Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 382

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Food products
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
XX
Przemiany, które zaszły w systemach gospodarczych w wielu krajach na całym świecie pozwoliły na produkcję i konsumpcję ogromnych ilości towarów, które wraz z rozwojem transportu i technologii , zachęcają do rozwoju handlu i ekspansji rynków . Zaowocowało to niezwykłą jednorodnością cech towarów, wzorców konsumpcji, a także stylem życia ludzi , a tym samym przyszłością innowacyjnych produktów . Wśród powszechnej globalizacji żywności w erze globalizacji i handlu elektronicznego, popyt wzrósł na produkty lokalne, które mają swoją historię. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
The transformations that have characterized the economic systems of many countries around the world have allowed for the production and consumption of enormous quantities of goods which, together with the development of transportation and technology, have encouraged the growth of trade and the expansion of markets. This has resulted in a remarkable uniformity in the characteristics of commodities, the consumption patterns as well as the life style of humans and, thus the future innovation of products. Amongst the widespread globalisation of food and in the era of globalisation and e-commerce, a demand has grown for local products which have historical, cultural and economic value. The success with the global marketing of Italian products has stimulated the development of a phenomenon of counterfeiting Italian appearing products, an illegal commercial practice which deceives consumers and damages producers. The aim of this paper is to analyse the social and economical impact that counterfeiting has on the Italian market and the initiative created to fight against this phenomenon. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł stanowi fragment prowadzonych badań z zakresu gospodarki żywnościowej w świecie w ujęciu makroregionalnym. Problematyka badań zakrojonych tematem niniejszej pracy obejmować będzie analizę zmian w zakresie międzynarodowego handlu wybranymi produktami żywnościowymi w okresie 1970-1984.(fragment tekstu)
EN
Analysis of Changes in Food Products International Trade in the Years 1970-1984 The article presents the results of a study of international trąde for selected food products in the years 1970-1984. The analysis has been carried out by basic macroregions and for developed as well as developing countries. The work is of empirical character. Apart from source data analysis, the deyelopment trends of export and import of the products under consideration have been examined and forecasts for the years 1990 and 1995 have been made. In the light of the analysis that has been carried out it can be confirmed that there exists great disproportion in the production of basic food products as well as in international exchange of these products. Hence it cannot be expected that the position of developing countries in food products international market will improve significantly soon, although development trends in this sphere are increasing and the rate of growth is relatively high.(original abstract)
XX
Realne szanse wpływu na kształt kanałów dystrybucji mają przede wszystkim podmioty związane z przetwórstwem żywności. Znikomy wpływ na zbyt swoich produktów mają natomiast rolnicy, szczególnie nie zrzeszeni np. w grupach producenckich lub marketingowych. Celem pracy była identyfikacja najistotniejszych czynników kształtujących sprawne kanały dystrybucji produktów żywnościowych oraz próba określenia ich konsekwencji dla przedsiębiorstw agrobiznesu. (fragment tekstu)
EN
Increase of competition on food market after the integration with EU and mutual economic codependence of agriculture, food industry and distribution influences acceleration of modernization process of food distribution channels products. Selected factors determining the development of distribution channels present an important part of a wide process, which should be realised with consideration, detailed individual specificity of food markets (products). Full adaptation to structures of European markets requires support, among others concentration and integration process with different agribusiness links participation. (original abstract)
XX
Wśród podstawowych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego ważne miejsce zajmują jaja. Są one źródłem łatwo przyswajalnego białka zwierzęcego, witamin i soli mineralnych. Jaja dają możliwość szybkiego i łatwego przyrządzania wielu różnorodnych potraw o dużej wartości odżywczej oraz o wysokich walorach smakowych. Posiłki z jaj są też tańsze aniżeli porównywalne pod względem wartości odżywczej dania mięsne. (fragment tekstu)
EN
In Poland egg production concerns mainly hen eggs. Most eggs come from big farms and their share in the total production is still on the increase. Even though the numer of eggs obtained from one hen is low it is steadily increasing. Eggs are mainly used for consumption and food processing. As far as the import is concerned, it is low whereas low so far export has distinctly grown after the EU accession. Furthermore egg processing i salso increasing and processed eggs are one of the subjects of Polish export. On the other hand the eggs consumption in Poland is lower than in the other 15 EU countries. However, in the last few years it has been rapidly increasing. Prospects for the development of this branch of economy are: the production of ecological eggs, egg processing and keeping other species then hens for obtaining eggs. (original abstract)
EN
The aim of this paper is to analyze the consumer ethnocentrism towards food products. The results of the study suggest that the relationship between the level of consumer ethnocentrism and consumer demographics is weak. Gender and income were found not to affect the level of ethnocentrism, while the influence of age was weak. In general, ethnocentrism towards food products was not found to be weak, although it showed tendency to grow with consumer’s age.
XX
Na podstawie wybranych wskaźników przeanalizowano pozycję konkurencyjną ukraińskich produktów żywnościowych na rynkach światowych. Stwierdzono, że Ukraina ma wystarczająco duży potencjał, aby odgrywać istotną rolę na rynkach światowych, zarówno żywnościowych jak i nieżywnościowych. (abstrakt oryginalny)
EN
After the WTO accession, Ukraine will face a new stage in trade relationships with traditional partners -EU countries. Due to the integration processes in Europe, the importance of structural changes in relationships between European Union and Ukraine is significant. The EU has enlarged to 27 member States, with Poland, Slovakia, Hungary and Romania all directly bordering Ukraine. At the same time, Ukraine comes back to the leading positions at the world agri-food markets. In this context, we analyse the main indexes of relative trade advantages. (original abstract)
8
Content available remote Suitability of Complexity Economics for Long-Term Agricultural Policy-Making
75%
XX
Tworzenie polityki rolnej staje się coraz trudniejszym zadaniem. Liczba czynników, które należy wziąć pod uwagę, systematycznie rośnie, jednocześnie następuje wzrost zróżnicowania potrzeb rolnictwa, jak i oczekiwań konsumentów i podatników. W tej sytuacji dotychczasowe podejście do kreowania polityki rolnej przestaje zdawać egzamin. Ostateczny kształt wspólnej polityki rolnej (WPR) w nowych wieloletnich ramach finansowania Unii Europejskiej nie został jeszcze w pełni ustalony. Prace przedłużają się z wielu różnych powodów. Obecna Komisja Europejska wiele uwagi poświęca wyzwaniom środowiskowo-klimatycznym, proponując realizację strategii Europejski Zielony Ład. Jednym z kluczowych elementów tej koncepcji rozwojowej jest strategia "Od pola do stołu", która wskazuje kierunki transformacji systemów żywnościowych w UE. Pojawia się pytanie, czy zaproponowany kształt strategii UE wobec rolnictwa jest optymalny z punktu widzenia stojących przed tym sektorem wyzwań. Odpowiedzi na to pytanie może udzielić ekonomia złożoności, która oferuje podejście do tworzenia polityki bazujące na dostrzeżeniu złożoności systemów społeczno-ekonomicznych i ich specyficznej dynamiki wymagającej określonego ukształtowania podejmowanych przez państwo działań. Celem artykułu jest prezentacja ekonomii złożoności jako podejścia odpowiedniego do tworzenia polityki rolnej w kontekście wielu zróżnicowanych wyzwań stojących przed tym sektorem oraz wskazanie, na ile obecnie tworzona polityka rolna uwzględnia wskazówki ekonomii złożoności. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of agricultural policy is becoming a more and more difficult task. The number of factors which should be taken into account continues to grow, while at the same time there is an increased diversification of agricultural needs as well as higher consumer and taxpayer expectations. In this situation, the approach to agricultural policy-making used so far does not function properly. The final shape of the Common Agricultural Policy (CAP) in the new multi- annual financing frameworks of the European Union has not been fully established yet. The work has been prolonged for many reasons. The current European Commission pays much attention to environmental and climate challenges, proposing the implementation of the European Green Deal strategy. One of the key elements of this development concept is the "Farm to Fork" strategy, which indicates the directions of transformation of food systems in the EU. A question arises whether the proposed shape of the EU strategy for agriculture is optimal in terms of challenges faced by this sector. Complexity economics may be an answer to this question, as it offers an approach to policy-making based on the recognition of the complexity of socio-economic systems and their specific dynamics requiring a specific shape of actions taken by the state. The aim of the article is to present the complexity economics as an appropriate approach to agricultural policy-making in the context of many challenges faced by this sector and to indicate to what extent the current agricultural policy takes the indications of the complexity economics into account. (original abstract)
XX
W artykule omówiona została problematyka prawa do informacji jako jednej z najważniejszych podstaw ochrony praw konsumenta, w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011. Przedstawiona została definicja konsumenta występująca w prawie polskim i podstawowe regulacje w prawie unijnym. Nakreślono zmiany w potrzebach konsumentów, które wystąpiły w ostatnich trzydziestu latach i w ich oczekiwaniach, które oni mają w stosunku do nabywanych produktów żywnościowych. Został poddany ocenie zakres zrealizowania prawa do informacji, które powinno być przekazywane konsumentom w świetle rozporządzenia z dnia 25 października 2011 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the right to information as one of the most important foundations for protection of consumer rights in the context of The Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011. The authors present the definition of a consumer under the Polish law and principal EU regulations. They discuss changes in consumer needs which took place over the last 30 years, and expectations consumers have regarding the food products. They evaluate disclosure requirements as set forth in the Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers in light of those needs and expectations. For now this assessment needs to be restricted to legal aspects as the implementation aspects will not be evident until 2014 when the Regulation comes into effect for food producers.(original abstract)
XX
Celem artykułu była analiza i ocena znaczenia krótkich łańcuchów dostaw w kontekście minimalizowania niekorzystnych zjawisk występujących w klasycznych łańcuchach dostaw. W pracy przedstawiono studium przypadku Produkt Lokalny z Małopolski, jako przykład dobrych praktyk. Analizując koncepcję skróconych łańcuchów dostaw można zauważyć istotne korzyści dla producentów rolnych, dla konsumentów, a także dla regionu. Ograniczenie ogniw łańcucha żywnościowego przynosi więcej korzyści rolnikowi, a dzięki skróceniu łańcucha do minimum można uniknąć reperkusji efektu Forrestera. Krótkie łańcuchy żywnościowe można zastosować do promocji regionu, produkcji ekologicznej, czy też produktów lokalnych i tradycyjnych. Mimo słabych stron jakim jest lokalny wymiar omawianej koncepcji, idea ta przyczynia się do realizacji założeń rozwoju zrównoważonego, która łączy cele ekonomiczne, z celami społecznymi i ochroną środowiska. Przedstawione rozważania nie wyczerpują tematu, a jedynie sygnalizują zagadnienie, które wymaga całościowego podejścia do tej tematyki. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the article was to discuss the importance of introducing short supply chains in the context of minimizing the adverse effects of traditional supply chains. The paper presents a case study of the Local Product of Malopolska as an example of good practice. When analyzing the concept of shortened supply chains, some significant benefits for agricultural producers, consumers and the region can be noticed. Reduction of the food chain links brings more benefits to farmers, and can contribute to avoiding the Forrester`s effect repercussions. Short food chains can be used to promote a region, as well as organic, local or traditional products. Despite the weaknesses of the local dimension of this concept, the idea contributes to sustainable development, which links economic goals, with social and environmental objectives. Presented reflections do not exhaust the subject, but only signal a topic that requires a holistic approach to the subject. (original abstract)
XX
W artykule podjęta została tematyka dotycząca ustaleń w zakresie instrumentów identyfikacji pochodzenia produktów żywnościowych. Przedstawiono podstawy tworzenia systemów służących identyfikacji pochodzenia produktu oraz wskazano na korzyści płynące z ich wdrożenia na różnych etapach łańcucha dostaw. W niniejszym artykule kwestie identyfikacji produktów oraz organizacji łańcucha dostaw ilustrowano na przykładzie przetwórstwa zbóż. W części empirycznej dokonano weryfikacji spełniania wymagań traceability w łańcuchu dostaw, a mianowicie w ogniwie producentów i ogniwie przetwórców żywności. Wykorzystano dane z 30 gospodarstw rolnych oraz 30 przedsiębiorstw z branży przetwórstwa spożywczego. Oszacowano stopień śledzenia produktów, a jego determinanty zostały przeanalizowane przy użyciu analizy skupień. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the settlements concerning traceability instruments for food products are the subject matter. There are presented both the basics of creation of systems for identification of product's origin and the benefits of their implementation at different stages of the supply chain. In this section, issues concerning product traceability and supply chain organization were illustrated on the example of grain processing. The empirical part deals with verification of compliance with traceability requirements in the supply chain, namely in the link of producers and food processors. The dataset used in the study covers 30 farms and 30 companies from the food industry. The degree of traceability was estimated and its determinants were analyzed using cluster analysis. (original abstract)
XX
Rozwój Internetu niewątpliwie zrewolucjonizował gospodarkę na świecie i spowodował, że procesy gospodarcze zdecydowanie przyspieszyły. Dzięki rozwojowi sieci firmy mogą podejmować działania o charakterze globalnym, a tym samym także poszerzać rynek na którym funkcjonują. Rozwój Internetu oraz postęp w dziedzinie technologii informatycznych i komunikacyjnych odgrywa również istotną rolę w przeobrażeniach kanałów dystrybucji. Dystrybucja produktów za pośrednictwem Internetu staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularna, co potwierdzają dane dotyczące liczby nabywców kupujących w sieci oraz rosnąca wartość sprzedaży realizowanej tą drogą. W opracowaniu podjęto próbę oceny możliwości wykorzystania sieci Internet do dystrybucji produktów spożywczych wytwarzanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa produkujące żywność. Prezentowane analizy wskazują na rosnące zainteresowania zakupami żywności w sieci, a z tego wynika, że zjawisko to będzie się nasilać. Należy jednak zauważyć, że dystrybucja żywności w Internecie stanowić będzie uzupełnienie zaopatrzenia w produkty żywnościowe nabywane w sklepach stacjonarnych, a sklepy internetowe uruchamiały będą firmy handlowe prowadzące działalność na rynku w tradycyjnej formie. Przy obecnej skali zainteresowania zakupami żywności w sieci i wysokich nakładach organizacyjno-finansowych na prowadzenie dystrybucji żywności w Internecie przez małych producentów żywności, inicjatywy takie należy uznać za niezasadne. Pomimo obserwowanego ciągłego wzrostu zainteresowania zakupami różnego rodzaju produktów w Internecie i optymizmu dotyczącego sprzedaży za pośrednictwem tego kanału nie można traktować tej formy sprzedaży jako uniwersalnego kanału zbytu, za pośrednictwem którego każdy producent może i powinien sprzedawać swoje produkty. (abstrakt oryginalny)
EN
Development of the Internet undoubtedly revolutionised the economy of the world and caused the economic processes to accelerate. Owing to the development of the Web, companies can undertake actions of global nature and therefore extend the market they function on. Development of the Internet and progress in the field of information and communication technologies also plays a significant role in the transformations of distribution channels. Distribution of products via the Internet has been becoming increasingly popular in the recent years, which is confirmed by the data on the number of buyers buying online and the increasing value of online sales. The study is an attempt to assess the possibility of using the Internet for distribution of grocery products produced by small and medium food producing enterprises. The presented analyses indicate a growing interest in online food shopping, and this shows that this phenomenon is going to intensify. However, it should be noted that online food distribution will complement supply with food products purchased in brick and mortar stores, and online stores will be launched by trade companies operating on the market in traditional form. At the current scale of interest in online food shopping and high organisational and financial expenditures on running food distribution online by small food producers, such initiatives should be recognised as unjustified. Regardless of the continuous increase of interest in purchases of different kinds of products online and the optimism in regard to sales via this channel, this form of sales cannot be treated as a universal distribution channel, which every producer can and should use to sell their products. (original abstract)
XX
Celem pracy jest analiza kształtowania się preferencji konsumpcji żywności w Polsce według poziomu wykształcenia głowy gospodarstwa domowego na podstawie wyników badania indywidualnych budżetów gospodarstw domowych przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce w roku 2003. Określenie różnic w preferencjach konsumpcji według wykształcenia głowy rodzin ma, oprócz aspektu poznawczego, wymiar praktyczny. Stanowi cenne źródło informacji o zachowaniach konsumentów i może być wykorzystane przy konstruowaniu narzędzi polityki gospodarczej i społecznej oraz przy formułowaniu celów i kierunków rozwoju sektora rolno-żywnościowego. (fragment tekstu)
EN
The main goal of that paper was econometric analysis of consumption preferences for food products according to education of head of household. The analysis was based on the GUS micro - economic data concerning individual Polish household budgets. The consumption econometric model was used as a tool in this study. It resulted from the research that consumption preferences for food products were differentiated between household according to education of head of household. Households of persons with lower level of education have preferred basic food products to supplement food of diet. (original abstract)
14
Content available remote Przemiany w handlu hurtowym produktami żywnościowymi w Polsce
75%
XX
Przedstawiono strukturalne i organizacyjne zmiany zachodzące w sferze handlu hurtowego produktami rolnymi i żywnościowymi w Polsce. Szczególną uwagą zwrócono na określenie zmian w obrotach hurtowych produktami żywnościowym, zmiany w strukturze podmiotowej sektora hurtowego oraz na wskazanie dalszych kierunków rozwoju tego sektora gospodarki żywnościowej(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the structural and organizational changes that occured in the wholesale of agri-food products in Poland. The article discusses in particular the changes in in sales of goods, business structure and probable directions of the sector development.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena poziomu wyżywienia w Polsce w stosunku do aktualnych zaleceń żywieniowych. Uwagę skierowano na zróżnicowanie spożycia podstawowych produktów żywnościowych w gospodarstwach domowych według grup społeczno-ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów żywnościowych mających istotny wpływ na zdrowie polskiego społeczeństwa, tj. mleka, ryb, owoców, warzyw oraz ich przetworów. Ponadto scharakteryzowano poziom spożycia tych produktów w gospodarstwach domowych osób najuboższych i najzamożniejszych. Obecny model konsumpcji żywności w Polsce znacznie odbiega od zasad racjonalnego żywienia. Polacy spożywają zbyt dużo tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, tłustego mięsa, wyrobów cukierniczych i cukru, a za mało - mleka, ryb, warzyw, owoców oraz ich przetworów. Nieprawidłowy sposób odżywiania się zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób przewlekle niezakaźnych, potocznie zwanych chorobami cywilizacyjnymi. W ramach poprawy stanu zdrowia polskiego społeczeństwa prowadzone są w Polsce liczne kampanie reklamowe, propagujące większe spożycie mleka, ryb, warzyw i owoców. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to assess the nutrition level in Poland in the light of the current dietary recommendations. The focus is on the diversification of consumption of the basic food products in households by socio-economic groups and with particular account of food product of vital importance for the health of the Polish society, that is milk, fish, fruit, vegetables and their products. Also the level of consumption of these products in households maintained by the poorest and the wealthiest people has been described. The present model of food consumption in Poland strongly deviates from the rules of balanced nutrition. The Poles eat too much animal fat, fatty meat, confectionary products and sugar and too little milk, fish, vegetables, fruit and their products. The improper diet increased the risk of many chronic non-infectious illnesses, colloquially known as diseases of modern civilization. With a view to improving the health condition of the Polish society numerous advertising campaigns are organized in Poland. They encourage people to eat more milk, fish, vegetables and fruit. (original abstract)
16
75%
XX
Wstęp: Artykuł analizuje korelacje pomiędzy wybranymi rodzajami przewozu ładunków transportem samochodowym w Polsce w latach 2008 - 2017, a określonymi czynnikami wpływającymi na rodzaje przewozów ładunkowych. Celem pracy jest określenie korelacji pomiędzy przewozami transportem samochodowym produktów spożywczych oraz spaletyzowanych, transportem samochodowym ogółem i PKB (Produkt Krajowy Brutto) oraz korelacji pomiędzy tak dobranymi zmiennymi. Metody: Dekompozycję wykonano metodą logarytmicznej średniej ważonej indeksu Divisia LMDI (Logarithmic Mean Divisia Index). W analizie wykorzystano trzy wskaźniki. Jeden odnosił się do wzrostu lub spadku zainteresowania transportem samochodowym w przewozie produktów spożywczych lub ładunków spaletyzowanych, drugi odnosił się do transportu samochodowego ogółem, a trzeci do zmian PKB. Wyniki: Średnio roczne przyrosty przewozów produktów spożywczych w latach 2008-17 kształtują się na poziomie 3,31 mld tkm/rok, a przewozów ładunków paletowych 8,02 mld tkm/rok. Analiza dekompozycyjna wskazuje, że przyrosty te wynikają odpowiednio w 50% i 54% ze wzrostu PKB, w 33% i 35% ze wzrostów przewozów samochodowych ładunków ogółem, a tylko w 17 % i 11% ze wzrostu zainteresowania przedsiębiorstw danym rodzajem gałęzi transportu w przewozach ładunków. Wnioski: Wyniki przeprowadzonych analiz wykazują, że główną przyczyną wysokiego wzrostu przewozów produktów spożywczych oraz ładunków na paletach jest wzrost rozwoju gospodarczego wyrażonego w PKB. W mniejszym natomiast stopniu wpływa na to rozwój przewozów samochodowych ogółem, a dopiero trzecim czynnikiem rozwoju jest większe zainteresowanie przedsiębiorstw danym rodzajem przewozów. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The paper presents the correlation between selected types of cargo transport by vehicle transport in Poland in the period 2008-2017 and selected factors influencing the types of cargo transport. The aim of this paper is to determine the correlation between vehicle transport of food products and of palletized goods, vehicle transport in total and gross domestic product (GDP). Methods: Decomposition was conducted using the LMDI method (Logarithmic Mean Divisia Index). Three indicators were used in the analysis. The first was related to the increase and decrease in the interest in vehicle transport of food products and palletized products, the second was related to vehicle transport in general, and the third was related to changes in gross domestic product (GDP). Results: The yearly average increase in the transport of food products in the period 2008-2017 was approximately 3.31 billion tonne-km/year and palletized goods was approximately 8.02 billion tonne-km/year. Decomposition analysis proved that the reasons for these increases are related 50% and 54% respectively to the increase in GDP, in 33% and 35% respectively to the increase of whole vehicle cargo transport and only in 17% and 11% to the interest shown by enterprises in this specific type of cargo transport. Conclusions: The results of the analysis show that the main reason for the high increase in the transport of palletized goods and food products is the increase in economic growth expressed in GDP. The increase in vehicle transport in total has a smaller input, and the interest of enterprises in this specific type of cargo transport is the third reason in terms of its importance. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest przedstawienie opinii konsumentów w zakresie wybranych innowacyjnych rozwiązań, możliwych do wprowadzenia w opakowaniach produktów żywnościowych.Dane wykorzystane w opracowaniu stanowią część badań dotyczących wpływu opakowań na postrzeganie produktów spożywczych przez konsumentów. Materiał badawczy zebrano za pomocą ankiety konsumenckiej przeprowadzonej na grupie 120 respondentów w 2004 r. w Krakowie. Przy doborze próby do badań zastosowano metodę nielosową o charakterze wygodnym. (fragment tekstu)
EN
Innovation is defined in marketing depending on an adopted point of reference with market, enterprise, product or consumer. To be notified as novelty by consumers it is enough to change any characteristics of a product. It concerns also wrappings which are an essential element of product image and decide about it functionality and availability. Technological solutions which can be used in wrappings cause, that product gains new usefulnesses. The aim of the paper is to present results of an analysis of consumers' opinion of chosen aspects concerning innovative solutions in foodstuffs wrappings. (original abstract)
XX
Szczególnie ważny okres uświadamiania i ugruntowywania związku między zdrowym stylem życia a zdrowiem powinien przypadać na okres dojrzewania, kiedy to stabilizują się poglądy i świadomość. Bazując na obserwacjach zachowań zdrowotno-żywieniowych młodzieży krajów zarówno Europy Zachodniej, jak i Ameryki Północnej, można zaobserwować, a nawet już obserwuje się, negatywne skutki profuzji żywności przy jednocześnie niskiej aktywności ruchowej. Dlatego też innowacje żywieniowe w Polsce powinny pójść śladem doświadczeń brytyjskich, gdzie w szkołach podstawowych i średnich wdrożono program (HET) The Health Education Trust, którego główne cele opierają się na upowszechnianiu założeń zdrowego stylu życia i prawidłowej diety nie tylko na podstawie teorii, ale przede wszystkim praktycznych działań obejmujących ciekawe zajęcia ruchowe, prawidłowo zestawione szkolne posiłki, spotkania z ludźmi dotkniętymi chorobami dietozależnymi, tworzenie ciekawych, przyjaznych młodzieży stron internetowych z akcentami promującymi zdrowie i zdrowe nawyki żywieniowe. (fragment tekstu)
EN
The growth of quality of life should go in side the health-nutrition value. However the existing wholesome situation of society shows the treading trend backward. Therefore also the health-nutrition innovations they become with necessity. Test of the respondents' typology in article was undertaken in dependence from criterions of value of health. The results of research in support and they permitted the factor analysis on singling out three component main "the life optimists", "the health ascetics", and "the health minimalis". (original abstract)
XX
Celem pracy było zbadanie wpływu dodatku trehalozy do kąpieli blanszującej na jakość smażonych talarków ziemniaczanych. Badaniu poddano ziemniaki odmiany "Asterix" i "Innovator". Stosowano 2 i 4% roztwór trehalozy do blanszowania. Półprodukty były przechowywane przez 60, 120, 180 dni w stanie zamrożonym. Dodatek trehalozy do kąpieli blanszującej wpływa korzystnie na cechy sensoryczne smażonych talarków ziemniaczanych. Zawartość witaminy C, cukrów ogółem i redukujących oraz pH były istotnie zależne od wielkości dodatku trehalozy do kąpieli blanszującej, czasu przechowywania oraz wykorzystanej odmiany ziemniaków. (abstrakt oryginalny)
XX
Celem artykułu jest zidentyfikowanie kryteriów wyboru produktów żywnościowych przez młodych konsumentów regionu południowo-zachodniego przygranicza: Polski, Słowacji oraz Czech. Autorka podejmuje się próby określenia ważności - dla badanej zbiorowości - takich czynników decydujących o wyborze produktów żywnościowych, jak: cena, marka, jakość, miejsce zakupu, stosowane instrumenty promocji i inne.(fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.