Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
[...] Celem artykułu jest rozpoznanie wybranych aspektów odnoszących się do obszarów obsługi klienta i satysfakcji klienta w przedsiębiorstwach transportu miejskiego, a w szczególności identyfikacja metod pomiaru obsługi klienta i oceny jakości usług świadczonych przez komunikację miejską. Pozyskane wyniki analizy empirycznej mogą pomóc w lepszym zrozumieniu problematyki obsługi pasażerów komunikacji miejskiej.
EN
The following article is a trial of expanding the matter connected with client’s satisfaction with the services rendered by the public communication. The results of the empirical research let to draw conclusions touching the methods of the provided anticipated quality appraisal. The author hopes that focusing attention on the range of the implemented techniques and methods of the analysis of data will give in practice clues to employees of the enterprises of public transportation and will enrich their knowledge in the very area.
EN
The following article is an attempt to answer the question if a briskly increasing interest in the concept of creativity being implemented into the practical usage of its instruments in the areas of the activity of pro- quality enterprises. The results of the empirical research allowed to form a range of conclusions concerning techniques of a unique way of thinking. The author is hopeful that paying attention to the wide variety of techniques and branches of its implementation will give practical hints for entrepreneurs and will enrich their knowledge in this domain.
PL
Niniejszy artykuł był próbą odpowiedzi na pytanie czy rosnące zainteresowanie ideą kreatywności przekłada się na praktyczne wdrożenia jej instrumentów w obszary działań urzędów administracji rządowej i samorządowej, podejmujących trud na rzecz doskonalenia jakości. Rezultaty badań empirycznych pozwoliły na sformułowanie konkluzji dotyczących technik nietuzinkowego sposobu myślenia. Autorka wyraża nadzieję, że skierowanie uwagi na wachlarz stosowanych technik i sfery jego zastosowania da w praktyce wskazówki pracownikom urzędów i wzbogaci ich wiedzę w tym zakresie.
PL
W ciągu ostatnich dziesięcioleci prawie jednakowe na przestrzeni kilkuset lat oblicze polskich wsi zmieniło się radykalnie. Miały na to wpływ przemiany polityczno-gospodarcze, ekonomiczne i społeczne oraz szeroko rozumiany postęp techniczny. Łatwo dostrzegalnym wyrazem tej nowej sytuacji są m.in. odmienne od typowych dla danego regionu formy nowo budowanych domów, dogęszczanie pierwotnych układów zabudowy, a także pojawienie się niespotykanych dotychczas na wsi obiektów, świadczących o zasobności i przedsiębiorczości gminy: oczyszczalni ścieków, przepompowni gazu, nowoczesnych obiektów magazynowych itp. Zmienia się także szata roślinna wsi.
PL
Od kiedy ludzie zaczęli upiększać swe otoczenie zielenią, zawsze pożądanymi składnikami układów kompozycyjnych były rośliny o niecodziennym wyglądzie, przyciągające wzrok oryginalnym pokrojem, kształtem i zabarwieniem liści lub zapachem kwiatów.
PL
Parki krajobrazowe, wśród kilku form obszarów chronionych tworzonych na mocy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880), są szczególnie narażone na utratę walorów, dla zabezpieczenia i utrwalenia których zostały powołane.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w 2016 roku, dotyczących metod pozyskiwania i opracowania danych odnoszących się do obsługi klienta w transporcie miejskim w Polsce. Na ich podstawie opisano stosowane przez tę grupę respondentów metody pomiaru satysfakcji klienta, częstotliwość stosowania metod w analizie danych i wskazano istotność determinantów gwarantujących uzyskanie właściwych wyników analiz.
EN
This article presents the results of research conducted in 2016 on methods of obtaining and processing data related to customer service in urban transport in Poland. Based on this, the respondent’s method used to measure customer satisfaction, the frequency of methods used in the analysis of data, and the importance of determinants to ensure proper analysis results were described.
PL
W artykule przedstawiono istotę społecznej odpowiedzialności biznesu, obszary społecznej aktywności oraz wskazano przykład dobrej praktyki CSR w sektorze TSL. Przedstawiono powiązanie społecznej odpowiedzialności z etyką. Ukazując globalny wymiar społecznej odpowiedzialności, odniesiono się do kryzysu finansowego z 2009 roku.
EN
The dynamic growth of the commercial exchange and the increase in the requirements towards the organizations was an imperative to work on the standards which are useful in many domains of life either economic or social one. Especially in the times of crisis fluctuations the crucial thing is to refer to the universal values: freedom and responsibility, and justice which are a chance to place oneself in the new market conditions with the greater social demands. Referring to these values create the opportunity to implement the Corporate Social Responsibility in the life of an organization. The following article on the viewpoint of the author is to make the reader ponder on the global inclination to implement the concept of CSR in the logistic enterprises. The core of the Corporate Social Responsibility has been illustrated therein, its domains and a role example of a good practice in the sector of TSL mentioned.
10
100%
PL
Przegląd literaturowy wskazuje, że badań asfaltów jak również ich modyfikacji za pomocą związków wielkocząsteczkowych są nadal przedmiotem wielu publikacji. Asfalty modyfikowane można podzielić na dwie zasadnicze grupy: plastomeroasfalty oraz elastomeroasfalty. Plastomeroasfalty otrzymywane są na drodze modyfikacji asfaltu za pomocą tworzyw termoplastycznych, zaś elastomeroasfaty otrzymywane są w wyniku modyfikacji asfaltów za pomocą elastomerów i są obecnie produkowane na skale przemysłową. W artykule przedstawiono stan wiedzy z ostatnich dwóch dekad, dotyczący modyfikacji asfaltów drogowych za pomocą kopolimerów blokowych, kopolimerów blokowych i siarki, kopolimerów blokowych i nanonapełniaczy oraz recyklatów gumowych.
EN
The following article is a trial to get to know the problem concerning the survey on citizens' satisfaction from the rendered services among the offices taking part in the contest of the Polish Quality Prize. The results of the empirical research have enabled us to draw conclusions touching the matter of surveying client's satisfaction in the public administration which is improving quality. The author hopes that directing attention to the range of techniques and methods of the data analysis will give hints to the clerks and enrich their knowledge in the very matter.
PL
Niniejszy artykuł jest próbą rozpoznania problematyki dotyczącej pomiarów satysfakcji obywateli ze świadczonych usług wśród urzędów biorących udział w konkursie Polskiej Nagrody Jakości. Rezultaty badań empirycznych pozwoliły na sformułowanie konkluzji dotyczących metod pomiaru satysfakcji klienta w administracji publicznej doskonalącej jakość. Autorka wyraża nadzieję, że skierowanie uwagi na wachlarz stosowanych technik i metod analizy danych da praktyce wskazówki pracownikom urzędów i wzbogaci ich wiedzę w tym zakresie.
PL
Wejście w życie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej spowodowało zmianę zasad prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości w gminach. Od strony formalnej ewidencja jest ustanowiona w prawie geodezyjnym i kartograficznym (PGiK) a uszczegółowiona w rozporządzeniu w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA). Ustawa PGiK nie tylko definiuje zadania gminy w zakresie EMUiA, ale także zastrzega, że rejestr ten musi być prowadzony w systemie teleinformatycznym. Natomiast rozporządzenie EMUiA szczegółowo określa wymagania dla aplikacji wspomagającej prowadzenie tej ewidencji. W odpowiedzi na powyższy warunek, na polskim rynku pojawiło się wiele aplikacji komputerowych wspomagających prowadzenie EMUiA. W artykule przedstawiono wyniki analizy funkcjonalności 3 wybranych aplikacji przeznaczonych do prowadzenia EMUiA w Polsce.
EN
The entry into force of the act on the spatial information infrastructure resulted in changes of rules of keeping records of ordinal numbers of real properties in municipalities. Formally they are recorded according to the law of geodesy and cartography (PGiK); the detailed regulations are specified in the ordinance concerning records of localities, streets and addresses (EMUiA). The PGiK law defines the commune’s tasks related to the EMUiA; however it also requires that those records are to be maintained using ICT technology. The EMUiA ordinance specifies in details the requirements for an application which supports the development of discussed records. In response many software applications supporting the EMUiA have appeared on the Polish market. This paper presents results of the functionality analysis of 3 selected applications to be used to suport the EMUiA in Poland.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.