Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cukrzyca typu 1
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Niniejsza praca miała na celu ukazanie specjalistom, jak dużą grupę pacjentów stanowią osoby z cukrzycą oraz wskazać możliwe postępowanie w przypadku takiego pacjenta. Podkreśla też ważne aspekty opieki specjalistycznej zarówno przed aplikacją, jak i po aplikacji soczewek kontaktowych. Wyjściem do badań było założenie, że osoba z cukrzycą typu I nie ma innych chorób, związanych bezpośrednio z cukrzycą. Przyjętą tezą było stwierdzenie, iż osoby z cukrzycą nie powinny być dyskwalifikowane do noszenia soczewek kontaktowych. W badaniu wzięło udział 12 osób chorujących na cukrzycę, których wady zostały skorygowane soczewkami kontaktowymi. Wszyscy badani przy zachowaniu odpowiedniej higieny noszenia, użytkowania oraz dezynfekcji byli poddawani regularnym kontrolom po tygodniu, dwóch i czterech tygodniach oraz po trzech i sześciu miesiącach od daty pierwszej aplikacji. Wnioskiem ogólnym, który potwierdził przyjętą tezę pracy, jest to, że pacjent obarczony cukrzycą może być dobrym kandydatem na użytkownika soczewek kontaktowych. Jednak powinno się kłaść duży nacisk na edukację pacjenta ze strony optometryczno-okulistycznej, ale także diabetologicznej i udostępnić tę formę korekcji pod pewnymi warunkami, które w dużej mierze są podobne jak dla osoby niechorującej na cukrzycę.
EN
The purpose of this master thesis was to show to the specialists how large could be the group of patients with diabetes and to indicate possible vision correction of such patients. It emphasizes the important aspects of their care, before and after application of the contact lenses. The output of the research was the assumption that a person with type I diabetes does not have other diseases directly related to diabetes. Adopted thesis was that people with diabetes should not be disqualified for wearing contact lenses. In the study participated 12 diabetics who were corrected with contact lenses for half a year. All of them were taught a proper hygiene and disinfection, were regularly checked, after a week, two weeks, a month, three and six months after the application. The study confirmed the thesis that patients affected by diabetes should be taken under consideration as good candidates for correction with contact lenses, but under the certain conditions, which are largely identical with those for standard contact wearers. They also should be educated not only by their specialists like optometrists and ophthal-mologists, but also by diabetologists.
PL
Celem podjętych badań była ocena różnic w funkcjonowaniu w szkole i w grupie rówieśniczej uczniów z cukrzycą typu 1 w porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami, w zakresie zdrowia fizycznego na poszczególnych etapach edukacyjnych. Badaniami objęto 218 osób w wieku od 7 do 19 lat (104 dziewczęta i 114 chłopców), w tym 52 dziewczynki i 57 chłopców z poradni diabetologicznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Byli to chorzy z rozpoznaną klinicznie cukrzyca insulinozależną typu 1. Pozostali badani to dzieci i młodzież ze szkół olsztyńskich. Wszystkich podzielono na grupy wiekowe odpowiadające etapom edukacyjnym. Tworząc kwestionariusz ankiety, posłużono się polską wersją kwestionariusza do badań jakości życia związanej ze zdrowiem dzieci i młodzieży KIDSCREEN. Pod uwagę wzięto obszar dotyczący aspektów zdrowia fizycznego (samooceny stanu zdrowia, aktywności fizycznej dziewcząt i chłopców, ich sprawności fizycznej i zdolności poruszania się w najbliższym otoczeniu). Z badań wynika, że większość dziewcząt i chłopców z cukrzycą typu 1 była bardziej aktywna niż ich zdrowi rówieśnicy, a ponadto nie mała poczucia niższej oceny własnej sprawności fizycznej. Uczennice i uczniowie z cukrzycą typu 1 uważali, że wyższa sprawność fizyczna ma wpływ na lepsze relacje z rówieśnikami. Zdecydowana większość dziewcząt z obu badanych grup, na wszystkich etapach edukacyjnych, pozytywnie ocenia swój stan zdrowia. Również korzystnie oceniają swój stan zdrowia chłopcy na I i IV etapie edukacyjnym, w przeciwieństwie do chłopców z cukrzycą typu 1 na II i III etapie edukacyjnym.
EN
The aim of the study was to assess the differences in functioning at school and fellow group, pupils with type 1 diabetes, compared to their healthy peers in the range of physical health on each educational stage. The research covered 218 girls and boys, aged in 7 to 19 years old (104 girls and 114 boys), including 52 girls and 57 boys from the diabetology clinic in the Regional Specialized Children’s Hospital in Olsztyn. Those were patients with clinically diagnosed insulin-dependent type 1 diabetes mellitus. The remaining participants were children and youth from the Olsztyn’s schools. All participants were divided into age groups corresponding to their education stages. Survey questionnaire was made of a polish version of the KIDSCREEN questionnaire for testing the quality of life related to the health of children and adolescents. Area regarding aspects of the physical health was taken into account (self-assessment of health status, physical activity of girls and boys, their physical fitness and ability to move in the immediate area). The research shows that most girls and boys with type 1 diabetes are more active than their healthy peers, and there is no sense of lower self-fitness. Pupils with diabetes believe that higher physical fitness affects in better relationships with their contemporaries. The vast majority of girls from both studied groups, at all educational stages, positively evaluate their health. In addition the health status of boys at the 1st and 4th educational stage is self-assessed in a positive way in contrast to boys with type 1 diabetes at the 2nd and 3rd educational stage.
EN
Type 1 diabetes mellitus is the most common metabolic disease in childhood, which may, after years, lead to late vascular complications, including diabetic kidney disease. Microalbuminuria, which progresses to evident proteinuria, is the first sign of this disease. However, other causes, such as nondiabetic nephropathies, should be also included in the diagnosis in diabetic patients. This is particularly important in cases where disease duration by the time proteinuria develops is short, and a good control of glycemia is maintained. We present a case of a 9-year-old girl with type 1 diabetes mellitus who was diagnosed with increasing proteinuria and a developing nephrotic syndrome at 16 months after diabetes diagnosis. The histopathological picture of renal biopsy specimen corresponded to minimal change disease. Steroid therapy was initiated with simultaneous adjustment of insulin doses, which allowed for complete clinical and biochemical remission of nephropathy with maintained normal glycaemia. The girl is under the care of a diabetologist and a nephrologist. In conclusion, a coexisting nephropathy should be considered in the case of proteinuria in a child with diabetes mellitus.
PL
Cukrzyca typu 1 jest najczęstszą chorobą metaboliczną u dzieci – po latach trwania może doprowadzić do późnych powikłań naczyniowych, w tym do cukrzycowej choroby nerek. Jej pierwszym sygnałem jest mikroalbuminuria, z czasem dochodzi do jawnego białkomoczu. W diagnostyce proteinurii u pacjentów z cukrzycą należy jednak uwzględniać również inne jej przyczyny, w tym nefropatie niecukrzycowe. Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy czas trwania choroby do wystąpienia białkomoczu jest krótki, a glikemia dobrze kontrolowana. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 9-letniej dziewczynki z cukrzycą typu 1, u której w 16. miesiącu od rozpoznania stwierdzono narastający białkomocz i rozwój zespołu nerczycowego. Obraz histopatologiczny bioptatu nerkowego odpowiadał glomerulopatii submikroskopowej. Włączono steroidoterapię z równoczesnym skorygowaniem dawek insuliny, osiągając pełną remisję kliniczną i biochemiczną nefropatii przy prawidłowej glikemii. Dziewczynka pozostaje pod opieką diabetologa i nefrologa. Podsumowując, w przypadku wystąpienia białkomoczu u dziecka z cukrzycą należy wziąć pod uwagę współistnienie nefropatii.
EN
Abstract Celem badań było poznanie wiedzy studentów wychowania fizycznego na temat: - cukrzycy typu 1, - sytuacji dziecka z cukrzycą typu 1 w szkole, - udziału dziecka z cukrzycą typu 1 w lekcjach wychowania fizycznego, - obowiązków nauczyciela wychowania fizycznego wobec ucznia z cukrzycą. Material and methods Badania przeprowadzono w 2018r. wśród 92 studentów wychowania fizycznego kończących studia na AWF w Białej Podlaskiej. Zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. Results Dane przedstawiają wiedzę badanych na tematy związane z uczniem chorym na cukrzycę typu 1. Conclusions Wiedza badanych na temat cukrzycy typu 1 jest na niewystarczającym poziomie. Większość badanych zna sytuację i potrzeby chorego dziecka w szkole. Przekonanie, że dziecko z cukrzycą może uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego zadeklarowała niespełna połowa studentów. Badani studenci uważają, że nauczyciel wychowania fizycznego powinien umieć zdiagnozować stany zagrażające zdrowiu ucznia z cukrzycą i udzielić mu pomocy oraz zachęcać go do systematycznego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego.
PL
Streszczenie Celem badań było poznanie wiedzy studentów wychowania fizycznego na temat: - cukrzycy typu 1, - sytuacji dziecka z cukrzycą typu 1 w szkole, - udziału dziecka z cukrzycą typu 1 w lekcjach wychowania fizycznego, - obowiązków nauczyciela wychowania fizycznego wobec ucznia z cukrzycą. Materiał i metody Badania przeprowadzono w 2018r. wśród 92 studentów wychowania fizycznego kończących studia na AWF w Białej Podlaskiej. Zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki Dane przedstawiają wiedzę badanych na tematy związane z uczniem chorym na cukrzycę typu 1. Wnioski Wiedza badanych na temat cukrzycy typu 1 jest na niewystarczającym poziomie. Większość badanych zna sytuację i potrzeby chorego dziecka w szkole. Przekonanie, że dziecko z cukrzycą może uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego zadeklarowała niespełna połowa studentów. Badani studenci uważają, że nauczyciel wychowania fizycznego powinien umieć zdiagnozować stany zagrażające zdrowiu ucznia z cukrzycą i udzielić mu pomocy oraz zachęcać go do systematycznego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego.
PL
Celem niniejszych badań była ocena różnic w funkcjonowaniu w szkole i w grupie rówie-śniczej uczniów z cukrzycą typu 1 w porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami. Badaniami ob-jęto 218 osób w wieku od 7 do 19 lat, (104 dziewczęta i 114 chłopców), w tym 52 dziew-czynki i 57 chłopców z poradni diabetologicznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olszty-nie. Byli to chorzy z rozpoznaną klinicznie cukrzycą insulinozależną typu 1. Pozostali badani to dzieci i młodzież ze szkół olsztyńskich. Wszystkich podzielono na grupy wiekowe odpo-wiadające etapom edukacyjnym. Tworząc kwestionariusz ankiety, posłużono się polską wer-sją kwestionariusza do badań jakości życia związanej ze zdrowiem dzieci i młodzieży KIDSCREEN. Pod uwagę wzięto obszar dotyczący środowiska szkolnego (zdolności poznaw-cze badanych grup, umiejętność koncentracji podczas nauki i odczucia wobec szkoły oraz re-lacje uczniów z nauczycielami). Z badań wynika, że nie odnotowano różnic statystycznie istotnych w odniesieniu do czyn-ników związanych z funkcjonowaniem w środowisku szkolnym i grupie rówieśniczej pomię-dzy dziećmi chorymi na cukrzycę typu 1 a ich zdrowymi rówieśnikami na wszystkich etapach edukacyjnych, z wyjątkiem IV etapu edukacyjnego, gdzie odnotowano istotne różnice u chłopców. Ucznio-wie zdrowi byli bardziej negatywnie nastawieni do szkoły niż ich rówieśnicy z cukrzycą. Cho-roba nie wpłynęła na zdolność koncentracji i skupienia uwagi, zarówno u dziewcząt, jak i u chłopców. Jedynie chłopcy z cukrzycą ze szkoły podstawowej częściej odczuwali problem z koncentracją i skupieniem uwagi. Wyniki badań osób zdrowych i chorych były porównywal-ne również w relacjach z nauczycielami. Dziewczęta i chłopcy zdrowi lub z cukrzycą nie mie-li problemów w nawiązaniu dobrych relacji ze swoimi nauczycielami. Jedynie w liceum wy-stąpiły różnice statystycznie istotne na korzyść uczniów chorych na cukrzycę. Mieli oni lepsze relacje z nauczycielami niż ich rówieśnicy zdrowi.
EN
The aim of the study was to assess the differences in functioning at school and fellow group, pupils with type 1 diabetes, compared to their healthy peers in the range of physical health. The research covered 218 girls and boys, aged in 7 to 19 years old (104 girls and 114 boys), including 52 girls and 57 boys from the diabetology clinic in the Regional Specialized Children’s Hospital in Olsztyn. Those were patients with clinically diagnosed insulin-dependent type 1 diabetes mellitus. The remaining participants were children and youth from the Olsztyn’s schools. All participants were divided into age groups corresponding to their ed-ucation stages. Survey questionnaire was made of a polish version of the KIDSCREEN ques-tionnaire for testing the quality of life related to the health of children and adolescents. Area regarding aspects of the physical health was taken into account (self-assessment of health sta-tus, physical activity of girls and boys, their physical fitness and ability to move in the imme-diate area). The research shows that there were no statistically significant differences in relation to the factors related with the functioning in the school environment and among the peers, between children with type 1 diabetes and their healthy peers at all educational stages, except for the fourth education stage, where significant differences were noted in boys. Healthy students were more negative about the school than their peers with diabetes. The disease did not affect the ability to concentrate and focus, both in girls and in boys. Only boys with diabetes from primary school were more likely to have problems with concentration and attention. The re-sults of tests of healthy and sick people were also comparable in relations with teachers. Girls and boys both healthy and diabetic had no problems in establishing good relationships with their teachers. Only in high school there were statistically significant differences in favor of students with diabetes. They had better relations with teachers than their healthy peers.
PL
Cukrzyca typu 1 jest przewlekłą chorobą metaboliczną, będącą następstwem postępującego uszkodzenia komórek beta wysp trzustki. W Polsce z cukrzycą typu 1 żyje około 205 tys. osób, z czego 15 tys. stanowią dzieci i młodzież szkolna. Uczniowie dotknięci tym schorzeniem wymagają szczególnej, dodatkowej opieki. W celu skoordynowania działań mających na celu usprawnienie opieki każda szkoła powinna wprowadzić kompleksowy program opieki nad dzieckiem z cukrzycą typu 1. W dostępnych publikacjach nie znajdujemy jednak konkretnych wskazań, praktycznych rozwiązań sytuacji problemowych czy przykładów zdarzeń, ani też listy zadań, jakie stoją przed każdą z osób będącą w kontakcie z pacjentem.
EN
Diabetes mellitus type 1 (DM T1) is a chronic, metabolic disease resulting from progressive damage of beta cells of pancreatic islets. Over 200 thousand people suffer from DM T1 in Poland, out of whom 15 thousand are schoolchildren. Pupils affected by the disease require additional special care. In order to coordinate activities aiming for improvement of the care, every school should introduce a comprehensive care plan for children affected by DM T1. Unfortunately, among publications released in Poland, no indicators of definite, practical solutions to problematic situations can be found, nor examples of such cases, nor responsibilities of school staff taking care of pupils with DM T1.
12
75%
EN
This paper presents an artificial pancreas algorithm implemented with a discrete-time sliding-mode method combined with a nonlinear block controllable form using a unidirectional control law and a discrete adaptive observer. The algorithm is both unidirectional, using insulin as unique input, and hybrid with a percentage of the pre-meal bolus administered in advance to complement the control action. Personalisation combines patient clustering and individual gain calculation after analysing glucose time-in-range. The stability of the complete closed-loop system involving the observer bounds is tested using the Lyapunov methodology. The performance of the algorithm is evaluated with 256 patients, simulated using Hovorka’s model. The evaluation defines two scenarios (closed-loop and open loop with continuous subcutaneous insulin infusion, CSII), divided into three 1- week intervals, to respectively compare the impact of glucose control under the expected meal plan as a result of changes in carbohydrates quantities and meal schedule, and in response to more extreme events. The performance of time-in-range in each period obtained with CSII is improved by hybrid closed-loop in all cases, i.e., with the expected meals (weekdays 74.9 vs 78.4; weekends 71.5 vs 73.4), with meal variability (weekdays 74.3 vs 77.6; weekend 71.6 vs 72.7), and in the presence of transgressions (forgetting meal announcement: 50.1 vs 63.4; meal omission: 78.2 vs 82.03; copious meal: 60.1 vs 63.4). Compared to CSII, the personalised nonlinear block controller was able to increase the time-in-range without glucose presence in time below range level 2 for 98 % of the cohort for expected meals, meal variability, and transgressions.
EN
In the introduction, the author presents basic information concerning epidemiology and clinic of diabetes, including diabetes in children, and its complications. In the following part, the author presents a review of literature on the impact of diabetes on the histopathological anatomy of the inner ear, pathophysiology of the hearing process and audiometric condition of the hearing organ in people with diabetes, including children with type 1 diabetes. The concluding remarks of the author concern the need for the earliest possible commencement of the monitoring process of the hearing organ in people with diabetes, the value of such audiometric tests as pure-tone audiometry, ABR and otoacustic emissions in the monitoring process, the need to include an otologist or audiologist in the medical team dealing with diagnostics and therapy of children with diabetes, and the need to broaden knowledge among doctors of different specialties on the possibility of hearing damage in such patients. The author signals the need to introduce prospective, precise and well-planned, randomized tests on the condition of the hearing organ in children with diabetes, including type 1 diabetes. The tests should be conducted in multiple medical centers and should include a control group matching the study group in terms of age and sex. The aim of the tests would be to solve problems with audiological diagnostics which to date have remained unsolved.
PL
We wstępie autor przedstawia podstawowe informacje dotyczące epidemiologii i kliniki cukrzycy, w tym cukrzycy u dzieci, oraz jej powikłań. W następnej części autor dokonuje przeglądu piśmiennictwa dotyczącego wpływu cukrzycy na budowę histopatologiczną ucha wewnętrznego, patofizjologię procesu słyszenia oraz stan audiometryczny narządu słuchu u osób chorych na cukrzycę, w tym dzieci z cukrzycą typu 1. Końcowe uwagi autora dotyczą: potrzeby jak najwcześniejszego rozpoczęcia monitorowania narządu słuchu u chorych z cukrzycą; wartości takich badań audiometrycznych jak audiometria tonalna, ABR i otoemisja akustyczna w tym monitorowaniu; potrzeby włączenia otologa lub audiologa do zespołu medycznego kierującego diagnostyką i terapią dzieci z cukrzycą; potrzeby szerzenia wiedzy wśród lekarzy innych specjalności o możliwości wystąpienia uszkodzenia słuchu u tych chorych. Autor sygnalizuje potrzebę wdrożenia prospektywnych, wieloośrodkowych, randomizowanych, z grupą kontrolną osób zdrowych w zbliżonym, do grupy badanej wieku i proporcji płci, badań nad stanem narządu słuchu u dzieci z cukrzycą, w tym cukrzycą typu 1, których celem byłoby rozstrzygnięcie związanych z tą chorobą a nierozwiązanych do chwili obecnej problemów diagnostyki audiologicznej.
EN
Recent technological advancements in diabetes technologies, such as Continuous Glucose Monitoring (CGM) systems, provide reliable sources to blood glucose data. Following its development, a new challenging area in the field of artificial intelligence has been opened and an accurate prediction method of blood glucose levels has been targeted by scientific researchers. This article proposes a new method based on Artificial Neural Networks (ANN) for blood glucose level prediction of Type 1 Diabetes (T1D) using only CGMdata as inputs. To show the efficiency of our method and to validate our ANN, real CGM data of 13 patients were investigated. The accuracy of the strategy is discussed based on some statistical criteria such as the Root Mean Square Error (RMSE) and the Mean Absolute Percentage Error (MAPE). The obtained averages of RMSE are 6.43 mg/dL, 7.45 mg/dL, 8.13 mg/dL and 9.03 mg/dL for Prediction Horizon (PH) respectively 15 min, 30 min, 45 min and 60 min and the average of MAPE was 3.87% for PH = 15 min, knowing that the smaller is the RMSE and MAPE, the more accurate is the prediction. Experimental results show that the proposed ANN is accurate, adaptive, and very encouraging for a clinical implementation. Furthermore, while other studies have only focused on the prediction accuracy of blood glucose, this work aims to improve the quality of life of T1D patients by using only CGM data as inputs and by limiting human intervention.
EN
Diabetes mellitus (DM), being a chronic and essentially incurable disease, is associated with a significant risk of mental disorders in persons affected. The aim of this paper was to answer the following questions: 1) do young people afflicted with type 1 DM are more depressive than healthy peers?; 2) is there a correlation between severity of depression and quality of diabetes control? The study encompassed a group of 100 patients (50 boys and 50 girls) aged 16-22.2 years (mean age 17.8 years; SD=1.6 years) with type 1 DM and 100 healthy age-matched peers. Symptoms of depression were assessed using the Beck Depression Inventory; quality of management of diabetes was assessed by measuring the level of glycosylated haemoglobin (HbA1c), a generally accepted indicator of quality of metabolic control. HbA1c level was a criterion used to assign each patient to one of three subgroups, depending on quality of DM control attained in his or her case: 1) poor, 2) acceptable, 3) good. Results obtained indicate, that patients with DM are significantly more depressive than their healthy peers (p<0.05). Analysis of gender-dependent differences revealed a significantly higher level of depression in diabetic boys as compared with healthy boys (p<0.05). Significant differences in the level of depression were noticed among subgroups depending on quality of metabolic control. Diabetics who have their DM better controlled, present significantly less depressive symptoms (p<0.01). These findings relate to the entire study population and to the girls’ group. DM may constitute one of risk factors for development of depression. Depression may result in inadequate metabolic control. Ineffective management of DM may contribute to the development of depressive symptoms in young diabetics.
PL
Cukrzyca jako choroba przewlekła i nieuleczalna niesie ryzyko występowania zaburzeń psychicznych u osób na nią chorujących. Celem niniejszej pracy była odpowiedź na pytania: 1) czy młodzi pacjenci chorujący na cukrzycę typu 1 są bardziej depresyjni od zdrowych rówieśników?; 2) czy istnieje związek między nasileniem depresji a efektywnością leczenia cukrzycy? Do badania włączono 100-osobową grupę pacjentów (50 dziewcząt i 50 chłopców) w wieku 16-22,2 roku (średnia: 17,8; s=1,6) z cukrzycą typu 1 oraz 100 zdrowych rówieśników. Objawy depresyjne badano Inwentarzem depresji Becka, za wskaźnik efektywności leczenia przyjęto stężenie hemoglobiny glikozylowanej (HbA1c) określające stopień kontroli metabolicznej. HbA1c była kryterium przyporządkowania każdego pacjenta do jednej z trzech grup efektywności leczenia cukrzycy: 1) niewystarczająca; 2) do akceptacji; 3) dobra. Wyniki badań dowiodły, że pacjenci z cukrzycą są istotnie bardziej depresyjni niż zdrowi rówieśnicy (p<0,05). Analiza różnic w obrębie płci wskazała na istotnie wyższy poziom depresji u chorych chłopców w porównaniu z chłopcami zdrowymi (p<0,05). Między pacjentami o różnym stopniu efektywności leczenia cukrzycy występują istotne różnice w poziomie depresji. Diabetycy o lepszym wyrównaniu metabolicznym cukrzycy mają istotnie mniej objawów depresyjnych (p<0,01). Takie wyniki odnoszą się do ogółu badanych oraz grupy chorych dziewcząt. Cukrzyca może stanowić jeden z czynników ryzyka występowania depresji. Depresja może wpływać na niedostateczną kontrolę cukrzycy. Słabe wyniki leczenia cukrzycy mogą przyczyniać się do pojawiania się objawów depresyjnych u młodych diabetyków.
EN
Successful replication of hepatitis C virus in cell culture. Relationship between infectivity and size of prion protein aggregates. Organ tropism of prions specified by chronic lymphocytic inflammation. Urinary prion excretion. Controversial opinions about the usefulness of Göttinger BSE-test for intravital diagnosis. Toll-like receptors control B-cell response. How tumours avoid the immune responses. Insulin is a primary autoantigen for autoimmune diabetes. An immunomodulatory molecule of Bacteroides fragilis.
EN
Type 1 diabetes (T1D) is a chronic disease requiring patients to know their blood glucose values in order to ensure blood glucose levels as close to normal as possible. Hence, the ability to predict blood glucose levels is of a great interest for clinical researchers. In this sense, the literature is rich with several solutions that can predict blood glucose levels. Unfortunately, these methods require the patient to specific their daily activities: meal intake, insulin injection and emotional factors, which can be error prone. To reduce this burden on the patent, this work proposes to use only continuous glucose monitoring (CGM) data to predict blood glucose levels independently of other factors. To support this, support vector regression (SVR) and differential evolution (DE) algorithms were investigated. The proposed method is validated using real CGM data of 12 patients. The obtained average of root mean square error (RMSE) was 9.44, 10.78, 11.82 and 12.95 mg/dL for prediction horizon (PH) respectively equal to 15, 30, 45 and 60 min. The results of the present study and comparison with some previous works show that the proposed method holds promise. The SVR based on DE algorithm achieved high prediction accuracy while being robustness, automatic, and requiring no human intervention.
19
Content available remote In silico testing of optimized Fuzzy P+D controller for artificial pancreas
63%
EN
Background and objectives: Despite therapeutic advances, a complete cure has not been found yet for patients with type 1 diabetes (T1D). Artificial pancreas (AP) is a promising approach to cope with this disease. The controller part of the AP can compute the insulin infusion rate that keeps blood glucose concentration (BGC) in normoglycemic ranges. Most controllers rely on model-based controllers and use manual meal announcements or meal detection algorithms. For a fully automated AP, a controller only using the patient's BGC data is needed. Methods: An optimized Mamdani-type hybrid Fuzzy P+D controller was proposed. Using the University of Virginia/Padova Simulator, a 36 h scenario was tested in nine virtual adult patients. To take into account the effect of continuous glucose monitor noise, the scenario was repeated 25 times for each adult.The main outcomes were the percentage of time BGC levels in the euglycemic range, low blood glucose index (LBGI), and blood glucose risk index (BGRI), respectively. Results: The obtained BGC values were found to be in the euglycemic range for 82.6% of the time. Moreover, the BGC values were below 50 mg/dl, below 70 mg/dl and above 250 mg/dl for 0%, 0.35% and 0.74% of the time, respectively. The BGRI, LBGI, and high blood glucose index (HBGI) were also found as 3.75, 0.34 and 3.41, respectively. The proposed controller both increases the time the BGC levels in the euglycemic range and causes less hypoglycemia and hyperglycemia relative to the published techniques studied in a similar scenario and population.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.