Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 762

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona wod
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
PL
Po omówieniu problemów ogólnych szczegółowo przedstawiono bierne i czynne formy ochrony wód. Podano również sposoby ochrony obszarów zmeliorowanych oraz środki obserwacyjno-alarmowe.
EN
Upon discussing general problems, passive and active water protection forms are presented. Also protection ways of reclaimed areas as well as observation and alarm means are given.
RU
После обсуждения общих проблем, рассматривания пассивные и активные формы охраны вод. Приводятся также способы охраны мелиорированных площадей, а также описы- ва'тся набл'дателъно-тревожные средства.
EN
Adverse effects of man's activity on the marine environment are well known. Much less publicity is given to successful examples of application of scientific knowledge to reclamation of marine habitats. In the last two decades the concept of man-made reefs as an artificial substrate has been development in the USA, Japan, Taiwan and maritime countries of West Europe. This concept, known as artificial aquatic habitat technology (AAHT), has been introduced on a wide scale. A system of man-made reefs may increase the yields of fish and shellfish captured in their vicinity by 20—400 per cent. The author discusses the experiment in the Pomorska Gulf completed in June 1990, 0.3 nautical mile from the cliffs of the Wolin Island off Grodno locality.
PL
Negatywne skutki działalności ludzkiej w środowisku morskim są powszechnie znane. Mniej znane są przykłady pozytywnego stosowania osiągnięć nauki w rekultywacji wód morskich. W ostatnich dwudziestu latach rozwija się w USA, Japonii, na Tajwanie i krajach nadmorskich Europy zachodniej koncepcja sztucznych raf jako sztucznych podłoży. Koncepcja ta, znana jako technologia sztucznych siedlisk wodnych (AAHT) jest obecnie wykorzystywana na szeroką skalę. Dzięki systemowi sztucznych raf połowy ryb i skorupiaków w ich pobliżu mogą się zwiększyć od 20 do 400 proc. Autor omawia eksperyment w Zatoce Pomorskiej prowadzony od czerwca 1990 r. w odległości 6 i 0,3 mili morskiej od klifów wyspy Wolin na wysokości miejscowości Grodno.
EN
The development of industry in Silesia has caused an enormous change in the physical environment, especially in surface waters. It has also caused an increasing amount of water to be incorporated into hydrological circulation and simultaneous decrease of available surface water resources. In Katowice Province, surface water resources expressed per capita are three times less than the rest of Poland. The deficit is made up by drawing from more and more distant refions. Another problem is the appearance of water reservoirs in basins caused by land subsidence due to mining.
PL
Rozwój przemysłu na Śląsku spowodował ogromną zmianę środowiska geograficznego, a zwłaszcza jego wód powierzchniowych. Spowodował zwiększenie ilości wody wchodzącej w obieg hydrologiczny, a równocześnie — zmniejszenie jej dostępnych zasobów. Zasoby wód powierzchniowych przeliczone na 1 mieszkańca woj. katowickiego są prawie trzykrotnie niższe niż w kraju. Ten niedobór wyrównywany jest przerzutami z coraz odleglejszych regionów. Problemem są zbiorniki wodne, powstające w nieckach wywołanych osiadaniem terenu w wyniku działalności górniczej.
Aura
|
1993
|
nr 09
5-6
EN
Water from about 80 per cent of household wells does not meet drinking water quality standards. The excessive nitrate content in water is one of factors the most hazardous to human health. This is mainly due to insufficiently treated agricultural effluents and household sewage discharged to soil or waters. To alleviate this situation, the state intervention is needed and this involves changes in legislation. The author suggests changes, amendments and detailing the building code and water law.
PL
Woda z ok. 80 proc. studni przydomowych nie odpowiada normom jakości wód przeznaczonych do spożycia. Jednym z najgroźniejszych dla zdrowia przekroczeń, jakie wytępują w tych wodach, jest wysoka zawartość azotanów. Spowodowane jest to najczęściej odprowadzaniem do gleby lub wody nie oczyszczonych dostatecznie ścieków domowych i pochodzących z produkcji rolnej. Aby uzdrowić tę sytuację, konieczny jest interwencjonizm państwa, co wymaga zmiany (ulepszenia) przepisów. Autor proponuje zmiany, uzupełnienia i uściślenia odpowiednich artykułów prawa budowlanego i wodnego.
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.