Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kolorymetria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przedstawiono metody wyznaczania parametrów fizycznych lamp wyładowczych przy wykorzystaniu badania radialnego rozkładu temperatury w jarzniku lampy.
EN
Methods of estimation of physical parameters of discharge lamps based on testing of radial temperature distribution in the arc housing are shown and discussed. The possibility of intentional changing of spectral characteristic lamps by modifying of its working parameters is considered.
PL
W artykule przedstawiono prostą i tanią metodę detekcji oraz kontroli stopnia oczyszczenia powierzchni kamiennych obiektów zabytkowych. Pomiar amplitudy fali akustycznej generowanej w trakcie procesu usuwania nawarstwień (sadzy, smoły, tlenków metali, itp. zanieczyszczeń) z zabytkowych powierzchni kamiennych, o różnym poziomie zabrudzenia, umożliwiał określenie stopnia jego oczyszczenia - zakończenie procesu oczyszczania. Do usuwania nieestetycznych warstw wierzchnich zalegających na powierzchni kamiennych dzieł sztuki, wykonanych z marmuru, piaskowca i wapienia, wykorzystano podstawową harmoniczną impulsowego lasera Nd:YAG z Q - modulacją (λ = 1,064 µm). Barwę oczyszczanego kamienia (przed, w trakcie i po zakończeniu procesu) sprawdzano za pomocą kolorymetru.
EN
Paper presents simple and cheap method of detection and control of clearance level of stone historic objects surface. Measurement of amplitude of acoustic wave, generated during encrustation removal process (soot, pitch, metal oxides and other contaminations) from stone historic surfaces with different soil standard, allowed determination of its clearance level - finish of cleaning process. Unaesthetic top layers at marble, sandstone and limestone surface were removed using fundamental harmonics of pulse, Q-switched Nd:YAG (λ = 1,064 µm. Colorimeter allowed for controlling cleaned stone hue measurements before, during and after process.
3
Content available remote A colorimetric method for ascorbic acid assay of pharmaceuticals
100%
EN
A rapid photometric procedure for the determination of ascorbic acid is described. It involves the reduction of iron(III) to iron(II) with ascorbic acid and the formation of a pink colored complex by the reaction of reduced iron(II) with picolinic acid, followed by the extraction of the complex into trioctylamine solution in chloroform and measuring the absorbance at 470 nm. The procedure has been applied to the assay of pharmaceutical preparations containing vitamin C.
PL
Opisano szybką kolorymetryczną metodę oznaczania kwasu askorbinowego. Metoda polega na redukcji jonów żelaza (III) do żelaza (II) kwasem askorbinowym, a następnie utworzeniu związku kompleksowego o barwie różowej w reakcji jonów żelaza (II) z kwasem pikolinowym. Ekstrakcję barwnego związku kompleksowego prowadzono chloroformowym roztworem trioktyloaminy. Absorbancję mierzono przy długości fali 470 nm. Opracowaną metodę zastosowano do oznaczania kwasu askorbinowego w preparatach farmaceutycznych.
PL
Szacowanie niepewności standardowej zgodnie z zaleceniami Przewodnika ISO w przypadku parametrów kolorymetrycznych wyliczanych ze zmierzonych danych spektralnych może nastręczać spore trudności i jest upraszczane przy założeniu wartości współczynników korelacji 0 lub 1. Zaproponowana alternatywna metoda oparta na komputerowym przeszukaniu zbioru wszystkich możliwych wyników przy wszystkich możliwych odchyleniach danych spektralnych w celu znalezienia najgorszego przypadku przynosi obiecujące rezultaty i ukazuje ścisłe zależności pomiędzy niepewnościami danych spektralnych a maksymalnymi "niepewnościami" parametrów kolorymetrycznych.
EN
Estimation of standard uncertainty in case of colorimetric parameters calculated from measured spectral data can be tricky when applying ISO GUM recommendations and is simplified by assuming correlation coefficients to be equal either 0 or 1. Proposed alternative method which is based on computer-aided searching for the worst case in set of all possible deviations in spectral data gives promising results and shows strict relations between uncertainties of spectral data and the highest "uncertainties" of colorimetric parameters.
PL
Referat przedstawia rozważania poświęcone zastosowaniu scalonych przetworników obrazu w fotometrii i kolorymetrii. Przedstawiono zarówno metrologiczne jak i oświetleniowe spojrzenie na to zagadnienie. Punktem ciężkości rozważań jest kwestia możliwości metrologicznych w zakresie pomiaru luminancji i barwy jak i kwestia możliwości skorzystania z wyników. Quasi ciągłe wyniki pomiarów pozwalają przeanalizować wiele niedostępnych dotąd zagadnień jak również znacząco uprościć dotychczasowe żmudne pomiary luminancji metodą klasyczną. Referat zawiera cały szereg przykładów wyników pomiarów luminancji wykonanych tą nowoczesną metodą (m.in. rozkłady luminancji źródła światła, ulic, obiektów iluminacji).
EN
In this paper considerations dedicated to the use of integrated image transducers in photometry and colorimetry are presented. Both metrology and lighting perspectives are introduced. The central point of considerations are metrological opportunities of luminance and colour measurements as well as opportunities of result use. Quasi continuous measurement results enable many inaccessible so far issues to analyse and simplified significantly former, strenuous luminance measurement taken in a typical way. Many examples of luminance measurement results taken in up - to - date method (e.g. luminance distributions of light sources, streets and objects of illumination) are presented too.
EN
A simple and highly sensitive colorimetric method is described for the detrmination of ascorbic acid. Ascorbic acid is treated with potassium iodide-iodate solution under acidic conditions and the liberated iodide is then reacted with leuco crystal violet. The crystal violet dye formed shows maximum absorption at 590 nm and has apparent molar absorptivity of 1.3 x lO (6) mol(-1)cm (-l). The colour system obeys Beer's law in the range 0.01-0.1 ug ml(-l) of ascoebic acid. The method is free from interference of common diverse ions and many of the ingradients commonly found in pharmaceuticals and has been satisfactorily applied for the determination of ascorbic acid in food, pharmaceuticals, milk, blood, and urine. The method was compared experimentally with other reported methods and found to be superior in terms of the lower limit of determination, rapid reaction, selectivity, easy availability and high stability of the reagent.
PL
Opisano prostą i bardzo czułą kolorymetryczną metodę oznaczania kwasu askorbinowego. Kwas askorbinowy reaguje w środowisku kwaśnym z mieszaniną jodku i jodanu potasu. Wydzielony jod reaguje z leuco-związkiem fioletu krystalicznego. Utworzony fiolet krystaliczny wykazuje maksimum absorpcji przy 590 nm i molowy współczynnik - absorpcji 1.3 10(-6) 1 mol(-1). System barwny spełnia prawo Beera w zakresie stężeń kwasu askorbinowego 0.01-0.1 ug ml (-1). Metoda jest pozbawiona interferencji powszechnie występujących jonów oraz wielu substancji pomocniczych stosowanych w preparatach farmaceutycznych. Opracowana metodę zastosowano z powodzeniem do oznaczania kwasu askorbinowego w żywności, mleku, krwi, moczu i preparatach farmaceutycznych. Zaproponowaną metodę porównano z innymi, opisanymi w literaturze, metodami oznaczania kwasu askorbinowego. Stwierdzono, że badana metoda jest lepsza w zakresie granicy oznaczalności, selektywności, szybkości wykonania, dostępności odczynników i ich trwałości.
PL
Przedstawiono metody wyznaczania parametrów fizycznych lamp wyładowczych przy wykorzystaniu badania radialnego rozkładu temperatury w jarzniku lampy.
EN
Methods of estimation of physical parameters of discharge lamps based on testing of radial temperature distribution in the arc housing are shown and discussed. The possibility of intentional changing of spectral characteristic lamps by modifying of its working parameters is considered.
PL
Przedstawiono zależności pomiędzy chemicznymi i geometrycznymi charakterystykami jarznika lampy wyładowczej a własnościami promienistymi lampy.
EN
The relationships of chemical and geometrical parameters of discharge lamp arc and spectral characteristics of the lamp are shown. The influence of the halogen impurities selection as well as geometry of arc in high-pressure discharge lamps on its spectral characteristics and operational quality are discussed.
PL
Zmiana składu spektralnego powoduje zmianę barwy przetworzonego promieniowania, a w następstwie zmianę jego temperatury barwowej. W wielu zastosowaniach parametr ten nie jest istotny, ale są dziedziny, gdzie właściwa temperatura barwowa przetworzonego interferencyjnie promieniowania jest celem podstawowym, a wskaźniki oddawania barw winny być utrzymane na bardzo wysokim poziomie.
EN
Change in spectral composition causes the colour of the converted radiation to change and in turn it changes the temperature of its colour. In many applications this parameter is not important but there are domains where the proper colour temperature of the radiation converted interferentionaly is the basic aim and the indices of colour reproduction must be kept at a very high level.
PL
Przedstawiono geometrie pomiaru stosowane w kolorymetrii i spektrofotometrii promieniowania odbitego oraz podano zasady notacji funkcjonalnej geometrii pomiaru ilustrując je odpowiednimi przykładami.
EN
Measuring geometries used in colorimetry and spectrophotometry of reflected optical radiation are presented and principles of functional notation of measuring geometry with the examples are given.
PL
W pracy przedstawiona została krytyczna analiza wymagań oraz metod służących do określania jakości oddawania barw powierzchni testowych oświetlanych źródłami światła używanymi współcześnie do ogólnych celów oświetleniowych. Wykazano, że metoda określania ogólnego wskaźnika oddawania barw Ra, może w przypadku niektórych źródeł typu LED, prowadzić do niejednoznacznych i mylnych wniosków dotyczących jakości oddawania barw przez te źródła.
EN
The paper presents the critical analysis of the requirements and methods for determining the color rendering of the test surface illuminated by general lighting lamps. It has been shown that the general color rendering index Ra, may result in some type of LED sources, misleading conclusions on the color quality of some light sources.
PL
Celem pracy była ocena aktywności przeciwutleniającej oraz zawartości antocyjanów w wybranych odmianach śliwek (Prunus domestica) uprawianych w warunkach krajowych. W badaniach użyto śliwek odmian: Bluefre, Čačanska Najbolja, Węgierka Dąbrowicka, Stanley, Valjevka, Valor i Węgierka Zwykła, pochodzących z Rolniczo-Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Przybrodzie, należącego do Katedry Sadownictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu. Aktywność przeciwutleniajacą oznaczano kolorymetrycznie z użyciem kationorodnika kwasu 2,2’azynobis-3-etylobenzotiazolin-6-sulfonowego (ABTS), a otrzymane wyniki wyrażano w równoważnikach µmol Trolox/g. Zawartość antocyjanów oznaczano metodą różnicową spektrofotometryczną wg Fuleki i Francis. Aktywność przeciwutleniająca świeżych owoców wynosiła od 12,5 do 22,9 µM Trolox/g. Wysokim jej poziomem charakteryzowały się odmiany śliwek: Čačanska Najbolja, Bluefre oraz Valor. W przeliczeniu na suchą masę wysoki poziom aktywności przeciwutleniającej przejawiały odmiany Bluefre i Čačanska Najbolja, odpowiednio 162 i 144 µM Trolox/g s.m. Odmiany śliwek Węgierka Zwykła i Dąbrowicka oraz Valjevka wykazywały niską aktywność przeciwutleniajcą. Najwięcej antocyjanów stwierdzono w śliwkach odmiany Valor – 73,4 mg% s.m.
EN
The objective of the study was to determine the antioxidant activity and the content of anthocyanins in some selected plum cultivars (Prunus domestica) grown in Poland. The following cultivars constituted an experimental material used in the study: ‘Bluefre’, ‘Čačanska Najbolja’, ‘Węgierka Dąbrowicka’, ‘Stanley’, ‘Valjevka’, ‘Valor’, and ‘Węgierka Zwykła’, all of them originating from the pilot plant in Przybroda run by the Department of Pomology, the August Cieszkowski Agricultural University in Poznań. The antioxidant activity was determined colourmetrically using a cation-radical of 2,’2-azino-bis(3ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS), and the results were expressed in equivalents of µmol Trolox/g. The content of anthocyanins was determined using a differential spectrophotometric method according to Fuleki and Francis The antioxidant activity of fresh fruit ranged from 12.5 to 22.9 µmol Trolox/g. The cultivars of ‘Čačanska Najbolja’, ‘Bluefre’, and ‘Valor’ showed a high level of the antioxidant activity. The antioxidant activity converted per dry matter was high in the cultivars of ‘Bluefre’ and ‘Čačanska Najbolja’, and amounted to 162 and 144 µmol Trolox/g d.m, respectively. The cultivars of ‘Węgierka Zwykła’, ‘Węgierka Dąbrowicka’, and ‘Valjevka’ had a low antioxidant activity level. The highest content of anthocyanins was noted in the ‘Valor’ cultivar, 73,4 mg % d.m.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów kolorymetrycznych próbek lotnych popiołów powstających podczas spalania węgla w kotłach energetyki zawodowej. Pomiary kolorymetryczne zrealizowano za pomocą spektrofotometru UV-Vis wyposażonego w sferę integrującą do rejestracji promieniowania rozproszonego. Następnie na podstawie modelu CIE Lab dokonano obliczeń parametrów L, a, b opisujących jasność próbek oraz barwy chromatyczne. Stwierdzono liniową zależność pomiędzy jasnością a zawartością niewypalonego węgla w badanych próbkach, a tym samym potwierdzono możliwość oceny zawartości węgla w lotnych popiołach na podstawie badań kolorymetrycznych. Na wynik pomiaru w nieznaczny sposób wpływa obecność w próbce substancji o zabarwieniu czerwonym, opisywanym parametrem a w modelu CIE Lab.
EN
The article presents the results of colorimetric measurements of samples of fly ash, originating during coal combustion in professional power boilers. Colorimetric measurements were realised using a UV-Vis spectrophotometer, equipped with an integrating sphere for the scattered radiation registration. Then, based on the CIE Lab model, the calculations of the L, a, b parameters describing the brightness of samples and chromatic colours were performed. A linear correlation was found between brightness and unburned coal content in research samples, which confirmed the possibility of the assessment of coal content in fly ash, based on colorimetric research. Measurement results are slightly influenced by the presence in the sample of a substance of a red colour, described by a parameter in the Lab model.
18
63%
EN
This paper demonstrates the possibility of using counter-propagation neural networks to identify the combinations of dyes in textile printing paste formulations. An existing collection of 1430 printed samples produced with 10 dyes was used for neural network training. The reflectance values served as input data and the known concentrations of single dye or two dyes were used for printing each sample. Some variations of neural network parameters were tested to determine the best model, and a cross-validation method was used to estimate the generalization error. Also, some modifications of input and output data were made to improve the learning capabilities.
PL
Praca ta pokazuje możliwość zastosowania sztucznych sieci neuronowych w celu identyfikacji kombinacji barwników stosowanych w druku tekstylnym - do opracowania pasty. W celu przetestowania sieci neuronowej wykorzystano zbiór 1430 zadrukowanych próbek uzyskanych przy użyciu 10 barwników. Jako dane wejściowe zastosowano wartości współczynnika odbicia. Użyto znanych stężeń jednego lub dwóch barwników do zadrukowania każdej z próbek. Aby określić najlepszą metodę badano pewne zmienności w parametrach sieci neuronowej, przeprowadzono również odpowiednie testy w celu oszacowania błędu ogólnego. Wprowadzono pewne modyfikacje danych wejściowych i wyjściowych umożliwiające ulepszenie zdolności „uczenia się” sieci neuronowych.
PL
W artykule przedstawiono opis oznaczania związków karbonylowych metodą kolorymetryczną (z odczynnikiem Schiff a) i metodą miareczkową (z chlorowodorkiem hydroksyloaminy)
EN
The description of the analitical procedure during the measurement of the carbonyl compounds content using colorimetric and titration method has been presented in this article.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.