Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 282

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surowce zielarskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Zioła i preparaty zielarskie są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Celem pracy była ocena surowców zielarskich w zakresie zanieczyszczenia aflatoksynami (AF), związkami o działaniu genotoksycznym, rakotwórczym i hepatotoksycznym, powodujących zaburzenia wzrostu oraz działających immunotoksycznie i alergennie. Do oznaczania poziomu aflatoksyn (AF) zastosowano technikę wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z uzyskiwaniem pochodnej po rozdziale na kolumnie w reakcji z nadbromianem bromowodorku pirydyny (PBPB). Ekstrakty oczyszczano na kolumnach powinowactwa immunologicznego (IAC). Zawartość aflatoksyn B1, B2, G1 i G2 zbadano w ponad 500 surowcach zielarskich, głównie krajowych z rejonu wschodniej Polski. Próbki były dostarczane przez producentów (zakłady zielarskie) w latach 2006-2010.W żadnej z ocenianych próbek nie stwierdzono poziomu aflatoksyn powyżej granic wykrywalności zastosowanych metod: dla AF B1 - 0,2 μg/kg; AF B2 - 0,03 μg/kg; AF G1 - 0,3 μg/kg; AF G2 - 0,03 μg/kg (PN-EN 14123) oraz dla AF B1 - 0,15 μg/kg (Ph. Eur.6, 2008:2.8.18). Badane surowce zielarskie w zakresie zanieczyszczenia aflatoksynami należy uznać za bezpieczne, wskazuje to na stosowanie przez producentów zasad dobrej praktyki produkcyjnej podczas suszenia i przechowywania surowców.
EN
Herbs and herbal products are commonly used in food and pharmaceutical industries. The aim of this study was to test herbal plants for contamination with aflatoxins (AF), genotoxic, cancerogenic and hepatotoxic compounds which can cause immunotoxic and allergic effects as well as growth disorders. Aflatoxins were determined by high performance liquid chromatography (HPLC) with post column derivatization involving bromination with pyridinium hydrobromide perbromide (PBPB). Extracts was cleaned-up by immunoaffinity columns (IAC). The contents of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in more than 500 herbal plants samples mainly from Eastern Poland were investigated. Samples were supplied by manufacturers (herbal facilities) in 2006 – 2010 years. In all the evaluated samples the levels of aflatoxins above the detection limits of methods applied were not observed: for AF B1 - 0.2 μg/kg; AF B2 - 0.03 μg/kg; AF G1 - 0.3 μg/kg; AF G2 - 0.03 μg/kg (PN-EN 14123) and for AF B1 - 0.15 μg/kg (Ph. Eur.6, 2008:2.8.18). All the herbal plants tested for contamination with aflatoxins should be considered safe, which indicates that manufacturers used good manufacturing practices during drying and storage of raw materials.
Herba Polonica
|
1997
|
tom 43
|
nr 1
58-72
PL
Z powyższego przeglądu wynika, że tylko niektóre z opisanych metod dekontaminacji mikrobiologicznej surowców zielarskich mogą znaleźć zastosowanie w praktyce. Z metod chemicznych, na skutek zakazu stosowania tlenku etylenu w krajach Unii Europejskiej i zapowiedzi wycofania z użytkowania bromku metylu do końca tego wieku, tylko metoda obniżania zanieczyszczeń mikrobiologicznych w surowcach zielarskich za pomocą ozonu daje nadzieje na wprowadzenie do praktyki przemysłowej. W przypadku metod fizycznych z dużym prawdopodobieństwem można przewidzieć powszechne zastosowanie w przemyśle dekontaminacji mikrobilogicznej surowców zielarskich za pomocą promieniowania jonizującego i pary wodnej pod ciśnieniem. Duże znaczenie praktyczne może odegrać także metoda obniżania zanieczyszczeń mikrobiologicznych za pomocą wysokiego ciśnienia hydrostatycznego. Natomiast pozostałe metody dekontaminacji mikrobiologicznej surowców zielarskich nie mają większych szans na zastosowanie w przemyśle.
EN
As it appears from the above review, only some of the described methods of the microbiological decontamination of the herbal raw materials can find the application in practice. From the chemical methods, only the method of the reduction of the microbiological contamination in the herbal raw materials by means of ozone gives hope of being used on a large scale. Other chemical methods will not be used because of the prohibition of the ethylene oxide utilization in the countries of European Union. There is also the announcement of the withdrawal from the usage of methyl bromide up to the end of our century. In the case of physical methods for the microbiological decontamination there is a large probability that the ionizing radiation and steam under pressure will be in the common usage in the industry all over the world. The UHP method can be also the important one. Other methods of the microbiological decontamination of the herbal raw materials do not have any chance for the utilization in the industry.
PL
Autor - do 1995 roku profesor farmakologii i chemii na Uniwersytecie Minnesota, członek Podkomitetu ds. Produktów Naturalnych Komitetu Farmakopei USA - dokonał przeglądu historycznego i rozwoju ziołolecznictwa w Stanach Zjednoczonych. W artykule omówiono zasady regulujące obrót surowcami zielarskimi i błędy popełniane przy ich standaryzacji. Uwzględniono także badania kliniczne oraz zastosowanie terapeutyczne surowców zielarskich.
EN
A personalized history and evolution of herbal practise in the United States and the major laws that affect its marketing and standardization. Some consideration is given to the clinical testing and clinical use of botanical commodities. Ten guidelines are suggested that would probably promote patient welfare, rational herbal use, and a more rapid determination of herbal effectiveness and safety.
PL
Przebadano wpływ elicytacji promieniowaniem UV na zawartość flawonoidów w hodowli kalusowej Ononis arvensis L. Wzrost zawartości flawonoidów stwierdzono po naświetlaniu hodowli lampą kwarcową w czasie 60-300 s oraz lampą UV o długości światła 254 nm przez 15-30 min.
EN
The paper discusses a possible influence on the production of secondary metabolites - the flavonoids, by the method of elicitation in the callus cultures of Ononis arvensis L., the elicitor employed being the UV 254 and 366 nm and the sun-lamp. In some cases there was an increase in the production of flavonoids particularly 60, 120, 240 and 300 s after sun-lamp irradiation and in case of 15 and 30 min irradiation with UV-254 nm.
PL
Wyselekcjonowano trzy wodne wyciągi z Uvae ursifolium, Tiliae inßorescentia i Coffae semen jako posiadające największą aktywność przeciwutleniającą. Powyższe wyciągi nazwane odpowiednio U, T i C rozdzielano dalej metodą SPE za pomocą mikrokolumienki typu C 18 używając następujących eluentów: woda (frakcja 1), 16% acetonitryl w 10-2M HCL (frakcja 2), octan etylu (frakcja 3) i metanol (frakcja 4). Najwyższą aktywność przeciwutleniającą obserwowano we frakcjach 2 i 3 otrzymanych z wyciągów U i C oraz we frakcji 2 otrzymanej z wyciągu T. We frakcjach 2 i 3 otrzymanych z U zidentyfikowano znaczne ilości garbników hydrolizujących, natomiast we frakcjach 2 i 3 otrzymanych z C obserwowano duże ilości kwasu kawowego i chlorogenowego. We frakcji 2 otrzymanej z wyciągu T wykryto dużą ilość garbników skondensowanych.
EN
Three water extracts obtained from Uvae ursi folium, Tiliae inßorescentia and Coffeae semen were selected as having strongest antioxidative properties. These extracts named as U, T and C respectively were further separated by the method SPE on C 18 cartridges using subsequently eluents: water (fraction 1), 16% acetonitrile in 10-2 M HCl (fraction 2), ethyl acetate (fraction 3) and methanol (fraction 4). The highest antioxidative activity was observed in fractions 2 and 3 from U and C extracts as well as fraction 2 obtained from T extract. Fractions 2 and 3 obtained from U extract were especially rich in hydrolysable tannins however 2 and 3 from C extract were rich in caffeic and chlorogenic acids. Fraction 2, most active among these obtained from T extract, was especially rich in condensed tannins.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.