Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 962

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zawodnicy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
EN
The training process should be assisted by pieces of information considering the sphere of tactically - technical activities that best football players and world - class teams present. Not noticing crucial differences may be seen as the one of the reasons for lowering training process quality. It is important to make comparative analyses regarding teams of different age groups by taking into consideration actions they take during a game and their efficiency. It allows for an observation not only different changes that are happening during various age groups training process, but also playing techniques of a professional competitor during particular training stages. The material that has been researched is as follow: 147 goals that were scored during the World Cup in Germany in 2006 and 135 goals won during the World Youth Championship in Canada in 2007. The following research method is a systematic, outside observation that is categorized by a standardized research tool which is the author’s observation form. The research results were statistically analysed by the use of Student's t - test for independent groups. It may be concluded that: any crucial differences between two categories of teams, considering the structure of the length of the scored goals, the goal area itself and the pitch sectors from which actions were initiated, have not been found. Considerable differences have been noticed, as far as the way of shooting a goal after taking a ball by means of more complicated methods, like for example: kicking the ball with the inside and outside of the instep or shots done by head - elderly football players seem to be more precise in both accuracy and efficiency in shooting goals, but disparity result is not statistically significant.
PL
Najnowsze badania wskazują na coraz częstsze spożycie suplementów diety przez sportowców, którzy wierzą, iż pomogą im one polepszyć wyniki sportowe. Celem niniejszej pracy było przedstawienie powszechności stosowania suplementów przez zawodników sportów walki (brazylijskiego jiu-jitsu, boksu tajskiego, mieszanych sportów walki) oraz ich motywacji i wiedzy na ten temat. Zastosowanym narzędziem badawczym była autorska ankieta, zawierająca pytania o stosowanie suplementów diety. Suplementację diet stosowało ponad 65% zbadanych. Najczęściej były to aminokwasy (glutamina, BCAA) oraz preparaty multiwitaminowe. Głównym powodem ich zażywania była chęć szybszej regeneracji i uzupełnienia strat powysiłkowych, a także zwiększenie siły. Zawodnicy w większości nie znali norm zapotrzebowania organizmu na składniki odżywcze. Wiedzę o suplementacji czerpali głównie z Internetu, sami dobierali sobie preparaty. Podsumowując, stwierdzono, że stosowanie suplementów diety u sportowców wymaga indywidualnego podejścia i powinno być nadzorowane przez dietetyka sportowego lub lekarza. Uznano za pożądane przeprowadzanie szkolenia z zakresu żywienia i suplementacji w sporcie.
EN
Recent studies suggest that consumption of sports supplements is increasing particulary fast, as athletes are convinced that use of dietary supplements will enhance the performance. The main objective of this study was to show the prevalence of consumption of dietary suplements, motivation and knowledge in athletes practicing combat martial arts such as brasilian jiujitsu, muay thai and mixed martial arts. Inquiry form was used. Data analisys shown prevalence of use of 65%. The most common used supplements were amino acids (glutamyne and BCAA) and multivitamins. Commonly cited reasons for supplements use were to promote the recovery between training sessions, meet abnormal demands of hard training and to improve strength and power. Most of athletes didn't know the nutrition standards. Knowlege about suplementation was acquired mostly from the Internet. Supplement use requires individual assessment and advice by a qualified sports nutrition professional or medical practicioners. Providing nutrition education should be undertaken in this group.
PL
W latach 1976–1988 letnie igrzyska olimpijskie zostały rozegrane czterokrotnie (Montreal – 1976 r., Moskwa – 1980 r., Los Angeles – 1984 r., Seul – 1988 r.). Reprezentacja Polski w tym okresie w igrzyskach uczestniczyła tylko trzykrotnie. Decyzją Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polska nie została zgłoszona do startu w XXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. W omawianym okresie reprezentanci Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe podczas olimpijskich startów zdobyli pięć srebrnych medali: w Montrealu – Ryszard Podlas, lekkoatletyka (sztafeta 4 ×400 m); Stanisław Szozda, kolarstwo szosowe (jazda drużynowa na czas); w Moskwie – Janusz Bobik wraz z Władysławem Hartmanem, jeździectwo (drużynowy konkurs skoków przez przeszkody); w Seulu – Andrzej Głąb, zapasy styl klasyczny (kat. 48 kg); Joachim Halupczok wraz z Zenonem Jaskułą, kolarstwo szosowe (jazda drużynowa na czas).
EN
In the years 1976–1988 summer Olympic Games were held four times (Montreal – 1976, Moscow – 1980, Los Angeles – 1984, Seoul – 1988). The Polish national team in this period participated in the Olympic Games only three times. With the decision of the Board of the Polish Olympic Committee, Poland was not entered for start in the 23rd summer Olympic Games in Los Angeles. In the period discussed, representatives of the Association of Rural Sports Teams during their Olympics starts won five silver medals: in Montreal – Ryszard Podlas, athletics (4 ×400 m relay), Stanisław Szozda, road cycling (team time trial); in Moscow – Janusz Bobik together with Władysław Hartman, horse riding (team obstacle jumping competition); in Seoul – Andrzej Głąb, classic style wrestling (cat. 48 kg); Joachim Halupczok with Zenon Jaskuła, road cycling (team time trial).
PL
Wprowadzenie. Recepcja sztuki walki, w tym karate, przez osoby trenujące nie była wcześniej badana przez większą grupę badaczy. W ogóle nie było dotąd takich badań na reprezentacji narodowej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, wykorzystujących metodologię jakościową. HTSW (humanistyczna teoria sztuk walki) i antropologia sztuk walki tworzą ramy naukowe dla tego badania. Problemy badawcze. Sformułowano następujący problem: na czym polega recepcja karate i stosunek do karate u członków polskiej kadry seniorów w karate, a zwłaszcza kadry trenerskiej? Następnie ustalono zestaw pięciu pytań badawczych: 1) Jakie są powody zainteresowania sztukami walki i karate, a także okoliczności rozpoczęcia regularnego treningu? 2) Jakie zmiany w karate i w twojej własnej osobowości są postrzegane w funkcji czasu? 3) W jaki sposób ludzie postrzegają filozofię, zasady i wartości karate? 4) Co dla respondentów jest najważniejszą wartością w życiu? 5) Jaki jest wpływ karate na młodych karateka? Materiał i metoda. W pierwszej fazie badania wykorzystano analizę zawartości literatury i obszerną analizę dyskursu z interdyscyplinarną analizą porównawczą podjętą na ten temat, a także metodę dedukcyjną. Źródłem są tutaj publikacje tematyczne – literatura. Główną metodą badań empirycznych jest tu jakościowa analiza wypowiedzi członków polskiej kadry seniorów w „tradycyjnym karate”. Narzędziem był kwestionariusz wywiadu bezpośredniego pogłębionego Cynarskiego (2006). Ponadto wykorzystano kwestionariusz pomocniczy A. W czterech przypadkach (osoby posiadające stopień 3–4 dan) użyto metody sądów eksperckich / sędziów kompetentnych. Materiałem badań są wypowiedzi przedstawicieli reprezentacji narodowej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego 2016, kategorii wiekowej seniorów (21+) w liczbie N = 20. Wyniki i wnioski. Film sztuki walki, pewna moda, chęć uczenia się samoobrony, ciekawość karate, chęć poprawy sprawności były częstymi motywami podejmowania długoletnich studiów karate przez ekspertów. Wśród pozostałych respondentów najczęściej wymienianym powodem był przypadek. Dla fachowców fascynacja fizycznymi i technicznymi aspektami karate zanika z powodu pogłębienia motywacji, postrzegania aspektów duchowych, kulturowych i lepszego zrozumienia znaczenia sztuk walki. Inne „czarne pasy” widzą zmiany społecznego postrzegania karate, które stało się bardziej popularne, ale mniej tajemnicze. Wszyscy respondenci oceniają pozytywnie wpływ uprawiania karate na zmiany w sobie i w życiu. Respondenci podkreślają zasady etyczne i pozytywny wpływ edukacyjny karate. Dla wielu karate jest pasją, ale najważniejszą wartością w życiu jest – w większości przypadków – rodzina.
EN
Background. Reception of martial arts, including karate, by persons training has not been previously investigated by growing group of researchers. It was not far at all such research in karate national team of the Polish Traditional Karate Association, using a qualitative methodology. The HTMA (Humanistic Theory of Martial Arts) and the anthropology of martial arts co-create the scientific framework for this study. Problem. The formulated scientific problem was: What is the reception karate and attitude toward by members of the Polish karate senior squad, and especially the coaching staff? Subsequently, the scope of testing a series of five research questions: 1) What are the reasons for interest in martial arts and karate, and the circumstances of start regular training? 2) What changes in karate and in your own personality are perceived as a function of time? 3) How do people perceive the philosophy, principles and values of karate? 4) What are for respondents the most important values in life? 5) What is the impact karate on young karateka? Material and Method. In the first phase of the study we used content analysis of literature and an extensive analysis of the discourse with interdisciplinary comparative analysis undertaken for the topic and the problem, as well as the deductive method. The source here are thematic publications - literature. The main method of empirical research here is qualitative analysis of expression the Polish senior squad members in "traditional karate". The tool was a direct depth questionnaire by Cynarski [2]. In addition, the auxiliary questionnaire A was used. In four cases (3–4 dan degree holders) the court expert / competent judges method was used. Material of research are the statements of representatives of the national team of the Polish Traditional Karate Association 2016, age category seniors (21+) in the number N = 20. Results and Conclusions. Videos/films of martial arts, and a certain fashion, willingness to learn self-defence, karate curiosity, the desire to improve efficiency were frequent motifs undertake long-term studies karate by the experts. Among the remaining respondents most often mentioned was the case. For experts, the fascination with the physical and technical aspects of karate subsides with time-depth motivation of perceiving aspects of spiritual, cultural, with a better understanding of the meaning of martial arts. The other “black belts” see the changes in the social perception of karate, which has become more popular, but less mysterious. All respondents positively assess the impact of practicing karate on the changes in yourself and in your life. Respondents emphasize ethical principles and the positive educational impact of karate. For many, karate is a passion, but the most important value in their lives is – in most cases – the family.
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.