Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 481

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niepełnosprawność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
1
Content available O niepełnosprawności: definicje
100%
PL
Celem niniejszego numeru specjalnego jest zaprezentowanie różnorodności stu­diów o niepełnosprawności. Szczególnie zaakcentowana została podmiotowa obec-ność osób z niepełnosprawnościami oraz ich sojuszniczek i sojuszników repre­zentujących środowiska naukowe, jak również szeroko rozumiane środowiska aktywistyczne w dyskusji na temat niepełnosprawności. Chcąc zainicjować pogłę­bioną interdyscyplinarną i międzysektorową debatę na temat niepełnosprawno­ści w kontekście kulturowym i społecznym, zaprosiłyśmy do współpracy badaczki i badaczy oraz aktywistki i aktywistów zajmujących się disability studies w ramach swoich dyscyplin (nauki humanistyczne i społeczne), mających doświadczenie, za­równo z tradycjami badawczymi wywiedzionymi z brytyjskich i amerykańskich disability studies, jak też posiadających doświadczenie aktywistyczne i osobiste z niepełnosprawnością. Zaproszeni przez nas do współpracy członkinie i członkowie środowiska osób z niepełnosprawnościami mieli za zadanie zdefiniować hasła i terminy kluczowe dla debaty o niepełnosprawności, m.in. aktywizm, diagnoza, dyskryminacja, samo-wystarczalność czy (współ)zależność. Możliwe było też zaproponowanie własnego terminu. Oto ich odpowiedzi.
PL
W badaniu pilotażowym zrealizowanym w 2016 r. uczestniczyło dwunastu respondentów. Przeprowadzono wywiady pogłębione z osobami z niepełnosprawnością ruchową. Żaden z respondentów nie był nigdy wcześniej w związku małżeńskim. Dla większości z nich małżeństwo jest wartością ważną w życiu, niektórzy skłonni byliby być w związkach nieformalnych. Mając świadomość własnych ograniczeń, część z nich wskazała, że wolałaby być w związku z osobą sprawną, jednak bardzo często w wypowiedziach pobrzmiewała znacząca rola miłości w podejmowaniu decyzji o ślubie lub byciu w związku nieformalnym. Mimo że respondenci to osoby aktywne (pracujące, studiujące) i wyrażają chęć bycia w związkach, to w ich wypowiedziach pobrzmiewa poczucie samotności.
DE
Behinderte sind eine Gruppe von Menschen, bei denen Ausstoßung aus der Gesellschaft sowie Armut besonders gefährdet sind. Dazu führen vor allem: negative gesellschaftliche Einstellungen; schwierigerer Zugang; niedriger Bildungsstand sowie niedriges Beschäftigungsniveau; ungenügende Unterstützung im Ausbildungsbereich; keine Wirtschaftspolitik, die zusätzliche, mit Behinderung verbundene Kosten kompensiert; keine zuständigen spezialisierten Dienste, was schließlich dazu ver- anlasst, dass diese Menschen mehrmals institutionelle Fürsorgeformen in Anspruch nehmen müssen. Diese Tatsache anerkennend, haben die Europäische Union und Mitgliedsstaaten diese Menschen in jegliche Handlungen einbezogen, die gesellschaftliche Marginalisierung anstreben. In letzten Jahrzehn- ten konnte man wesentliche Änderungen in der Wahrnehmung der Behinderten bemerken. Seit einigen zehn Jahren werden in der Union Handlungen zugunsten völliger gesellschaftlicher Integration aufge- nommen. Es wird eine Idee der Bildung von Gesellschaft, die offen für alle ist, verbreitet, ohne Rück- sicht auf individuelle Einschränkungen. Die Menge der in diesem Bereich aufgenommenen Handlun- gen wurde Inspiration für vorliegendes Nachdenken, in dem Versuch gemacht worden ist, ausgewählte Grundsätze der Sozialpolitik der EU gegenüber den Behinderten zu vertreten.
PL
Dane dotyczące osób niepełnosprawnych pozyskiwane są w wielu badaniach statystycznych, jednak największym badaniem są spisy powszechne. Temat niepełnosprawności w spisach polskich ma swoją długą historię sięgającą 1921 roku. W ciągu tego okresu zmieniała się zarówno metodyka badania, jak i zakres przedmiotowy danych. Największe zmiany nastąpiły w 2011 roku. NSP 2011 był po raz pierwszy w Polsce przeprowadzony z wykorzystaniem administracyjnych źródeł danych oraz metody reprezentacyjnej. Celem niniejszego referatu jest analiza i ocena zmian w badaniu niepełnosprawności jakie nastąpiły w NSP2011 w porównaniu z NSP2002 zarówno co do metody badania, jak i zakresu informacyjnego.
EN
Data on disability are collected in many statistical surveys, but the largest ones are censuses. The survey of disability based on census data in Poland has a long history dating back to 1921. During this period both the methodology of the survey and the scope of the data have been changing. The biggest modifications took place in 2011. NCP 2011 was the first census in Poland to be carried out by combing administrative data sources and the survey sampling method. The aim of the present study is to analyze and assess changes in the disability survey in NCP 2011 compared to NCP 2002 in terms of methodology and the scope of information.
PL
Równy dostęp do systemu oświaty gwarantuje z mocy ustawy § 5 pkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania, kształcenia wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, prawo do nauki uczniom z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych oraz dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do ich możliwości psychofizycznych na zasadzie tzw. edukacji włączającej. Wielu badaczy zajmujących się analizą warunków skutecznego włączania uczniów z niepełnosprawnością w środowisko szkoły ogólnodostępnej stwierdza, że technologie wspomagające mogą pomóc im w usunięciu wielu barier, z jakimi borykają się w środowisku włączającym, dając im szanse na osiąganie zdecydowanie lepszych wyników w nauce i funkcjonowaniu społecznym. W opracowaniu wyjaśniono, czym są technologie wspomagające, a także zaproponowano przegląd dostępnych na rynku rozwiązań w zakresie technologicznego wsparcia ucznia z dysfunkcją wzroku, słuchu, zaburzeniami w komunikowaniu się oraz z niepełnosprawnością ruchową. Przedmiotem analizy jest także wykorzystanie technologii wspomagających w pracy z uczniem z niepełnosprawnością w zróżnicowanym środowisku szkolnym z punktu widzenia wyzwań, jakie stoją przed nauczycielem i całym środowiskiem wspierającym ucznia z niepełnosprawnością.
PL
System orzekania o niepełnosprawności w Polsce oparty jest na strukturze dwuinstancyjnej. Rolę zasadniczą mają powiatowe zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, wykonujące zadanie zlecone powiatom. Jest to uprawnienie wyłączne, powierzone wyłącznie tym organom, przy zachowaniu toku instancyjnego. Niepełnosprawność w ujęciu społecznym wymagający tak równego traktowania osób nie w pełni sprawnych, jak i realizacji funkcji gwarancyjnych ze strony państwa stanowi przedmiot zainteresowania nauk pedagogicznych, politycznych i prawnych, czym autorzy opracowania zajęli się w jego treści.
7
Content available Jakość życia osób z dysfunkcją wzroku
51%
PL
Osoby z dysfunkcją wzroku stanowią liczną i różnorodną grupę ludzi, którzy często są narażeni na bezpodstawne nierówne traktowanie i wykluczenie społeczne, polityczne i gospodarcze. W związku z tym jakość życia niewidomych i słabowidzących ma tendencję do bycia poniżej przeciętnej. Jakość życia to wielowymiarowe interdyscyplinarne pojęcie, które pozwala przeprowadzać badania uwzględniające różne aspekty funkcjonowania człowieka. Na jakość życia osoby z zaburzeniem wzroku wpływa wiele rozmaitych czynników. Kluczowymi wśród nich są rehabilitacja i kształcenie. Podnoszenie jakości życia osób z dysfunkcją wzroku wymaga ścisłej współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, pozarządowymi i prywatnymi oraz wielkiego wysiłku ze strony samych tych osób.
8
Content available Społeczny kontekst niepełnosprawności
51%
EN
The conception of the article is based on stigma theory by E. Goffmann. The process of stig- matization concerns the people, who are socially defined as different from the other members of the society. Stereotypical attitudes may cause that disabled people are perceived as physically inattrac- tive, helpless, weak and ill. These people are forced by society to accept and fulfil a definite nega- tive role and also to give up fulfilling of normal social roles. Disabled people face different forms of stigmatization, that occurs within family, institutions and community. Moreover – the direction of their socialization and social reactions to disability are the most important for shaping up the identi- ty of disabled people.
PL
Głównym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: jakie bariery i wyzwania stoją przed kobietami z niepełnosprawnościami fizycznymi prowadzącymi własne firmy, a także jakie dobre praktyki mogą być przykładem dla innych kobiet niepełnosprawnych. Przedstawiono po krótce sytuację kobiet w Polsce ze względu na ich udział w życiu zawodowym. Wyjaśniono także ważne w analizie terminy przedsiębiorczość i niepełnosprawność. W artykule przeprowadzono analizę i podjęto próbę systematyzacji barier, które mogą utrudniać rozpoczęcie i skuteczną realizację zadań przedsiębiorczości przez kobiety z niepełnosprawnościami. Zauważono, iż przeszkody te mają różnorodny charakter. Drugą rozważaną kwestią są wyzwania, z jakimi kobiety z niepełnosprawnościami muszą się zmagać zarówno podejmując decyzję o rozpoczęciu własnej działalności biznesowej, jak i w trakcie jej prowadzenia. W tej części artykułu zaproponowano też pewne rozwiązania, które mogą ułatwić sprostanie wielorakim zadaniom. Na koniec, opierając się na metodzie badawczej case study, zaprezentowano przykłady przedsiębiorczych kobiet z niepełnosprawnością, które odniosły sukces i mogą być wzorem oraz inspiracją dla innych kobiet borykających się z podobnymi problemami. W zakończeniu zaprezentowano wnioski i zaproponowano pogłębianie tematu zarówno w obszarze badawczym, jak i instytucjonalnym, gdyż na gruncie polskim tematyka ta jest mało znana. Brakuje zarówno prowadzonych badań, jak i opracowań tego zagadnienia.
EN
In general, motherhood is subject to a positive social valuation. However, there are exceptions here – one of them is fulfilling the role of a mother of the child with disability. The aim of the conducted study was to answer the question: What similarities and differences exist in the role of a mother of a disabled child over the lifetime of women taking part in the research? A technique of an open, in-depth interview was used. Four mothers, who are raising a child with disability, participated in the study. The analysis of collected research material allows capturing positive changes taking place in the fulfilment of the role of a disabled child’s mother. Today the time of diagnosing the intellectual disability has significantly shortened. Younger women can count on the partners’ support; older ones – did not receive such help. Currently the availability of support has increased from non-governmental organisations; in the past there was a lack of foundations or associations. However, there are aspects of motherhood, which, despite the passing years, are permanent. These include fear and sadness of a mother originating from hearing the news about the child’s disability, difficulties encountered while performing the mother’s role, which arise from the nature of disability, and the sense of insufficient assistance from the state authorities.
PL
Macierzyństwo z reguły podlega pozytywnemu wartościowaniu społecznemu. Choć występują tu wyjątki – jednym z nich jest pełnienie roli matki dziecka z niepełnosprawnością. Celem przeprowadzonych badań było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jakie stałe i zmienne elementy występują w macierzyństwie kobiet wychowujących dziecko z niepełnosprawnością na przestrzeni życia badanych matek? Wykorzystano technikę wywiadu otwartego, pogłębionego. W badaniu wzięły udział cztery matki, wychowujące dziecko z niepełnosprawnością. Analiza zebranego materiału badawczego pozwala uchwycić pozytywne zmiany dokonujące się w pełnieniu roli matki dziecka z niepełnosprawnością. Współcześnie czas diagnozowania niepełnosprawności intelektualnej znacząco się skrócił. Młodsze kobiety mogą liczyć na wsparcie partnerów, starsze – nie otrzymywały takiej pomocy. Zwiększyła się dostępność wsparcia ze strony organizacji pozarządowych, w przeszłości brakowało fundacji czy stowarzyszeń. Są jednak aspekty macierzyństwa, które, pomimo upływających lat, są stałe. Należą do nich strach i smutek matki na wiadomość o niepełnosprawności dziecka, trudności napotykane w pełnieniu roli matki, które wynikają ze specyfiki niepełnosprawności oraz poczucie niedostatecznej pomocy ze strony państwa.
EN
The right of a disabled person to live in a world which is free from transportation barriers is one of the rights incorporated in the common idea of the right to exist in an environment which is shaped functionally. It is not complex law concerning the comfort of life. This could happen in the case of an able-bodied person who could more easily use public transport or social buildings, for instance. The person, whose physical and mental abilities of functioning in society are dysfunctional, can easily become a victim of legal system where this reality is not necessarily included. In such a situation legal discrimination can even pose danger such a person’s life.
PL
Tożsamość kobiety jest determinowana oczekiwaniem odnoszącym się do ról, które w społeczeństwiebędzie ona pełnić. Role te wynikają z kontekstu, w jakim w określonych kulturachosadzone jest pojmowanie kobiecości oraz wynikające z niej zadania, przez kobietęwykonywane. Istotne jest przy tym, że każda kultura nieco odmiennie definiuje zespół cechfizycznych, psychicznych i osobowościowych, dzięki którym kobieta spełnia nadany jejprzez społeczne i kulturowe uwarunkowania wzorzec kobiecości. W kontekście egzystencjikobiety niepełnosprawnej w różnych kręgach kulturowych wyjaśnić trzeba, że pod pojęciemniepełnosprawności należy rozumieć taką niekorzystną sytuację, będącą wynikiemdoznanego uszkodzenia ustroju lub nabytej albo wrodzonej dysfunkcji organizmu, w wynikuktórej ma miejsce znaczne ograniczenie lub uniemożliwienie wypełniania przez jednostkęról społecznych przypisanych jej ze względu na płeć, wiek, czynniki społeczne bądźuwarunkowania kulturowe. Role kobiece w krajach arabskich oraz Indiach rozpatrywanepoprzez pryzmat doznawanej niepełnosprawności dodatkowo utrudniają funkcjonowaniespołeczne tych kobiet w ich kręgach kulturowych. Jest to wynikiem niemal pełnego podporządkowaniakobiety mężczyźnie, na co dodatkowo nakładają się tradycje wynikającez wyznawanych religii, wyrażające się między innymi w deprecjacji kobiety z niepełnosprawnościąna gruncie osobistym, zawodowym czy społecznym lub kulturowym.
PL
W badaniach empirycznych prowadzonych w nurcie tzw. ,,psychologii szczęścia’’ jedną z coraz częściej wykorzystywanych kategorii, jest kategoria zadowolenia z życia (subjective well-being) (Czapiński, 1994; Diener, 1996; Agryle, 2004). W sytuacji analizowania zadowolenia z życia osób niepełnosprawnych, szczególnego znaczenia nabiera założenie, zgodnie z którym uszkodzenie organizmu nie musi prowadzić wyłącznie do określonych, negatywnych skutków psychologicznych czy społecznych. Uszkodzenie czy dysfunkcja organizmu mogą tylko zwiększać prawdopodobieństwo pojawienia się trudności, które mogą być przeżywane jako sytuacje stresowe (Kowalik, 1996, 2000). Celem powyższego artykułu jest analiza poziomu zadowolenia z życia oraz sposobu postrzegania siebie (realnego obrazu siebie) młodzieży niedowidzącej. Prezentowane wyniki stanowią część szerszych badań poszukujących psychologicznych wyznaczników zadowolenia z życia wśród zmiennych psychologicznych określanych w literaturze jako zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem. Do pomiaru zmiennych wykorzystano: Skale Satysfakcji z Życia – SWLS (E. Diener i in., 1985), Skale˛ Emocje (B. Wojciszke i in., 1998), Test Przymiotnikowy ACL 37 (H. Gough i A. Heilbrun, 1980).
PL
W Polsce prawo do edukacji jest zagwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej (art. 70). Pełnoprawnymi beneficjentami powszechnego systemu oświaty są również osoby z niepełnosprawnością. Realizacja prawa do edukacji (Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku. Dz.U. 2017 poz. 59, art. 1 pkt 6, 7). zagwarantowała dzieciom/uczniom z niepełnosprawnościami możliwość edukacji we wszystkich typach placówek oświatowo-wychowawczych, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, a także możliwość realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania. Dzieciom/uczniom tym, ze względu na ich specjalne potrzeby edukacyjne wynikające z niepełnosprawności, przyznano również prawo do wszelkich oddziaływań mających na celu kompensowanie, korygowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychicznych i fizycznych. Kompleksowe wsparcie dziecka/ucznia z niepełnosprawnością w procesie edukacji polega nie tylko na wspomaganiu jego wszechstronnego rozwoju, ale też na kształtowaniu jego kompetencji, które pozwolą mu skutecznie komunikować się (werbalnie i niewerbalnie), twórczo i krytycznie myśleć, rozwiązywać problemy z uwzględnieniem przewidywania konsekwencji dla siebie i społeczeństwa, podejmować decyzje, kierować sobą i radzić sobie w różnych sytuacjach, budować własny system wartości, postaw i zachowań oraz współdziałać i współpracować w grupie. Wsparcie to powinno być zróżnicowane w zależności od wieku dziecka/ucznia, rodzaju i stopnia jego niepełnosprawności, podejmowanej aktywności (edukacyjnej, rehabilitacyjnej, zawodowej), zainteresowań, uzdolnień.
EN
Parish is a community of faith, of cult and of brotherly love. People with disabilities participate in creating this community. They listen to God’s word and they preach it in various possible ways. They participate in the liturgy, they receive holy sacraments and they are prayed for by all the parishioners. At the same time, they actively participate in the liturgy and in other devotions, offering up their prayers and their suffering for other people. Participating in building the brotherly parish community, they try to implement their vocation in the Church and in the world, being the apostles of the Christian way of life. People with disabilities get engaged into the charity work of the parish as well as into the activity of the religious associations in their parish.
PL
Parafia jest wspólnotą wiary, kultu i miłości braterskiej. W jej budowaniu biorą udział osoby z niepełną sprawnością. Słuchają one słowa Bożego i głoszą je w różnoraki, dostępny dla nich sposób. Uczestniczą one w liturgii, przystępują do sakramentów świętych i są adresatami modlitwy innych parafian. Jednocześnie czynnie uczestniczą w liturgii i nabożeństwach oraz swoje modlitwy i cierpienie ofiarowują za innych ludzi. Uczestnicząc w budowaniu parafii–wspólnoty braterskiej starają się realizować swoje posłannictwo w Kościele i świecie, apostołując poprzez ukazywanie innym chrześcijańskiego stylu życia. Osoby z niepełną sprawnością angażują się w działalność charytatywną parafii, a także w zrzeszenia religijne istniejące na jej terenie.
PL
Celem naukowym artykułu jest teoretyczne i empiryczne przedstawienie źródeł powstawania stereotypów na temat niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności: intelektualnej, słuchowej, ruchowej, autyzmu i nadpobudliwości psychoruchowej. Istotne dla zrozumienia tematu jest ujęcie historyczne percepcji osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo oraz współczesny odbiór osób z niepełnosprawnością kreowany w szeroko pojętych mediach. Problem badawczy został sformułowany w postaci następujących pytań: Czy i z jakimi stereotypami na temat niepełnosprawności spotkali się rodzice dzieci niepełnosprawnych?, Kto jest najczęściej autorem stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych? Została zastosowana metoda sondażu diagnostycznego. Wykorzystano kwestionariusz ankiety w opracowaniu własnym. Analiza dotyczyła stereotypów z jakimi spotkali się Respondenci na temat osób niepełnosprawnych oraz autorów krzywdzących opinii.
EN
The objective is related to theoretical and empirical showing the reasons of stereotypes disability. Especially it concerns deafness, autism, mental disability, motor disability and attention deficit hyperactivity disorder. Very important to complete understanding of this problem is historical context of perception the disabilities by the whole community and the style of creation of disabled people nowadays in a social media. The research problem is focused on a few questions: Have the Barents of disabled children Heard about the stereotypes about disabilities and what kind of stereotype was it? What kind of people has generally stereotypical thinking about disability? The researchers were conducted with diagnostics poll metod created by the authors.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka wybranych aspektów rekreacji fizycznej osób z niepełnosprawnością, mieszkających na terenie metropolii poznańskiej. Przedstawione wyniki stanowią fragment szerszych badań na temat regionu metropolitarnego jako przestrzeni penetracji rekreacyjnej na przekładzie aglomeracji poznańskiej. Wyniki badań wskazują na niski poziom uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w rekreacji fizycznej zarówno w miejscu zamieszkania, jak i poza nim, przy czym – zgodnie z założeniami –mieszkańcy gminy Poznań są bardziej aktywni niż badani z pozostałych gmin. Ankietowani preferują aktywność weekendową, w miejscu swojego zamieszkania, a formy rekreacji nie są zróżnicowane. Najczęściej wybierają małe obiekty rekreacyjno-sportowe lub korzystają z infrastruktury plenerowej. Wskazana jest większa aktywizacja osób z niepełnoprawnością w zakresie uczestnictwa w rekreacji fizycznej oraz przygotowanie oferty spersonalizowanej – dostosowanej do rodzaju posiadanej dysfunkcji. Należy również stworzyć bardziej korzystne warunki do uczestnictwa w aktywności rekreacyjnej o charakterze masowym, organizowanej na terenie poznańskiej metropolii.
EN
The identity of a woman is determined by her role and performance in a society. These roles result from her cultural context, which determines the notion of femininity. Each culture defines the group of physical, psychical and personality features associated with femininity a little differently. In the context of disabled women, cultures explain the notionof disability differently. Disability is observed as an unfavourable condition, which results from an impaired organism or an acquired or congenital dysfunction of the organism and leads to a notable limitation or impossibility to fulfill the social roles connected to gender, age, and/or other social factors or cultural determinants. In Arab countriesand India, disabilities make it difficult for women to perform the social functions of their gender in their cultures. This is the result of nearly complete submission of women to the men. Additionally, the religious traditions further depreciate disabled women in their personal, occupational, social and cultural circles.
PL
The topic of society's attitudes toward people with disabilities is very frequently explored by researchers, who want to show the transformation and stability of society's beliefs. Analyzing the results that demonstrate communities’ perceptions and attitudes in interactions with people whose appearance and functioning are different, authors attempt to show reasons, changes in attitudes and the level of integration that is taking place. The article attempts to compare the findings of Polish research on the attitudes of nondisabled people toward people with disabilities, and the attitudes of people with motor disabilities to people with disabilities different than their own. The paper includes the results of research conducted by the researchers of the Polish Academy of Sciences (PAN) and the Public Opinion Research Center (CBOS) as well as the results of the author’s own research in which 90 people with motor disabilities expressed their position on people with different disabilities. The article aims to show the attitudes of the study participants and attempts to evaluate if their attitudes differ from the position of the general public. A diagnostic survey was used in the study. The findings indicate that people with motor disabilities, similarly to their environment, copy the social patterns of perception and judgment regarding different groups of people with disabilities. The participants agreed with popular beliefs not only on the question of support for integration and assistance, but also on preferences and judgments concerning different groups of people with disabilities. The study conducted suggests that it is difficult for people with motor disabilities, as it is for nondisabled people, to open up to relationships with people with various disabilities.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 2
1400-1404, CD2
PL
Ratyfikowana przez Polskę Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych nakłada na Państwa-Strony obowiązek promowania pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej, który - jak dowodzą autorzy - sam z siebie nie istnieje, trzeba go dopiero stworzyć. Niezwykle istotną rolę w tej dziedzinie przypisuje się środkom masowego przekazu. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, na co powinni zwracać uwagę, jakich zasad przestrzegać dziennikarze, twórcy medialni czy specjaliści od marketingu tworząc i upowszechniając wizerunek osób z niepełnosprawnością.
EN
Abstract The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ratified by Poland, obliges States Parties to promote positive perceptions of disabled people, which – as the authors argue – do not exist of their own and need yet to be built. An extremely important role in this task is ascribed to the mass media. The paper is an attempt to answer the question of what rules should journalists and marketing specialists creating and promoting the image of disabled people.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.