Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 787

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projekt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
2
Content available Projekt silnika tarczowego z magnesami trwałymi
100%
EN
This article presents a project and calculations of electromagnetic circuit in axial flux permanent magnet motor with two outer stators and inner rotor. It is an axial flux motor which is characterized by efficient use of the machine volume, and thus a high ratio of the power density. The analytical circuit calculations have been overwritten and the results of three-dimensional magnetostatic field calculations as well as the result for motor work have been presented. Furthermore, the influence of the electromagnetic circuit geometry on the selected motor parameters has been studied, e.g. influence of the shape of permanent magnets on the jogging torque have been investigated.
3
Content available remote 'BIPROCEMWAP' dla środowiska naturalnego
100%
PL
Przedstawiono krótko wykonane w Biurze Projektów 'Biprocemwap' projekty związane z zapewnieniem surowca do procesu odsiarczania spalin w kilku elektrowniach krajowych. Projekty te obejmowały przemiałownie kamienia wapiennego, układy transportu i składowania mączki wapiennej oraz układy transportu i składowania powstającego w procesie odsiarczania gipsu. Wszystkie inwestycje realizowane były sprawnie, a opisane instalacje zostały wyposażone w nowoczesne mikroprocesorowe układy sterowania, umożliwiające pełną diagnostykę i archiwizację parametrów pracy instalacji.
EN
The designs carried out in Design Office 'BIPROCEMWAP' connected with the procuring of raw materials for flue gases desulphurization process in several Polish power plants are briefly presented. The designs included limestone powdering plants, limestone meal handling and storage systems as well as handling and storage systems of gypsum formed in the process of desulphurization. All these investments were realized competently, and the described installations were equipped with modern microprocessor control systems, enabling a full diagnostics and the archiving of operating data of the instalation.
4
Content available Kompendium wiedzy o procesach inwestycyjnych
87%
EN
Tematyka publikacji koncentruje się głównie na aspektach związanych z procesem przygotowywania i oceny projektów inwestycyjnych, a w szczególności na zakresie i źródłach informacji niezbędnych do opracowania i rozpoczęcia projektu inwestycyjnego we współczesnych uwarunkowaniach gospodarczych.
PL
Omówiono rozwiązanie przyjętego do realizacji mostu podwieszonego dwupylonowego o rozpiętości przęseł 48 + 77 + 250 + 77 + 48 m. Konstrukcja przęseł ma postać stalowego rusztu składającego się z dwóch blachownic wysokości 2070 mm i poprzecznic, zespolonego z żelbetową płytą jezdni.
EN
Structural design of cable stayed bridge with two pylons and five spans (48 + 77 + 250 + 77 + 48 meters) is presented. Suspended structure consists of two main 2070 mm high plain girders with transom beams composed with RC deck.
EN
The theme of the text is a new methodology of university education based on research and practice. I present formed eight years ago in the Department of Drama and Theatre Performances of Adam Mickiewicz University in Poznań specialization Interdisciplinary Curator Projects and crowning festival. At the same time I am outlining the broad context for the change in performing arts. Specialization is, on the one hand, a response to the need, expressed more and more by students and determined by the Bologna System, measures linking theory and practice in universities. On the other hand, is a reaction to the changes in performing arts that have created new jobs: theatre curator and producer.
PL
Tematem tekstu jest nowa metodyka nauczania uniwersyteckiego oparta na pracy badawczej i praktyce artystycznej. Przedstawiam w nim powstałą osiem lat temu w Katedrze Dramatu Teatru i Widowisk Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu specjalizację Interdyscyplinarne projekty kuratorskie i wieńczący ją festiwal, jednocześnie nakreślając szeroki kontekst dla przemian w sztukach performatywnych. Specjalizacja jest z jednej strony odpowiedzią na potrzebę, wyrażaną coraz mocniej przez studentów i zdeterminowaną przez system boloński, działań łączących teorię i praktykę na uniwersytetach. Z drugiej strony, jest reakcją na zmiany w sztukach performatywnych, które wykreowały nowe zawody: kuratora i producenta teatralnego.
7
Content available remote Zarządzanie ryzykiem projektów doradczych w świetle normy ISO 31000
80%
PL
Firmy doradcze prowadzą swoją działalność w oparciu o zarządzanie projektami. Specyfika projektów doradczych jest związana z dużą zmiennością prowadzonych działań uzależnionych od oczekiwań klientów, ich unikalności i indywidualizacji podejścia doradczego. Wypracowane metody zarządzania projektami są możliwe do zastosowania w tego typu działalności jednakże ze względu na specyfikę projektów doradczych wymagane jest wprowadzenie wzbogaconej metodyki związanej z określaniem stopnia ryzyka oraz sposobów jego ograniczania. Normy ISO 31000 zawierają pełną, bardzo rozbudowanąi dodatkowo uniwersalną wykładnię zarządzania ryzykiem. Zasady ogólne proponowane w tej normie, cykl zarządzania ryzykiem, cechy i kryteria ustalania ryzyka, w tym szacowania kontekstu ryzyka mogą być z powodzeniem odniesione do zarządzania ryzykiem w ramach projektów doradczych.
PL
Opisano rozwiązanie projektowe i metodę realizacji kolektora średnicy 2,40 m i całkowitej długości 1822 m. Zastosowano rury z żywicy poliestrowej. Kolektor wykonano za pomocą tarczy mechanicznej.
EN
Design solution the realization method of combined trunk sewer dia 2,40 m and length 1822 m is described. For cuting a drift mechanical shield has been used.
PL
Opisano rozwiązanie projektowe zespołu, mającego łączną kubaturę 185,5 tys. m3 i powierzchnię użytkową 35 tys. m2.
EN
The new housing complex has total cubature of 185,500 m3 and allotment of 3,5 ha.
PL
Zrealizowana stacja jest przykładem obiektu usytuowanego w centrum miasta, zintegrowanego z projektowaną zabudową podziemną i nadziemną w jego otoczeniu. Przedstawiono również zagadnienia realizacji stacji w ośrodku gruntowym o złożonej budowie.
EN
The realized metro station is located in city center and integrated with subterranean and above ground commercial and utility objects in it surrounding. Construction realization problems resulting from site geological soil configuration are presented.
PL
Konstrukcję obiektu stanowią żelbetowe ściany szczelinowe, płyta stropowa oraz płyta fundamentowa między tymi ścianami. Opisano rozwiązanie projektowe oraz technologię realizacji.
EN
Rectangular section of the tunnel is construced in reinforced concrete with flat roof and cavity walls resting on concrete foundation slab. Structural design and realization technique is described.
PL
Zmiany w obowiązujących przepisach znacznie wydłużyły czas niezbędny do przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji budowlanych w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie Czytelnikom schematu postępowania wraz z podaniem czasu niezbędnego do uzyskania koniecznych decyzji i pozwoleń aż do otrzymania pozwolenia na budowę dla danej inwestycji.
PL
Celem artykułu jest wprowadzenie do szeroko pojmowanej dziedziny Project Management. Autor omawia następujące zagadnienia: interpretację pojęcia projektu i różnych wykładni zarządzania projektami, strukturę metodyki badań, definiowanie projektu, procedurę operacjonizacji, charakterystykę makiet badawczych i list kontrolnych, specyfikę projektowania usprawniającego i bazowego, fazy i etapy procesu projektowo-realizacyjnego.
EN
The article constitutes an introduction to the broadly-understood area Project Management. On the one hand project management includes managerial pragmatics, i.e. the administration of project enterprises, on the other hand - planning methodology. The latter is focused on the principles and methods of research within the scope of planning any kind of facilities and processes. The text at issue includes the following questions: the interpretation of the notion of project and various interpretations of project management, the structure of research methods, project defining, the procedure of operationisation, the characteristics of research models and controlling lists, the peculiarity of improving and base planning, stages and phases of the planning and execution process.
15
Content available Budowanie zaangażowania studentów
80%
PL
Publikacja przedstawia sposób budowania zaangażowania studentów w rozwój własny – od zdobywania informacji i wiedzy, poprzez jej analizowanie pod kątem przydatności do rozwiązania problemu aż do stosowania zdobytych umiejętności w pracy z innymi. Realizacja podanych celów stała się możliwa dzięki zastosowaniu połączenia kilku metod dydaktycznych oraz narzędzi wykorzystywanych w pracy metodą Webquestów. Przeanalizujemy przedstawiony proces budowania zaangażowania analizując przykładowe efekty pracy studentów kierunku Transport Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, a szczególnie sposoby wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy z innymi.
EN
The publication presents a way of building students engagement through preparing projects and explaining the gained knowledge. Reaching the target was possible due to combining PBL and WebQuest. The examples of the projects show that the students not only got to know many new facts/theorems, but they also worked on quite well known ideas. While analysing different problems, they found many aspects that could be considered in their analyses. The presentations prepared by the students during their work on the projects were not described in detail. An extra value that their engagement brought was highlighted. A list of workshops based on the problems prepared by the students was later compiled. The students of the Mechanical Faculty of Lodz University of Technology showed that they could not only explain normal situations by using an advanced theory, but they could also translate scientific laws to young people.
17
80%
PL
Celem pracy było zaprojektowanie oraz zbudowanie stanowiska badawczego pozwalającego na przeprowadzenie symulacji fizycznej procesu obróbki cieplnej szyn oraz monitorowanie zmian temperatury w przekroju szyny podczas tego procesu.
18
Content available remote Design by theory
80%
19
Content available remote Projekty zmian w Dyrektywie 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych. Cz.3
80%
20
Content available Komunikacja w controllingu projektów
80%
PL
Jednym z najważniejszych elementów controllingu jest komunikacja. Od niej w dużej mierze zależy, czy interesariusze przedsięwzięcia jednakowo rozumieją jego parametry. Dotyczy to zarówno kierowników i członków zespołów zadaniowych, które realizują projekty, jak też otoczenia zewnętrznego. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie złożoności procesu komunikacji w controllingu projektów oraz zbadanie jego specyfiki przy realizacji przedsięwzięć. Można też postawić hipotezę, że komunikacja odgrywa kluczową rolę w controllingu projektów i jej właściwe stosowanie warunkuje powodzenie projektów. Aby osiągnąć założony cel oraz zweryfikować hipotezę, najpierw przedstawiono elementy komunikacji w controllingu projektów, następnie ukazano zasady rządzące komunikacją i na koniec wskazano zagrożenia dla komunikacji controllingowej. Metodami badawczymi wykorzystanymi do opracowania artykułu były analiza literatury z zakresu zarządzania, zarządzania projektami i controllingu oraz metoda deskryptywna.
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.