Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 375

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  producer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
EN
A principle of extended producer’s responsibility in the law of waste management pursues the following aims of the waste management: 1) the maximum decrease in the amount of waste in any type of business and human existence, 2) the immediate reuse of production waste in a manufacturing process, 3) recovery of raw materials from collected waste, 4) application of processes to dispose of waste, 5) orderly waste storage ensuring the least damage to the environment. The overriding objective of this principle is application of legal instruments encouraging producers to undertake activities which will: prevent production of waste, decrease the level of using materials and energy at every stage of a product life cycle and encourage to introduce changes in the phase of a product design and during its manufacture. Broadly speaking, a principle of extended producer’s responsibility is connected with a producer’s financial liability for a product. In a legal structure of the extended producer’s responsibility we deal with preventive liability. This principle completes a principle of incurring costs of waste management.
2
100%
EN
The modern food retail trade means a concentrated and overstocked market in developed countries as well as in many developing countries. Joining the food chains of the “modern retail trade” often poses a problem for small-sized agricultural producers, which decreases their market opportunities. Trading in short supply chains is an option for producers to reach markets and increase incomes. The object of this exploring study is to use primary interviews to assess the opinions and satisfaction of the producers trading in short supply chains about their sales opportunities. The main question is how short supply chains can perform their given roles as regards both producer positions and in rural development.
PL
Celem opracowania jest przedstawienie opinii na temat zadowolenia producentów prowadzących sprzedaż w krótkich łańcuchach dostaw. Współczesny handel detaliczny artykułami żywnościowymi charakteryzuje się nadmierną koncentracją. Często wejście na rynek dla małych producentów w takiej sytuacji jest niemożliwe. Alternatywą dla takich podmiotów są krótkie łańcuchy dostaw. Do badań wykorzystano dane pierwotne. Pytanie badawcze dotyczyło tego, jak krótkie łańcuchy dostaw mogą wykonywać swoje funkcje w odniesieniu zarówno do pozycji producenta, jak i rozwoju obszarów wiejskich.
EN
The aim of this research paper is to realize an analysis of the tobacco market in Albania. We will be focused on some of the elements that have characterized this market, like the existence of monopoly situation. The study will help us reveal some of the problems that the monopoly as a competitive structure may have brought. We also want to treat some of the issues or problems that tobacco producers face. We want also to see how much they are supported from the government and also want to discover their opinion about different issues regarding the way in which this market functions. The results showed that there are several problems that tobacco producers in Albania face. These problems are related with the market competitive structure and also with the governmental intervention. Informality has been one of the elements that have been followed by some other problems for the producers; such as uncertainties for the producers. So the study revealed that not everything is going well for tobacco producers in Albania. One of the main elements that have done the producers not satis-fied as been the lack of the necessary support from the government, which should be more helpful toward them. tobacco, monopoly, producer, damage, financial profits Celem tego artykułu badawczego jest przeprowadzenie analizy rynku tytoniu w Albanii. Skoncentrujemy się na niektórych elementach charakteryzujących ten rynek, takich jak istnienie sytuacji monopolistycznej. Badanie po-może nam odkryć niektóre problemy, jakie mógł przynieść monopol jako struktura konkurencyjna. Chcemy również zająć się niektórymi problemami lub problemami, przed którymi stają producenci tytoniu. Chcemy także zobaczyć, jak bardzo są wspierani przez rząd, a także poznać ich opinie na temat różnych kwestii dotyczących sposobu funkcjonowania tego rynku. Wyniki pokazały, że istnieje kilka problemów, z którymi borykają się producenci tytoniu w Albanii. Problemy te są związane ze strukturą konkurencyjną rynku, a także z interwencją rządową. Nieformalność była jednym z elementów, po których nastąpiły inne problemy dla producentów; takie jak niepewność producentów. Badanie wykazało zatem, że nie wszystko idzie dobrze producentom tytoniu w Albanii. Jednym z głównych elementów, które sprawiły, że producenci nie byli zadowoleni, był brak niezbędnego wsparcia ze strony rządu, które powinno być dla nich bardziej pomocne. tytoń, monopol, producent, szkody, zyski finansowe
4
Content available remote Odpowiedzialność za produkt w procesie doskonalenia jakości
86%
PL
Przedstawiono uwarunkowania gospodarcze preferujące dominację konsumenta i użytkownika dóbr na rynku. Postawiono tezę, że odpowiedzialność za jakość produktu jest czynnikiem konkurencyjności. Rozróżniono dwa rodzaje odpowiedzialności: kontraktową i deliktową. Jako kryterium tego rozróżnienia przyjęto obowiązek udowodnienia szkody, spowodowanej przez niebezpiecznie wadliwy produkt. Podkreślono, że na producencie spoczywają nowe obowiązki, związane z koniecznością zmniejszenia ryzyka odpowiedzialności. Zasugerowano, że systemy jakości przedsiębiorstw powinny uwzględniać działania dotyczące bezpieczeństwa produktów.
EN
The economic conditions conducive to the dominance of the consumer and user of goods are presented. The thesis that liability for product quality is an element of competitiveness is put forward. Two sorts of liability: contract liability and delicto liability are distinquished. The criterion for the distinction is the obligation to prove the harm caused by a dangerously faulty product. The fact that the producer has the duty to lower the risk of civil liability is stressed. Finally, it is suggested that the quality system of a company should take into account the activities which increase the safety of the company's products.
EN
Agriculture is one of the most important sphere in the world. It’s development is a key question for all countries. Ukraine takes significant part on agricultural markets and has a big potential for future development. In last times, Ukraine is growing its export of agricultural products to the EU-countries. On the world food markets its plant and animal products are taking leading positions and are highly competitive. Ukraine made a big step in agricultural development since 1990th. In present times domestic enterprises developing new technologies and increasing volumes of production and processing. The main key points of Ukrainian agriculture development in described in article. Based on data analyses of FAO, World Bank and State Statistical Service of Ukraine, it was defined main points of increasing the competitiveness of Ukrainian agricultural products on the world market and forecasted its future development based on correlation and regression analysis which can help public and private sector to identify the strategies of cooperation with Ukrainian agricultural producers.
PL
Przedstawiono najważniejsze i kluczowe punkty rozwoju rolnictwa na Ukrainie. Analizując dane Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Banku Światowego i Urzędu Statystycznego Ukrainy zdefiniowano główne punkty, które odpowiadają za zwiększenie konkurencyjności ukraińskich produktów rolnych na rynku światowym oraz dokonano prognozy jej przyszłego rozwoju opartego na korelacji i regresji, które mogą być pomocne dla sektora publicznego i prywatnego w przyjęciu strategii współpracy z producentami rolnymi z Ukrainy. Ukraina odgrywa znaczącą rolę na rynkach rolnych i dysponuje dużym potencjałem do dalszego rozwoju. W ostatnim czasie wzrósł eksport produktów rolnych z Ukrainy do krajów Unii Europejskiej. Na światowych rynkach żywności produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zajmują czołowe pozycje i są bardzo konkurencyjne. Począwszy od 1990 roku, Ukraina zrobiła duży postęp w zakresie rozwoju rolnictwa. Obecnie przedsiębiorstwa rozwijają nowe technologie oraz zwiększają wielkość produkcji i przetwarzania.
EN
Return on equity is among the basic ratio of economic benefit for enterprise owners. It must be generated as a fundamental condition for the continuous operation and development of an enterprise, regardless of the type of business. The main purpose of this paper was to identify the strength and direction of impact of selected determinants behind financial profitability of animal feed producers. The analysis was based on a six-factor cause-and-effect model linking the determinants of financial profitability to three areas of business activity: the operating, financial and fiscal area. This study relied on the financial data between the years 2011–2016 of individual financial statements of animal feed producers. Based on the results of multiple regression analysis, no factors could be identified that consistently affect the return on equity in the period considered. However, the following can be concluded to be the main factors affecting the variation in return on equity of animal feed producers: the ratio of cash from operating activities to net sales; the return on capital employed; and the financing structure. As shown by this study, in order to improve profitability ratios and, thus, to provide more value to owners and increase the value of the company, managers of establishments producing animal feed should focus their efforts on improving cash management efficiency and asset turnover as well as managing sources of funding.
PL
Rentowność kapitału własnego należy do podstawowych mierników korzyści ekonomicznych właścicieli przedsiębiorstwa. Jej generowanie jest jednym z fundamentalnych warunków kontynuowania i rozwoju działalności przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Głównym celem artykułu jest identyfikacja siły i kierunku wpływu wybranych czynników kształtujących rentowność finansową w przedsiębiorstwach produkujących pasze dla zwierząt. W analizie wykorzystano sześcioczynnikowy model przyczynowo-skutkowy powiązania czynników kształtujących rentowność finansową z trzema sferami działalności przedsiębiorstwa, tj. operacyjną, finansową i fiskalną. Wykorzystano dane finansowe z jednostkowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt za lata 2011-2016. Na podstawie wyników analizy regresji wielokrotnej w przekroju czasowym nie można jednoznacznie wskazać czynników trwale oddziaływujących na rentowność kapitału własnego. Można jednak uznać, że głównymi czynnikami wpływającymi na zmiany rentowności kapitału własnego w przedsiębiorstwach produkujących pasze były: wydajność gotówkowa sprzedaży, produktywność zaangażowanego majątku i struktura finansowania. Wskazuje to, że zarządzający przedsiębiorstwami produkującymi pasze, chcąc poprawić rentowność, a tym samym zwiększyć korzyści właścicieli oraz wartość przedsiębiorstwa powinny swoje działania koncentrować na poprawie efektywności w obszarze gospodarki pieniężnej, obrotu posiadanym majątkiem oraz na zarządzaniu źródłami finansowania.
7
Content available Quality in the product conformity aspect
86%
EN
The European system of ensuring safety of the product imposes on producers and importers of machines, equipment and elements of safety an obligation to provide the recipients with safe products. Characteristic of CE mark and its meaning for producers was present in the chapter.
EN
The paper examines factors affecting trust among the Hungarian agricultural producers. Our research has focused on the role of two factors on the basis of the widely referred trust model: faith in loyalty and faith in capability. The empirical results clearly confirm the hypothesis of the theoretical model, which states that partners will trust each other if their faith is high both in loyalty and in competence. Our research has also pointed out that the level of trust between partners is determined differently by the two examined factors: it is statistically proved that the impact of faith in loyalty is higher than the other factor. These research results fully correspond to the outcomes of recent research projects in the similar field.
PL
Poddano ocenie czynniki wpływające na zaufanie wśród węgierskich producentów rolnych. Wykorzystując model zaufania Sholtersa badania skoncentrowano na roli dwóch czynników: wiary w lojalność i kompetencji rolników. Badania ankietowe online przeprowadzono latem 2015 roku, wśród 5902 podmiotów. Wyniki badań potwierdziły hipotezę, że partnerzy sobie ufają, pod warunkiem, że bardzo wierzą zarówno w lojalność, jak i w kompetencje innych producentów. Wskazano również, że wpływ wiary w lojalność ma większy wpływ na zaufanie między producentami rolnym niż pozostałe czynniki, co jest zgodne z wynikami innych projektów badawczych w tym obszarze.
EN
The paper examines the impact of trust in an agricultural marketing cooperative. The aim is to explore how the trust among members and between members and management affect the commitment of members towards the cooperative (group cohesion) and their satisfaction with the cooperative. Trust is examined from two dimensions: cognitive and affective. Our results have clearly proved that trust has a positive impact on group cohesion and satisfaction. According to the experiences, however, the impact of examined dimensions of trust is differentiated: the statistical models regarded the impact of affective dimensions on group cohesion and members’ satisfaction more important than the impact of cognitive dimension.
PL
Przedstawiono wpływ zaufania do spółdzielni rolniczych ich członków. Przeanalizowano, w jaki sposób zaufanie pomiędzy członkami spółdzielni oraz pomiędzy członkami i kierownictwem wpływa na zaangażowanie członków w rozwój spółdzielni (spójność grupowa) i ich zadowolenie ze współpracy. Zaufanie było badane z perspektywy dwóch wymiarów: poznawczej i emocjonalnej. Wyniki dowiodły, że zaufanie ma pozytywny wpływ na spójność i satysfakcję grupy. Z doświadczenia wynika jednak, że wpływ badanych wymiarów zaufania był zróżnicowany – modele statystyczne uwzględniały wpływ wymiarów emocjonalnych na spójność grupową i satysfakcję członków silniej niż wpływ wymiaru kognitywnego.
EN
The issue of investment decision making has been described extensively in the literature. The article uses classical evaluation methods to assess two investment options for the treatment of brewers' grains as waste (resp. byproducts). As indicated by the results of the analysis, the considered production of brewers' grains for energy is more economically preferable than selling it.
PL
W artykule dokonano analizy i zestawiono w tablicy wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w 2012 roku, z uwzględnieniem czołowych producentów. Analizie poddano wybrane surowce z grupy metali i kamieni szlachetnych, grupy metali kolorowych, podstawowe surowce z grupy metali lekkich lub ich rud, surowce z grupy metali staliwnych lub ich rud, surowce energetyczne, surowce nuklearne, wybrane surowce chemiczne oraz podstawowe surowce ogniotrwałe. Przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji tych surowców mineralnych w stosunku do 2011 roku.
EN
This article analyzed and are summarized in a table the production volumes of the basic minerals in the World and in Poland in 2012, including the leading producers. The analysis comprises the selected raw minerals from the group of metals and gemstones, a group of non-ferrous metals, basic raw minerals from the group of light metals or their ores, raw materials from steel or metal ores, raw energy minerals, nuclear materials, selected basic chemical raw materials and refractory materials. It describes the significant changes in the volume of production of these minerals as compared to 2011.
PL
Rozwój zasobów leśnych w skali światowej ma charakter pozytywny. Obszar pokryty przez lasy ciągle się kurczy, jednak w tempie malejącym a zapasy drewna w lasach wzmacniają się - twierdzi profesor Pekka Kauppi z Uniwersytetu w Helsinkach. Należy on do międzynarodowej grupy ekspertów, którzy na podstawie danych zebranych przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oszacowali sytuację lasów na świecie.
EN
The aim of the article was to compare the application of marketing communication tools used by organic food producers in Slovakia and Austria. Additionally, we were interested in the opinions of producers about customers, the differences between organic markets in Slovakia and Austria, and the barriers and opportunities to improve marketing communication in the organic food market. The survey was conducted using a standardized questionnaire developed in the Slovak and German languages by the authors of the article. The study population included 172 registered entities that have acquired the status of organic food producers. The effective rate of return of the questionnaire reached 40%. Based on the findings, it can be concluded that the Slovak organic food producers should make greater use of marketing communication tools in their business and develop distribution channels, for example: selling products in vending machines, which are used for this purpose in Austria. In addition, they should engage their clients in the process of organic food production through the use of loyalty programs and PR activities to keep up long-term relationships with them, facilitate consumer access to organic food through participation in various trade fairs, exhibitions, events, festivals, organize excursions during which consumers are able to become acquainted with the history and tradition of the company and its products, and employ targeted promotional activities to educational entities such as schools, and also in business entities and training courses on the use of organic food in the cooking process.
PL
Celem artykułu jest porównanie stosowania narzędzi komunikacji marketingowej między producentami żywności ekologicznej ze Słowacji i Austrii. Dodatkowo autorzy byli zainteresowani opinią producentów na temat konsumentów, różnicami w postrzeganiu rynku żywności ekologicznej na Słowacji i w Austrii, barierami oraz możliwościami poprawy komunikacji marketingowej na rynku żywności ekologicznej. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą standardowego kwestionariusza opracowanego w języku słowackim i niemieckim przez autorów artykułu. Do badania zakwalifikowano 172 zarejestrowane podmioty, które uzyskały status ekologicznych producentów żywności. Efektywna stopa zwrotu kwestionariuszy wyniosła 40%. Na podstawie wyników można stwierdzić, że słowaccy producenci żywności ekologicznej powinni w większym stopniu wykorzystywać narzędzia komunikacji marketingowej w swojej działalności, rozwijać kanały dystrybucji, na przykład: sprzedaż produktów ekologicznych w automatach, które są wykorzystywane w tym celu w Austrii. Ponadto w miarę możliwości powinni zaangażować klientów w procesie produkcji żywności ekologicznej, przez programy lojalnościowe i działania PR utrzymać z nimi długoterminowe relacje, ułatwić im dostęp do żywności ekologicznej poprzez udział w różnego rodzaju targach, wystawach, imprezach, festiwalach, organizować wycieczki dla nich, podczas których konsumenci mogliby się zapoznać z historią i tradycją firmy i jej produktami. Producenci powinni również skierować swoje działania promocyjne do placówek edukacyjnych, takich jak szkoły, ale również podmiotów gospodarczych, którym proponowaliby szkolenia w zakresie wykorzystania żywności ekologicznej w przygotowaniu różnych smacznych posiłków i napojów o wysokiej wartości odżywczej.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.