Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 190

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Podaż
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote O pewnej interpretacji systemu Walrasa z zapasami
100%
XX
Nawiązując do artykułu [3] zaproponowano odmienną jak się wydaje bliższą rzeczywistości ekonomicznej, interpretację modelu Walrasa z zapasami. (abstrakt oryginalny)
EN
According to article [3], it has been proposed another interpretation of Walras's model and stocks, as it seems to be closer to economic reality. (original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest pokazanie wpływu crusingu na poprawę wizerunku i marki Splitu oraz przedstawienie jego wpływu na wydłużenie sezonu turystycznego. Miasto Split wraz z kilkoma innymi portami w basenie Morza Śródziemnego ma szanse oprzeć swój rozwój na crusingu i stać się rozpoznawalne jako międzynarodowy cel wyjazdów tego typu. Wzrost liczby turystów, korzystających z tej współczesnej formy turystyki przyczynia się bowiem do rozwoju nowych form podaży turystycznej oraz wydłużania sezonu turystycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The city of Split is increasingly showing its cruising valorisation opportunities thanks to its geocommunication position, harbour infrastructure, cultural and historic heritage and the diversity of its tourism supply. Cruising tourism, as a form of modern tourism receives characteristics of strong element of tourism development in certain tourist destination. City of Split, along with some other ports in the Mediterranean, base its development opportunity also on the development of cruising tourism. It is known that cruising tourism has a positive effect on economic growth, image and development of tourist destination, while disadvantages of cruising are its' impact on local residents, stationary tourists and environment. The increase in both the number of cruise liner arrivals and tourists visiting a particular port creates the presumptions for the development of special forms of tourism supply and for its valorisation outside the main tourist season. Investing in new reception facilities in port aquatorium of the city of Split creates new possibilities for acceptance of ships with greater capacity. This creates new opportunities for increasing of cruise ships arrivals and increasing of tourist visits of Split tourist destination. Joint actions of local authorities and all operators of tourism offer can contribute so that Split tourist destination becomes recognizable as an international destination of cruising tourism. The main goal of this paper is to show the impact of cruising tourism on the improvement of brand image of Split and impact on prolongation of tourism season of Split tourist destination. This paper particularly evaluates the contribution and impact of cruise tourism in the overall development of tourism and the positive economic effects of tourism on the city of Split.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest charakterystyka elastycznych systemów transportu występujących w Luksemburgu. Wynika z niej, że rozwiązania te stanowią uzupełnienie przewozów regularnych. Dotyczy to obszarów charakteryzujących się niskim popytem na usługi transportowe oraz peryferyjną lokalizacją. Na niski popyt wpływają mała liczba ludności, a także jej zmieniająca się struktura demograficzna. W aspekcie praktycznym przedstawiono trzy różne rozwiązania elastycznych systemów transportu. Ich różnicowanie uwzględnia potrzeby mieszkańców. Kryterium różnicującym jest m.in. pora świadczenia usług. Jeden z przedstawionych systemów (Bummelbus) pokazuje, że mogą one pełnić ważną rolę w aktywizacji zawodowej mieszkańców.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an analysis of flexible transport systems found in Luxembourg. The presented characteristics of flexible systems show that they constitute a valuable supplement for regular transport. This applies to areas characterized in particular by low demand for transport services and a peripheral location. The low demand is influenced by a small population, peripheral location and the changing demographic structure of the population In practical terms, three different solutions for flexible transport systems are presented. Their differentiation takes into account the needs of residents. The differentiating criterion is, among others, the time of providing services. One of the presented systems (Bummelbus) shows that systems can also play an important role in occupational activation of residents.(original abstract)
XX
W literaturze dotyczącej cykli na rynku nieruchomości wskazuje się na ich związki z cyklami gospodarczymi. Z tego powodu podjęto próbę przeprowadzenia wstępnej weryfikacji przydatności informacji o podaży mieszkań w badaniach koniunkturalnych. Metodologia badań opiera się na poszukiwaniu zgodności w przebiegu wskaźników dynamiki oraz punktów zwrotnych zmiennych charakteryzujących podaż na rynku nieruchomości na tle produkcji przemysłowej. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość uznania podaży mieszkań jako predyktora koniunktury gospodarczej. Dają też podstawy do uznania istotności rynku nieruchomości w badaniach cykli koniunkturalnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Literature concerning real estate cycles suggest their connections with the business cycles. Because of this, an attempt has been taken to verify the suitability of the data on dwelling supply in business cycle research. The methodology of the research is based on the findings concerning the correlation between dynamics indexes of dwelling supply and the industrial production index, as well as the correlation between their breakpoints. The result of the research shows that the supply on the real estate market can be a predictor of business cycles. It also provides a basis for the incorporation of the role of real estate market into future business cycle researches.(original abstract)
XX
Na przykładzie akcji Banku Przemysłowo-Handlowego i firmy Zasada pokazano zmiany popytu i podaży na te akcje w kilku okresach 1996 roku- wynikające z informacji płynących z samej giełdy.
EN
The paper commences from an analysis of an interdependence between demand and supply on the one hand and the changes in price and volume of shares traded on the other. The inderdependence presented results from the general equilibrium theory. Changes of price and volume permit prediction of the direction in which demand and supply will swing. The author has also considered a possibility of a certain regularity between information on the trading sessions and subsequent fluctuations of demand and supply. He has also presented the principles of encoding of the above mentioned fluctuations and information available after each day's trading. The author has then selected 26 variables representing information on price and share volume fluctuations, status at the closing of the main and additional trading sessions, changes of WSE index, changes in the volume of trade for the whole floor and the variations of fall and increase of share prices. The majority of variables comes from five subsequent periods preceding the correlation in question and to analyze it use has been made of the discriminating analysis method. One sample analysis takes up the share of BPH. The method used has yielded 85% correlation between the real changes of demand and supply and the predictions tendered by the model in question. Another example deals with the shares of "Zasada" and focuses on two subsequent periods in which the mutual correlation of information and demand and supply changes undergo some modifications.(original abstract)
XX
Podstawowym celem niniejszego artykułu jest analiza czynników warunkujących przedsiębiorczość indywidualną. Rozważanie te zostały oparte na charakterystyce modelu popytowo - podażowego stworzonego przez Wennekersa, Uhlanera oraz Thurika. W niniejszym modelu autorzy zobrazowali przedsiębiorczość jako skłonność jednostki do założenia własnego przedsiębiorstwa. Proces ten z jednej strony zależy od czynników mikro - podażowych, tj. czynników demograficznych, kulturowych cech psychicznych danej jednostki Z drugiej zaś od makro i mezo-popytowych, w tym w szczególności od otoczenia lokalnego, regionalnego czy też krajowego, które jest uwarunkowane przez czynniki ekonomiczne, technologiczne, instytucjonalne, a także procesy globalizacyjne. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present determinants of individual entrepreneurship. Reflection were based on the characteristics of demand - supply model created by Wennekers, Uhlanera and Thurika. This model illustrated entrepreneurship as individuals tend to establish own business. The process depends on the micro factors - supply-side: demographic factors, cultural characteristics of the psychiatric unit. On the other hand, the macro and meso - demand, including the local environment, regional or national, which is conditioned by economic, technological, institutional, and globalization processes. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia analizę sektora deweloperskiego opartą na założeniu, że deweloper jest w stanie wykorzystać lokalny monopol i różnicować ceny poprzez asymetrię informacji. Pozwala mu to sprzedawać mieszkania o podobnych cechach po innej cenie, przez co maksymalizuje zyski. Jednak gdy deweloper przeceni popyt lub wzrośnie konkurencja, jego koszty wzrosną a możliwość różnicowania ceny zmaleje. Konsekwencją tego zjawiska jest bardziej elastyczna ex post krzywa podaży dewelopera. W rezultacie sektor deweloperski ma tendencje do nadprodukcji, co pogłębia cykliczność rynku mieszkaniowego. (abstrakt oryginalny)
EN
This issue of this article is an analysis of the flat building sector, based on the assumption that the developer enterprise is able to take advantage of its local monopoly and differentiate prices by information asymmetry. This allows him to sell apartments of similar characteristics at a different price, what maximizes its profits. However, when the developer overestimates demand, or the competition increase, the costs will growth and the possibility of price differentiation decrease. For the developer, this phenomenon's consequence is ex-post more flexible its supply curve. As a result, the development sector tends to overproduction what deepens the cyclical nature of the housing market. (original abstract)
XX
Opracowanie przedstawia strukturę podaży kredytu sektora bankowego w Niemczech w latach 1994-2003. Analizę przeprowadzono na podstawie aktualnych danych opublikowanych w styczniu i lutym 2004 roku przez Deutsche Bundesbank oraz Statistisches Bundesamt. (fragment tekstu)
EN
This paper shows the structure of lending by banks (Monetary Financial Institutions) in Germany in 1994-2003. It is based on the publications of Deutsche Bundesbank and Statistisches Bundesamt. The article deals with the issues of principal assets of banks in Germany, lending by banks to domestic monetary financial institutions and non-banks. The author focuses on the lending by banks to domestic enterprises, including self-employed persons and sectors of economic activity. The author also focuses attention on the indebtedness of state government. The article includes a very short characteristics of German economy and German banking system. (original abstract)
9
Content available remote Bariery popytowe i podażowe rozwoju przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce
75%
XX
W warunkach zglobalizowanej gospodarki zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw mają charakter coraz bardziej gwałtowny, nieregularny, a przy tym są trudniejsze do przewidzenia. Współcześnie wykształciła się nowa epoka zwana erą turbulencji, której konsekwencjami są chaos, niepewność i ryzyko. Dlatego też zgodnie ze współczesnym paradygmatem zarządzania strategicznego przedsiębiorstwo powinno dostosowywać swoje zasoby i działania do zmieniającego się otoczenia. Niezbędny jest więc stały monitoring zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw. W zależności od charakteru oddziaływań na przedsiębiorstwo stosowany jest podział otoczenia na: - bezpośrednie (konkurencyjne), - pośrednie. Otoczenie pośrednie wyznacza szanse i zagrożenia dla wszystkich podmiotów funkcjonujących w danym regionie, natomiast otoczenie konkurencyjne określa warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa na określanym rynku. W okresie słabej koniunktury gospodarczej szczególne znaczenie w procesie kształtowania warunków rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw ma otoczenie konkurencyjne. Jest ono ważne przede wszystkim z punktu widzenia szans i zagrożeń rozwoju przedsiębiorstw nowo powstałych. Niesprzyjające otoczenie konkurencyjne przede wszystkim bowiem stwarza ryzyko bankructwa tej grupy przedsiębiorstw. Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstw wynika z określonych uwarunkowań popytowo-podażowych. W okresie dekoniunktury gospodarczej bariery rozwoju przedsiębiorstw postrzegane są przede wszystkim z perspektywy czynników popytowych. Stąd też celem artykułu jest identyfikacja aktualnych barier rozwoju przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem barier popytowych.(abstrakt autora)
EN
In the globalized economy, changes taking place in the business environment are more and more rapid, irregular and difficult to predict. The present era is the era of turbulences which lead to chaos, uncertainty and risk. Accordingly, in the modern paradigm of strategic management, enterprises should adjust their resources and activities to the changing environment. It is necessary to monitor the business environment continuously. Depending on the type of impact exerted on the enterprise, the environment may be divided into: - direct environment (competitive environment), - indirect environment. Indirect environment determines the opportunities and threats for all enterprises operating in a given area. Competitive environment determines the conditions in which enterprises operate on a given market. During the economic slump, the competitive environment becomes crucial for the development and operations of enterprises. The competitive environment is particularly important if one considers opportunities and threats for new market entrants. Adverse competitive environment creates the risk of bankruptcy of start-up enterprises. Competitive environment of enterprises depends on the demand and supply situation. During the economic slowdown, demand-driven barriers to development seem to be more important. This paper is aimed at identifying current demand and supply barriers to the development of enterprises in the transport-forwarding-logistics sector in Poland.(original abstract)
XX
W wyniku analizy dokonanej na podstawie danych GUS za lata 2000-2010 stwierdzono, że spośród rozpatrywanych czterech kategorii produkcji rolniczej (globalnej, końcowej, towarowej oraz wartości dodanej brutto) na podaż krajową ciągników w największym stopniu wpływa produkcja towarowa (wartość współczynnika determiancji R2 = 0,74). Wpływ na tę podaż mają też m.in.: dostępność środków wsparcia inwestycji mechanizacyjnych, zmiany uregulowań fiskalnych, mających wpływ na ceny maszyn, a także czynniki natury psychologicznej, warunkujące skłonność do inwestowania w zależności od koniunktury w rolnictwie. Podaż krajowa ciągników w Polsce była w 2010 r. o 218,3% większa niż w 2000 r. Zmieniła się struktura dostarczanych ciągników wg ich mocy (w 2000 r. największy udział w dostawach miały ciągniki o mocy 18-37 kW, podczas, gdy w 2010 r. - 59-75 kW) i pochodzenia (w 2000 r. dominowały ciągniki produkcji krajowej z udziałem 66,4%, a w 2010 r. a_ 90,3% w podaży stanowiły ciągniki nowe z importu). W okresie objętym analizą wartość produkcji rolniczej na ogół rosła. Największą dynamikę wzrostu (o 40,4%) odnotowano w przypadku wartości dodanej brutto. Wartość produkcji towarowej rolnictwa w Polsce była w 2010 r. o 26% większa niż w 2000 r. (abstrakt oryginalny)
XX
Tematem artykułu są aktywa bezpieczne (safe assets), definiowane jako płynne instrumenty finansowe, głównie dłużne, które gwarantują inwestorom zachowanie wartości w trakcie niekorzystnych zjawisk gospodarczych. Celem artykułu jest ocena kształtowania się podstawowych determinant podaży aktywów bezpiecznych, tj.: relacji długu publicznego do PKB, PKB per capita, stopy inflacji, salda na rachunku obrotów bieżących, rozwoju rynku finansowego oraz stabilności politycznej kraju w kontekście podmiotowej struktury globalnej podaży publicznych safe assets. Analizę czynników przeprowadzono w okresie 1989-2018 (30 lat) dla Stanów Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwajcarii. Wybrane kraje posiadają najwyższe oceny ratingowe oraz status emitenta waluty rezerwowej zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej uznano, że największy potencjał do zwiększenia emisji safe assets mają Szwajcaria i Niemcy, które w przyszłości powinny dołączyć do Stanów Zjednoczonych jako globalnego emitenta aktywów bezpiecznych.
EN
Safe assets are the main topic of this article. They are defined as having stable payoffs, high liquidity and carring minimal credit risk. They are particularly valuable during periods of financial turmoil. The aim of the article is to analyse empirically the economic fundamentals that make government assets really safe, i.e.: debt to GDP ratio, GDP per capita, inflation rate, trade balance, development of the financial market and political stability. The analysis is carried out in the period of 1989-2018 (30 years) for reserve currency issuers: the United States of America, Japan, the United Kingdom, Germany and Switzerland. Selected countries have the highest credit ratings and reserve currency issuer`s status based on International Monetary Fund data. According to the results, Switzerland and Germany have the greatest potential for issuing safe assets, and should join the United States as a global safe asset provider.
XX
Głównym celem opracowania było określenie rozmiarów podaży surowca mięsnego, który mógłby stanowić bazę do wprowadzenia na rynek nowego produktu regionalnego "Wołowina Sudecka". Metodykę badań przygotowano dzięki studium literatury przedmiotu i metodzie eksperckiej. Obszar badań obejmował powiaty sudeckie. Dane empiryczne dotyczące pogłowia zwierząt uzyskano z zasobów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Badania pozwoliły określić, że wołowina o najbardziej pożądanych walorach kulinarnych powinna pochodzić z bydła w typie użytkowym mięsnym i kombinowanym. W okresie badań na analizowanym obszarze utrzymywano 3946 sztuk bydła spełniającego kryteria badawcze, a możliwa do uzyskania potencjalna podaż wołowiny kulinarnej wyniosła 589 t. Pomysł wprowadzenia na rynek omawianego produktu regionalnego należy uznać za wart realizacji, ze względu na odpowiedni potencjał podażowy i możliwe korzyści dla lokalnej społeczności i turystów. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the issues related to the supply side of the launch of a new regional product "Wołowina Sudecka" (Sudeten beef). This product is to be produced from cattle in the utility type of meat and combined, which is kept in the Sudeten counties. The results helped to determine that, in the surveyed area, in 2010 over 38 thousand of cattle were maintained. For this over 66% was in milk type, and the remaining part were cattle in meat and combined type of utility. The best meat comes from meat and combined type, so this type of cattle was selected for detailed analysis, and determination the potential supply of cooking beef. As a result of the work, it was identified that in the chosen area the potential supply of cooking beef is about 589 tons per year. The idea of introducing the analysed regional product to the market should be considered as valuable, because there is an adequate supply potential, and many benefits for local communities, business and tourists can result from it. (original abstract)
13
Content available remote Supply and demand of gastronomical services in Łódź
75%
XX
Prawom popytu i podaży poddają się nie tylko dobra, ale i usługi. W tym zakresie pola do badań mogą szukać naukowcy zajmujący się geografią usług. Ich głos dotyczy głównie aspektów lokalizacyjnych danego przedsięwzięcia z wyraźnym naciskiem położonym na przestrzenny wymiar usług. Prezentowany artykuł jest taką geograficzną próbą badań usług. Autorzy skoncentrowali się na opisaniu podaży i popytu na usługi gastronomiczne w Łodzi. Głównym celem jest zatem stwierdzenie czy oba te zjawiska są ze sobą rzeczywiście skorelowane. Jako przykład wybrano restauracje z kuchnią polską. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem dwóch technik - ankiety i inwentaryzacji (obserwacja i wywiad). Badaniami ankietowymi objęto 300 klientów restauracji serwujących kuchnię polską w Łodzi. Próba miała charakter dostępnościowy. Inwentaryzacji dokonano we wszystkich restauracjach (100). Był to spis z natury uzupełniony o wywiady z właścicielami placówek.(abstrakt oryginalny)
XX
W artykule przedstawiono dwuetapowe zagadnienie rozdziału jego model i metodę rozwiązywania opartą na idei drzewa poprawy. (fragment tekstu)
EN
In the paper the two-stage generalized transportation problem is considered where the objective is to maximize the income. The variant of the Improvement Tree Method, being the generalization of the well-known transportation method, is presented. The illustrative example completes the presentation. The paper also includes the elements of the post-optimization analysis. (original abstract)
XX
Przedstawiono możliwość wdrożenia produktu regionalnego, jakim jest wołowina sudecka. W tym celu dokonano analizy wielkości i struktury stad bydła utrzymywanego w powiatach sudeckich. Oszacowano wielkość i strukturę bazy hotelowo-gastronomicznej, w której można sprzedawać potrawy z wołowiny sudeckiej. Określono także wielkość popytu na ten produkt. Badania prowadzone były w latach 2010-2011 na terenie powiatów: kłodzkiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego. Z badań wynika, że 275 placówek hotelowo-gastronomicznych sprzedało w badanym okresie ponad 6 mln posiłków głównych, natomiast szacowaną sprzedaż posiłków z udziałem wołowiny sudeckiej wyliczono na 851 200, a szacowany roczny popyt gastronomii na wołowinę sudecką określono na 85,1 t. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the possibility of implementation of the regional product sudeten beef. For this purpose it analyzes the size and the structure of herds maintained in sudeten counties. Moreover in the paper was estimated the size and the structure of accommodation and gastronomic facilities in which it is possible to sell meals of the sudeten beef. Volume of demand for this product was also determined. The study was conducted in the years 2010-2011 in the following districts: Kłodzko, Jelenia Góra, Lwówek, Lubań, Wałbrzych, Kamienna, Dzierżoniów and Ząbkowice. Research has shown that 275 objects sold during the period more than 6 million main dishes, while the projected sale of meals with Sudeten beef was calculated on 851 200 meals. The projected annual demand for catering to the sudeten beef is set at 85.1 t. (original abstract)
XX
Przedsiębiorstwa lotnicze zaczynają odgrywać znaczącą role w rozwoju gospodarczym regionu, kraju, świata. Transport lotniczy, podobnie jak inne konkurencyjne sposoby przemieszczania, prowadzi do wymiany i handlu między rynkami, co z kolei przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy, zarobków oraz ogólnych korzyści gospodarczych dla regionów. Stąd też istnieje konieczność dokonywania analizy czynników kształtujących podaż usług lotniczych. Struktura podaży usług lotniczych u Polsce wskazuje na równomierny podział rynku pomiędzy przewoźników tradycyjnych oraz niskokosztowych, taka sytuacja także występuje u dużych, regionalnych portach lotniczych. W segmencie przewozów niskokosztowych kształtuje się model duopolu. Udział firm Wizzair i Ryanair przekroczył w 2010 r. poziom 80%, marginalizując w zasadzie pozostałych przewoźników. Taka sytuacja nie jest korzystna dla polskiego rynku usług lotniczych. Większa dywersyfikacja oferty przewozów niskokosztowych będzie prowadzić do dostosowania poziomu jakości świadczonych usług dla wybranych segmentów rynku korzystających z przewozów LCC. Porty lotnicze chcąc uniknąć dominacji jednego czy dwóch przewoźników niskokosztowych zmuszone będą prowadzić działania celem przyciągnięcia przewoźników tradycyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The air carriers are beginning in play a significant role in the economic development of the region, country, world. Aviation, like other competing modes of movement leads to trade and commerce between the markets, which in turn contributes to the creation of new jobs, wages, and general economic benefits for the regions. There is a need to analyze the factors influencing the supply of air services. The structure of the supply of air market in Poland shows the a uniform distribution of the market between traditional and low-cost carriers, such a situation also occurs in large, regional airports. The low-cost carrier industry is as a duopoly model Wizzair and Ryanair share exceeded the 2010 level of 80%, essentially marginalizing other carriers. This situation is not favorable for the Polish air market. Greater diversification of the low-cost tansportation will lead to adjust the level of quality services for selected market segments using the LCC traffic. Airports to avoid dominance of one or two low-cost carriers will be forced to carry out activities to attract the traditional carriers. (original abstract)
XX
Terminem dobra publiczne określa się zarówno dobra wolne, dostarczane przez naturę (powietrze, woda i inne zasoby środowiska naturalnego), jak i dobra będące efektem działalności gospodarczej człowieka. W artykule zaprezentowano wybrane koncepcje analityczne dotyczące kwestii szczególnego charakteru tych dóbr oraz konsekwencji tych właściwości dla problemu ich podaży.
EN
This article begins by reviewing the definitions and typology of public and private goods found in the literature. After presenting the neo-classical model of optimal allocation of public goods, the author outlines the threats related to the market provision of public goods (the free-rider problem), as well as government failures in this area. Attempts at optimising the supply of public goods are based on consumer preference revelation mechanisms such as: Clarke's tax, insurance purchases or the so-called assurance game. The article presents the results of experimental research on cooperation in the delivery of public goods. The work concludes with a short analysis of the problem of supply of public goods in the real world. (original abstract)
XX
Rynek turystyczny jest rozległy i wewnętrznie skomplikowany, a procesy na nim pozostają w ciągłym rozwoju. Współczesne trendy rozwojowe turystyki, występujące zarówno po stronie popytowej (motywy wyjazdów), jak i podażowej (oferty turystyczne), wpływają na strukturę rynku turystycznego, prowadząc do nietypowych zachowań turystycznych, tym samym przyczyniając się do zaistnienia tzw. turystyki kontrowersyjnej. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja kontrowersyjnych obszarów rynku turystycznego na podstawie elementów jego struktury przedmiotowej. W pracy przedstawiono zagadnienia struktury rynku turystycznego, dokonano próby interpretacji oraz zakresu jego kontrowersyjnych obszarów. Następnie przeprowadzono analizę miejsca turystyki kontrowersyjnej w aspekcie poszczególnych elementów rynku turystycznego, tj. w odniesieniu do popytu turystycznego, podaży turystycznej i polityki społeczno-gospodarczej w zakresie turystyki. Wskazano także na przenikanie się motywów uprawiania turystyki kontrowersyjnej z innymi formami i rodzajami turystyki.(abstrakt autora)
EN
The tourist market is extensive and internally complicated, and the processes on it are constantly developing. Contemporary development trends in tourism, occurring both on the demand side (motives of trips) and supply (tourist offers), affect the structure of the tourism market, leading to unusual tourist behavior, thus contributing to the emergence of so-called controversial tourism. The aim of this study is to identify controversial areas of the tourist market, based on elements of its subject structure. The paper presents the issues of the tourism market structure, an attempt to interpret and the scope of controversial areas of this market. Then, the analysis of the controversial tourism site was carried out in the aspect of particular elements of the tourism market, i.e. in relation to tourist demand, tourism supply and socio-economic policy in the field of tourism. It was also pointed out that the motives for practicing controversial tourism overlap with other forms and types of tourism.(author's abstract)
XX
Omówiono wzajemne powiązania pomiędzy łańcuchem podaży a relacjami międzyorganizacyjnymi.
EN
In the paper, authors analyse theoretical aspects of the formation of different variants of supply chain' management. They see organizations working as a network, as the collective subject of organization and configuration of the chain. Main object of consideration is therefore the shaping of the inter-organizational, or network, relations. (original abstract)
XX
Standardem wykorzystywanym w planowaniu transportu w są statyczne modele makroskopowe. Zawierają one wiele uproszczeń, które istotnie ograniczają ich funkcjonalność. Na potrzeby planistyczne takie podejście jest wystarczające, natomiast w zarządzaniu systemami transportowymi ich użyteczność jest dosyć ograniczona. Zamiar wprowadzenia różnorodnych narzędzi polityki transportowej wymaga bardziej szczegółowego podejścia, umożliwiającego obserwowanie zachodzących zmian. W związku z tym w artykule zaproponowano i porównano dwa różne podejścia do budowy strony podażowej modelu podróży do potrzeb mikrosymulacyjnego modelu ruchu programie MATSim. Pierwsza z nich zakłada konwersję makroskopowego modelu podaży, druga zaś opiera się na wykorzystaniu ogólnie dostępnych map OpenStreetMap.(abstrakt oryginalny)
EN
Traditional macroscopic travel models often do not provide functionalities that are needed by public transport agencies. Many simplifications, such as the lack of activity-based demand modelling or the macroscopic level of detail, significantly limit their applicability. In particular, planning modern transport policies, such as congestion/emission pricing, car-pooling or on-demand transportation requires more detailed insight into the transport system than the traditional solutions offer. This paper describes and compares two different approaches for building supply model - first one based on the conversion of the macroscopic model while the second one utilize open source data from OpenStreetMap.(original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.