Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1065

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sztuka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
EN
The starting point for the Tools for Utopia: Selected Works from Daros Latin American Collection exhibition (Kunstmuseum Bern, 2020/2021, curator: Marta Dziewańska) are works created between the early 1950s and late 1970s by artists from Brazil, Venezuela, Uruguay, and Argentina. The key criterion of selection was political dimension. Conceived when many Latin American countries were driven by internal and international conflicts, and ruled by brutal, corrupt, and unpredictable dictators, these works – whether Concrete, Neo-concrete, or Conceptual – were a way to imagine the possible role of art if institutionalized torture, repression, and censorship were the main characteristics of a political system. The abandonment of the canvas and the breaching of the frame, as well as experiments with new materials, reflected the instability of the times – while also being an expression of the search for an alternative. As such, these artistic experiments were a means of transgression: they included ingredients for a social and political utopia.
EN
Account of making the film Rok polski / Polish Year (1992). The domain of interest was Lucim (a village in the Bory Tucholskie forest complex), the subject matter – the imagination of authors involved in works / activities, the manner of realisation – drawing the villagers into a joint experience, and the purpose – protest against spiritual and material poverty.
PL
Wielu współczesnych architektów prowadzi intensywne poszukiwania inspiracji poza architekturą oraz szuka nowych środków wyrazu w formach będących hybrydą architektury i sztuki. Architekci ci dążą do stworzenia nowego architektonicznego paradygmatu, coraz silniej łącząc ze sobą formę, funkcję i sztukę, co prowadzi do częściowej zmiany formy budynku. W zależności od stopnia zespolenia architektury i sztuki zmiany te jedynie modyfikują formę architektoniczną, wprowadzając do niej nowe znaczenia, lub tworzą nowe środki wyrazu, które użyte w kontekstualny sposób przynoszą oczekiwane efekty. Jest to logiczna konsekwencja rozwoju architektury poszukującej zarówno przestrzennych rowią-zań dla zmiennego środowiska człowieka, jak i uniwersalnego zapisu jego kondycji.
EN
A lot of contemporary architects are making very intensive research of the inspirations beyond the field of architecture and new experssion into the forms being the hybrid of art and architecture. The main goal of these architects is to create the new architectonical paradigmat by strong connections between form, functions and work of art what follows to the partial change of typology of the building. Depending on the grade of union of architecture and art, these changes may only modificate architectural form by adding new meanings or may create complitely new means of expression, which used in contextual way brings expected results. It is logical consequence of architectonical development still searching spatial solutions for everchanging human environment.
PL
W tekście autor zastanawia się nad możliwością zaklasyfikowania twórczości Hanny Ograbisz-Krawiec. Autor testuje hipotezę na temat przynależności tej sztuki do wariantu sztuki ziemi, tj. gatunku land art. Autor zastanawia się następnie nad cechami indywidualnymi, a nie gatunkowymi twórczości artystki. Autor odpowiada, że indywidualny jest w niej obrys pewnego wariantu „materialnej duchowości” oraz obrys otchłani świata. Czym jest otchłań, czym jest jej obrys i czym jest „materialna duchowość”? – to pytania, na które autor stara się odpowiedzieć w tekście.
EN
The author of this text ponders on the possibility of classifying the artworks of Hanna Ograbisz-Krawiec, and in doing so tests a hypothesis about their affiliation to a variant known as the land art genre. Next, he considers the individual features, and not the genre ones, of the artist’s oeuvre. In response to those inquiries S. Wróbel writes that the individual feature of the art in question is an individual outline of a sui generis variant of “material spirituality” and of the abyss of the world. What is this abyss, its outline, and “material spirituality” – these are the questions, which the author of the text attempts to resolve.
5
Content available Nieprzemijalny język geometrii
100%
EN
The art that is based on geometry seems to be inviolably durable. It was created by our cave ancestors. It was used in ancient and more recent times as information signs and ornaments. Over the last five decades, it has undergone quite distinct changes as a trend in art. However, these changes did not entirely transform this trend, nor did they get rid of its classical features. The trend of geometry in art is neither anachronistic nor extinct and imitative. It originates from the earliest times and cultures, continues to develop and will probably continue until the mankind survives. Bożena Kowalska's text presents particular stages of geometric abstraction development, as well as the permanent features of this trend in art.
PL
Celem artykułu jest przypomnienie osoby znanego krakowskiego psychiatry, miłośnika i badacza sztuki Jana Mitarskiego (1920-1985), który od strony naukowej interesował się zwłaszcza zagadnieniami z zakresu psychopatologii twórczości artystycznej. W tekście zrekonstruowane zostają podglądy Mitarskiego na temat sztuki: m.in. jego ujęcie twórczości samorodnej osób psychicznie chorych (obszaru określanego dziś jako art brut czy outsider art) oraz jego klasyfikacja sztuki nieprofesjonalnej. Badania i prace Mitarskiego z tego zakresu miały w Polsce charakter pionierski. Krakowski badacz był także znanym popularyzatorem tego typu twórczości: w swoich pracach opisywał i promował artystów takich jak Ryszard Wawro, Wojciech Giza czy zwłaszcza Edmund Monsiel, jeden z najbardziej znanych w Polsce i na świecie twórców samorodnych.
EN
The article aims at recalling Jan Mitarski (1920–1985), a celebrated Cracow psychiatrist, art lover, and researcher interested particularly in the psychopathology of artistic activity. The presented text reconstructs Mitarski’s views about art, i.a. his interpretation of the self-generated creativity of the mentally ill (a domain today described as art brut or outsider art) as well as his classification of non-professional art. In Poland Mitarski’s studies and publications on the topic were pioneering. The Cracow-based researcher was also a known populariser of this type of art: his publications described and promoted such artists as Ryszard Wawro, Wojciech Giza or, particularly, Edmund Monsiel, one of the best known self-taught artists in Poland and the world.
7
Content available Geometria Dyskursywna
100%
EN
The article presents a look at geometric art from the perspective of Discursive Geometry, which the author perceives as a postmodern alternative for two leading modernist tendencies: philosophical and analytical. The subsequent parts of the text contain descriptions of various aspects of this trend, including: its definition, classification of the creative areas of the main representatives, selected exhibitions and issues expressed in their titles.
PL
Sztuka współczesna jest nierozerwalnie związana z myśleniem ekologicznym. Eko-art to przede wszystkim dzieła apelujące do świadomości społeczeństw postindustrialnych. Problem sztuki wobec zagrożenia środowiska jest bowiem problemem odnoszącym się także do globalnego zagadnienia odpowiedzialności za postęp techniczny na Ziemi. Krytyka współczesnego paradygmatu cywilizacyjnego styka się w eko-arcie z myśleniem ekocentrycznym.
EN
Modern art is inseparably associated with environmental way of thinking. The eco-art works are - in the first place - appealing to public awareness of post-industrial societies. The problems of art relation to the environmental endangerment is a case of global responsibility for technological progress on the Earth. In eco-art the critics of modern civilisation paradigm meets the eco-centric thinking.
EN
Polish art of the last decade of the 20th century – the critical art created, mainly by K. Kozyra, K. Górna, A. Żebrowska, P. Althamer, Z. Libera, G. Klaman, A. Żmijewski and others – has used the methods and the language of the contemporary visual culture. The artworks of these artists focus the interests on the cultural values instead of the aesthetic ones. These elements should have facilitated the reception of the critical movement. However, there are some obstacles. One of them is the fact that experts’ reviews and statements, on which the common participant of the artistic culture can base his approach towards critical phenomena, are not always adequate, as discussions about new ideas in art are often meta-artistic divagations about ethics and morality, whereas the meaning of the piece of art is pushed aside. Media discourse displays only extreme opinions of the audience. Nonprofessional recipient grounds his experience in the most conventional socialized everyday order of values and knowledge about reality. Contrary to experts, the common participant discovers the symbolic in the context of his own experience of body and sexuality, his own „ here and now”. Critical art influences those social structures by deconstructive activities and produces knowledge able to change them. Following Artur Żmijewski, the author claims that artistic discourse is equated with the discourses of politics, religion or science, and gives people a chance to consider mistake, absurd, fear, inconsistency, emotions as the unavoidable and authentic parts of life. Are we able to situate them on the same level as rational science? Is it possible to resign from typical and conventional modes of behavior which simplify interactions? Can we maintain the openness towards polisemic meanings and endless vigilance that is crucial when one approaches critical art? The answers to these questions would provide a good source for social diagnosis of current norms, values, social sensibility which shape our culture.
10
80%
PL
Badania w obrębie pedagogiki muzyki mają charakter interdyscyplinarny i są prowadzone w punktach stycznych: dwóch obszarów nauki (sztuki i badań nad edukacją) oraz – dyscyplin wewnątrz tych pól. Badacze starają się uzyskać równowagę w badaniach prowadzonych w dwóch wymiarach: rozwoju kultury muzycznej i edukacji. W niniejszym tekście postawiono następujące problemy badawcze: Jaki aspekt edukacji muzycznej, wskazywany jako istotny przez młodych obywateli, ich nauczycieli i członków szerszej społeczności, może być wskazany jako uzasadnienie dla tej edukacji? Która z praktyk jest produktywna, trwała i ma potencjał rozwojowy? Jakie zmiany są potrzebne w obszarze edukacji muzycznej (zarówno w kształceniu nauczycieli muzyki, jak i w rozwoju edukacji muzycznej)? Celem badań było ukazanie wymiarów, wyzwań i perspektyw aktywności (włączając w to kształcenie i rozwój zawodowy) współczesnych nauczycieli muzyki
PL
Pojęcie leitourgia w języku greckim oznacza służbę publiczną. Nie sposób tego, co robimy obecnie w Lucimiu, nazywać liturgią we współczesnym znaczeniu tego słowa. Ale w jego znaczeniu pierwotnym (właściwym?) mieści się ten dziwny rodzaj służby społecznej, którą od lat pełnimy w Lucimiu i nazywaliśmy kolejno: sztuką społeczną, postawą prospołeczną, nową sztuką ludową i trzecią drogą. Jest to twórczość przyziemna (należałoby również dodać: przywodna, przypłomienna i przypowietrzna, a także przydomowa i przydrożna), ale przecież wznosząca się, dążąca ku chwilowemu choćby znalezieniu się „pomiędzy ziemią a niebem”. Wyłania się swoiste „podsacrum” bliższe przecież sakralności pogańskiej, głęboko zakorzenionej w przyrodzie, w lokalnej społeczności i jej terytorium, w rodzinach i domach – w lucimskiej ekumenie – niż kanonicznemu sacrum instytucji kościelnej.
EN
The Greek concept of leitourgia signifies public service. It is impossible to describe present-day activity in Lucim as liturgy in the contemporary sense of the word. Nonetheless, its original (correct) meaning contains that unusual sort of public service, which we have been performing in Lucim for years and which we described successively as: social art, pro-social stand, new folk art, and third way. Although this is down-to-earth activity (which should be additionally described as: down-to-water, down-to-fire, and down-to-air, as well as: domestic and roadside), it soars and strives towards finding itself, if only for a moment, “between earth and heaven”. There comes to the fore a sub-sacrum of sorts, closer, after all, to pagan sacrality deeply embedded in Nature, the local community and its territory, families and homes – the Lucim oikumene – than in the canonical sacrum of a Church institution.
12
Content available remote Usidlić smak słowami – o spisku kucharzy
80%
EN
A kitchen and a pure process of cooking is used as the ground for developing an analogy between the way in which we consume dishes and in which we become consumers of selected pictures. The criterion which allows the author to put together those two orders, is the taste understood as the fact or condition of liking or preferring something determined by the subjective pleasure that one takes from it. As it is said, in the matter of taste there is no discussion. It is difficult to find criteria which everyone would accept. Immanuel Kant already noticed the mysteriousness of this term and the difficulty to explain its meaniang. He thought that aesthetic judgments can be both subjective and universal. The article tries to define taste in the negative way – through things which we don’t want to look at, which we avoid in creating representations in public space - and connect it with the structure of our cognition.
EN
László Moholy-Nagy is well-known for his appreciation of technology and the use of technical media as new means of artistic creation. Less attention was given to the holistic and vitalist ideas expressed in his writings and pedagogical practice at the Bauhaus. The text proposes a contextual reading of the artist’s conceptions, tracing his engagement in Lebensreform movement – the modernist movement of the “organic” reform of live, and his connections with Raoul Heinrich Francé, the Austro-Hungarian biologist and popular scientific writer, who argued for the „organic” development of technology.
PL
Autorka wskazuje na przyczyny niewidzialności Grupy Działania / Grupy 111 w polu dawniej krytyki artystycznej, dzisiaj – historii sztuki. Prekursorskie praktyki działających w Lucimiu artystów zostały w artykule opisane w kontekście „zwrotu użytkologicznego” Stephena Wrighta, który wskazuje na możliwość „robienia użytku” ze sztuki i proponuje leksykon odświeżonych pojęć, nawiązując do nieco zapomnianych czy porzuconych narzędzi awangardy.
EN
The author indicates reasons for the inconspicuousness of Grupa Działania / Grupa 111 in the art critique of the past, and today – in the history of art. The article describes the precursory undertakings of artists active in Lucim within the context of “usership” conceived by Stephen Wright, which indicates the possibility of “putting art to use” and proposes a lexicon of revived concepts referring to the slightly forgotten or abandoned instruments of the avant-garde.
PL
Autorka eseju poszukuje wątków łączących postacie i dzieło Brunona Schulza i Franza Kafki.
EN
The author of this essay seeks motifs connecting the characters and works of Bruno Schulz and Franz Kafka.
PL
Artykuł przedstawia fragment archiwum warszawskiego artysty Jarka Lustycha. W jego skład wchodzi dokumentacja (filmy, fotografie, teksty) akcji, zapoczątkowanych projektem w przestrzeni miejskiej Saint-Étienne, które artysta przeprowadzonych na hiszpańskiej wyspie Gran Canaria, w Japonii i w Chinach. Lustych pokrywał srebrnymi płatkami przedmioty, które wybierali ze swoich zbiorów mieszkańcy poszczególnych miejscowości i dzielili się ich historią. Po wystawie przedmioty wracały do właścicieli. W ten sposób archiwum artysty zawiera w sobie prywatne archiwa przedstawicieli miejscowych społeczności. Celem projektu artysty było wydobycie ważności samych rzeczy, ich materialnego istnienia, a zarazem podkreślenie ich roli jako mediów pamięci i emocji. Okazało się, że mieszkańcy różnych obszarów wybierali rzeczy należące do podobnych kategorii i w podobny sposób uzasadniali swój wybór, odwołując się do własnej biografii i do historii rodziny.
EN
Presentation of a fragment of the archive of Jarek Lustych, an artist from Warsaw. The archive in question is composed of a documentation (films, photographs, texts) of actions initiated by a project conducted within the urban space of Saint-Étienne, and carried out by the artist on the Spanish island of Gran Canaria as well as in Japan and China. Lustych used silver flakes to cover objects selected from their collections by the residents of particular localities who shared their history. After the exhibition the objects returned to their owners. In this fashion the artist’s archive contains private archives of representatives of local communities. The purpose of Lustych’s project was to extract the significance of the objects as such and their material existence and, at the same time, to stress their role as memory and emotion media. Apparently the inhabitants of different terrains chose objects belonging to alike categories and justified their selection in similar ways by referring to their biographies and family history.
EN
Article in broad context shows Art under dictatorship - book by Jerzy Waldorff, famous theatre critic. In his book Waldorff describes relations between culture and power in authoritarian State of Italy under Benito Mussolini’s regime. In his text A. Meller presented Waldorff’s opinions on the development of art in non-democratic system. Author was under great impression of organizational efficiency of Italian fascism in the filed of culture, in details analyzed development of particular fields of art like literature, architecture, sculpture, theatre and musie.
PL
Dzieła sztuki ekologicznej są efektem transformacji i zawierają w sobie wymiar filozoficzny. Oprócz ekologicznej rehabilitacji ich zasadniczą funkcją jest katalizowanie doświadczeń zmierzających do poruszenia umysłów i ducha.
EN
Works of ecological art are an effect of transformation and contain a philosophical quality in them. Beside ecological rehabilitation, their principal function is to catalyse experiences aimed at moving the senses and spirit.
PL
W artykule przyglądam się akcjom twórczym Grupy Działania w odniesieniu do teorii „Sztuki jako sztuki kontekstualnej” Jana Świdzińskiego, a także jego działań, pomiędzy którymi dostrzegam wiele punktów wspólnych. Interesują mnie również różnice w podejściu do sztuki omawianych artystów. Dokonuję porównania pomiędzy dzieło-działaniem Grupy z Lucimia i kluczowym terminem dla Świdzińskiego, jakim jest kontekst. Wskazuję na znaczenie nomadyzmu zarówno dla Grupy Działania, jak i dla Świdzińskiego. Następną wspólną kwestią jest zainteresowanie kulturami lokalnymi i wcielanie się artysty w rolę etnografa. Na końcu stawiam tezę, że omawiani przeze mnie artyści proponowali w sztuce „trzecią drogę” podążając za myślą Josepha Beuysa.
EN
The article examines the creative undertakings of Grupa Działania in reference to the theory proposed in Sztuka jako sztuka kontekstualna by Jan Świdziński as well as the latter’s efforts, among which Izabela Kowalczyk perceived numerous instances of a common ground. The author is also interested in differences in the approach to the œuvre of the discussed artists and compared the activity of Grupa from Lucim and Świdziński’s key term, i.e. the context. Moreover, she indicated the significance of nomadism both for Grupa Działania and Świdziński. The successive joint question involves interest in local cultures and the artist’s acceptance of the role of the ethnographer. Finally, the article formulates a thesis claiming that the presented artists proposed a “third way” in art by following the example of Joseph Beuys.
20
Content available Od redakcji
80%
PL
Od redakcji "Sympozjum" 1(40) (2021).
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.