Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
EN
The aim of the article is to prove that the bodies founding medical entities have formal opportunities to execute oversight role which is part of good management practice. In the aspect of the New Public Management concept and corporate governance guidelines, formal provisions regarding the supervision of founding bodies were analyzed. Bearing in mind the public attitudes of entities in the health care sector, based on 10 case studies, particular attention was drawn to issues related to finance management, including the possibility of generating management information. As a result of a critical analysis of the legal regulations defining the scope of documents that form the basis for assessing the economic and financial situation of healthcare entities, the substantive need for their integration was indicated. However, the studies carried out in medical entities, taking into account the supervisory aspect, did not determine a relation between information generated by tools with management potential. As a reason, it is listed, inter alia too general character of the delegation regarding the possibility of creating information policy. Formally assigned to the founding bodies the supervision was not reflected in the documents analyzed for the needs of the study. Thus, it was determined that the founding authorities do not fully use their powers which would fulfill the essence of good management and would ensure the supervision of medical entities in terms of their efficiency.
PL
Celem artykułu jest wykazanie, że organy tworzące podmiotów leczniczych posiadają formalne możliwości sprawowania nadzoru, który wpisuje się w dobre praktyki zarządzania. W aspekcie wskazań koncepcji New Public Management i nadzoru korporacyjnego analizie poddano formalne zapisy dotyczące nadzoru organów tworzących. Mając na uwadze publiczny charakter funkcjonowania podmiotów w sektorze opieki zdrowotnej, w ramach 10 studiów przypadku, szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia dotyczące gospodarowania finansami, w tym możliwość generowania informacji zarządczej. W wyniku krytycznej analizy regulacji prawnych definiujących zakres dokumentów stanowiących podstawę oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych wskazano na konieczność merytorycznej ich integracji. Przeprowadzone w podmiotach leczniczych badania, uwzględniające aspekt nadzorczy, nie wykazały jednak związku pomiędzy informacjami generowanymi przez narzędzia o potencjale zarządczym. Jako powód należy wskazać m.in. zbyt ogólny charakter delegacji dotyczących możliwości kształtowania polityki informacyjnej. Formalnie przypisany organom tworzącym nie znalazł odzwierciedlenia w analizowanych na potrzeby badania dokumentach. Tym samym wykazano, że organy tworzące nie wykorzystują w pełni swoich uprawnień, które realizowane wpisałyby się istotę dobrego zarządzania i zapewniałyby nadzór nad podmiotami leczniczymi w aspekcie efektywności ich funkcjonowania.
PL
Wstęp: Rocznie wykrywa się ok. 4 tys. zachorowań na raka szyjki macicy w Polsce. Główną przyczyną rozwoju choroby jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego przenoszonym droga płciową. Diagnostyka raka szyjki macicy opiera się na wykonaniu rozmazu cytologicznego, kolposkopii i biopsji celowanej. Leczenie jest uzależnione od stopnia zaawansowania zmian chorobowych potwierdzonych wynikiem badania histopatologicznego. Najskuteczniejszą metodą profilaktyki raka szyjki macicy jest regularnie wykonywana cytologia, stosowanie szczepionek przeciw HPV oraz prowadzenie bezpiecznego życia intymnego. Cel pracy: Ocena wiedzy i zachowań zdrowotnych kobiet z Podkarpacia odnośnie, profilaktyki raka szyjki macicy. Materiał i metody: Materiał stanowiło 108 respondentek z terenu Rzeszowa i okolic. Rekrutacja do badania odbywała się w sposób losowy, po wyrażeniu zgodny ustnej przez zainteresowaną. Metodą zastosowaną w pracy był autorski kwestionariusz ankiety skonstruowany przez członków Studenckiego Koła Naukowego Położnych. Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że wiedza kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy jest nieusystematyzowana, nawet w grupie kobiet zgłaszających się regularnie co roku na badanie cytologiczne (p=0,00036). Wiedzę na temat profilaktyki raka szyjki macicy respondentki pozyskują głównie od lekarza, położnej, z czasopism kobiecych, ulotek/ broszur i prasy (p=0,02200). Wnioski: Wiedza badanych koreluje z częstością zgłaszania się na badania cytologiczne; internet jako źródło wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy służy w większej mierze najmłodszym respondentkom w wieku 18–33 lat; poziom wiedzy badanych z zakresu czynników ryzyka oraz objawów raka szyjki macicy jest niezadowalający.
EN
Introduction: Around 4 thousand cases of cervical cancer are detected annually in Poland. The main cause of the disease is the human papilloma virus transmitted sexually. Diagnosis of cervical cancer is based on the execution of smear cytology, colposcopy and guided biopsy. Treatment depends on the severity of the lesion as confirmed by the result of histopathological examination. The most effective way to prevent cervical cancer is a regularly performed Pap test, application of HPV vaccines and maintenance of a safe sex life. Aims: Assessment of the knowledge and health behaviors of women from the Podkarpacie regarding cervical cancer prevention. Material and methods: The study included 108 respondents from the area of Rzeszow and the surrounding region. Recruitment for the study took place in a random fashion, after verbal agreement by the persons concerned. The method used in the study was the author’s questionnaire developed by members of the Student Society for Midwifery Research. Results: The study shows that women’s knowledge on the subject of cervical cancer prevention is haphazard, even among women who report regularly every year for cervical screening (p = 0.00036). The respondents acquire knowledge about cervical cancer prevention mainly from a doctor, midwife, women’s magazines, leaflets / brochures and the press (p = 0.02200). Conclusions: Knowledge of respondents correlated with the frequency of reporting for Pap testing; the internet is used as a source of knowledge about cervical cancer prevention to a greater extent by the youngest respondents, aged 18 – 33 years; the level of knowledge discovered in the area of risk factors and symptoms of cervical cancer is unsatisfactory.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.