez wczesne wykrywanie problemów finansowych i zasilanie finansowe banków spółdzielczych w sytuacji kryzysowej. W ramach IPS-ów rozwijane są bowiem systemy ocen ryzyka banków oraz mechanizmy pomocowe. Konieczne jest jednak doskonalenie przyjętych rozwiązań, zwłaszcza w obrębie bardzo istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcji prewencyjnej, w przypadku której zidentyfikowaliśmy lukę w postaci ograniczonej zdolności prognostycznej stosowanych systemów ocen banków. Pozytywnie z punktu widzenia roli IPS-ów we wzmacnianiu bezpieczeństwa banków spółdzielczych oceniamy natomiast konstrukcję funduszy wsparcia oraz wzrost ich wielkości w latach 2015-2017.(abstrakt oryginalny)
EN
Institutional Protection Schemes are an important element of the financial stability architecture of cooperative banks. The main purpose of this study is to assess the role of institutional protection systems for the financial security of cooperative banks. The analysis was of theoretical nature. The methodology was based on the assessment of banks rating mechanism and banks support mechanism. The establishment of institutional protection schemes has contributed to the ordering of supervisory functions. The study shows that institutional protection systems should in the future play a positive role in strengthening the safety and resilience of polish cooperative banks to external shocks. However, we indentified problem of limited predictive capability of rating procedures implemented in institutional protection systems in Poland. From the point of view of the role of IPS in strengthening financial stability of cooperative banks, we positively assess the construction of support funds.(original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie roli, jaką odgrywa Rada Stabilności Finansowej w zapobieganiu kryzysom finansowym pojawiającym się w gospodarce światowej. Tak postawiony cel główny wymaga wyjaśnienia podstawowych pojęć związanych z kryzysami finansowymi. Dążenie do tych celów wpłynęło na dobór analityczno-opisowej metody badawczej oraz źródeł informacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study is to show the role played by Financial Stability Board in the prevention of financial crises in the global economy. Such a main objective requires an explanation of basic concepts associated with financial crises. Attaining these objectives influenced the selection of analytical-descriptive research methods and sources of information.(original abstract)
15
Content available remote Alternatywy dla nowej umowy kapitałowej
80%
XX
W czerwcu 2004 Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego uchwalił nową umowę kapitałową (NUK): zweryfikowaną ramową koncepcję międzynarodowej konwergencji pomiaru kapitału i standardów kapitałowych. Układ "Bazylei II" tworzą trzy filary: - Filar pierwszy: minimalne wymogi kapitałowe, - Drugi filar: proces analizy nadzorczej, - Trzeci filar: dyscyplina rynkowa. Autorzy dokumentu podkreślają, że wdrożenie systemu opartego na wszystkich trzech elementach powinno przyczynić się do bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego. Standard ów - jakkolwiek w olbrzymim stopniu niweluje zastrzeżenia zgłaszane pod adresem "Bazylei I" - także jest przedmiotem krytyki. Zgłaszane są zatem zarówno propozycje modyfikacji NUK, jak i projekty systemów, które mogłyby ją zastąpić. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja głównych alternatyw dla Bazylei II. (fragment tekstu)
EN
In June 2004 Basel Committee on Banking Supervision passed the New Capital Accord - a revised framework of international convergence of capital measurement and capital standards, which consists of 3 pillars concerning: minimum capital requirements, supervisory review process and market discipline requirements. This standard - despite it is a huge improvement of Basel I - is also a subject to criticism. The proposals of modifications of Basel II and the projects of systems that could replace it are put. This paper presents main alternatives for Basel II: -pre-commitment approach - PCA, - requirement for issuing Mandatory Subordinated Debt - MSD), - proposal of creating private system of deposit insurance cross-guarantee contracts system - CGC, - and other proposals. Notwithstanding none of the above proposals of systemic methodological solutions is a realistic alternative for Basel Capital Accord, some projects might be included in the planned modifications aiming at improving the Basel framework. (original abstract)
16
61%
EN
Purpose - The purpose of the paper is to examine the relationship between the organisation of the state (determined by selected characteristics, i.e. the organisational structure model and the position of the SNG sector) and the organisation of the health care system, and an indication of the possible consequences for the sustainability of public finance. Research method - The author uses a method of descriptive analysis and the analysis of statistical data on health care expenditure in 12 EU Member States with an insurance model of health care. The quantitative analysis was based on the latest available statistical data (2017) from the OECD, the WHO and Eurostat databases (according to ICHA and SHA2011). Results - It was concluded that despite the legal separation and theoretical independence from the budget system, the insurance model of health care may pose a threat to the sustainability of public finance. This applies both to the state budget and the SNG sector, which is particularly vulnerable in countries where the decentralisation of public services is not accompanied by an appropriate design of the financing system. Originality / value / implications / recommendations - This paper discusses the problem of the compatibility of the health care system and state organisation, omitted in literature, including the position of the SNG sector, in the context of fiscal sustainability. (original abstract)
17
61%
XX
W Polsce w ostatnich latach obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów na cele mieszkaniowe, określanych powszechnie, ze względu na przedmiot ich zabezpieczenia, jako kredyty hipoteczne1. Rozwój rynku kredytów hipotecznych jest istotnym narzędziem wspierania budownictwa mieszkaniowego oraz stabilnego rozwoju rynku nieruchomości. Jednakże nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych niesie określone ryzyka dla stabilności sektora bankowego i stabilności gospodarczej. Celem opracowania jest ocena skali i dynamiki rozwoju rynku mieszkaniowych kredytów hipotecznych w Polsce w latach 2001-2014 oraz jego porównanie do innych krajów Unii Europejskiej. W opracowaniu dokonano analizy stanu i struktury portfela hipotecznych kredytów mieszkaniowych, jakości tego portfela kredytowego oraz ryzyk, jakie niesie on dla stabilności finansowej sektora bankowego oraz stabilności makroekonomicznej. Przedstawiono także i oceniono propozycje neutralizacji niektórych ryzyk portfela kredytów hipotecznych, w szczególności dotyczące kredytów denominowanych we franku szwajcarskim (CHF). (fragment tekstu)
EN
The dynamic development of the housing loans market in Poland in years 2001-2014 is important for the financial stability of the banking sector and macroeconomic stability. In this context, are important such characteristics of the mortgage portfolio as: monetary and temporal structure of loans, the conditions on which loans, the security level value of residential real estate loans, the criteria for verifying the creditworthiness of customers. Important is also fact that long-term mortgages were financed using short-term deposits. These features of the housing loan portfolio in Poland create many threats to financial and macroeconomic stability. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest analiza efektywności elastycznej linii kredytowej w Polsce w latach 2009-2017 - jednego z nowszych instrumentów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, mającego wzmacniać wiarygodność gospodarczą państw, ich stabilność oraz odporność na szoki. W tym celu przeprowadzono studium literaturowe w poszukiwaniu ocen efektywności FCL oraz dokonano analizy porównawczej poziomu zabezpieczenia w postaci FCL (w stosunku do wielkości oficjalnych aktywów rezerwowych), kosztów posiadania FCL przez Polskę w latach 2009-2017 i zmian w poziomie rentowności skarbowych obligacji (na tle państw regionu Europy Środkowo- Wschodniej) po uzyskaniu dostępu do FCL. (fragment tekstu)
EN
There is no doubt that the IMF's flexible credit line strengthened the credibility of the Polish economy in the toughest years of the crisis that started in 2008. The FCL enabled (for relatively low cost) to refinance the debts in Poland without a significant increase in the cost of capital observed in some countries. But the protracted use of the FCL led to costly delays in government's efforts in strengthening the stability and credibility of the Polish economy. FCL lowered vigilance, relaxed fiscal discipline, and thus reduced the economy's resilience to shocks and its future growth prospects. It made the investment's risk higher in Poland and consequently/simultaneously raised the market cost of capital. All that unfavourable factors have reduced the attractiveness and competitiveness of the Polish economy. The government bonds yield in Poland (and consequently the market cost of capital) is one of the highest in Central and Eastern Europe. (original abstract)
XX
Rozważania nad stabilnością systemu finansowego implikują kwestie związane ze stabilnością systemu finansów publicznych. Jednakże rozważaniom tym towarzyszy chaos terminologiczny wynikający z faktu, że pojęcie stabilności finansów publicznych jest zamiennie stosowane z pojęciem stabilności fiskalnej przy jednoczesnym braku jego zdefiniowania. Z pewnością można przyjąć, że stabilność fiskalną ocenia się w odniesieniu do limitów długu i deficytu sektora finansów publicznych. Wzrost zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego będącego częścią długu publicznego wynikał m.in. ze spowolnienia gospodarczego i przyczynił się do położenia większego nacisku także na problem stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Artykuł stanowi próbę odniesienia się do pojęcia stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, zawiera propozycję szerszego podejścia do tego pojęcia, jak też omawia skuteczność wybranych instrumentów mających wpływ na stabilność finansową w Polsce.
EN
Considerations related to the stability of a financial system include the issue of public finance stability. However, such considerations are often characterised by the inconsistency of terminology, which results from the fact that the concept of public finance stability is used as a synonym of fiscal stability, and, in addition to that, the term is not defined. Undoubtedly, fiscal stability is assessed in the context of the debt limits and deficit levels of the public finance sector. A rapid increase in the indebtedness of territorial self-government entities (part of the total public debt) resulted, among others, from economic slowdown, which indicated that more attention should be given to the financial stability of local government entities. The paper is an attempt to discuss the concept of the financial stability of territorial self-government entities; it proposes a broader approach to the financial stability of territorial self-government entities, and it presents the effectiveness of selected instruments which affect financial stability in Poland.
XX
W opracowaniu dokonano analizy prawnych instrumentów urzeczywistnienia stabilności finansowej w UE w dyrektywie 2014/59/UE oraz rozporządzeniu 806/2014 wprowadzających jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stanowiący II filar Europejskiej Unii Bankowej, a zarazem element konstrukcyjny poszerzający Europejską Sieć Stabilności Finansowej.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper deals with legal instruments and their assesment of the Single Resolution Mechanizm regulated in recommendation 806/2014 and directive 2014/59/UE, which set up the second pillar of the European Banking Union, being a new conctruction enlarging and complementing the European Stability Safety Net.(original abstract)
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.