Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 228

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Loans
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
XX
Artykuł podejmuje problem funkcjonowania w Polsce firm, których działalność polega na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i udzielaniu z nich pożyczek pieniężnych mimo iż nie są, w świetle prawa, instytucjami bankowymi i nie posiadaja zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej.
XX
Problematyka wykorzystania instrumentów i narzędzi oferowanych przez rynek ma duże znaczenie zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Pomimo dużego znaczenia tematyki, funkcjonowanie gminy na rynku pożyczkowym jest przedmiotem skąpych i ograniczonych badań, co uniemożliwia formułowanie ocen ogólnych i wyciąganie trafnych wniosków. Celem niniejszego referatu jest ogólna identyfikacja warunków i mechanizmów korzystania przez gminę z instrumentów rynku pożyczkowego, a nie opisywanie poszczególnych instrumentów zwrotnych. (fragment tekstu)
EN
The aim of a paper is to examine EIB activities in financing, advising and promotion of PPPs in EU member countries. Research is based on data gained from published by EIB materials and statistics. PPPs are much more complicated in legal, social, political, economical sides than projects conducted traditionally by public sector. Moreover high level of capital intensity of infrastructure assets is a stumbling block to gather the whole amounts to cover investments, mainly in form of loans. Banks become one of the main partners, and at the same time decision makers in PPP projects. A high level of risks in PPP projects combined with high level of capital intensity eliminates small, local banks leaving in the field big commercial banks and multilateral institutions, like as World Bank Group, Asian Development Bank, or in Europe European Bank of Reconstruction and Development and European Investment Bank (EIB). EIB is both a bank and a public institution. Together with loans EIB also offers advisory and technical assistance which can help projects to maximise value for money. As a unique financial institution EIB plays a catalytic role in promoting sound and important projects towards EU policy. The main task of EIB is to contribute towards the integration, balanced development and economic and social cohesion of EU Member States. EIB plays very crucial role in PPP development in EU, specially in countries with not very sophisticated financial markets. It seems that EIB is the biggest supplier of funds to finance PPP in European market.(author's abstract)
4
Content available remote Locality and the Transfer of Funds in the Cooperative Banking Sector in Poland
80%
EN
One of the most important features of cooperative banks is locality which means concentrating financial activity on a specific area. The consequence of locating the banking activity locally is the use of funds raised from the local market for credit needs of the community. The barrier in this area may be an imbalance between the loans and deposits when the co-operative principle (the local money for local needs) is not met. The paper aims to examine the scope of the principle of locality by the cooperative banks in Poland. The study uses quarterly financial data from the years 2009-2016 the selected group of 75 cooperative banks in Poland. The differentiation of the group of banks is assessed by means of descriptive statistics measurement tools and also in research it is used the econometric regression model. Most cooperative banks are net lenders for money market in Poland. The average value of the loans to deposits ratio is 0.7, and the scope of imbalance deepens in recent years. The reasons for such a situation are the regulations of the cooperative banking sector but also the individual policies of the institutions(original abstract)
XX
Zwrócono uwagę na sukces rynkowy brytyjskiej firmy Provident działającej na polskim rynku od 1997 r. Udziela ona pożyczek, nawet na niewielkie kwoty. Klientów nie brakuje, mimo wysokiego oprocentowania.
XX
Artykuł charakteryzuje na przykładzie Provident Polska usługi finansowe typu - home credit. Omawiana firma pomimo trwającej dekoniunktury w gospodarce sukcesywnie powiększa liczbę swoich klientów. Autorka w artykule uzasadnia taki stan rzeczy.
XX
Artykuł przedstawia strategię CitiFinancial, która jest częścią Citigroup i w Polsce działa w strukturach Banku Handlowego. Głównym produktem CitiFinancial są łatwo dostępne, niezabezpieczone pożyczki gotówkowe dla klientów indywidualnych. Autorka przedstawia perspektywy i plany rozwoju firmy.
XX
Kredyt bankowy może okazać się niezbędny dla szybkiej rozbudowy firmy. Bywa, że trzeba go zaciągnąć mimo niechęci do pożyczania pieniędzy. Jednak pozytywne skutki kredytowania mogą być bodźcem, który zachęci do szukania pieniędzy na rozwój poza firmą. Tak było w wypadku firm Sciteex i Getrasur Polska.
XX
Artykuł porusza problem sposobu naliczania odsetek od udzielonej pożyczki bankowej. Zaciągając pożyczkę w bankach pożyczkobiorca niekorporacyjny (osoba fizyczna) ma w umowie ustalone „oprocentowanie minimalne pożyczki w stosunku rocznym”. Autor osobiście sprawdził sposób naliczania odsetek umownych i okazało się, że z dwóch sposobów naliczania banki stosują sposób korzystniejszy dla siebie, a droższy dla pożyczkobiorcy. Artykuł uzupełniony jest tabelami: koszty pożyczki 1000, przebieg spłaty rocznej pożyczki K=1000 PLN (23,9%), kapitalizacja rocznej pożyczki (wkładu) 1000 PLN (23,9%), interpretacja terminu „w stosunku rocznym” (18%).
XX
Nie ma w Polsce banku, który nie oferowałby produktu pod obiecującą nazwą „kredyt przez internet”. Tymczasem to wciąż fikcja i zwodzenie klientów. W Polsce przez internet można najwyżej wypełnić wniosek kredytowy, który i tak trzeba wysłać pocztą. Bankowość elektroniczna w Polsce stanęła w martwym punkcie. Z wykorzystaniem internetu klienci mogą sprawdzać stan konta, wykonać przelew, decydować o stałych zleceniach i aktywować bądź blokować karty płatnicze. Bardziej świadomi uczestnicy życia finansowego w kraju mogą również sprawdzić kursy akcji na światowych giełdach, zlecić biurom maklerskim ich sprzedaż bądź kupno. (abstrakt oryginalny)
XX
Pomimo, iż sektor bankowy w Chinach w szybkim tempie nadrabia zapóźnienie w porównaniu z krajami rozwiniętymi, to nadal istnieją obszary oraz podmioty, które praktycznie są wykluczone z oficjalnego systemu. Zapotrzebowanie na środki finansowe podmiotów, które nie zostały objęte oficjalnym sektorem finansowym zaspokaja sektor nieformalny. Władze Chin podejmują wysiłki, aby eliminować niebankową działalność pożyczkową. W tym celu zezwalają na zakładanie instytucji mikrofinansowych. Jednak instytucjom tym nie udaje się wyeliminować nieformalnej działalności pożyczkowej. (abstrakt oryginalnej)
EN
Although China's banking system is catching up with those of the developed countries, still many businesses and households are excluded from formal banking. In particular the demand for funds of small and medium enterprises and rural households is met by informal sector. China's authorities have been trying to eliminate informal sector by the introduction of microfinance institutions. This paper explores the relationship between lending by microfinance institutions and informal institutions in China. The impact of informal sector on microfinance institutions is being analyzed. (original abstract)
XX
Przeznaczeniem funduszy pochodzących ze środków Unii Europejskiej jest zmniejszenie różnic w rozwoju krajów i regionów w celu zwiększenia konkurencyjności całej Wspólnoty. Jednym z instrumentów wspomagających ten cel są pożyczki udzielane w ramach regionalnych programów operacyjnych. Dzięki zwiększeniu konkurencyjności gospodarczej możliwy jest także wzrost zatrudnia w przedsiębiorstwach korzystających z tego rodzaju wsparcia. Zbadania zależności między zmiennymi dokonano z wykorzystaniem metod statystycznych: histogramów, regresji logarytmicznej oraz gaussowskiego modelu mieszanego (GMM). Zauważono, że pod względem tworzenia miejsc pracy korzystniejsze jest udzielanie pożyczek większej liczbie przedsiębiorstw w mniejszych kwotach.(abstrakt oryginalny)
EN
Funds from the European Union are aimed at reducing differences in the development of countries and regions in order to increase the competitiveness of the entire community. One of the instruments supporting this goal are loans granted under regional operational programs. By increasing economic competitiveness, it is also possible to increase employment in enterprises that benefit from this type of support. The relationships between the studied variables were made with the use of statistical methods: histograms, log regression and Gaussian mixed model (GMM). It was noted that due to the creation of a job, it is more advantageous to lend to a larger number of enterprises in smaller amounts.(original abstract)
XX
Celem tego opracowania jest odpowiedź na pytanie jakie są granice pozyskiwania dochodów z podatków, opłat i własności publicznej oraz wpływów z pożyczek. (fragment tekstu)
EN
In the article the author has concentrated on the three main sources of budgetary revenues, namely, taxes and dutes, income derived from property and loans. In the article the author has pointed out numerous barriers that hinder the raising of revenues from the above mentioned sources. The author has tackled the problem of tax evasion.(original abstract)
XX
Łatwo pożyczyć, trudniej oddać. Zwłaszcza świąteczne oferty kredytodawców mogą wciągnąć klientów w pułapkę finansową. Warto pomyśleć, zanim nastąpi dramat. W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o sposobie działania firmy Provident. Nie jest to jednak jedyna firma na rynku, oferująca pożyczki łatwe do zaciągnięcia, a trudniejsze do spłacenia. Lepszą opinię ma Profireal, acz i w tej spółce nieostrożny klient może wpaść w finansowy potrzask. (abstrakt oryginalny)
XX
Opi­sy­wa­li­śmy nie­daw­no na ła­mach „Ga­ze­ty Ban­ko­wej” przy­pa­dek pra­cow­ni­ków jed­nej ze spół­ek, któ­ra wpro­wa­dza­jąc we­dług an­giel­skie­go wzor­ca ty­go­dnio­wy sys­tem spłat za­dłu­że­nia, wy­twa­rza w klien­cie at­mos­fe­rę osa­cze­nia. Sys­tem ty­go­dnio­wy nie ma w Pol­sce więk­sze­go uza­sad­nie­nia – w prze­ci­wień­stwie do Wiel­kiej Bry­ta­nii, gdzie wy­pła­ta wy­na­gro­dzeń rów­nież na­stę­pu­je co ty­dzień, w na­szym kra­ju trud­no li­czyć na co­ty­go­dnio­we przy­pły­wy go­tów­ki u dłuż­ni­ka. Sys­tem po­zwa­la jed­nak na po­bie­ra­nie do­dat­ko­wych opłat za każ­dą wi­zy­tę przed­stawiciela firmy u klienta.(abstrakt oryginalny)
XX
Znaczna liczba przedsiębiorstw napotyka trudności w dostępie do kapitału na finansowanie działalności. Szczególnie dotyka to przedsiębiorstw, które nie zawsze posiadają odpowiednią historię kredytową i dysponują wystarczającym zabezpieczeniem, co jest podstawą do pozyskania kapitału z tradycyjnych źródeł. Przedsiębiorstwa w głównej mierze wykorzystują do finansowania swojej działalności kapitał własny, jednak nie zawsze środki te są wystarczające. Dlatego przedsiębiorcy, często dla zachowania płynności finansowej, zmuszeni są do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania. Jedną z form takiego finansowania jest pożyczka pozabankowa, którą znacznie łatwiej uzyskać ze względu na brak uciążliwych formalności i szczegółowego weryfikowania zdolności kredytowej. W artykule podjęto próbę wskazania przyczyn wzrostu zainteresowania przedsiębiorców usługami firm pożyczkowych, pomimo nader bogatej oferty kredytowej banków.(abstrakt oryginalny)
EN
Many businesses experience difficullties in access to capital needed to finance their activities. That is particularly true of enterprises with sometimes adverse credit history, unable to properly secure the loan, two aspects of crucial importance to get capital from traditional sources. Such enterprises usually use their own resources to finance their business which, however, are not always sufficient. This is why entrepreneurs, often driven by the wish to maintain liquidity, are forced to turn to the alternative lending market. One of the forms of such financing is a non-bank loan, much easier to get due to the absence of burdensome formalities and detailed examination of creditworthiness. The paper attempts to identify reasons why, despite an extremely rich credit offer of banks, entrepreneurs are increasingly more interested in the services of lending institutions.(original abstract)
XX
Wobec trudnej sytuacji finansowej i braku płynności, przedsiębiorstwo jest często zmuszone do sięgania po dodatkowe źródła finansowania swojej działalności. Jedną z możliwości pozyskiwania obcego kapitału, szczególnie wobec trudności z uzyskaniem kredytu bankowego, są pożyczki udzielane spółce przez udziałowców lub akcjonariuszy. Zwiększenie zadłużenia jednostki gospodarczej, niezależnie od typu pożyczki, jest jednak nierozłącznie związane z ponoszeniem wydatków na odsetki i prowizje. Jakie zatem będą skutki tego typu wydatków w ewidencji bilansowej według ustawy o rachunkowości, a jakie wywoła to w przedsiębiorstwie konsekwencje podatkowe? Czy zawsze odsetki będą stanowiły koszty uzyskania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym i czy w tej sytuacji ewidencja bilansowa i podatkowa będzie zbieżna? (fragment tekstu)
18
Content available remote Mikrofinanse a oprocentowanie produktów kredytowych kierowanych do osób ubogich
60%
XX
Istotą aktywności podmiotów mikrofinansowych, czyli pośredników świadczących usługi pożyczkowe, ubezpieczeniowe, lokacyjne i transferowe osobom ubogim i mikroprzedsiębiorcom, doświadczającym skutków wykluczenia z głównego nurtu rynku usług finansowych, jest działanie ukierunkowane na wsparcie procesu przełamywania barier rozwojowych, ograniczających zdolność tych jednostek do poprawy warunków swego życia, wychodzenia ze stanu ubóstwa i ograniczania jego konsekwencji.(fragment tekstu)
EN
The discussion on the condition of contemporary finance is focused on many issues among which a particular emphasis is put on the access conditions to microfinance services, including interest rates of loans and credit products. The belief that interest rates of credits offered to lowincome borrowers should be 'attractive' to allow them to benefit from loans stands in direct opposition to the concept that interest rates must be calculated at a level that will predominantly ensure continuity and stability of the functioning of a microfinance institution, even in a situation when it is necessary to apply high prices of financial services, frequently exceeding the levels specified for interest rates of credits/loans offered by traditional financial intermediaries. These conflicting views create space for the discussion presented in this article, the objective of which is to identify and analyse the determinants of a microloan interest rate from the theoretical as well as practical dimension, and to present the author's own comments referring to the above subject matter.(original abstract)
XX
W artykule postawiłem sobie za cel znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy dysponuje wystarczającymi zasobami finansowymi, aby przeciwdziałać zjawiskom kryzysowym w gospodarce światowej jako pożyczkodawca ostatniej instancji. W tym celu omówione zostały źródła zasobów finansowych Funduszu oraz podstawowe instrumenty finansowe, za pomocą których MFW zapewnia płynność państwom zmagającym się z trudnościami bilansu płatniczego. Ponadto przedstawiono zmodyfikowane w ostatnim czasie ramy polityki pożyczkowej w zakresie udzielania wsparcia finansowego państwom zadłużonym wobec pożyczkodawcy oficjalnego. (fragment tekstu)
EN
A global lender of last resort is an institution that plays a significant role in an international financial system. It was clearly brought into the limelight by the recent financial crisis. The existence of this institution is strongly justified by the volume and volatility of global capital flows, the increasing financial and economic interlinkages between the countries, as well as the consequent possibility of the spill over effects. The article argues that the International Monetary Fund appears to be the only international financial institution capable of acting as a global lender of last resort and thus ensuring stability of the international financial system. The IMF has proven useful in providing liquidity support to countries struggling with financial dificulties in recent years. It is equipped with adequate financial resources, lending facilities tailored to address the specific circumstances of its members, highly qualified staff and the coordination capacities at the international level, which are indispensable to forestall the crisis in the global economy.(original abstract)
PL
W artykule poruszany jest problem stabilności działania funduszy pożyczkowych. Przeprowadzono w nim wstępną analizę parametrów pośrednich i bezpośrednich, przyjętych jako czynniki mające istotny wpływ na wewnętrzną (finansową), instytucjonalną i zewnętrzną stabilność systemu finansowego jako całości. Rozważono jakość portfela pożyczkowego jako istotnego elementu wpływającego na stabilność finansową funduszy pożyczkowych, jak i systemu finansowego. W opracowaniu zastosowano metodę analizy szeregów czasowych, metody analizy finansowej oraz podstawowe metody statystyki opisowej.
EN
The article discusses the problem of the stability of the loan funds. The author has carried out a preliminary analysis of indirect and direct parameters adopted as factors having a significant impact on the internal (financial), institutional and external stability of the financial system as a whole. The article analyzes the quality of the loan portfolio as an important element affecting the financial stability of loan funds and the financial system. The article uses the method of time series analysis, financial analysis methods and basic methods of descriptive statistics.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.