Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  barwniki syntetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Rozwój środków barwiących dla włókiennictwa w minionym 25-leciu
100%
PL
W artykule omówiono rozwój syntetycznych środków barwiących w ciągu ostatnich 25-ciu lat. Szczególną uwagą zwrócono na wpływ nowych aspektów aplikacyjnych, takich jak ekologia i toksykologia, na budową i właściwości najważniejszych grup barwników syntetycznych używanych w przemyśle włókienniczym.
EN
This review discusses progress on synthetic colouring matters during past 25 years. Special attention was directed towards influence of new application technologies as well as ecological and toxicological aspects of dyes applications on the structure and properties of the most important groups of synthetic dyes used in textile industry.
EN
The following article presents a review of general directions in application of dyes. It briefly discusses ecological aspects of their production and application. It also summerizes basic requirements contained in the legal acts by European Community devoted to environmental protection and principles of chemical safety, particularly referring to dye stuffs.
3
80%
PL
Celem niniejszej pracy było przedstawienie metod analizy syntetycznych barwników spożywczych techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Opisano chromatografię par jonowych (HPLC IP) i odwróconych faz (RP HPLC) oraz wysokosprawną chromatografię jonową (HPIC).
EN
The aim of this work was presentation of high performance liquid chromatography technique for analyses of synthetic food dyes. Deseribed following techniques:, ion-pair chromatography (HPLC IP), reversed phase chromatography (RP HPLC) and high performance ion chromatography.
PL
W artykule opisano (w oparciu o badanie prowadzone na Uniwersytecie w Southampton) wpływ jaki wywierają barwniki syntetyczne na wzrost nadpobudliwości u dzieci. Przedstawiono również opis działań podejmowanych przez Unię Europejską, Główny Inspektorat Sanitarny oraz laboratoria badawcze, mających na celu zmniejszenie spożycia barwników syntetycznych przez dzieci, w wyniku czego wpływ tych barwników na zdrowie dzieci zostanie zmniejszony.Szczególnie obecna sytuacja gospodarcza może dodatkowo skomplikować prognozy rozwoju. Należy się spodziewać, ze dopiero dane za rok 2010 i lata późniejsze dadzą odpowiedź na pytanie o rzeczywisty stan rynku obrotu barwnikami w skali globalnej.
EN
In this article has been presented influence of synthetic dyes on children hyperactivity increase based on reaserches which carried on Southampton University. This article includes also activities which are taken by European Union, Main Sanitary Inspector and specialistic laboratories which will decrease eating synthetic dyes by children due to their influence on children health will be minimalized.
PL
Odkrycie azotowych analogów porfiryn, takich jak ftalocyjaniny i porfirazyny, dokonane w latach trzydziestych XX w., wywarło duży wpływ na rozwój przemysłu barwników syntetycznych. Badania prowadzące do określenia struktury ftalocyjanin oraz otrzymania związków pochodnych wykazujących właściwości umożliwiające zastosowanie ich jako barwników przemysłowych stanowią przykład owocnej współpracy pomiędzy przemysłem a środowiskiem naukowym. Obecnie porfiryny i ich azotowe analogi tworzą dużą grupę związków makrocyklicznych określanych jako porfirynoidy, które znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m.in. jako związki do produkcji pigmentów, półprzewodników, katalizatorów, sensorów chemicznych, ogniw słonecznych oraz materiałów optycznych.
EN
A review with 39 refs., of methods for synthesis, spectra properties and uses of the title compds.
12
Content available remote Nowe tendencje w barwieniu żywności i ich wpływ na jej bezpieczeństwo
60%
PL
Wyniki opublikowanych w ostatnim dziesięcioleciu badań dotyczących szkodliwości niektórych barwników syntetycznych, zmiany w regulacjach prawnych, a także istniejący system kontroli produktów spożywczych spowodowały znaczne zmiany w podejściu do procesu barwienia żywności. Wszystkie te czynniki wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa żywności. Niniejszy artykuł opisuje jak zmieniają się tendencje w barwieniu żywności i zwraca uwagę na związaną z tym poprawę jej bezpieczeństwa. Opisuje również wciąż istniejące zagrożenia, co uzasadnia potrzebę badań produktów spożywczych pod kątem zawartych w nich barwników.
EN
Results of synthetic dyes researches, changes in legal regulations and controlling of food products caused import ant changes of thinking about food colouring process. These aspects influence also on food safety. This article describes how changes in food colourings caused food safety increase. This article shows that danger of use illegal dye is still present and researches of food dyes are still very important.
13
Content available remote Zastosowanie trocin jako tanich sorbentów do usuwania barwników azowych z wody
60%
PL
Zbadano adsorpcję barwników Direct Orange 26 (DO26) i Reactive Blue 81 (RB81) na trocinach dębu, sosny i wiśni. Kinetyka adsorpcji przebiegała zgodnie z modelem pseudo II rzędu. Adsorpcja w warunkach równowagowych była dobrze opisana równaniem izotermy Langmuira. Zbadano wpływ pH i siły jonowej roztworu na proces. Adsorpcja barwników zmniejszała się wraz ze zwiększeniem pH roztworu, a zwiększała wraz ze wzrostem siły jonowej roztworu. Uzyskane wyniki pokazały, że trociny mogą być z powodzeniem stosowane do usuwania barwników z roztworów wodnych.
EN
The com. azo dyes were adsorbed from their aq. solns. (20–100 μmol/L) on 3 types of sawdust (pine, oak and cherry wood) at 25°C under shaking to study the adsorption kinetics and equil. The kinetics was fitted well to the pseudo-second order model. The expt. isotherms were well described by the Langmuir equation. The effects of pH and ionic strength (0.1 mol/L NaCl) of soln. were studied. The adsorption of the dyes decreased with an increase of pH (2.5–11) and increased with the increase of the soln. ionic strength.
PL
W pracy badano wpływ światła i wybranych półfabrykatów na stabilność barwy wódek zawierających wybrane barwniki syntetyczne. Próbki wódek o mocy 30% obj. przechowywano bez dostępu światła i na wystawie oświetlonej świetlówką przy natężeniu oświetlenia 13 klx. W wyniku doświadczeń okazało się, że azorubina i czerwień koszenilowa są nieodporne na obecność witaminy C i syropu cukrowego z kwasem cytrynowym a stabilne w obecności pozostałych badanych półfabrykatów: spirytusów surowych, destylatów, aromatów. Indygotyna okazała się barwnikiem bardziej nietrwałym od wyżej wymienionych, a szczególnie silnie odbarwił ją aromat ananasowy i jednoczesna obecność dużej ilości składników w wódce.
EN
The light and by-products effect on synthetic dyes stability in vodkas 30% by vol. strength were tested in this paper. Samples of vodkas were illuminated at 13 klx in colourless bottles of 0,1 L capacity. It was stated, that vitamin C caused the strong discolouring effect on vodkas with E 122 and E 124. The following by-products were present in the tested vodkas: raw spirits, distillates and flavourings had very weak effects on vodkas coloured with E 122 and E 124 at experimental period of 40 days. The simultaneous presence in vodkas of saccharose and citric acid had negative effects on E 122 and 124 just as vitamin C. Indigo carmine E 132 vim unstable in general.
PL
Barwniki spożywcze są popularnymi dodatkami, często stosowanymi w postaci związków syntetycznych. W ostatnim czasie bardziej cenione i poszukiwane są jednak dodatki do żywności pochodzące z naturalnych źródeł. Ponieważ produkcja barwników pochodzenia naturalnego jest droga, a niektóre barwniki otrzymywane w wyniku syntezy chemicznej mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie konsumentów, przedmiotem zainteresowania naukowców stały się barwniki wytwarzane przez mikroorganizmy. Wiele gatunków drobnoustrojów wykazuje zdolność do syntezy związków barwnych, które mogłyby znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym czy medycznym.
EN
Food dyes are popular additives, commonly used in a form of synthetic compounds. Recently, food additives derived from natural sources are more valuated and sought. In a situation where the production of natural dyes is not very profitable, and some synthetic dyes can affect the health of consumers, scientists have become interested in the pigments produced by microorganisms. Many species of microorganisms have the ability to synthesize pigments, which could be used in food, cosmetics and medicine.
PL
W artykule przedstawiono barwniki naturalne i syntetyczne oraz pigmenty nieorganiczne dopuszczone do barwienia żywności w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Omówiono polskie barwniki spożywcze.
EN
The article presents natural organie dyes, organie synthetic dyes and inorganic pigments admitted for colouring food in the countries European Union and in Poland. Here are discussed polish organic food dyes.
19
51%
PL
W związku z licznymi badaniami wskazującymi na szkodliwe działanie barwników syntetycznych jak również rosnącą modą na ekologiczny tryb życia zaczęło w ostatnich latach wzrastać zainteresowanie barwnikami naturalnymi. Owocuje to stałym wzrostem rynku barwników naturalnych na świecie oraz niesie za sobą perspektywy dalszego jego rozwoju... Aby zaspokoić oczekiwania konsumentów oraz uzyskać optymalne efekty barwienia producenci żywności oprócz barwników powszechnie znanych zaczęli poszukiwać także nowych źródeł barwników naturalnych pochodzących z różnych części świata. Artykuł opisuje jak zmienia się rynek barwników naturalnych na świecie,zawiera porównanie pomiędzy listami barwników naturalnych dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych oraz Japonii. Opisuje także barwniki i ekstrakty z roślin wykorzystywane poza krajami Unii Europejskiej, które stanowić mogą alternatywę dla barwników już stosowanych.
EN
In connection with studies showing the harmful effects of synthetic dyes as well as the growing fashion for ecofriendly lifestyle it began to increase interest in natural dyes in recent years. This results in a constant increase in natural colors market in the world and carries its prospects for further development ... To meet consumer expectations and achieve optimum results in addition to coloring dyes, food manufacturers also started to look for new sources of natural dyes derived from different parts of the world. The article describes how the natural dyes market is changed in the world, contains a comparison between the lists of natural dyes approved for use in the European Union, the United States and Japan. It also describes dyes and extracts of plants used outside the European Union countries, which could provide an alternative to dyes already in use.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.