Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 223

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza skupień
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
W artykule podjęta została tematyka dotycząca ustaleń w zakresie instrumentów identyfikacji pochodzenia produktów żywnościowych oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i producentami rolnymi w polskim łańcuchu żywnościowym. W części empirycznej wykorzystano dane z 30 gospodarstw rolnych oraz 30 przedsiębiorstw z branży przetwórstwa spożywczego. Badanie przeprowadzone zostało w pierwszym i drugim kwartale 2008 roku. Oszacowano stopień śledzenia produktów, a jego determinanty zostały przeanalizowane przy użyciu analizy skupień. Głównymi czynnikami wpływającymi na efektywne śledzenie produktów na początku łańcucha dostaw są: poziom wykształcenia oraz wiek rolników. Natomiast, nie odnotowano wpływu wielkości gospodarstwa ani zasobów siły roboczej.
EN
This article analyses the settlements of the traceability instruments and the design of the collaborations among food companies and farmers in the Polish food chain. The empirical part uses evidence from 30 farms and 30 companies, surveyed in spring 2008. The degree of traceability has been estimated and its reasons investigated by means of a cluster analysis. The factors that determine the effective traceability of the products at the first step of the supply chain are: education level and age of farmers.
PL
Celem artykułu jest wielowymiarowa ocena konkurencyjności eksportowej krajów UE. Jej podstawą będzie dekompozycja zmian w eksporcie krajów UE dokonana metodą stałego udziału w rynku opracowaną przez Leamera, Sterna (1970). Obliczone efekty: popytowy, struktury przestrzennej, struktury towarowej i konkurencji pozwolą na szczegółową analizę źródeł zmian zachodzących w eksporcie porównywanych krajów, a w szczególności pozwolą odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu zmiany w eksporcie można wytłumaczyć koniunkturą w światowym handlu, a w jakim wynikają one z właściwych proporcji udziału w rynkach, odpowiedniego dopasowania asortymentowego towarów czy ekspansywnej polityki eksporterów? W analizie porównawczej wykorzystano m.in. metodę Warda, co pozwoliło wskazać kraje o najbardziej podobnej pozycji konkurencyjnej w układzie przestrzenno-towarowym w zakresie towarów o różnym stopniu nasycenia czynnikami produkcji. Przedstawione wyniki badań pozwolą na wielokierunkowe porównanie konkurencyjności handlowej krajów UE, jak również mogą stanowić źródło ważnych informacji dotyczących kształtowania właściwych proporcji udziału i ekspansji firm na rynkach zagranicznych.
PL
W opracowaniu dokonano identyfikacji najbardziej zbliżonych okresów interglacjalnych w okresie ostatnich 600 000 lat na podstawie analizy krzywej izotopowej tlenu (LR04 δ18O) z użyciem pseudoodległości DTW (dynamic time warping). Analizowane okresy (MIS: 1, 5e, 7e, 9e, 11c, 13a, 15a) wykazują podobieństwa, a równocześnie zaznacza się ich zróżnicowanie na dwa typy. Pierwszy o mniejszych wartościach krzywej δ18O i wyraźnym pojedynczym wierzchołku, a drugi o większych wartościach krzywej δ18O oraz współwystępujących, niekiedy równorzędnych wierzchołkach. Stwierdzone podobieństwo tych okresów może potwierdzać, że w każdym z nich mogły w pełni istnieć warunki interglacjalne, a więc mogło też dochodzić do rozwoju charakterystycznych dla danej strefy klimatycznej formacji roślinnych. Dodatkowo przedstawiono próbę modelowania przebiegu krzywej δ18O z uwzględnieniem wybranych parametrów orbitalnych Ziemi, które są zasadniczymi czynnikami zewnętrznymi cykli glacjalno-interglacjalnych.
PL
Analiza zanieczyszczenia powietrza obejmuje rejestr zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z materiałów gospodarki narodowej do atmosfery. Po wejściu do atmosfery emitowane substancje znajdują się poza wszelką kontrolą człowieka i stają się częścią naturalnego obiegu materii; mogą wywoływać kilka rodzajów oddziaływań na środowisko. Celem artykułu jest ocena jakości czystości powietrza ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń w krajach Unii Europejskiej na podstawie danych udostępnianych przez Eurostat. W artykule wykorzystane zostaną metody wielowymiarowej analizy statystycznej (skalowanie wielowymiarowe oraz porządkowanie liniowe) w celu identyfikacji krajów o znacznym wkładzie w walkę z zanieczyszczeniami, jak i krajów które tych zanieczyszczeń generują najwięcej. Otrzymane wyniki wskazują na poprawę jakości powietrza, mimo że nie wszystkie kraje UE osiągnęły zbliżony poziom zmian. Wszystkie obliczenia przeprowadzono w programie R.
PL
Potrzeby firm w zakresie stosowania zaawansowanych metod przetwarzania danych są różne w zależności od branży funkcjonowania, możliwości finansowania, zachowań konkurencji, rozmiaru i zmienności gromadzonych informacji. W pewnych przypadkach technologie business intelligence, wizualizacja lub metody statystyczne stają się niezbędne do funkcjonowania firmy, w innych są sposobem zwiększenia wydajności oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej. Celem publikacji jest analiza różnic w podejściu przedsiębiorstw do stosowania tych technologii. Sprawdzono, czy istnieją cechy powodujące, że dana grupa jest podatna na ofertę związaną z big data i data science. Realizacji tego celu służy analiza skupień, pozwalająca na wyznaczenie grup klientów o podobnej charakterystyce. Wyniki badania wskazują, że źródłem różnic są cechy demograficzne, odmienne oczekiwania oraz dotychczasowe doświadczenia.
EN
Enterpreneurs’ needs in terms of advanced data analysis methods vary depending on the business sector, funding flexibility, competitors’ behavior, volume and volatility of stored information. Business intelligence, visualisation or statistical methods become essential for performing daily operations in some cases, while in the others they develop into a mean of increasing efficiency or gaining competitive advantage. This publication analyses the differences in enterprises' attitude towards application of hot technologies. An attempt is made to distinguish certain features that potentially make a particular group prone to use offered solutions. This objective is accomplished with a cluster analysis carried out to determine client segments sharing similar characteristics. The results indicate that main differences arise from demographic features, varied expectations and past experiences.
6
80%
EN
In the article are presented the synthetic review of the literature from P. Jaccard in 1908 to B. Mirkin, 2011. In this paper, the concept and classification of cluster validity indices are proposed. There are presented classification of validity indices to find the optimal number of clusters. The results of this study should be useful for all concerned with the problems of classification.
PL
W artykule dokonano syntetycznego przeglądu literatury tematu począwszy od prac P. Jaccarda z roku 1908 a skończywszy na pracach B. Mirkina z 2011 roku. Dokonano próby klasyfikacji znanych wskaźników jakości grupowania, uwzględniając kryteria pochodzące z różnych dyscyplin naukowych. W szczególności dokonano klasyfikacji wskaźników optymalnej liczby skupień jako podklasy wskaźników jakości grupowania. Wyniki prezentowanych badań powinny być użyteczne dla wszystkich zajmujących się problemami grupowania i klasyfikacji.
PL
W roku 2001 Desai zaproponował ciekawą miarę podobieństwa dwóch różnych wartości/wariantów tej samej cechy. Miarę tę można w dość prosty sposób wykorzystać do wyznaczenia siły dyskryminacyjnej cechy binarnej lub nominalnej wielostanowej w problemie analizy skupień. Idea oparta jest na tym, że im mniejsze podobieństwo, na przykład 1 do 0 (jako wartości zmiennej binarnej), tym większa zdolność dyskryminacyjna cechy. Ten pomysł zastosowano do skonstruowania nowej metody selekcji zmiennych binarnych w zagadnieniu analizy skupień i w zastosowaniu do dość obszernej klasy zbiorów danych binarnych, jaką są dane marketingowe. Podstawową zaletą nowej metody jest jej niezależność od konieczności grupowania danych, co wiąże się zawsze z przyjęciem jakiejś konkretnej metody grupowania oraz konkretnej wartości liczby skupień. Eksperyment przeprowadzony na 162 zbiorach danych pokazuje wysoką efektywność metody
EN
The paper present results of cluster analysis based on some financial risk and efficiency pa- rameters with respect to 14 open pension funds in Poland. The segmentation procedure is based on the properties of association and incidence matrices. Some theoretical aspects of the cluster proce- dure are presented.
EN
The paper presents a method which supports the choice of the clustering procedure and makes it possible to select parameters for most important steps in this process. This method was presented on the example of thyroid ultrasound images belonging to healthy individuals and patients suffering from Hashimoto's thyroiditis. 11 360 variants of clustering procedure were analyzed and optimal parameters for 4 different forms of data set have been chosen.
PL
W pracy zaprezentowano metodę, która wspomaga wybór procedury grupowania obiektów i pozwala określić parametry dla najważniejszych etapów tego procesu. Działanie tej metody pokazano na przykładzie obrazów USG tarczycy należących do osób zdrowych i chorych na chorobę Hashimoto. Metoda pozwoliła przeanalizować 11 360 wariantów procedury grupowania i wybrać optymalne parametry dla czterech różnych postaci zbioru danych.
PL
W pracy przedstawiono metodę doboru systemu informatycznego, którego zadaniem jest wsparcie procesu zarządzania eksploatacją wojskowych statków powietrznych. Zaproponowana metoda bazuje na badaniach ankietowych przeprowadzanych wśród bezpośrednich użytkowników systemów informatycznych eksploatowanych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP. Do analizy wyników przeprowadzonych badań wykorzystano metody statystyczne. Pracę zakończono praktycznymi wnioskami dotyczącymi dalszej przydatności poszczególnych systemów informatycznych, np. w procesach wyboru najlepszych rozwiązań oraz integracji systemów informatycznych.
EN
Information about the whole population or its part are used in the regression estimation of small area parameters. In the paper the possibilities of application of cluster analysis methods are considered in case of determining the group of similar small areas. The studies of a similarity of subpopulations are conducted on the basis of studies of similarity of regression function and similarity of ranks for small areas. The results of simulation analysis of precision of regression estimators are presented in case of using two auxiliary variables.
PL
Zabieg ablacji stosuje się do leczenia zaburzeń rytmu serca. Określono parametry gwarantujące jego skuteczność i bezpieczeństwo. Zastosowano trzy metody klasyfikacyjne: regresję logistyczną, analizę skupień i analizę korespondencji, aby wyznaczyć wartości graniczne analizowanych cech (czasu trwania zabiegu, wielkości końcówki elektrody uziemiającej, obciążenia końcówki elektrody) lub cech anatomicznych blizny (średnicy wyjścia, średnicy wejścia, głębokości wejścia, całkowitej głębokości blizny, zmiany impedancji) o kluczowym znaczeniu w tworzeniu blizny transmuralnej w ablacji bipolarnej, kiedy to przepuszcza się prąd między elektrodami położonymi blisko siebie. Badanie przeprowadzono na 72 sercach świńskich. Dowiedziono, że największe prawdopodobieństwo transmuralności powstaje podczas zabiegu trwającego 90 s z użyciem 8 mm elektrody o nacisku 20 g. Analizy skupień pokazują, że transmuralność można z podobną skutecznością przewidzieć na podstawie parametrów anatomicznych blizny
EN
The amygdala is a subcortical structure located bilaterally in the medial temporal lobes. This structure captures the attention of neuroscientists due to its role in emotion processing and learning. Animal studies indicate that groups of nuclei situated in different parts of the amygdala are components of distinct neural circuits underlying in a varied way emotional and cognitive processes. Some authors even argue that the amygdala is deemed a single unit only owing to nuclei groups located closely. Verifying such a hypothesis with regard to humans is very difficult as, until quite recently, there has been only one method of amygdala parcellation, based on post-mortem anatomical tissue analysis. However, in more recent years, several attempts have been made to parcellate the human amygdala on the basis of structural and functional connectivity with other areas of the brain using magnetic resonance imaging techniques. Results of analyses conducted until now are not congruent in respect of the number and localisation of the obtained amygdala parts. This may be a consequence of using different techniques (functional magnetic resonance imaging or diffusion tensor imaging), various acquisition parameters of scanner and distinct data analysis procedures, especially clustering algorithms. Future research should be focused on the development of the most reliable method for parcellation of the human amygdala to enable clear identification. This will allow one to learn more about the functional organisation of this structure in humans.
PL
Ciało migdałowate jest parzystą strukturą podkorową zlokalizowaną w płatach skroniowych mózgu. Struktura ta wzbudza zainteresowanie badaczy ze względu na jej związek z emocjami i procesami uczenia się. Badania z udziałem zwierząt sugerują, że grupy jąder znajdujące się w różnych częściach ciała migdałowatego są elementami odrębnych sieci neuronowych i mogą pełnić odmienne funkcje w procesach emocjonalnych i poznawczych. Część autorów dochodzi wręcz do wniosku, że ciało migdałowate zostało uznane za jedną strukturę wyłącznie z powodu bliskiego położenia grup jąder. Zweryfikowanie tej hipotezy w odniesieniu do ludzi jest bardzo trudne, ponieważ do niedawna wyodrębnienie części ciała migdałowatego w ludzkim mózgu było możliwe jedynie dzięki badaniom anatomicznym wykonywanym pośmiertnie. Dopiero w ostatnich latach, za pomocą technik rezonansu magnetycznego, podjęto próby określenia części ciała migdałowatego na podstawie strukturalnych i funkcjonalnych połączeń z innymi obszarami mózgu. Dotychczas przeprowadzono nieliczne badania dotyczące tego zagadnienia, jednak ich wyniki nie są spójne – ani pod względem liczby wyodrębnionych części, ani pod względem ich lokalizacji. Przyczyn otrzymywania niejednoznacznych wyników można upatrywać w stosowaniu różnych metod określania połączeń, w różnych parametrach akwizycji danych oraz w posługiwaniu się różnymi technikami analizy, przede wszystkim zaś w  wykorzystywaniu różnych algorytmów grupujących. Przyszłe badania powinny zatem koncentrować się na opracowaniu jak najbardziej wiarygodnego sposobu wyróżniania części ciała migdałowatego, który pozwoliłby na jednoznaczne ich zidentyfikowanie. Tylko wtedy możliwe będzie pełne poznanie funkcjonalnej organizacji ciała migdałowatego u ludzi.
EN
The paper proposes a new approach to the agglomeration of data in cluster analysis. The new approach assumes that sets of similar events are attributed to the cumulative probability of their occurrence at the same time. Such approaches will not be found in probability. Thanks to the mathematical theory of records fairly accurate classification of the object can be provided. This is the method which can be used in the cluster analysis by agglomeration. Figure 1 has been drawn for the purposes of better illustration of the problem. It shows the problem of classifying an object to one of the two classes: suitable or unsuitable for further use. Thanks to the merger of two classifiers: KNN algorithm (k nearest neighbours) and belief function a model was created, which is pretty strong as it seems to discriminate against space objects. It therefore seems reasonable to discriminate space of objects. The paper also shows a possibility of applying the proposed model to classification and the correlation between cytokines and features related to the occurrence of lymphocytic leukaemia. It therefore seems justified to carry out tests on this new method as regards various scientific problems.
PL
W pracy zaproponowano nowe podejście do aglomeracji danych w analizie skupień. Nowe podejście zakłada, że zbiorom zdarzeń podobnych przypisywane jest łączne prawdopodobieństwo ich zaistnienia jednocześnie. Takiego podejścia nie znajdziemy w probabilistyce. Dzięki zastosowaniu teorii ewidencji matematycznej można dokonać dość trafnej klasyfikacji obiektu. Jest to metoda którą można stosować w analizie skupień metodą aglomeracji. Dla lepszego zobrazowania przedstawionego modelu wykonano rysunek 1. Przedstawia on problem klasyfikacji obiektu do jednej z klas: zdatny bądź nie zdatny do dalszej eksploatacji. Dzięki zastosowaniu fuzji dwóch klasyfikatorów: algorytmu kNN (k najbliższych sąsiadów) oraz funkcji przekonania został stworzony model, który dość silnie jak się wydaje dyskryminuje przestrzeń obiektów. Przedstawiono również możliwość zastosowania zaproponowanego modelu w zadaniu klasyfikacji i związku przesłanek białek cytoklin i cech związanych z występowaniem białaczki limfatycznej. Wydaje się zatem zasadne przeprowadzenie testów nad nową metodą w różnych problemach dziedzin nauki.
PL
W polskim szkolnictwie wyższym następuje wiele zmian, głównie wynikających z przemian demograficznych oraz wprowadzania do życia akademickiego nowoczesnych technologii. Szybki wzrost liczby uczelni i spadek liczby studentów powoduje konkurencyjność na polskich uczelniach wyższych. Celem pracy jest prezentacja wyników wielowymiarowej analizy porównawczej stanu polskiego szkolnictwa wyższego w 2014 roku w podziale na województwa na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Banku Danych Lokalnych. Ocena obejmuje zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne oraz studia stacjonarne i niestacjonarne. Za pomocą analizy skupień pogrupowano województwa, uwzględniając podobieństwo stanu szkolnictwa wyższego, oraz zastosowano porządkowanie liniowe pozwalające ustalić klasyfikację województw. Do obliczeń wykorzystano pakiet Statistica.
PL
W pracy przedstawiono wielowymiarowe metody analizy porównawczej, które mogą być pomocne w doborze spółek do portfela inwestycyjnego. W tym celu wykorzystano porządkowanie liniowe metodą sum, tworząc ranking spółek atrakcyjnych inwestycyjnie. Wykorzystano również liniową funkcję dyskryminacyjną (klasyfikacja na podstawie stopy zwrotu wyższej od mediany dla analizowanych spółek), w której zmienne niezależne zostały dobrane na postawie selekcji parametrycznej. W celu zidentyfikowania wskaźników finansowych wpływających w znacznym stopniu na podział spółek na grupy walorów podobnych do siebie wykorzystano metodę głównych składowych. Grupy podobnych do siebie spółek zobrazowano również za pomocą hierarchicznego dendrogramu uzyskanego metodą Warda.
PL
Celem artykułu jest zbadanie podobieństwa krajów Unii Europejskiej pod kątem realizacji celów strategii Europa 2020. Z uwagi na dostępność danych, analizę oparto na realizacji wskaźników za 2014 r. W badaniu posłużono się metodami grupowania obiektów, w tym metodą k‑średnich. Uzyskane wyniki wskazują na podział krajów z wyraźną dominacją podziału na kraje starej i nowej Unii Europejskiej. Jak pokazuje analiza część założonych celów już została osiągnięta, część zbliża się do wartości ustalonych celów, podczas gdy np. realizacja celu dla wskaźnika wydatków na badania i rozwój wyrażonych jako ich udział w PKB jest niepewna. Średnie wykonanie w zakresie głównych wskaźników dla krajów UE–15 i UE–13 wydaje się być zbliżone i o podobnym trendzie.
EN
The aim of this article is to investigate the similarities between the EU countries in terms of achieving the Europe 2020 Strategy goals. Due to the latest data availability, the analysis is based on the year 2014. The study uses grouping methods, including the k-means algorithm. The results indicate the existence of a division between the “old” and “new” European Union Member States. However, as is shown, some of the Strategy’s targets have already been achieved and some indicators have been nearly achieved, whereas among others, such as implementation of the headline indicator for investment in the R&D sector as a % of GDP is uncertain. The average performance of headline indicators for the EU–15 and EU–13 countries seems to be similar and exhibits the same trend of changes.
XX
W artykule przedstawiono wielowymiarową analizę statystyczną polskich firm ze względu na motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Uwzględniono czynniki o charakterze kosztowym, rynkowym, efektywnościowym, prawnym, społecznym i politycznym, którymi firmy kierują się, rozważając możliwość eksportu BIZ. Celem artykułu jest wyodrębnienie obszarów działalności firm, w których polityka inwestycyjna w zakresie priorytetów przy podejmowaniu decyzji o uruchomieniu BIZ wykazuje największe podobieństwo. Podstawowym narzędziem badawczym wykorzystanym w opracowaniu jest analiza korespondencji uzupełniona o metody analizy skupień. Wyniki takiego badania mogą stanowić wsparcie w procesie segmentacji polskich przedsiębiorstw podejmujących BIZ. Analizę wykonano przy wykorzystaniu danych pochodzących z badania ankietowego przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorstw podejmujących BIZ lub planujących tę formę inwestowania.
PL
Celem artykułu było wyznaczenie grup krajów Unii Europejskiej podobnych pod względem struktury statusu mieszkaniowego gospodarstw domowych oraz ich scharakteryzowanie pod względem PKB per capita kraju. Analiza została przeprowadzona dla roku 2016 na podstawie wyników badań EU-SILC prowadzonych przez Eurostat. Badanymi obiektami było 28 krajów UE. Dokonano wyboru wskaźników ilościowych, a następnie poddano je analizie skupień z wykorzystaniem metody Warda w celu określenia grup krajów podobnych pod względem struktury statusu mieszkaniowego gospodarstw domowych. Następnie wyodrębnione grupy państw scharakteryzowano pod względem poziomu PKB per capita według parytetu siły nabywczej. Badanie wykazało, że w UE można wyróżnić cztery grupy krajów podobnych pod względem struktury statusu mieszkaniowego gospodarstw domowych, przy czym kraje tworzące poszczególne skupienia posiadają PKB per capita na zbliżonym poziomie.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie zastosowania analizy skupień w segmentacji użytkowników bankowości elektronicznej oraz opis uzyskanych tą metodą segmentów rynku. Do przeprowadzenia segmentacji wykorzystano jedną z hierarchicznych metod analizy skupień – metodę aglomeracyjną Warda. W wyniku zastosowania metody uzyskano dendrogram oddający hierarchiczną strukturę zbioru obiektów ze względu na zmniejszające się podobieństwo między nimi. Uzyskana hierarchia pozwoliła na określenie wzajemnego położenia skupień i obiektów w nich zawartych. Natomiast przyjęty punkt odcięcia pozwolił na wyodrębnienie trzech relatywnie jednorodnych grup – segmentów użytkowników bankowości elektronicznej: młodych entuzjastów (46,7%), ostrożnych pragmatyków (39,3%) i nieufnych nieświadomych (14%). Rozważania poprowadzono z wykorzystaniem metod wnioskowania logicznego, na podstawie krytycznej analizy dostępnych źródeł wtórnych oraz wniosków z badań ilościowych przeprowadzonych w 2017 roku na próbie 1075 osób.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.