Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 948

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy consumption
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
1
Content available Analysis of trolleybus energy consumption
100%
EN
Developing energy-saving solutions in vehicle construction and operation has become a priority in the automotive sector. For this reason, zero-emission and low-noise trolleybuses have started to play a significant role in urban public transportation. The paper discusses the methodology and results of energy consumption analysis for trolleybus travel on a determined route. For a given section of the route, energy recovery under braking was calculated.
EN
In recent years, dynamic development of electric drives in automotive applications has taken place. This has chiefly been driven by ecological considerations, in particular pollutant and noise emissions and the depletion of the natural resources necessary for the production of liquid and gaseous fuels. For the energy characteristics of electric automotive vehicles to be assessed, the energy consumption by such vehicles must be tested in conditions corresponding to the actual operation conditions. In this paper, formal description of energy and economic characteristics of electric automotive vehicles has been proposed. The notions of efficiency of vehicle drive, efficiency of battery charging, efficiency of braking energy recuperation, total efficiency, and distance energy consumption by vehicles without and with braking energy recuperation have been introduced. Results of testing a Zilent Courant electric passenger car in conditions simulating the urban operation of such a vehicle have been presented. The Zilent Courant car has no braking energy recuperation system. The tests were carried out on a chassis dynamometer according to the procedures defined as UDC (Urban Driving Cycle), FTP 75 (Federal Transient Procedure), and Stop-and-Go test procedure intended to simulate the street jam traffic type. The average distance energy consumption and total vehicle efficiency was determined in the tests. The distance energy consumption was also tested in selected dynamic conditions of vehicle operation: the average values of distance energy consumption at positive and negative vehicle acceleration were determined.
PL
W ostatnich latach następuje dynamiczny rozwój napędów elektrycznych w motoryzacji. Jest to podyktowane przede wszystkim względami ekologicznymi, m.in. emisją zanieczyszczeń i hałasu oraz wyczerpywaniem się zasobów naturalnych surowców do wytwarzania paliw ciekłych i gazowych. W celu oceny energetycznych właściwości samochodów elektrycznych jest konieczne badanie zużycia energii przez pojazdy w warunkach odpowiadających rzeczywistemu użytkowaniu. W pracy zaproponowano formalny opis właściwości energetycznych i ekonomicznych samochodów elektrycznych. Wprowadzono pojęcia sprawności napędu, ładowania akumulatorów, odzyskiwania energii hamowania i ogólnej oraz drogowego zużycia energii dla samochodów z układami bez odzyskiwania i z odzyskiwaniem energii hamowania. Przedstawiono wyniki badań samochodu elektrycznego Zilent Courant w warunkach symulujących użytkowanie w mieście. Jest to samochód bez układu odzyskiwania energii w czasie hamowania. Badania przeprowadzono na hamowni podwoziowej w testach UDC (Urban Drivig Cycle), FTP.75 (Federal Transient Procedure) i Stop and Go do symulacji jazdy w zatorach ulicznych. Wyznaczono średnie drogowe zużycie energii oraz sprawność ogólną pojazdu w testach. Badano również drogowe zużycie energii w wyróżnionych warunkach dynamicznych pracy samochodu . wyznaczono średnie drogowe zużycie energii w stanach dodatniego i ujemnego przyspieszenia.
3
Content available remote Debata o energii w kontekście polityki transportowej UE
80%
PL
Rozmiary i struktura zużycia energii w UE-25. Energochłonność sektora transportu. Dyskutowane w UE kierunki działań i przedsięwzięć energooszczędnych. Dążenie do tzw. równowagi intermodalnej. Eurowiniety. Instrumenty fiskalne. Umowy KE z producentami samochodów. Pojazdy z napędem elektrycznym i hybrydowe. Bio-paliwa. Inteligentne systemy transportowe.
EN
Dimensions and structure of energy consumption in the EU-25. Energy-consumption of transport sector. The discussed in the European Union directions of energy-saving both activities and under-takings. Aspiration to the so called inter-modal equilibrium. Euro-vignettes. Fiscal Instruments. The European Commission contracts with the car producers. Vehicles with the electric drive and hybrid vehicles. Bio-fuels. The Intelligent transport systems.
EN
The paper presents theoretical evaluation of the effect of operating parameters on electric vehicle energy consumption and driving range. The objective of this study was to analyse the effect of temperature (at constant pressure) and traction properties on the energy consumption and driving range related to it of a chosen electric vehicle. The test methods assumed the analysis of parameters of the test object based on a simulation model. The evaluation involved a Nissan Leaf vehicle equipped with an electric motor, the torque characteristic curve of which was used in the test model. The values of basic and additional resistance to motion for the adopted conditions: external temperature and pressure-dependent air density, and vehicle technical parameters, such as its weight, capacitance of batteries, vehicle dimensions, type of drive system, drag coefficient and tyre dimensions, were determined. Basing on these data and the characteristic curve of engine torque, electric vehicle energy consumption and driving range were determined. The following relationships were obtained because of the analysis: vehicle energy consumption / vehicle driving range and external temperature, vehicle energy consumption / vehicle driving range and vehicle acceleration, vehicle energy consumption / vehicle driving range and acclivity slope. It was proven that the operating parameters could considerably increase the energy consumption and the driving range of an electric vehicle.
EN
The value of the construction industry for green growth of the Russian economy is identified. The structure of the building materials industry, indicators of production volumes, share of exports and imports of construction materials are analysed. The main factors of high energy consumption in the construction industry are formed as a table. Main activities to modernise the building materials industry and “green” growth of the Russian economy as a whole are proposed. The urgency of formation of the mechanism of energysaving innovation application in the construction industry is justified. The methodology of management of the building materials industry development through the introduction of energy-saving innovations is proposed.
EN
Discussed elements of the computer databases used in “input-output” analysis method to identify enterprise impact on the environment. Presented “input-output” database parameters essential for a company performing road transport of finished products. Presented a method for determining parameters: energy consumption by means of road transport and the emissions amount with exhaust fumes from vehicles. Discussed parameters of the computer databases needed to calculate the amount of fees for use of the environment. These data and amount of fees for environment usage may be useful in assessing the scale of the impact on environment by businesses. Described a method for determining the fee for gases and dust emitted into the air from combustion of fuels in internal combustion engines.
7
80%
EN
The predicted annual growth of energy consumption in ICT by 4% towards 2020, despite improvements and efficiency gains in technology, is challenging our ability to claim that ICT is providing overall gains in energy efficiency and Carbon Imprint as computers and networks are increasingly used in all sectors of activity. Thus we must find means to limit this increase and preserve quality of service (QoS) in computer systems and networks. Since the energy consumed in ICT is related to system load, ]this paper discusses the choice of system load that offers the best trade-off between energy consumption and QoS.We use both simple queueing models and measurements to develop and illustrate the results. A discussion is also provided regarding future research directions.
PL
Kontrola wskaźników energetycznych jest jedną z podstawowych technik oceniania poprawności prowadzonej gospodarki energetycznej przy wdrażaniu procedur zarządzania energią. Prawidłowo prowadzona kontrola pozwala na wczesną identyfikację przypadków nadmiernego zużycia i określenie ich przyczyn. Przedstawiono podstawowe rodzaje wskaźników energetycznych, sposoby ich wyznaczania i procedury bieżącej analizy.
EN
The monitoring of energy use factors is one of the key energy management techniques. The on-line monitoring of energy factors enables early identification of energy over-uses. In the paper, the basic energy use factors and the procedures of on-line factors monitoring are presented.
PL
Oczyszczanie ścieków za pomocą małych oczyszczalni zblokowanych stanowi powszechne rozwiązanie w małych jednostkach osadniczych. Już na etapie wyboru danego typu oczyszczalni, spośród wielu proponowanych na rynku, należy zwrócić uwagę na koszty jej eksploatacji, a szczególnie energochłonność. W artykule porównano wybrane typoszeregi oczyszczalni z punktu widzenia ich energochłonności, uwzględniając zależność energochłonności od technologii i sposobu pracy układu oczyszczania.
EN
The sewage treatment by the means of the small container sewage treatment plants i the common solution of the sewage problem in the rural area. Energy consumption i one of the most important parameters for the processus of the sewage treatmen influencing the efficient choice of type of the treatment plant for the demande technology. In this article the selected types of sewage treatment plants were compared from th point of view of the energy consumption, as well as the relations between size technology and energy consumption were illustrated.
PL
Omówiono strukturę produkcji i zużycia energii pierwotnej i użytkowej przez różnych odbiorców w Szwajcarii. Przedstawiono również dane dotyczące wymiany zgranicznej energii elektrycznej.
EN
The structure of the production and consumption of the primary and usable energy by various consumers in Switzerland has been discussed in this paper. Data concerning the external exchange of electrical energy have been presented as well.
EN
For the third time in the history of humankind, it is trying to implement e-mobility. There is a reasonable hope that this attempt will succeed this time. E-mobility is generally regarded as a zero emission. This sentence can only be true in a very small scope, as only in relation to selected parameters and in a very limited its dimension. The situation can change radically. If it will be take into account, the emissions in the production of electricity is necessary for the movement of this type of vehicles Second problem is the energy use amount. We know today that the energy consumption of electric cars, especially in long-term operation is too big. This general knowledge is not confirmed by research results. Both relevant databases and methods of their analysis are missing. This is an unfavourable situation because it is not possible to verify the effects of various changes introduced e.g. in the construction or technology of cars. This publication can be included in those in which it is shown how to change this situation. The analysis of the results of long-term car use can be used as a verification of various development works, especially in e-mobility, which is only just starting. In the future, it will be need to create the appropriate “big data” databases and a number of tools to analyse the data collected there.
PL
W artykule przedstawiono opis metody godzinowej obliczania zapotrzebowania energię do ogrzewania i chłodzenia. Uzyskane przy jej pomocy wyniki dla siedmiu budynków testowych porównano z uzyskanymi przy pomocy metody bilansowej, programu Audytor OZC oraz TRNSYS
EN
The paper presents description of the hourly method used for calculation of required energy usage for heating and cooling. The comparison between results of calculation done with TRNSYS, Audytor OZC, hourly and seasonal method for seven buildings is included.
EN
The article defines the coefficient of the unit energy consumption of water pumping in pump group. Correct pump operation in pump group are described during cascade control, at variable rotational speeds and in the highest range of efficiency. A method of determining the unit energy consumption of water pumping for these control systems are defined at any daily demand and known pump H(Q) and efficiency curves are plotted at nominal rotational speed.
EN
The paper concerns selected environmental problems of crushing devices operation. The main scope was to determine the dust emission level of hammer, cone and jaw crusher, operating in plant conditions. There were registered dust emissions for these crushers along with determination their distributions. There were also introduced indices that enable us to estimate environmental burdensome of particular crusher, with taking into account technological conditions (comminution ratio, throughput). It appeared that the jaw crusher, despite the highest dust emission level, turned out to be of less environmental nuisance, considering its throughput and achieved comminution ratio.
16
Content available remote An analysis of energy consumption in refrigerated cargo sea transport
80%
EN
In the paper a concept is presented of comparing various means of refrigerated cargo sea shipping. Present state of development of this transport branch shows increasing use of the refrigerated containers whose advantages are broadly recognized : standardized cargo lots, very high loading rate, stble storing temperature during the way from producer to receiver. This paper is aimed at assessing also other consequences of increasing use of the containers such as a loss of payload volume relative to that of the refrigerated ship holds, as well as an increase of energy consumption per unit net volume in relation to that of the refrigerated ship.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 4
6954--6962, CD2
PL
Zagadnienia tarcia, przyczepności antypoślizgowości jest istotne z kilku powodów. Z punktu widzenia bezpieczeństwa zjawisko to jest ważne dla ochrony zdrowia i życia człowieka, gdyż znajduje zastosowanie w budownictwie, w konstrukcjach podłogowych, schodach i płytkach ceramicznych. W motoryzacji to zjawisko wykorzystuje się w oponach przy zwiększaniu przyczepności. W logistyce i transporcie właściwości antypoślizgowe mają coraz większe znaczenie. Obecnie szuka się sposobów transportu i manipulacji materiałami, które będą energooszczędne i czasooszczędne. Odpowiednie zastosowanie materiałów antypoślizgowych pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i materiały poprzez optymalizację procesów transportowych. W tym artykule omówiono ten problem.
EN
Issues of friction, anti-slip grip is important for several reasons. From a security standpoint, this phenomenon is important for the protection of human health and life as it is used in construction, in the construction of flooring, stairs and tiles. In the automotive industry this phenomenon is used in the tire by increasing the adhesion. The logistics and transport non-slip properties are becoming increasingly important. Currently looking for ways to transport and handling of materials that are energy- and time-saving. Appropriate use of non-slip material allows you to save time, money and materials by optimizing transport processes. This article discusses this problem.
19
Content available Energy consumption in tram transport
80%
EN
Rail transport through the use of electric traction is more friendly for environment than other means of transport. It has a lot of benefits, mainly: the possibility of mass transport using as little energy as possible per one passenger, reducing crowd, reducing congestion, lower emission of pollution, weatherproof, more safety, regularity of travelling. As we can see from the above mentioned benefits, public tram transport is one of the most popular means in Poland. Tram market in Poland is one of the largest in the world. Nowadays we have 14 thousand tram lines used by 16 companies, which gives a total of above 3600 cars. We have many types of trams exploited at present. The most popular are cars 105Na, characterized by low comfort for passengers, too low durability and high energy consumption. Because these cars are at present exploited, on the basis of their structure many different modernizations are made. The examples could be two types of cars : 204WrAs and 205WrAs , which have been produced since 2005 by the Wrocław PROTRAM Company. The largest Polish cities also use a modern trams stock produced by the largest Polish construction companies. One of the examples is recently using five-cars type 120Na produced by PESA company. This article presents results of measurements of energy consumptions of trams 105Na using traditional start –up resistance and trams PROTRAM 205WrAs type with asynchronous propulsion system in IGTB technology. Then the energy consumption is compared with data obtained from manufacturer of a modern tram PESA 120Na, working in the same conditions – asynchronous propulsion system.
EN
The paper presents a study for the impact of the information quantity processed in the system of autonomous mobile robot on the energy consumption. Optimization consists in reducing the quantity of computation by limiting the quantity of input data (eg image resolution, number of processed frames per second) when determining an acceptable error control. The paper presents results of experimental studies that confirm the possibility of limiting the energy input due to reduced volumes of data.
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.