Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Economic planning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Krótkie omówienie założeń programu gospodarczego Grzegorza Kołodki - Pakiet 2000.
EN
This paper focuses on the largely unexamined phenomenon of the develop- ing trans-national suburban area west of Szczecin. Sadly the local commu- nities in this functionally connected area struggle with national planning policies that are unsuitable for the region. The paper examines the impact of those processes on the border region in general and on the localities in particular. The paper investigates the consequences for local narratives and the cohesive development of the Euroregion and what position Polish and German communities took to develop the region, even without the neces- sary planning support. The region has succeeded in establishing grass-roots planning mechanisms which have helped to create a metropolitan-region working from the bottom up.(original abstract)
3
Content available remote Rola I znaczenie turystyki w planowaniu rozwoju gmin Polski Północno-Wschodniej
100%
XX
Generalnie można stwierdzić, że podstawowym celem tworzenia obszarów przyrodniczo cennych jest zachowanie ich funkcji ekologicznej. Według Barbiera, Folke i Burgess funkcja ta obejmuje ochronę bogactwa przyrodni-czego na wszystkich poziomach, funkcję: wodoochronną, gleboochronną i kontroli biologicznej, regulację chemizmu środowiska oraz funkcję mikro-, mezo-, a nawet makroklimatyczną. Utrzymanie funkcji ekologicznej warunkuje możliwość i trwałość realizacji wielu społecznych i gospodarczych funkcji przyrody. Zatem zapewnienie realizacji tych funkcji powinno być kolejnym celem polityki wobec obszarów o wyjątkowym bogactwie przyrody.(fragment tekstu)
EN
The paper presents meaning of tourist functions in sustainable development of parishes located in north-east Poland. The research works were made in 2010-2012. In the paper it is concluded that tourist attractiveness of analyzed parishes, resulting from very profitable location, landscape valors and clean environment make that realization of tourist function is a very important of strategies of presented parishes. That acknowledges the idea that rural areas of north-east part of Poland create good conditions for various form of tourism development. (original abstract)
4
Content available remote Identyfikacja przewag konkurencyjnych regionu
75%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie potencjału analizy składników zmiany, metody, która może być stosowana w planowaniu gospodarczym i traktowana jako uzupełnienie metod i technik już wykorzystywanych. Warto wyjaśnić, że termin "przewaga konkurencyjna regionu" odnosi się w tym opracowaniu do układu sekcji PKD gospodarki regionu i jest traktowany względnie, tzn. ocenia się, czy dany region jest w danej sekcji "lepszy" czy "gorszy" od gospodarki kraju. W artykule wykorzystano przegląd literatury w zakresie analizy składników zmiany oraz dane statystyczne gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny. (fragment tekstu)
EN
Regional programming methods are fast developing area of interests in Poland. Both, policy decision makers and economists aim to improve the methodology of constructing the best development strategies and operational programmes. The aim of the paper is to show the potential of shift - share analysis, a tool used in examining the regional economic structure, in strengthening the diagnosis in programming documents. The empirical part of the article is based on the Małopolskie voivodship case. (original abstract)
EN
Neither twilight nor renaissance: the author argues, that the failure of the central-directive command planning of the Soviet type cannot overshadow thebenefits or sometimes even necessity of development planning. Survival and/or continuity of planning experience, while getting rid of counterpositionplanning versus market, is becoming particularly valid vis a vis contemporary challenges which national and international comunities are facing nowadays. The author is referring to such questions as the distant time-horizons ina lot of activities, both micro -and macroeconomic, as well as those havingglobal dimensions; to the badly needed planning in the R&D sphere; to the corporate planning; to the activities in the natural environment conservation andpreservation etc. In many cases the analysis is illustrated by the problems andpractises of the European Union. (original abstract)
XX
Cechami charakterystycznymi nowego systemu gospodarowania w ZSRR, wg autora, są różnorodność typów własności, utrzymywanie systemu gwarancji socjalnych, łączenie planu i rynku jako regulatorów zorientowanej socjalnie gospodarki rynkowej. Autor okгesla granice kompetencji сentrum w nowych warunkach, wyznacza nowe funkcja centrum, do których zalicza: długookresową strategię rozwoju kraju, najważniejsze proporcje ogólnogospodarcze, określenie priorytetowych kierunków rozwoju gospodarczego, formułowanie "reguł gry" dla samodzielnych i samofinansujących się przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej. Omówiono zmianę roli planu i miejsca planowania państwowego w nowych warunkach, rozszerzenie zakresu instrumentów planowego kierowania gospodarką. Główny problem to osiągniecie zgodności współdziałania różnorodnych instrumentów państwowego kierowania gospodarką, likwidacja różnokierunkowości w oddziaływaniu na podmioty gospodarcze. Przeanalizowano problemy związane z klarowania gospodarką w trudnym okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej, takie jak: zagadnienia zachowania zamówień państwowych oraz normatywów roli podatków w kierowaniu gospodarką, kierunki zmiany systemu cen. Zasadniczy wniosek autora - postuluje on stopniowe, etapowe przechodzenia od gospodarki planowanej centralnie do rynkowej. Przejście to powinno być takie, aby nie powodowało zaburzeń społecznych w państwie. Podstawowe miejsce w tych przemianach, jego zdaniem, zajmować powinna przebudowa systemu pieniężno-kredytowego państwa. (abstrakt oryginalny)
XX
Artykuł stanowi skróconą wersję sprawozdania z delegacji służbowej autora do Centralnego Biura Planowania w Holandii i Rady Naukowej do spraw Polityki Rządu w Holandii. Celem delegacji było rozpoznanie doświadczeń dotyczących organizacji i metod pracy przy budowie długookresowych wizji rozwoju Holandii oraz współdziałania między poszczególnymi organami administracji w toku prac nad tą wizją.
XX
Korea Południowa w 1945 r., w chwili odzyskiwania niepodległości, była jednym z najuboższych krajów świata, zamkniętym w "zaklętym kręgu nędzy". W latach 70-tych gospodarka koreańska realizowała bardzo szybkie tempo wzrostu. W latach 80-tych Korea Płd. została uznana za jeden z fenomenów rozwoju gospodarczego dzisiejszych czasów, za jednego z "azjatyckich tygrysów".
XX
W artykule przedstawiono problemy teoretyczne rozwoju regionu i planowania regionalnego.
XX
W artykule analizowany jest wybór rozmiarów inwestycji, umożliwiający realizację tempa rozmiarów wzrostu ekonomicznego, zapewniającego wzrost konsumpcji na głowę mieszkańca.
EN
The two-factor model of economic growth in socialist economy is analysed on the assumption of existence of a substitutive relation between the two factors. Production ils a function of employmen and productivity of work. Productivity of work, in turn, is a function of available technical equipment and of time. In the accepted formula of developmental relationships the author takes into account not only the technical equipment but also other factors influencing increased productivity of work, including technological progress, thus achieving a more realistic picture of these relationships. (original abstract)
XX
W artykule przeanalizowano proces planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie społecznym. Przedstawiono charakterystykę tego procesu. Przedstawiono proces realizacji inwestycji sieciowych w obszarze formalno-prawnym. Omówiono krajowe uregulowania prawne, które wprowadzają aspekty społeczne przygotowania i realizacji inwestycji sieciowych. Przeprowadzono ich analizę i ocenę oraz zidentyfikowano utrudnienia i bariery społeczne związane z procesem rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej. Zwrócono szczególną uwagę na ustawę o udostąpnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przedstawiono analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją inwestycji sieciowych, które wynikają w znacznym stopniu z potencjalnie negatywnego oddziaływania środowiskowego tych inwestycji. Omówiono problematykę malejącego poziomu społecznej akceptacji dla rozwoju infrastruktury sieciowej i konsekwencji wynikających z tego faktu. Omówiono procedurę oceny oddziaływania na środowisko i raport oceny oddziaływania na środowisko w aspekcie wymaganych konsultacji społecznych. Przedstawiono działania i rozwiązania umożliwiające ograniczanie możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją inwestycji sieciowych. Omówiono problem właściwej lokalizacji infrastruktury sieciowej, która umożliwia minimalizację konfliktów społecznych. Przedstawiono zakres i elementy programu komunikacji społecznej realizowanego przez inwestora (operatora systemu) w celu wypracowania pozytywnego wizerunku inwestycji sieciowej zarówno wśród lokalnych władz samorządowych jak i lokalnych społeczności. Zaproponowano zmiany uregulowań prawnych pozwalających na uproszczenie i przyśpieszenie procesu przygotowania i realizacji inwestycji sieciowych w obszarze wymaganej dla nich akceptacji społecznej. W artykule przedstawiono analizę wybranych elementów związanych z procesem planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie społecznym, wynikających z krajowych uwarunkowań prawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper profiles the process of power network infrastructure expansion planning and associated social considerations. It examines the formal and legal areas involved in the process of making network investments, and assesses the national legal regulations concerning the social aspects of such investments. The analysis also identifies the potential social hindrances connected with construction and modernization of network infrastructure. Special attention is paid to the acts on Providing Information on the Environment and Environmental Protection, Public Participation in Environmental Protection, and Environmental Impact Assessment. The paper describes the consequences of a decreasing level of social approval for network infrastructure expansion. It also reviews the procedure for public consultations on the environmental impact assessment. This is followed by a summary of the actions and solutions which can limit possible social conflicts connected with network construction investments. This includes a range of social communication programmes executed by the investor (system operator) with the aim of creating a positive image among local authorities and local communities. Based on this analysis, changes are proposed in the legal regulations connected with social approval for network investments, in order to simplify and accelerate the investment's preparation and execution.(original abstract)
XX
Już w latach wielkiego kryzysu gospodarczego toczyła się dyskusja na temat planowania gospodarczego. Przedstawiciele rządu starali się przekonać społeczeństwo do idei planowania na szczeblu centralnym. W ostatnich latach istnienia II Rzeczypospolitej inwestycje skonkretyzowały się w postaci 4-letniego planu inwestycyjnego oraz 15-letniego Gospodarczego Planu Generalnego. Twórcą i realizatorem obu planów był Eugeniusz Kwiatkowski. (abstrakt oryginalny)
EN
The discussion about economic planning was already held during the Great Depression. Government representatives tried to convince the public to the idea of planning on central level. They rejected the attacks arguing that investment planning had nothing to do with socialist planning. In the last years of the existing of the 2nd Republic of Poland investment planning was written as a four-year investment plan and a fifteen-year economic master plan. Eugeniusz Kwiatkowski was the creator and executor of both plans.(original abstract)
13
Content available remote The EU Macro-Regions : Approaches and Patterns
75%
XX
W obliczu malejącej roli państwa narodowego i coraz większego znaczenia regionalizacji UE zaproponowała koncepcję makroregionów, czyli obszarów obejmujących terytoria wielu różnych państw, które łączą wspólne cele i które funkcjonują w warunkach wielopoziomowego sprawowania rządów. W artykule główną uwagę zwrócono na unijną strategię współpracy terytorialnej, z wykorzystaniem koncepcji makroregionu i perspektywy podejścia makroregionalnego. Po utworzeniu pierwszych makroregionów (jak region Morza Bałtyckiego i region Dunaju) UE niedawno przyjęła makroregionalną strategię dla regionu adriatycko-jońskiego, którą postrzegano jako dodatkowe narzędzie współpracy między władzami lokalnymi i regionalnymi obszarów nad Morzem Adriatyckim. Przyszły rozwój regionu wydaje się jednak obecnie niepewny na skutek strukturalnego upadku przemysłu, marginalizacji terenów wiejskich i braku infrastruktury, która mogłaby wesprzeć współpracę w regionie. Aby przezwyciężyć te ograniczenia, należy wzmocnić koncepcję makroregionu przez stworzenie alternatywnych metod angażowania we współpracę transgraniczną regionów, które funkcjonują w podobnych warunkach. Dopasowanie regionów, które należą do różnych państw europejskich w ramach terytorialnej, gospodarczej i społecznej. Pomoże to stworzyć wspólną płaszczyznę współpracy na podstawie rozmaitych strategii, które mogą znacząco przyspieszyć tworzenie kapitału terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
With the decline of the nation state and the increasing importance of regionalisation, the EU has launched macro-regions, i.e., areas, including territories from several countries, that share common goals and operating under multi-level governance. This paper focuses on the EU territorial cooperation strategy, utilising the concept of "macro--region" and the perspective of the macro-regional approach. Following the first macro-regions (such as the Baltic Sea Region and the Danube Region), the EU recently launched the Adriatic-Ionian Macro-regional Strategy, which was seen as an additional tool for cooperation between local and regional authorities that overlooks the Adriatic Sea. Nevertheless, future developments in the region appear at the present to be quite uncertain, owing to structural industrial decline, rural marginalisation and a lack of infrastructure adequate to support the entire cooperation area. To overcome these constraints, the concept of macro-region must be strengthened by creating alternative ways to engage in cross-border cooperation between areas subject to similar conditions. Matching among regions that belong to different Euro-countries within the framework of a macro-region may be the best way to forge a consistent path towards territorial, economic and social integration. This will help to create a common pole of cooperation characterized by various strategies that can act as accelerators in creating territorial capital. (original abstract)
EN
This paper examines Mangaung's economic development initiatives against the background of the latest literature on secondary cities, with a specific emphasis on the 20-year period that has elapsed since the dawn of the postapartheid era. Although some of the plans aim to reverse apartheid planning it is argued that these plans are being hampered by the fact that they tend to focus on a local "buzz" option, and run counter to historical pathways for the city. Moreover, they do not take the value of an increasing knowledge economy into account, and they fail to contextualise the city's development and future prospects in terms of its regional role. The paper identifies a number of pathways that build on history and include options for ensuring active participation in an increasing knowledge economy. Our contention is that the regional role of the city remains one of the key assets with a view to building future economic development pathways. Finally, a number of research themes are identified. (original abstract)
EN
Andre Philip is an aminent representative of the contemporary French socialism. He devotes a great deel of his attantion to problems of the planning in the capitalist society. Such planning is considered by him to be a factor of transformation of the capitalism in the socialist sense. But the socialism itself is of quite a specific significance for him - it is a socio-political system deriving its origins from some universal ethical values (with in the sphere of the Christian culture), and not from conflicts between the capital and the labour, which were created in the historical process. Philip's theses that the planning should be linked with activities of different social and professional groups, with processes of decentralization and administrative and economic functions, and with democratization of the political life should be noted here.(original abstract)
XX
Celem pracy jest dowód twierdzenia, głoszącego, że w dostatecznie długim (ale skończonym) horyzoncie można – poprzez zastosowanie procedury planowania kroczącego, wykorzystującej na każdym etapie informację o procesie optymalnym w skończonym horyzoncie – z dowolną dokładnością zbliżyć się do procesu optymalnego w horyzoncie nieskończonym. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article qualities of moving processes in multi-product economy with fixed capital were presented.
XX
Polskie samorządy terytorialne przygotowują, przyjmują w formie uchwał lub zarządzeń i wdrażają szereg dokumentów planistycznych obejmujących swym zakresem merytorycznym fragment albo całość ich określonego ustawami obszaru działalności. Ze względu na podejmowanie działań niezastrzeżonych prawem na rzecz innych organów publicznych, plany te niejednokrotnie obejmują również działania niewskazane dla nich w owych aktach prawnych. Niektóre z planów są charakterystyczne dla wszystkich trzech szczebli samorządu, inne występują tylko na jednym z nich. W pierwszej z tych dwóch grup mieszczą się: strategia rozwoju, budżet, wieloletni program inwestycyjny, plan gospodarki odpadami, program ochrony środowiska, program promocji, program bezpieczeństwa publicznego, program edukacji ekologicznej, program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (fragment tekstu)
EN
The article is devoted to the problems of working out self-government units. The introductory part presents processes of planning characteristic to territorial self-governments. Later in the article author focuses on planning rules made by him. There are: the principle of strategic conformity, the principle of internal compatibility, the principle of vertical harmony, the principle of horizontal harmony, the principle of compliance with the law, the principle of society, economy and environment needs, the principle of equable development, the principle of external finance sources maximization, the principle of internal consultation, the principle of financial feasibility, the principle of putting into practice procedures, the principle of monitoring and evaluation procedures. At the end of article he gives some information about possible departures from them. (original abstract)
19
Content available remote Plan Balcerowicza w oczach wybranych oponentów
63%
XX
Z perspektywy bez mała trzydziestu lat od opracowania oraz podjęcia próby wdrożenia w życie Planu Balcerowicza można wskazać zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki zapoczątkowanych w 1989 roku przemian systemowych. W początkowej fazie reform oceny krytyków nie wywarły wpływu na przebieg transformacji ustrojowej, której realizacji sprzyjał względnie szeroki konsens wśród sporej części środowiska polskich ekonomistów co do konieczności przeprowadzenia radykalnej reformy rynkowej [Rosati 1998, s. 27]. Niemniej jednak dalszy bieg wypadków (w tym zwłaszcza skala popełnionych przez reformatorów błędów oraz dokonana w latach 1991-1992 przez samego Leszka Balcerowicza i jego następców rewizja założeń "szokowej terapii")[Bugaj 2015, s. 89] w dużej mierze przyznał rację krytycznym poglądom, w tym przedstawionym w ramach niniejszego artykułu. Jak się zresztą wydaje, brak jest dotąd publikacji, które w jednoznaczny sposób kwalifikują oraz spójnie przedstawiają poglądy wykazujących różnego rodzaju zastrzeżenia wobec metod dochodzenia do gospodarki rynkowej adwersarzy ówczesnego wicepremiera. Dlatego też celowym powinno być przytoczenie przynajmniej niektórych tego typu opinii, także z myślą o wyciągnięciu należytych wniosków w przyszłości, która z pewnością będzie nacechowana jeszcze wieloma przełomowymi momentami czy wielkimi wyzwaniami rozwojowymi. (fragment tekstu)
EN
In this article, the authors make an attempt to introduce chosen analysis and scientific publications regarding The Balcerowicz Plan which was an economic reform program implemented in Poland in 1989. The plan had been developed and introduced by the team of Leszek Balcerowicz who held the office of the deputy Prime Minister and the Minister of Finance in the cabinet of Tadeusz Mazowiecki. Opinions and views cited in this paper have been formulated mostly by the economists who are critical and oppose to the way the economic transformation in Poland has been made. In addition to the above survey, the authors of this paper try to deliberate on the issue of the Polish economic transformation process by evaluating the following criteria: assessment of the chosen solutions on the ground of the economic condition of Poland in the years of the transformation, its propriety and the impact on the real economic sphere. (original abstract)
20
Content available remote Alternatywne propozycje programowe w stosunku do Planu Balcerowicza
63%
XX
Swoistą ciekawostką jest, że poza opublikowanym jesienią 1989 roku na łamach ówczesnego rządowego dziennika "Rzeczpospolita" dokumentem "Program gospodarczy - główne założenia i kierunki" sygnowany przez Leszka Balcerowicza plan tak zwanej "szokowej terapii" nigdy nie pojawił się w formie zwartego opracowania [Kowalik 2000]. Pod nazwą "Plan Balcerowicza" kryją się w gruncie rzeczy różne enuncjacje i dokumenty rządowe oraz przedłożenia ustawowe, a także fakty składające się na politykę gospodarczą i społeczną [Bugaj 2010, s. 68], które obecnie możemy jedynie zrekonstruować na podstawie analizy różnych elementów. Autorów przedstawionych w artykule propozycji transformacyjnych łączyło z pewnością zdecydowane dążenie do odejścia od stosowanego do 1989 roku systemu gospodarki radzieckiej typu nakazowo-rozdzielczego (to jest istnienia de facto jednego wielkiego przedsiębiorstwa sterowanego przez nomenklaturę partyjną). Tym samym nie można tutaj dostrzec apologetów systemu socjalistycznego z jego ideą gospodarki bez rynku i własności prywatnej. Ponadto wśród autorów tych propozycji znaleźli się z reguły doskonale wykształceni ekonomiści, nierzadko rozpoznawani także w świecie nauki zachodniej czy znający realia funkcjonowania nie tylko polskiej, ale i współczesnej gospodarki kapitalistycznej. (fragment tekstu)
EN
In this paper the authors make an attempt to introduce alternative propositions to The Balcerowicz Plan, since there were other propositions for the economic transformation from an economy based on the central planning to a capitalist market economy. Those different solutions were known while developing and introducing The Balcerowicz Plan. While the majority of the alternatives has been forgotten, it is worth to present the chosen ones today and reconsider whether their implementation would have had a positive impact on the Polish economy. (original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.