Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1198

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 60 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Badania empiryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 60 next fast forward last
1
Content available remote Czego oczekuje się od prakseologii?
100%
XX
Prakseologia jako poręczna nazwa dociekań związanych z aktywnością praktyczną jest wykorzystywana do opatrywania nią rozmaitych przedsięwzięć proponowanych, postulowanych, czy uprawianych przez wielu badaczy i/albo praktyków. Nie we wszystkich przypadkach chodzi o teorię działania jaką znamy z prac polskiej i austriackiej tradycji uprawiania dyscypliny. Pisałem o tym już wcześniej (Gasparski 2010), pisał także Ryszard Banajski (2015). Warto jednak po kilku latach jakie upłynęły od opublikowania tych artykułów zajrzeć ponownie do Internetu by przekonać się co aktualnie wskazuje wyszukiwarka w odpowiedzi na hasło "praxiology". Zapewne będzie to wskazanie zmodyfikowane przez algorytmy obserwujące to, co interesowało wcześniej pytającego i stosownie do tego udzieli stosownej odpowiedzi. Tak bowiem funkcjonuje Internet. Sprawdźmy więc czego aktualnie według Internetu oczekuje się od prakseologii. Wybierzemy kilka wskazań, które są najciekawsze. Będzie to wybór subiektywny, nie może zresztą być inaczej skoro liczba pozycji wskazywanych przez wyszukiwarkę wynosi prawie pięć tysięcy. (fragment tekstu)
XX
Większość modeli zajmujących się zachowaniem graczy w sytuacji przetargu zakłada, że preferencje graczy są samolubne - gracze biorą pod uwagę wyłącznie swój własny udział w dzielonym dobru,nie cały podział dobra pomiędzy graczy. Badania empiryczne przeprowadzone w ciągu ostatnich skazują jednak, że założenie o samolubności preferencji jest nieuzasadnione - gracze w eksperymentach dotyczących prostych zagadnień przetargowych wykazują zarówno zachowania altruistyczne (oferując pozostałym graczom udział większy niż to konieczne), jak i zachowania zawistne (odmawiają na przykład przyjęcia udziałów dodatnich, ale niewielkich w stosunku do tego, ile otrzymują pozostali uczestnicy gry, nawet jeśli wiedzą , że konsekwencją odmowy będzie zakończenie gry wynikiem, w którym żaden z graczy nic nie otrzymuje). Niniejszy artykuł zajmuje się analizą sytuacji, w której gracze mogą oprócz preferencji samolubnych posiadać również preferencje charakteryzujące się zawiścią lub altruizmem. (abstrakt oryginalny)
XX
Mimo różnego stopnia uszczegółowienia kolejnych faz idea modelowania pozostaje niezmienna. Po sformułowaniu celu badania, określeniu jego przedmiotu i zakresu ustala się, jakie zmienne objaśniane i objaśniające mogą służyć wyjaśnianiu mechanizmu kształtowania się rozpatrywanego zjawiska. Niniejsza praca dotyczy kroku III, czyli weryfikacji, w którym sprawdza się, czy abstrakcyjna konstrukcja, którą stanowi model, jest dostatecznie zgodna z fragmentem rzeczywistości, który opisuje. Pozytywne wnioski z tego etapu stanowią warunek konieczny aplikacji modelu w praktyce. W razie wystąpienia niezgodności z założeniami istnieje możliwość korygowania błędów po ustaleniu przyczyn ich występowania. Jedną z części procedury weryfikacji stanowi badanie założeń dotyczących rozkładu składników losowych. Ponieważ są one wielkościami nieobserwowalnymi, istnieją trudności w formułowaniu wniosków na ich podstawie. W ujęciu klasycznym stosuje się w tym celu testy statystyczne, które nie zawsze prowadzą do rozstrzygnięcia problemu. W niniejszej pracy proponuje się połączenie wnioskowania opartego na testach z zastosowaniem analizy dyskryminacyjnej do rozwiązywania zagadnienia związanego z występowaniem heteroskedastyczności składników losowych. Celem pracy jest zaprezentowanie postulowanej procedury. Sugerowane rozwiązanie zostało zilustrowane wynikami badania empirycznego. (fragment tekstu)
EN
This paper considers the utility of the application of discriminant functions to determine the best possible heteroscedasticity model of disturbances. Likelihood functions of certain models were pro-posed to determine the solution which was gained by conducting a comparison with the likelihood function of the vector Ɛ obtained with the usage of covariance matrix estimator suggested by Domowitz and White. (original abstract)
4
Content available remote "Problem zakładnika" w relacjach bankowych
100%
XX
Problem zakładnika" jest specyficznym zagadnieniem związanym z relacjami pomiędzy przedsiębiorstwami a ich kredytodawcami. Niniejszy artykuł ma na celu podsumowanie dotychczasowej wiedzy dotyczącej tego problemu zarówno w zakresie teorii, jak i wyników badań empirycznych. Autor prezentuje mechanizm powstawania "problemu zakładnika", jego możliwy wpływ na działalność przedsiębiorstwa oraz warunki jego wystąpienia. Ponadto opisane są rozwiązania mogące pomóc zapobiec jego powstaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
Hold-up problem is a distinctive issue related to client-bank relationships. The present article aims to summarize current state of knowledge regarding this matter - the theory as well as the results of empirical research. The author presents the mechanism of how and under what conditions the hold-up problem arises, and its impact on the company's activity. Furthermore, there are described some possible solutions to this issue. (original abstract)
XX
Uzyskane wyniki potwierdzają, że badanie grubości ogonów rozkładów nie jest rzeczą łatwą, a otrzymane wyniki często są niejednoznaczne i bardzo wrażliwe na wybór liczby obserwacji wykorzystywanych do estymacji indeksu ogona. Wpływ na to ma głównie zbyt mała liczba danych z rynku polskiego. Z estymatorów nieparametrycznych jedynie estymator Hilla okazał się dość stabilny, co pozwalało na określenie jego obszaru stabilizowania się. Pozostałe dwa parametry w większości przypadków nie pozwoliły na określenie nawet przybliżonej wartości indeksu ogona α. Dla danych pochodzących z polskiego rynku również estymator największej wiarygodności dawał często rozbieżne wyniki, bardzo wrażliwe na wielkość próby. (fragment tekstu)
EN
In this paper a study on tail index estimation. Some data sets requiring heavy tailed models necessitates reliable methods of estimation a parameter governing the degree of tail heaviness In this paper three estimators Hill, Pickands and Dekkers-Einmahl-de Haan and the method of maximum likelihood estimation have been verified on Polish Stock Exchange. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań literaturowych nad dotychczasowymi sposobami definiowania pojęcia zakłóceń w kontekście łańcucha dostaw i pojęć pokrewnych. Następnie wskazano na przykładowe klasyfikacje zakłóceń w łańcuchu dostaw. Przede wszystkim wyszczególniono atrybuty zakłóceń jako podstawę do dalszych analiz i badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of the literature research on existing ways of defining the concept of disruptions in the context of the supply chain and related concepts. Then pointed out the examples of supply chain disruptions classifications. First of all, specified attributes of disruptions as a basis for further analysis and empirical research. (original abstract)
XX
Jednym z podstawowych problemów związanych z badaniami nad migracją i zatrudnieniem za granicą (migracją zarobkową) są zróżnicowania interpretacyjne dotyczące wielu stosowanych podstawowych pojęć i wskaźników. Brak powszechnie akceptowalnych (a jednocześnie możliwych do zastosowania w empirii) definicji migracji, zwłaszcza zaś migracji zarobkowych, wynika w dużej mierze z braku rzetelnych danych na ten temat dostarczanych przez statystykę publiczną. Zmusza to badaczy nie tylko do samodzielnego gromadzenia danych, ale i do dokonywania ustaleń definicyjnych i proponowania odpowiednich klasyfikacji we własnym zakresie. Rozbieżność w ujęciach i podziałach migracji w poszczególnych prowadzonych przez różnych badaczy badaniach empirycznych jest w wielu przypadkach przyczyną niemożności zagregowania bogatej, lecz niejednorodnej, wiedzy na ten temat. Odnosi się to chociażby do trudności zbilansowania wiedzy na temat najnowszej migracji, zebranej w prowadzonych na różny sposób badaniach regionalnych i branżowych. Celem niniejszego opracowania jest zaproponowanie pewnych definicji i kategoryzacji, które mogą być - zdaniem autora - szerzej wykorzystane do badań nad migracjami i zatrudnieniem za granicą. (fragment tekstu)
XX
Zasadniczym celem referatu jest symulacyjne porównanie portfeli wykorzystujących do budowy teorię Markowitza z portfelami typu mean-variance-skewness (MVS). W badaniu wykorzystane zostaną modele Markowitza, wykreślona zostanie granica efektywna, a danymi do obliczeń będą kursy walorów będących w posiadaniu funduszu ING akcji. Dla tych samych danych zbudowany zostanie portfel na podstawie modelu MVS. W celu zbadania efektywności alokacyjnej portfeli do porównań wykorzystane zostaną również modele oparte na behawioralnej strukturze portfeli funduszy inwestycyjnych akcji. W ostatnim etapie badania zostanie wyliczony hipotetyczny zysk na 30 czerwca 2005 r. i 31 grudnia 2005 r. dla wszystkich symulacji. (fragment tekstu)
EN
The main goal of this article is to compare two kinds of method of portfolio building in the case of risk pyramid. First this research was a trial of building effective portfolios for assets of ING Investment Fund portfolio with using Markowitz and MVS methods. Next author built portfolios with behavioral assumptions. The last part of the research was verifying how effective were portfolios (ex post) after half a year and after a year. (original abstract)
XX
Po pierwsze, omówiono zagadnienie tzw. wartości odstających i związaną z tym kwestię niejednorodności procesu stochastycznego, generującego badany szereg czasowy. W tym kontekście dla rozkładów α-stabilnych odróżnienie niejednorodnej próby statystycznej z wartościami odstającymi od próby jednorodnej z wartościami ekstremalnymi jest wręcz niemożliwe. Ponadto uznanie któregokolwiek z przypadków za właściwy, ze względu na dużą wrażliwość estymatorów, może poskutkować obciążeniem oszacowań parametrów.Po drugie, pokazano problem niespełnienia założeń modelowych przyjmowanych w estymacji. Zwrócono tu uwagę na komplikacje dotyczące niemożności wnioskowania co do charakteru procesu generującego dane. (fragment tekstu)
EN
The paper treats of some dangers and obstacles that may emerge when modelling data with use of α-stable distributions. These problems are illustrated by a simple simulation example and by an analysis of properly chosen empirical data alike. The carried research shows strong sensitivity of α-stable distribution parameter estimates. It is also shown that empirical data analysis may lead to unsolvable questions unfortunately.The goal of the paper is not to discourage for using α-stable distributions but to emphasize that α-stable modelling is under the necessity of special caution, careful - data analysis and of giving non-statistic arguments that could additionally validate usage of α-stable distributions. (original abstract)
XX
Badania empiryczne zaprezentowane w tym artykule miały na celu sprawdzenie, czy dekompozycje te pozwolą na sformułowanie relacji zachodzących między stopniem zróżnicowania pojedynczych modeli a błędem modelu zagregowanego. Ponadto celem tego opracowania było także sprawdzenie, która z tych dwóch dekompozycji jest bardziej użyteczna w badaniu wspomnianej relacji. Ujawnienie się jasnej relacji między stopniem zróżnicowania a błędem modelu zagregowanego jest ważne, bo coraz częściej pojawiają się algorytmy, które taki czynnik, jak zróżnicowanie modeli, w sposób jawny biorą pod uwagę w procesie konstrukcji modelu zagregowanego. (fragment tekstu)
EN
Ensembles become more and more popular in classification and regression problems. Very often they have better empirical and theoretical properties than single models. One factor that is needed in order to get high performance of aggregated model is recognized as models diversity. The paper discusses the problem of ensemble diversity in regression using the idea of ensemble error decomposition introduced by Ueda, Nakano (1995) and Krogh, Vedelsby (1996). We show also results of experiments concerning the relationship between ensemble error and ensemble diversity, measured by means of the two presented decompositions. (original abstract)
EN
In a search for lessons learned from 50 years of history ofAI, this paper presents a brief subjective and personal history of the field. It then introduces five theses-prescriptions for what makes good AI research. The theses stem form the author's understanding of successes and failures of the field, and from his own experience as a long-standing and active member of the AI community. The five theses promote practicality, embeddedness, empirical verification, mathematical foundation, and scrutiny. (original abstract)
EN
The aim of the paper is to discuss the issue of PD (probability of default) rating model calibration and present it in the general context of economic model calibration. The rating model in the credit risk area is defined and two approaches for its calibration to a masterscale are presented and applied for empirical data. The first approach uses the reversed regression method while the second is based on reversing the estimated link function. Two possible link functions reported by the literature are used and discussed. (original abstract)
XX
Opory ruchu pojazdu w obliczeniach teoretycznych wyznacza się korzystając z ugruntowanej wiedzy o ich charakterze oraz posiadanych informacji o współczynnikach występujących w zależnościach, które sformułowano dla ich obliczenia. Jednak problemem może być posiadanie informacji o rzeczywistych wartościach współczynników przyjmowanych do obliczeń, charakteryzujących konkretne pojazdy lub ich podzespoły a także warunki środowiska w jakich porusza się pojazd. Ostateczną weryfikacją oszacowywanych na podstawie obliczeń wartości oporów ruchu jest ich zgodność z oporami obserwowanymi w warunkach rzeczywistej eksploatacji. W artykule autor przedstawił próbę oszacowania oporów ruchu (toczenia i powietrza) dla przykładowego dwuosiowego pojazdu użytkowego o masie 15 t na podstawie próby wybiegu. (abstrakt oryginalny)
EN
Vehicle motion resistance can be calculated using good established theories about these resistances and having knowledge about resistance coefficient used in resistance formulas. But it can be a problem to know true values of these coefficients, concerning specific vehicles, their subsystems or environment of vehicle motion. The last verification of estimated resistance forces is its equality to resistance forces observed during vehicle operation. It his paper author presented an attempt at estimation motion resistance (air and rolling resistance) of exemplary two axle commercial vehicle with total weight 15 tons on the base coastdown test. (original abstract)
XX
Rosnące znaczenie wieloelementowych organizacji gospodarczych zmusza do zastanowienia się nad specyfiką funkcjonowania ich poszczególnych elementów. W artykule poruszono problem funkcjonowania podmiotów zależnych grup kapitałowych. Przedstawiono także proponowaną typologię podmiotów zależnych ze względu na cel ich funkcjonowania z punktu widzenia podmiotu nadrzędnego. W oparciu o materiał teoretyczny przeprowadzono rozważania na temat koncepcji strategii w działalności podmiotu zależnego. Przedstawiono też wyniki badań empirycznych poświęconych wpływom podmiotu nadrzędnego na treść poszczególnych elementów strategii podmiotów zależnych różnych typów. (abstrakt oryginalny)
EN
The growing importance of business groups forced to consider the specifics of the operation of their entities. The article discusses the problem of the functioning of subsidiary companies. It presents a typology of subsidiaries, according to its relations with the parent company. The paper presents also the results of empirical studies on the impact of the parent company for the content of elements of the subsidiary company's strategy. (original abstract)
EN
The purpose of this paper is to evaluate the level of similarity between financial systems in selected Central and Eastern European countries (CEE11) and four models of capitalism in Western Europe identified by B. Amable [The diversity of modern capitalism, 2003]. A comparative analysis in this institutional area was done on the basis of six variables. Three of them represent inputs, that is, institutional determinants, and other three variables describe outputs of institutional regulations. For each of them coefficients of similarity between a CEE11 country and a selected Western European country were calculated, and based on it the similarity hexagons were created. In this paper, two pictures of the institutional arrangements were taken: for 2005 and for 2014. Additionally, an analysis of changes that took place in institutional solutions in the CEE11 countries, based on the variables and the coefficients of similarity, was carried out. The analyses showed that in the area of financial intermediation, the group of CEE11 countries in 2005 was characterized by the greatest similarity to the Continental model of capitalism. The same investigations carried out for 2014 indicate a significant shift in the analyzed area toward solutions typical of the Mediterranean model.(original abstract)
XX
Realizacja dobrych badań naukowych jest pochodną starannie przemyślanych operacji o charakterze metodologicznym. Proces badań zakłada wykorzystanie wiedzy o ciągu złożonych i następujących po sobie faz działań, obejmujących metody i techniki badawcze, które należy rozważać w kontekście określonych potrzeb informacyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie wniosków ze zrealizowanych prac empirycznych w ramach projektu badawczego NCN, dotyczących problematyki pomiaru dojrzałości rozwoju nowego produktu, oraz przeprowadzenie pogłębionej dyskusji nad występującymi w procesie badawczym problemami metodologicznymi. Ów proces i jego powodzenie zależą od tego, czy badacze potrafią w wyniku zgromadzonego doświadczenia i adekwatnego poziomu wiedzy metodologicznej uruchomić konstruktywny proces analitycznego myślenia, na podstawie którego będą w stanie wybrać podejścia metodologiczne pozwalające im rozwiązać postawiony problem oraz przewidzieć efekty planowanych czynności badawczych(abstrakt oryginalny)
EN
The implementation of good research is a derivative of carefully planned and executed methodological actions. The study involves the use of knowledge related to the complex sequences and successive phases of actions, including methods and techniques to be considered in the context of specific information needs. The aim of the article is to present the conclusions of the empirical research carried out by the authors within the framework of the research project NCN concerning the problem of measuring the maturity of the new product development process. This process and its success depends primarily on whether researchers, can launch a constructive process of analytical thinking, based on which they can select appropriate methodological alternative, and which will allow analyzing the data needed to solve the scientific problem, and whether they can anticipate the effects of the planned research activities(original abstract)
XX
Poszukiwanie przyczyn wahań koniunkturalnych odbywa się dwutorowo. Jedni badacze koncentrują swoją uwagę na podstawach teoretycznych, poszukując teorii i modeli wyjaśniających przyczyny i mechanizm wahań cyklicznych. Inni koncentrują się na poszukiwaniu prawidłowości towarzyszących kolejnym cyklom. Wyniki ich badań są prezentowane jako fakty empiryczne. Przedmiotem analizy w artykule są fakty empiryczne, odzwierciedlane w danych jakościowych, gromadzonych w badaniach koniunktury metodą testu. Zakres badania jest ograniczony do przemysłu przetwórczego. Do analizy wybrano siedem zmiennych, monitorowanych w teście koniunktury: wskaźnik koniunktury w przemyśle, produkcję, zamówienia, zapasy, ceny, zatrudnienie i sytuację finansową przedsiębiorstw. Zmienną referencyjną jest jednopodstawowy indeks produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego. Słowa (abstrakt oryginalny)
EN
The research on causes of business cycles goes two ways. Some researchers focus on theoretical foundations, looking for theories and models that would explain an origin and mechanism of cyclical fluctuations. Others try seeking for regularities associated with subsequent cycles that are called stylized facts. The paper deals with stylized facts that are reflected in business surveys data. The scope of the study is narrowed to the manufacturing industry only. We have selected 7 variables surveyed: business indicator, production, total orders, finished goods inventories, prices, employment and financial situation of manufacturing firms. The fixed-base index of sold manufacturing production is taken for reference. (original abstract)
XX
W literaturze dotyczącej zarządzania strategicznego podkreśla się istotę i wagę zarówno dobrego opracowania, jak i właściwego wdrożenia strategii. Praktyka gospodarcza pokazuje jednak, że o ile firmy posiadają dość wysoko rozwinięte umiejętności z zakresu tworzenia strategii, o tyle jednocześnie charakteryzuje je zaskakująco niski poziom umiejętności z zakresu ich skutecznego wdrażania. Niniejszy artykuł, bazując na wynikach badań przeprowadzonych w ramach projektu "Wdrażanie strategii organizacji - model, uwarunkowania i implikacje"1, przedstawia pięć kluczowych problemów, z jakimi miały do czynienia w procesie wdrażania strategii firmy, które można uznać za skuteczne w realizacji opracowanych koncepcji rozwojowych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the strategic management literature much attention is paid to the the essence and importance of both good strategy formulation and proper strategy implementation. However, business practice shows that on the one hand companies possess highly developed skills in the area of formulating strategies, but on the other it is amazing that their competence in the area of the effective implementation of strategies is unexpectedly low. Therefore, many authors try to find a solution to the riddle why companies are ineffective in the process of strategy implementation. They identify various factors that influence the effectiveness of the strategy implementation process. Often among them there are mentioned such as: poorly developed leadership skills among managers, an improper allocation of decision-making powers, improper communication about strategy, lack of ability to manage change or lack of adequate incentives associated with the implemented strategy. One may wonder whether the companies that achieve market success also have to deal with the above-mentioned problems. This paper, based on the results of research conducted as a part of the project The implementation of the strategy in the organization - model, determinants and implications 2, presents five key problems, with which the companies that achieve market success had to deal with in the process of strategy implementation. It turns out that in this type of companies, two situations cause most often and at the same time the largest problems in the process of strategy implementation. These are: changes in the environment and the lack of adequate financial resources.(original abstract)
EN
The problems with overdue receivables should be of special attention, as they might not only influence the market decisions of enterprises but also affect market structure by spreading differently among different kinds of enterprises. In order to investigate the impact of delays in receivables a Survey on Receivables was designed and almost 8000 companies were surveyed in the year 2009. In the paper the author with application of standard statistical techniques empirically investigates the impact of payment delays on market decisions of enterprises in Poland. The analysis of qualitative impact of delays in receivables on economic activity of companies was conducted with application of logistics regression modelling. It enabled deriving conclusions for branch and company-size patterns of behaviour (economic actions) in reaction to problems with receivables. With respect to branches it was possible to establish that: - Financial sector reports to the lowest extent connections between overdue receivables and market decisions. - Telecommunications companies that not only very often report problems with realization of their own payments due to payment delays, but additionally payment delays impede to very large extent their growth by reduction in the level of investments, by reductions of the employment size, but also stimulating price increases and causing problems with new products launch. With respect to the company size it appeared that: - Small companies are to the highest extent affected by the payment delays. Delays in receivables reduce their growth potential by forcing them to cut not only investments but also employment. Additionally delays in receivables hinder their ability to introduce new products. - In case of large companies the most significant is the negative impact on investment. (original abstract)
XX
Omawiając jakość kształcenia w szkołach wyższych należy wyraźnie odróżnić jej dwa aspekty, po pierwsze możliwość tworzenia i analizowania mechanizmów zapewniania jakości kształcenia (zewnętrzny system oceny jakości) oraz po drugie możliwość tworzenia i wdrażania systemów oceny jakości kształcenia (wewnętrzny system oceny jakości) . W ramach zinstytucjonalizowanego zewnętrznego systemu oceny jakości należy dokonać wnikliwej analizy wszystkich sfer aktywności uczelni. Analiza ta powinna mieć charakter jakościowy i ilościowy. Wszystkie aspekty działalności szkoły wyższej składają się bowiem na jej ogólną jakość oraz są ze sobą ściśle powiązane. Jakość danej uczelni zależy od właściwej działalności całej społeczności akademickiej. Kwestia jakości powinna być więc rozważana w wielu płaszczyznach: nauczania, oceniania studentów, kadry naukowo-dydaktycznej i jej rozwoju oraz programów kształcenia. Natomiast zinstytucjonalizowany wewnętrzny system oceny ma za zadanie odpowiedzieć na kluczowe - z punktu widzenia jakości kształcenia - pytania: jak funkcjonuje dana uczelnia w ramach każdej ze swoich sfer działalności i jakie są możliwości ulepszeń. Głównym celem oceny wewnętrznej jest bowiem podniesienie jakości kształcenia w danej szkole wyższej. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 60 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.