Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 981

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Quality of services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
XX
Wyjaśniono pojecie jakości usług. Przedstawiono rozwój sektora usług pozarolniczych w agrobiznesie. Omówiono problematykę jakości usług pozarolniczych.
EN
Development of non-agricultural services inthe country is desirable direction of changes in structureof employment in the country and country-areas. Articlepresents problems of section of non-agricultural services,and in peculiarities of problem connected with the qualityin comparison with these oneself services, offered intown. One from manners of rivaling with businessmen intown is level of quality of those services. (original abstract)
2
Content available remote Kształtowanie jakości przewozów turystycznych w żegludze pasażerskiej
100%
XX
Jakość jest kategorią ekonomiczną, która funkcjonuje w wielu formach aktywności ludzkiej i obejmuje aspekty dotyczące produktów, w tym usług, pracy oraz życia. Definiowanie tej kategorii przedstawia się w różnych ujęciach, zgodnie z zainteresowaniami danej nauki. W ujęciu ekonomicznym jakość wyraża stopień zaspokojenia potrzeb przez określony produkt (usługę). W warunkach świadczenia usług turystycznych problematyka jakości nabiera dwojakiego znaczenia. Z jednej strony oceniana jest jakość usługi jako zbioru cech opisujących poziom realizacji świadczenia. Z drugiej strony dokonywana jest ocena jakości obsługi, co podyktowane jest czynnościowym (relacyjnym) charakterem produkcji usług turystycznych, wyrażającym się ciągłym kontaktem personelu danej firmy z turystami. (fragment tekstu)
EN
The article presents the issues of touristic conveyances' quality. There were shown general matters of quality in touristic services. The position of passenger shipping in the system of touristic conveyances was pointed out. The issues of marine transport organization and used means of transport. Increasing traffic in passenger shipping and performed touristic conveyances constitute the significant development tendencies of world tourism. There were presented the basic determinants of quality level in marine conveyances. The range of measures enabling measurement of touristic conveyances by passenger shipping was proposed. (fragment of text)
3
100%
XX
Celem przeprowadzonych badań była ocena jakości poszczególnych usług świadczonych przez Szybką Kolej Miejską w Trójmieście, w tym m.in. sprzedaży biletów, zapewniania bezpieczeństwa czy komfortu podróży. W artykule zawarto również informacje o transporcie miejskim i jego obecnym stanie, a także krótki opis działalności Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Badanie przeprowadzono na grupie 105 osób, 62 kobiet i 43 mężczyzn, przy użyciu narzędzia badawczego, jakim był kwestionariusz ankiety, składający się z 8 pytań zamkniętych oraz krótkiego wywiadu. Zbadano, czy konsumenci są zadowoleni z funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Dodatkowo zapytano, jaki czynnik wpływa na tę ocenę w najwyższym stopniu. (abstrakt oryginalny)
EN
The consumer research has been undertaken to determine the quality of transport services, provided by the 'Fast Urban Railway' in Tricity, such as ticket sales, providing safety and comfort while traveling etc. The article also includes basic information on public transport and its development, as well as description of the Fast Urban Railway company. The study group consisted of 105 respondents, 62 women and 43 men. The main research tool was a questionnaire, consisting of eight closed questions, but also a short individual interview. It was examined whether the consumers are satisfied with the services provided by the Fast Urban Railway in Tricity. Additionally, it has been verified, which aspect affects this assessment the most. (original abstract)
4
Content available remote Metoda luk w ocenie poziomu jakości usług kosmetycznych
100%
XX
Celem badań przedstawionych w artykule jest ocena poziomu jakości usług świadczonych przez jeden z trójmiejskich salonów kosmetycznych. Do określenia poziomu jakości zastosowano metodę Servqual. Wyniki badań wskazują, że największą rozbieżność pomiędzy oczekiwaniem klienta a jego postrzeganiem w ramach usługi kosmetycznej zanotowano dla cech: cena i lokalizacja usługi, najmniejszą zaś dla indywidualnego podejścia usługodawcy do klienta. Na obniżenie ogólnego poziomu jakości badanej usługi w największym stopniu wpływają cechy zaliczane do obszaru solidność: dokładność i sumienność pracowników oraz atrakcyjność oferty. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research presented in this study is the assessment of the level of quality of services provided by selected cosmetic institute from Tricity. The Servqual method was used to determine the level of quality. The results of the study indicate that the biggest gap between the expectation of the client and his perception of services of cosmetic institute were for the following features: price and location, the smallest for the individual approach to the customer. For the reduction of the general level of quality of researched services to the greatest extent affect the following areas: reliability, accuracy and conscientiousness of staff and the attractiveness of the offer. (original abstract)
XX
W Polsce kwalifikacja produktu hotelarskiego była rozumiana jako kategoryzacja obiektów hotelarskich, gdzie oceniano głównie cechy materialne, techniczne, bez uwzględnienia pracy ludzi. Z chwilą przeobrażeń w gospodarce rynkowej działania te stały się nieobligatoryjne i prawie wszystkie hotele z nich zrezygnowały. Kwalifikacja produktu może być zastąpiona rekomendacją, wprowadzoną przez Zrzeszenie Polskich Hoteli Turystycznych (ZPHT).
EN
This research is a case study research related to customer satisfaction, focuses on more effective service improvement and changes in regards with meeting the customer needs. Through empirical approach and related enterprises investigation, based on employees' perspective and end-user' perspective, it designs a questionnaire system to collect data. In a case company, totally 31 interviews were made from 18 subsidiaries and 13 from end customers. Finally, we use statistical analysis to analysis the collection data and draw a conclusion. The outcomes of analysis show that communication and effective information flow, as well as effective service processes are the key while technical knowhow is the basic requirements. Throughout the body of the research, we can observe that there are significant differences between the internal and external customers perspective. These differences should be taken into consideration when the service improvement is the main objective. This research helps manufacturing firms to improve their value added services in addition to operating closer to their global customers.(original abstract)
XX
W dobie intensywnego postępu technologicznego, postępującej globalizacji i wzrastającej konkurencyjności coraz większego znaczenia nabierają nowoczesne usługi, które stają się niezbędne w rozwoju współczesnej gospodarki. Celem artykułu jest: (1) próba identyfikacji nowoczesnych usług w oparciu o współczesną literaturę przedmiotu, (2) charakterystyka poziomu rozwoju nowoczesnych usług w Polsce, (3) analiza zróżnicowania poziomu rozwoju usług nowoczesnych w Polsce w układzie województw. Dane wykorzystane w analizie pochodzą z banku danych lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Eurostatu. W pracy wykorzystano wskaźnik syntetyczny Perkala, analizę korelacji oraz analizę skupień. Wyniki badań prowadzą do wniosku, że w ujęciu całościowym wysokim poziomem rozwoju usług nowoczesnych charakteryzują się województwa: mazowieckie oraz małopolskie, dolnośląskie i pomorskie. Niskim poziomem usług nowoczesnych cechują się przede wszystkim słabe gospodarczo województwa wschodniej Polski oraz województwa: lubuskie i świętokrzystkie. Regionalny rozkład wartości wskaźnika syntetycznego poziomu rozwoju usług nowoczesnych w wyraźny sposób nawiązuje do rozkładu ogólnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is: (1) to identify modern services (based on contemporary literature on the subject), (2) characteristics of the level of development of modern services in Poland compared to other European Union countries, (3) analysis of the level of development of modern services in Poland in regional approach. Data used in the analysis come from the local data bank of the Central Statistical Office and Eurostat. The Perkal synthetic index and cluster analysis were used in the analysis. The results of the research lead to the following conclusions. In a comprehensive perspective, the following voivodeships are characterized by a high level of development of modern services: Mazowieckie and Małopolskie, Dolnośląskie, Pomorskie. The low level of modern services is primarily characterized by economically weak voivodships of Eastern Poland and voivodships: Lubuskie and Świętokrzystkie. The regional distribution of the value of the synthetic level indicator for the development of modern services clearly refers to the distribution of the general level of socio-economic development of the voivodships. Detailed confirmation of this relationship requires additional research. (original abstract)
XX
Obecnie zarówno w Polsce jak i w innych krajach europejskich obserwuje się stały i systematyczny spadek lojalności klientów wobec banków. Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka. Warto je poznać, by skutecznie przeciwdziałać.
XX
Artykuł omawia podstawowe cechy usług medycznych jako usług profesjonalnych.
XX
Aspekty jakościowe usług logistycznych mają kluczowe znaczenie dla zdobycia i utrzymania lojalności klientów. Klienci postrzegają jakość usług głównie poprzez atrybuty jakości "zewnętrznej", oceniając korzyści jakie uzyskują w związku z zakupem i konsumpcją usługi, a więc przede wszystkim niezawodność serwisu i krótki czas dostawy, a także punktualność kuriera. Drugą sferą zewnętrznego postrzegania jakości przez klientów pozostaje obraz marki przedsiębiorstwa, która staje się pewną gwarancją jakości szczególnie w czasie dekoniunktury gospodarczej. Korzystny obraz, przedsiębiorstwa w oczach klientów jest często czynnikiem decydującym przy wyborze operatora kurierskiego, a także powoduje, że klienci są skłonni korzystać z jego usług nawet w sytuacji wystąpienia przejściowo gorszej jakości usług. Usługodawcy logistyczni postrzegają jakość w swojej działalności w bardziej kompleksowym ujęciu. Relacja jakości do ceny jest w ich ocenie podstawowym czynnikiem konkurencyjności, przy czyni powszednie jest przekonanie, że wobec niewielkich możliwości konkurowania ceną - to właśnie jakość jest głównym czynnikiem wyróżniającym ofertę operatora na rynku. Podstawowym miernikiem jakości jest zgodnie z oczekiwaniami klientów - skuteczność dostaw. W celu osiągnięcia wysokiego poziomu jakości doręczeń, przedsiębiorstwa kurierskie wykorzystują powszechnie podstawowe metody doskonalenia jakości zgodnie z zasadami filozofii TQM. Działania te mają na celu doskonalenie jakości we wszystkich procesach wewnętrznych i zewnętrznych w przedsiębiorstwie, związanych z funkcjonowaniem struktur wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz wszystkimi mechanizmami składającymi się na proces świadczenia usług. (abstrakt oryginalny)
EN
Quality of service becomes a key factor of competitiveness in logistics. Buyers view quality as level of satisfaction resulting from the service. They Lend to refer to "external" quality indications, such as the image of a logistic company, as a guarantee of high quality service. The other indications of quality are: infallible service and on-time, quick delivery. A trusted brand in logistics very often determines the selection of service-provider and allows for buyers' loyalty in the long run, even in spite of temporarily lower quality levels. Logistic providers view quality in a more complex manner. They believe the price-quality ratio is the basic competitive factor. However, when service prices are comparable between different operators it is the quality that becomes a competitive factor. Logistic companies also pay a lot of attention to the effectiveness of their service. To acquire high quality levels, Total Quality Management tools are used. Resulting actions aim to improve quality within all internal and external processes inside a company. (original abstract)
XX
Opracowanie podejmuje próbę opisania zagadnienia pracy w systemie jakości. Autor przedstawia zarys zależności występującej między jakością a wydajnością, aby przystąpić do zdefiniowania pojęcia jakości w realiach pracy stoczniowej oraz czynników jakościotwórczych usług. Opisane kolejno zostają dwa wzorce jakości (jeden dla konsumenta, drugi dla usługodawcy) oraz sposób ich wykorzystania. Wnioski zamykające artykuł zawierają opis nadzoru i kontroli usług stoczniowych oraz zalecenia wprowadzone w Gdańskiej Stoczni Remontowej służące polepszeniu jakości.
XX
Sport stał się płaszczyzną intensywnych działań marketingowych. Podmioty organizujące widowiska sportowe lub zajęcia o charakterze rekreacyjno-sportowym coraz częściej sięgają po instrumenty marketingowe, by za ich pomocą zyskać przychylność nabywców oferowanych usług. Jednak nawet szeroko zakrojone działania marketingowe mogą nie być skuteczne, jeśli impreza sportowa nie trafia w oczekiwania widzów lub uczestników. Jednym z kluczowych elementów marketingu sportowego i priorytetem działania organizacji sportowych w drodze do zadowolenia swoich nabywców jest zapewnienie wysokiej jakości usług. Z jednej strony ważne jest, by owa jakość była jak najwyższa, ale z drugiej strony nie mniej istotna w zarządzaniu marketingowym sportem jest umiejętność jej pomiaru, gdyż jak głosi amerykańska maksyma biznesu: "nie można czymś dobrze zarządzać, jeśli nie da się tego zmierzyć".Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań służących pomiarowi jakości usługi sportowej, jaką jest maraton. (fragment tekstu)
EN
Competition on Polish sport market forces marketing orientation from sport organizations. Marketing activity is absolutely necessary to organize an effective marathon ran. Using Teamqual method to research quality of Poznan Marathon - the biggest ran in Poland - proved that runners are satisfied in 96%. 150 runners (started 3000) judged five elements of quality "ideal" marathon and Poznan Marathon. In four instances the expectations are almost fulfilled, but in one instance - additional services - the expectations are fulfilled even over 100%. (original abstract)
XX
Współczesne przedsiębiorstwa mogą konkurować ze sobą poprzez koncentracje, przywództwo kosztowe lub jakościowe. Rynek turystyczny ma wszelakie znamiona rynku konsumenta, na którym ogromne znaczenie mają takie kategorie ekonomiczne jak cena czy jakość. Klient przedsiębiorstwa hotelarskiego pragnie nabywać tylko takie usługi, które sprostają jego oczekiwaniom oraz zaspokoją jego potrzeby. Tylko hotele, które są w stanie zaoferować usługi o atrakcyjnej cenie oraz wysokiej jakości, mają szanse osiągnąć sukces rynkowy. Jakość jest zatem kluczowym obszarem funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, w tym również hotelarskich. Orientacja jakościowa w przedsiębiorstwie oparta jest coraz częściej na koncepcji jakości totalnej. Obejmuje ona zatem wszystkie obszary zarządzania przedsiębiorstwem i opiera się na dążeniu do osiągnięcia najwyższej zgodności jakości produktu z oczekiwaniami klientów. Jakość totalna dotyczy również wszystkich procesów, realizowanych w działaniach związanych z dystrybucją i promocją danego produktu czy usługi. Tylko takie podejście przedsiębiorstwa do jakości pozwala budować przewagę konkurencyjną z uwzględnieniem czynników pochodzących z otoczenia przedsiębiorstwa oraz jej wewnętrznego potencjału. (fragment tekstu)
EN
The tourism market has all the features of a consumers' market where such economic categories as price or quality are of utmost importance. Therefore, quality is the key area for hotel companies' operation. This paper presents selected methods of influencing service quality in hotel companies. The most important methods of shaping the quality of hotel services include: categorisation; recommendation; and quality systems in conformity with ISO 9001:2000. They necessitate understanding and considering customers' needs and requirements, acceptance by all employees and permanent striving for excellence. The action may contribute to provision of top-quality hotel service that will be able to comply with competitive products and, in consequence, will contribute to survival and development of hotel companies on the European market. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia strukturę systemu jakości usług ubezpieczeniowych na przykładzie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. We wstępie zaprezentowano istotę pojęcia"jakości usług". Dalej ukazane zostały główne elementy składowe przyjętego w PZU SA systemu jakości. W końcowej części omówiony został plan działań, mający na celu udoskonalenie systemu jakości usług w Zakładzie.
15
Content available remote Strategia jakości usług w Krajowej Administracji Skarbowej
100%
XX
Wsparcie podatnika i przedsiębiorcy w wypełnianiu obowiązków podatkowych i celnych to jeden z podstawowych kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej. Realizacja tego przedsięwzięcia odbywa się poprzez doskonalenie jakości świadczonych usług na rzecz podatnika. Prowadzone w opracowaniu rozważania odnoszą się do przybliżenia procesu rozwoju jakości usług administracji skarbowej poprzez identyfikowanie potrzeb klienta. Celem poznawczym artykułu jest omówienie procesu realizacji jakości usług w administracji skarbowej, a w szczególności dążenie organizacji do doskonalenia obsługi podatnika. Celem praktycznym jest wskazanie rozwiązań, które umożliwiają doskonalenie procesu usług świadczonych na rzecz klienta. W niniejszym opracowaniu do prezentacji omawianych zagadnień wykorzystano metodę analizy aktów prawnych, statystyk publikowanych przez administrację skarbową, informacji prasowych oraz publikacji naukowych - studia literatury z zakresu przedmiotowej tematyki oraz obserwacje własne autora. Oryginalność i wartość artykułu opiera się na konstatacji: jakość usług ma zasadnicze znaczenie w funkcjonowaniu organizacji(abstrakt oryginalny)
EN
A support of the taxpayer and entrepreneur in fulfilling tax and customs obligations is one of the basic directions of activity and development of the National Revenue Administration. The implementation of this undertaking takes place through the improvement of quality services provided to the taxpayer. The considerations in the study refer to the approximation of the process of developing the quality of tax authorities services by identifying the client's needs. The cognitive goal of the article is to discuss the process of quality of services in tax authorities, and in particular to improve the service of the taxpayer. The practical goal is to identify solutions that enable the improvement of customer service process. In the article, the analysis method was used to present the discussed issues of legal acts, statistics published by the tax administration, press releases and scientific publications - the studies of the scope of this topic and the author's own observations. Originality/value: the quality of services is essential in the functioning of the organization(original abstract)
XX
Wzrost oczekiwań klientów, połączony z rozwojem naukowym, przekładającym się na doskonalenie i dostępność zaawansowanych technologii produkcji i usług powodują konieczność dostosowywania się usługodawców do nowych wymagań. Nieustanne wprowadzanie innowacji, połączone z podnoszeniem jakości to elementy budowanej przewagi konkurencyjnej, traktowanej jako uzyskanie możliwości dostarczenia potencjalnemu klientowi coraz to nowszych, lepszych jakościowo, satysfakcjonujących go produktów (w tym usług)2. W warunkach takich, przetrwanie na rynku związane jest z koniecznością poszukiwania, a następnie wdrożenia rozwiązań pozwalających "uzależnić" od siebie klienta, poprzez zapewnienie mu produktów i usług spełniających wszystkie jego potrzeby, w tym również te które nie zostały przez niego zidentyfikowane. Wzrost znaczenia usług dla gospodarki oraz wzrost liczby firm usługowych na rynku, świadczących tę samą lub podobną usługę powodują, że firmy usługowe stając przed problemem bycia lepszym od konkurencji poszukują sposobu na doskonalsze zaspokajanie potrzeb swoich klientów. Poszukiwane są metody i kierunki tego doskonalenia. Przekonanie o ważności jakości w realizowanych procesach usługowych wynika z problemów na jakie napotyka wielu usługodawców podejmujących starania zmierzające do usatysfakcjonowania nabywców (usługobiorców), oraz podejmujących działania służące utrzymaniu się ich na rynku. W nowocześnie zarządzanym, dbającym o przyszłość przedsiębiorstwie pełne, na dobrym poziomie jakościowym zaspokojenie potrzeb klientów jest wyzwaniem zarówno dla kierownictwa, jak i wszystkich jego pracowników. (fragment tekstu)
EN
The progressive and continuous growth of competitiveness in area of services requires improvement of conducts principles. The realizing customers' needs are condition on maintenance of services firms on market. The service enterprises findings the ways of improvement activity to apply they have the guidelines of system approach on ISO 9001 conception leasing. In the article was showed the conditions and conditions the system approach application in improvement of the business working. U guarantees that services are executed on desirable of quality level. The special attention need was attributed on mission of organization and, on her basis, the principles of conduct and development the firms of service realizing. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki "Badania naukowego dotyczącego stopnia zadowolenia pasażerów korzystających z usług transportowych świadczonych przez KZK GOP - Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego", które autorka przeprowadziła. Celem artykułu jest przedstawienie opinii badanej grupy pasażerów na temat stopnia zadowolenia z korzystania z usług komunikacji miejskiej oferowanej przez KZK GOP. Stopień zadowolenia pasażerów został sprawdzony za pomocą metody sondażu diagnostycznego. W badaniu wzięło udział 987 respondentów, którym zadano pytania z różnych płaszczyzn dotyczących funkcjonowania KZK GOP. Ogólna ocena jakości komunikacji miejskiej KZK GOP nie do końca była pozytywna. W artykule znajduje się szczegółowe opracowanie wyników pod kątem sześciu zagadnień: bezpieczeństwa, biletów, Karty ŚKUP, komfortu podróżowania, pracowników KZK GOP i systemu informacji.(abstrakt autora)
EN
This article presents the results of research on the satisfaction of passengers using transport services provided by KZK GOP - from polish language - Communal Communications Association of the Upper Silesian Industrial District, in which the author participated. The aim of the article is to present the opinion of the examined group of passengers about the degree of satisfaction with the use of public transport services offered by KZK GOP. Passenger satisfaction has been checked using the diagnostic survey method. The survey involved 987 respondents who were asked questions on various levels of KZK GOP functioning. The overall quality of KZK GOP's public transport quality was not good. The article provides detailed study of results in terms of 6 issues: safety, tickets, ŚKUP cards, travel comfort, KZK GOP employees and information system.(author's abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza opinii pasażerów Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jaworznie oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Tychach, na temat jakości świadczonych usług związanych z komunikacją miejską. Odpowiedzi uzyskano dzięki udostępnieniu podróżnym kwestionariusza ankietowego. Zebrano sumarycznie 1432 opinie o różnych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstw. W badaniu najlepiej wypadło PKM Jaworzno, a najgorzej KZK GOP, jednak każdy ze wspomnianych przewoźników ma słabsze aspekty funkcjonowania, które omówiono w artykule.(abstrakt autora)
EN
The aim of the article is to analyse opinions of KZK GOP passengers, PKM Jaworzno and MZK Tychy, on the quality of provided services related to public transportation. Answers were provided by handing questionnaires to passengers. A total of 1432 opinions concerning different aspects of mentioned companies functioning were acquired. PKM Jaworzno got the best mark in the survey, while KZK GOP turned out to be the worst. Nevertheless, each of the companies has its own flaws, which were described in this paper.(author's abstract)
19
Content available remote Postrzegana jakość usług jako bariera rozwoju handlu w internecie
100%
XX
W ciągu ostatnich lat obserwować można dużą dynamikę wzrostu liczby użytkowników Internetu. Dostęp do sieci w drugiej połowie 2009 roku miało 52% Polaków, ponad sześciokrotnie więcej niż w 2000 roku.1 Jednocześnie rosła wartość handlu internetowego, która w 2009 roku osiągnęła poziom 13,2 mld zł.2 Powszechnym tendencjom wzrostowym towarzyszyły zmiany struktury rynku internetowego. Na uwagę zasługuje fakt, że liczba sklepów on-line rosła znacznie szybciej niż liczba kupujących przez Internet klientów.3 Opisane tendencje obserwować można również na rynkach innych państw rozwiniętych.4 Sytuacja zaostrzającej się konkurencji oraz łatwość porównywania cen w sklepach internetowych wymusza zwrócenie się ku innym, pozacenowym narzędziom budowania pozycji rynkowej firmy w wirtualnej przestrzeni. Poziom jakości usług jest elementem istotnie wpływającym na satysfakcję konsumenta i jego gotowość do dokonania zakupu przez Internet, może zatem stać się ważnym narzędziem konkurowania wirtualnego przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
Evaluating service quality in Internet different groups of customers focus on different dimensions. Experienced on-line buyers value reliability and ease of use of the web side most. Non-buyers Internet users are concerned about the safety followed by technical issues factor. Polish Internet users are generally satisfied with service quality of on-line shops. The safety factor is the most frequently recalled one as far as expectations are concerned and is not frequently recalled as a barrier for non-purchasers. As Polish Internet firms represent low level of safety procedures implementation a gap between perceived quality and the real one in area of data safety could be recognized. (fragment of text)
XX
W artykule przedstawiono możliwości aplikacji OPNET firmy OPNET Technologies, Inc. w obszarze zapewnienia jakości usług czasu rzeczywistego. Zaprezentowano symulację wykorzystania protokołu rezerwacji pasma RSVP z mechanizmem kolejkowania pakietów WFQ dla usług głosowych. Dodatkowo przeanalizowano i porównano wyniki ww. symulacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents capabilities of the application OPNET from the company OPNET Technologies, Inc. in the area of ensure QoS real time services. Enunciates a simulation using a bandwidth reservation protocol RSVP mechanism queuing packets WFQ for voice services. Additionally, analyzes, and compares the results of the aforementioned simulation are given.(original abstract)
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.