Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 755

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  landscape
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
2
Content available Krajobraz idealny
100%
PL
Krajobraz jest przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych zgłębiających jego strukturę, funkcjonowanie, ewolucję, jego walory niematerialne a także wskazujących kierunki właściwego kształtowania i zagospodarowywania. Krajobraz jest też pojęciem używanym w języku potocznym w odniesieniu do obserwowanej i doświadczanej wieloma zmysłami przestrzeni życiowej. W tym znaczeniu stanowi ważny element jakości życia. Zagadnieniem interesującym wydaje się poznanie opinii na temat cech krajobrazu spełniającego wszelkie wymagania – idealnego, perfekcyjnego – i roli jaką spełniają w nim wrażenia dźwiękowe. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 35 osobowej grupie studentów II roku studiów licencjackich na kierunku ochrona środowiska Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Okazją do bardziej szczegółowego zapoznania się z opiniami stały się zajęcia z przedmiotu „Nauka o krajobrazie” prowadzone przez pracowników Zakładu Ochrony Środowiska w wymiarze 15 godzin wykładu oraz 15 godzin ćwiczeń. Tematyka zajęć obejmowała szeroki zakres zagadnień począwszy od istoty pojęcia krajobraz, zagadnień percepcji, rodzajów i typów krajobrazu, przez ewolucję krajobrazu, degradację, waloryzację, podstawy kształtowania krajobrazu i jego ochrony po zagadnienia wartości niematerialnych w tym tożsamości krajobrazu.
EN
The landscape is an object of research many scientific discipline researching its structure, immaterial values, evolution and directions of suitable transformations and developing indicative. Landscape is notion used in ordinary language too with reference to enclosing observed and experienced many senses of vital areas. Important element of quality of life presents in this meaning. Knowledge of opinion about features of landscape granting any (every) claim (demand) ideal, perfect is interesting question. In opinion of students of second year of environmental protection studies ideal landscapes was natural and slightly transformed. Ideal landscapes was perceive with the aid of many senses. Except sense of sight most important was sense of hearing and smell.
EN
In the article, the concept of landscape maps by Franciszek Uhorczak (1902-1981), Professor of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, was discussed. The maps constitute a cartographic illustration of volume III, IV and V of “Universal Geography” edited by Państwowe Wydawnictwo Naukowe (the National Scientific Publishing House) (Warsaw 1965-1967) - the first Polish small-scale landscape maps of the world. From the perspective of the 50s, an attempt was undertaken to assess the editorial assumptions, landscape typology and selection of cartographic means used by the author, paying special attention to the selection of colours representing landscapes. Also, issues raising controversies related to the degree of generalization of particular elements of the content, typology of landscapes as well as map details were indicated. The performed analysis leads to the conclusion that landscape maps by Professor F. Uhorczak constituted one of the most significant achievements of Polish thematic cartography of the 20th century, and they are an unequaled model also for the contemporary cartographers.
PL
W dniach 2-4 września 2010 r. już po raz trzynasty odbyło się Forum Architektury Krajobrazu. Organizatorem tegorocznej edycji Forum pt. "Horyzonty Architektury Krajobrazu, Przedmiot - Metoda - Język" był Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z Urzędem m.st. Warszawy.
PL
W twórczości Ignacego Krasickiego przedstawienia krajobrazu nie zajmują wiele miejsca i nie odgrywają pierwszoplanowej roli. Pojawiają się one jednak i w utworach prozą, i w wierszach, więc chociażby dlatego zasługują na zbadanie. Analiza pejzaży Krasickiego powinna pozwolić na stwierdzenie, jak są budowane, jaką pełnią funkcję, a także – w jaki sposób pisarz odwoływał się do znanych sobie krajobrazów. Artykuł dotyczy tej problematyki w dwóch zbiorach wierszy Krasickiego: w "Wierszach różnych" i w "Wierszach z listami". Przedstawienia pejzażu pojawiają się w mniejszości utworów należących do tych zbiorów, nie układają się według żadnego schematu. Do ich tworzenia wykorzystuje Krasicki przede wszystkim topikę arkadyjską, często modyfikowaną. Pejzaż w większości przypadków nie ma w tych wierszach samodzielnego znaczenia, lecz jest używany w rozważaniach dotyczących kwestii typowych dla refleksji poetyckiej Krasickiego. Najbardziej rozbudowane i mające złożone funkcje przywołania pejzażu pojawiają się w Liście imieniem brata do siostry (lokalny pejzaż Lidzbarka i rezydencji biskupiej Krasickiego) oraz w Opisaniu podróży z Warszawy do Biłgoraja, w którym zostały wykorzystane jako element gry (również autobiograficznej) z konwencjami opisu podróży.
EN
Landscape presentations in Ignacy Krasicki’s creativity are neither lengthy nor occupy the leading role. Since one finds them in both poetry and in prose, they deserve examination. The analysis of Krasicki’s landscapes is meant to reveal the way they are built, the function they perform and also the mode the writer made references to the landscapes he was familiar with. The article refers to those problems in two collections of Krasicki’s poems, namely "Wiersze różne" ("Various Poems") and "Wiersze z listami" ("Poems with Letters"). Images of landscapes are found in minority of the pieces from the collections and form no pattern. To produce them, Krasicki first and foremost employs the Arcadian topoi, often modified. The landscape in majority of instances has no separate meaning, but is used in considerations typical of Krasicki’s poetic reflection. Most developed and complex functions of recalling the landscape are found in List imieniem brata do siostry (Brother’s Letter to His Sister) (a local landscape of Lidzbark and bishop Krasicki’s mansion) and in Opisanie podróży z Warszawy do Biłgoraja (An Account of a Journey from Warsaw to Bilgoray) in which he uses elements of a play (also autobiographical) with the conventions of journey descriptions.
EN
Greenways as linear open spaces in the landscape, planned for multiple usage, can perform significant ecological and social functions as for example: increasing biodiversity, protecting water resources, urban flood damage reduction, wildlife protection, serving as recreational, easy accessed public spaces. Their linear configuration provides an opportunity to unify parts of metropolitan regions dispersed as a result of urban sprawl. Greenways constitute linkages across landscape patches in different planning scales (city, suburbs, exurbs and hinterland scales) for various uses compatible. They help to assist in the revitalization of urban derelict lands, and to change former industrial centres into mixed-use public open spaces oriented to tourism and recreation. The objectives of the paper are: to explore the concept of multi-function of greenways through studies of selected examples of metropolitan areas and to present opportunities to implement urban greenways in local and metropolitan scales. The case studies are analyzed in terms of: location and geographical environment, neighbourhood land, ecological, social and other functions (with emphasize on environmental sustainability). The research results include recommendation for ecologically and socially sensitive development of greenways as the alternative for sustainable transport in highly urbanized environments.
EN
Influence of landscape on a musical composition can manifest itself in numerous ways. It can arise from author’s inspiration by nature. In programme compositions music can imitate reality including sonic aspect of the landscape. Frequently, landscape interacts indirectly with musical level through local folklore elements, which are being used.
EN
The article deals with ways of expressing identification of people with the residential environment and their attachment to the place. The research has shown that in the space there are present objects voluntarily produced by the inhabitants. Public spaces are “decorated” or “adapted” to the residents’ own tastes and needs, which may be a sign of their growing into or identifying with the landscape. The inventoried items have been denominated as objects and places of special identification of people with the landscape. The impact of the elements on the environment is so enormous, despite their different character and often small size, that they constitute details enriching the landscape reception and thus should be taken into account during landscape research.
9
Content available Preferencje dźwięków w krajobrazie
80%
PL
Przedstawione poniżej poglądy na preferencje dźwięków w krajobrazie są wynikiem analizy literatury przedmiotu oraz badań ankietowych percepcji wielozmysłowej krajobrazów mieszkańców Albanii, Australii (Aborygeni), Chin, Hiszpanii, Iranu, USA (Kalifornia), Mongolii, Polski, Rosji (rejon południowego Uralu) oraz Japonii. Liczebność badanych w poszczególnych państwach była rożna (40 do 71 osób), zatem badania te uznać można jedynie za pilotażowe. Ich wyniki są zaledwie prawdopodobieństwem stanu, jednak dowód „katastrofy nieskończonej regresji von Neumanna” wskazuje na to, że zawsze będziemy skazani na niepewność i nieoznaczoność, której kres położyć może dopiero świadomość obserwatora. Celem badań było poznanie wpływu sygnałów dźwiękowych, wytwarzanych przez elementy i zjawiska występujące w rożnych typach krajobrazu (strefach klimatycznych) oraz w rożnych społecznościach kulturowych, na jakość odczuć emocji (stanów psychicznych) pozytywnych bądź negatywnych.
EN
The article comprises an analysis of the results of survey research, which were carried out in selected countries belonging to the moderate area, and concerning preferences of sounds emitted in geographical space and perceived by its inhabitants. All respondents perceived the sounds which were elements of nature as nice, except for unknown sounds and the ones associated with danger. Unpleasant feelings resulted from the sounds made by mechanical devices and dangerous natural phenomena. Very loud conversations and shouts are also unpleasant for people. Preferences of sound signals in geographical space are conditioned by the natural environment, culture and indirectly by political systems.
EN
The purpose of this work is to study the development and regularity of morphological structures associated with thermokarst processes. An attempt is made to solve two problems, by analyzing the spatial regularity of morphological structures associated with thermokarst, and that of their dynamics. We use the method of landscape mathematical morphology - a branch of landscape science, investigating quantitative laws of landscape mosaics using methods of mathematical analysis of these mosaics. Investigation was carried out for five parcels in Siberia and Alaska. The analysis shows that a number of deductions from the proposed mathematical model for thermokarst lake plains are generally corroborated by empirical data.
11
80%
PL
Miejsca w przestrzeni publicznej miast, z których możemy patrzeć do linii horyzontu, są wyjątkowe w krajobrazie. Doznajemy tu szczególnej przyjemności, jaką jest komfort dalekiego patrzenia. Ich wyjątkowość jest szczególnie ważna w miastach położonych na równinach. Ze względu na płaskie ukształtowanie terenu w miastach miejsc takich nie ma lub może być niewiele. Każda dolina rzeczna stwarza potencjalne możliwości wyznaczenia takich miejsc w przestrzeni publicznej miasta. Można je wskazać w wyniku przeprowadzonej analizy wizualnej krajobrazu, prowadzonej z sieci ulic biegnących wzdłuż górnej krawędzi skarpy oraz z przepraw mostowych. Wyznaczone w ten sposób miejsca w przestrzeni publicznej miasta współtworzą w naszej wyobraźni obraz miasta. Utrwalony w naszej pamięci obraz miasta przyczynia się do powstawania emocjonalnych więzów pomiędzy mieszkańcami a ich krajobrazowym otoczeniem.
EN
Places in public space of the town, where we are able to look up to the horizon line are exceptional in a landscape. In these places we experience special kind of pleasure named a comfort of long-distance perceiving. The uniqueness of these places is especially important in towns situated on the plains. Because of plane lie of the land, in these towns only few such places or even none at all may be found. Every river valley creates potential possibility to determine such places in public space of a town. These places can be indicated, based on visual analysis of a landscape. This analysis has to be carried out from road network localized along the upper edge of a scarp and from the bridges. Places in town, indicated with this method, co-create the town image in our imagination. The town image which is imprinted in our memory contributes to establishment of emotional bounds among citizens and their landscape surrounding.
EN
The problem of representing the Polish cultural landscape consists of two components. The first component is the choice of content. Wishing to define the breadth of the content of a cultural landscape map, one needs to remember that it is composed of two facets. The first facet, the material result of human activity, is easily discernable in the field and easily illustrated on a map. Elements included in this facet are: sacred and secular historical structures, the spatial layout of cities, archeological sites etc. The second facet of cultural landscape needs to be considered in immaterial terms. It is difficult to illustrate on a map, because its elements do not lend themselves to being topographically situated. One could mention, for example, religions, customs and traditions, a common historical past etc. Most often, one can only indirectly speculate about this facet of the cultural landscape, on the basis of the material characteristics of the cultural landscape. The second problem related to presenting cultural landscape on a map is the choice of graphic form for the map. The problem is to a large extent tied to difficulties stemming from the necessity of maintaining semantic correctness (the relation between “symbol” and “object”). In practice, during the graphic editing of a map representing the cultural landscape, one should remember to: a) choose a scale suitable for the representation, upon which depend the degree of detail and the generalization of the content; b) correctly depict the variation boundaries, taking into account sharp and fuzzy boundaries; c) make a well-designed symbol key.
15
80%
EN
The paper investigates representations of landscape in selected examples of contemporary artworks that were produced in the aftermath of and in direct response to the 9/11 terrorist attacks and the subsequent war on terror. Focused on the work of Hito Steyerl, Trevor Paglen, and Simon Norfolk, the paper seeks to examine how the development in military technology, primarily the increasing reliance on computerised vision, as manifested by the use of drones, has generated new ways in which landscape is perceived and represented, experienced and mediated. In the text, discussed artworks are shown to confront the mechanised vision of landscape with aesthetic concepts such as the sublime in order to account for the changes in human experience of space in the 21st century.
PL
Artykuł podejmuje tematykę dotyczącą sposobu inspiracji kulturą jako przyczyny wprowadzania obcych elementów krajobrazu do typowych założeń dla danego regionu. Artykuł zawiera rozważania nad psychologicznymi aspektami ludzkiej potrzeby posiadania fragmentów odrębnej kultury w kontekście zapożyczeń krajobrazowych oraz motywów takiego zachowania, a także nad sposobami inspirowania się obcą kulturą w celu uatrakcyjnienia terenów historycznych.
EN
The article’s topic is related to the theme of cultural inspiration of landscape as a reason for introducing foreign elements into the typical areas of the region’s landscape. This paper presents also the consideration of mental aspects of human’s necessary of possessing other culture’s landscape-components and motives for that kind of activity, in order to use the cultural inspiration as a method of ameliorating the historical territories.
EN
The Katowice conurbation comprises of towns which have developed because of the mining of metal ores, coal and raw rock materials. The development of mining and industry which have lasted for centuries has resulted in the specific character of the landscape of the area with its typical indicators such as housing estates built for the working class, winding towers, chimneys of steelworks, coking plants, power stations, drifts, quarries, etc. The residents of mining communities, and local governments within the conurbation, which have developed owing to mining, are aware of the impending economic slowdown after liquidation of coal mines. Therefore, development of the service sector, including tourism, based on postindustrial facilities can become an important factor in restructuring the economy. This article presents a classification of post-industrial cultural heritage sites prepared for the purpose of geotourism. Several categories of such sites have been distinguished: 1) historic mining landscapes, 2) places adapted for recreation, 3) places documenting changes in the groundwater environment, 4) characteristic Silesian landscapes, places commemorating stages of development of the mining industry, 5) post-mining sites adapted for service, commercial or residential purposes, 6) mining museums and open-air museums. The described post-mining sites occur in different parts of the Katowice conurbation; therefore, linking them by a system of tourist trails and surrounding them by zones of protected landscape will be an important task for the future. Material remains of the industrial culture preserved within the Katowice conurbation, despite their diversity, form complexes of monuments complementary to those that can be found in the entire industrialized Europe. Therefore, the industrial heritage in the area of the Katowice conurbation is an important part of the European, supranational heritage.
EN
In July 2000, a group of students from Poland, Hungary and Germany in the custody of professor Marek Siewniak and professor Gerhard Han-Herse took part in a two-week student workshop. Which was held in Dresden (the first week) and in western Germany (the other week). Students were divided into working teams. Each of them obtained its own subject of the work. One of the teams performed revalorization of the historical garden Schloss Albrechtsberg. From 1853 the castle was a residence of Prince Albrecht and his family. In 1925 the oldest son of Prince Albrecht sold the castle to the city of Dresden. Since the autumn of 1990 the City Council of Dresden has been implementing a new concept of using Castle Albrechtsberg. This concept focuses on the castle as an architectural monument with its characteristic historical and cultural charisma and the uniqueness of the entire castle estate. To re-emit the renaissance character of the place according to Bogdanowski [1999] an action was taken. First of all, a valorization based on the worth of plants (their age, retention and species) was made and then historical facts about progress phases of garden composition and its elements of small architecture were taken into account. At the end the project of revalorization was made.
19
Content available remote Krajiny antropologie a antropologie krajiny
80%
EN
While anthropologists have always studied spatial aspects of cultural practices, space, place and landscape were rarely the central topics of their research and writing. Space was considered as passive, secondary background to cultural processes rather than their integral component, shaping force and product. It may be argued that for a long time space was not taken sufficiently seriously as to inform thoroughly ethnographic research and theoretical debates about culture. This has changed and a new anthropology of space, place and landscape is forming, drawing inspiration from cultural geography’s advanced conceptualizations of space while retaining anthropology’s special interest in cultural processes and the evolution and dynamics of human behavior. Of the three widely used spatial concepts – space, place, and landscape – it is the last one that has turned out to be the most difficult to define and apply in systematic research. In this article we offer some suggestions about the possible ways of conceptualizing landscape in anthropology in order to make this concept of a real research value and theoretical utility.
20
Content available remote Krajinný motiv na lidovém malovaném nábytku
80%
EN
The article examines the possibility of using landscape motifs on folk furniture as a source for understanding the perception of landscape in Czech countryside in 1700s and 1800s. First, a brief overview of folk furniture is provided as a framework for understanding the importance and character of landscape paintings.Second, a detailed analysis of different landscape painting types and their regional differentiation is given. And finally, a critical reflection of the presented material regarding its potential use as a historical source for understanding landscape perception is offered. In conclusion, it is argued that folk furniture may be a useful source for historical studies but the landscape painting itself has severe limitations for the reconstruction of past landscapes.
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.