Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ścieki mleczarskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Celem prezentowanych badań było opracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego oczyszczania ścieków mleczarskich w oparciu o beztlenowe procesy degradacji zanieczyszczeń w zakładzie mleczarskim. Badania laboratoryjne oraz testy w skali pilotowej udowodniły, iż możliwe jest uzyskanie wysokiego efektu końcowego, przy zastosowaniu reaktorów beztlenowych o nowej konstrukcji. Wyniki badań pozwoliły na opracowanie konstrukcji reaktorów beztlenowych, które z powodzeniem zostały wdrożone w skali technicznej w zakładzie mleczarskim w Laszczowie.
PL
Problem eliminacji fosforu ze ścieków można rozwiązać wykorzystując procesy korozyjne elementów stalowych, które są źródłem jonów żelaza odpowiedzialnych za zmniejszenie koncentracji związków fosforu. Istnieją dane literaturowe potwierdzające wysoką skuteczność tej metody. Skłoniło to zatem do podjęcia badań nad wykorzystaniem procesu roztwarzania kształtek stalowych w środowisku ściekowym reaktorów beztlenowych.. Stalowe wypełnienie komory reakcji bioreaktorów anaerobowych wydaje się bowiem skutecznym sposobem eliminacji związków fosforu ze ścieków mleczarskich.
EN
Problem of phosphorus elimination from wastewaters can be solved by using corrosive process of steel elements which are the source of iron ions responsible for decreasing of phosphorus concentration. There are many publications confirming high efficiency of this method. It encouraged investigating corrosive process of steel elements in wastewater in anaerobic reactors. Steel fulfillment of anaerobic reactors appears as the effective method of phosphorus elimination from dairy wastewater.
EN
The paper presents author's experience related to reject water produced during aerobic sludge treatment in dairy waste water treatment plant. Problem of reject water relates to almost every biological sewage treatment plant that applies aerobic or anaerobic stabilization of sewage sludge. Reject water is a byproduct like sewage sludge. It is usually returned to the beginning of purification line. Dairy WWTP belonging to Bielmlek Bielsk Podlaski was modernized in 2011 after 30 years exploitation with “Promlecz” system. Flotation process was implemented as high efficiency biological treatment witch SBR system too. The main aim of investigation was to find out the quantity and quality of reject water and raw sewage after modernization. Author presents results obtained between September and November 2012. Mean pollution concentration in reject water and sewage from Bielmlek dairy W.W.T.P. after modernization were: BOD5 -114 mg O2/l in reject water and 1520 mg O2/l in sewage, COD-290 mg O2/l in reject water and 1890 mg O5 /l in sewage, TKN-2.4 mg N/l in reject water and 65,0 mg N/l in sewage, ammonia nitrogen 19.8 mg N-NH4/l in reject water and 1.8 mg N-NH4/l, in sewage and total phosphorus -7.5 mg P/l in reject water and 9.8 mg P/l in sewage. The mean quantity of reject water was 45 m3/day while raw sewage 780 m3/day. The share of reject water load in row dairy sewage load was counted and it was only 0.7% for BOD5, 8% for TKN and 38% for ammonia nitrogen. Due to high load of ammonia nitrogen in reject water it is justified to implement separate treatment to decrease it. In 2010 in Bielmlek dairy WWTP was started full scale installation to treat reject water with constructed wetland. It was implementation of his research project “Evaluation of constructed wetlands usefulness to purify reject water from sludge aerobic processing in dairy wastewater treatment plants”. Due to composition of reject water after modernization of dairy WWTP. It was counted that the share ammonia nitrogen load in row wastewater can be decreased from 38.6% without treatment to 12.4% after treatment with constructed wetland.
PL
Zbadano wpływ wstępnego oczyszczania ścieków mleczarskich za pomocą filtra przegrodowego oraz dwóch zintegrowanych układów obejmującego mikro- lub ultrafiltrację poprzedzoną filtracją za pomocą filtrów przegrodowych. Stwierdzono, że racjonalnym rozwiązaniem wstępnego oczyszczania ścieków mleczarskich przed procesem nanofiltracji jest zastosowanie układu składającego się filtra przegrodowego i ultrafiltracji. Woda zregenerowana ze ścieków mleczarskich w powyższy sposób może być ponownie użyta do mycia instalacji, zbiorników i cystern samochodowych.
EN
The effect of dairy wastewater pretreatment using a bag filter and two integrated micro- or ultrafiltration systems preceded by filtration with bag filters was investigated. It was found that a rational solution for the pretreatment of dairy wastewater prior to nanofiltration is the use of system consisting of bag filter and ultrafiltration membrane. Water regenerated from dairy wastewaters in this way can be reused for washing of installations, tanks and car cisterns.
8
60%
EN
The article presents the results of kinetic studies of the wet oxidation process of dairy sewage. The dairy sewage, obtained straight from the production line, was subjected to oxidation at pH close to the natural value of 7. Experiments were carried out in a stirred batch tank reactor at the oxygen partial pressure equal to 1 MPa and at temperature ranging from 473 to 593 K. The effectiveness of organic compounds decomposition was estimated based on the measurement of TOC. The kinetics of decomposition of milk components, ie lactose, protein and fat, as well as the kinetics of oxidation of intermediate products was the aim of the study. Measurement of the concentration of protein, fat and lactose was done with a milk composition analyzer, calibrated in relation to the dairy sewage. The obtained results were used to develop a mathematical model of wet oxidation of dairy sewage, including the group of analyzed compounds.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań kinetycznych procesu mokrego utleniania ścieków pochodzących z przemysłu mleczarskiego. Utlenianiu poddane zostały ścieki mleczarskie o ich naturalnym pH zbliżonym do wartości 7, pobrane bezpośrednio po procesie produkcyjnym. Badania prowadzone były w okresowym reaktorze zbiornikowym z mieszadłem, przy ciśnieniu cząstkowym tlenu wynoszącym 1 MPa, w zakresie zmienności temperatury od 473 do 593 K. Oceny efektywności stopnia rozkładu związków organicznych dokonano na podstawie pomiaru wartości TOC. Celem badań było zbadanie kinetyki rozkładu związków wchodzących w skład mleka - laktozy, białek i tłuszczu oraz kinetyki przemian produktów pośrednich utleniania - lotnych kwasów tłuszczowych. Pomiar stężenia białek, tłuszczu i laktozy odbywał się z wykorzystaniem analizatora składu mleka, skalibrowanego w stosunku do ścieków mleczarskich. Otrzymane wyniki posłużyły do budowy modelu matematycznego procesu mokrego utleniania ścieków, obejmującego grupy analizowanych związków.
9
Content available remote Wet Oxidation of Dairy Sewage
60%
EN
Results of kinetic studies on the process of wet oxidation of dairy sewage are presented. Experiments were carried out in a stirred batch tank reactor at the oxygen partial pressure equal to 1 MPa and at temperature ranging from 473 to 523 K. Dairy sewage was subjected to oxidation at a natural pH close to 4. The efficiency of decomposition of organic compounds was estimated on the basis of TOC measurement. The highest TOC reduction rate reached 79.6%. A kinetic model of the process was proposed and its parameters were determined experimentally. Good agreement of the experimental and calculated results was obtained.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu mokrego utleniania ścieków przemysłu mleczarskiego. Badania przeprowadzono w okresowym reaktorze zbiornikowym z mieszadłem, przy ciśnieniu cząstkowym tlenu O2 P = 1 MPa, w zakresie temperatury od 473 do 523 K. Utlenianiu poddawano ścieki mleczarskie o ich naturalnym odczynie zbliżonym do wartości 4. Oceny efektywności rozkładu związków organicznych dokonano na podstawie pomiaru wartości TOC. Najwyższy stopień redukcji TOC ukształtował się na poziomie 79,6%. Zaproponowano model kinetyczny procesu i na podstawie badań eksperymentalnych określono jego parametry. Uzyskano dobrą zgodność wyników doświadczalnych i obliczeniowych.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z modernizacją jednej z największych oczyszczalni ścieków mleczarskich w Polsce. Oczyszczalnia ścieków mleczarskich firmy S.M. Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem została poddana modernizacji, którą zakończono w 2013 roku. Projekt zakładał Równoważną Liczbę Mieszkańców (RLM) na poziomie 350 000 przy przepływie 7500 m3/d. W procesie oczyszczania ścieków stosuje się flotację ciśnieniową. Oczyszczanie biologiczne zachodzi w komorze defosfatacji oraz w dwóch komorach osadu czynnego z zastosowaniem symultanicznej nitryfikacji i denitryfikacji. Stosowane jest także chemiczne usuwanie fosforu. Osad nadmierny, poflotacyjny oraz serwatka są stabilizowane beztlenowo. W pracy przedstawiono badania przeprowadzone w maju 2014 roku, w których określono parametry ścieków dopływających do oczyszczalni oraz odcieków pochodzących z beztlenowej przeróbki osadu nadmiernego, poflotacyjnego oraz serwatki. Stwierdzono bardzo duże obciążenie oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń zawartym w odciekach z przeróbki osadów, które odprowadzane są do części biologicznej oczyszczalni. Projekt modernizacji nie uwzględnił konieczności ich wydzielonego oczyszczania poza głównym ciągiem biologicznym. Według badań własnych średnia wartość BZT5 w ściekach mleczarskich wynosiła 2738,0 mg O2/dm3 , w przypadku odcieków było to 185,0 mg O2/dm3. Odwrotną tendencję zaobserwowano w przypadku azotu amonowego. Jego stężenie w ściekach mleczarskich wynosiło średnio 4,0 mg N-NH+4/dm3, natomiast w odciekach 340,0 mg N-NH+4/dm3. Uwzględniając ilość ścieków dopływających z mleczarni i miasta oraz ilość odcieków, stwierdzono, że ładunek azotu amonowego zawarty w odciekach jest ponad 3-krotnie wyższy od ładunku zawartego w ściekach mleczarskich i komunalnych. Otrzymane rezultaty potwierdziły celowość badań nad możliwością zastosowania metody hydrofitowej do wydzielonego oczyszczania odcieków w oczyszczalni w Wysokiem Mazowieckiem.
EN
The article presents problems connected with modernization of one of the dairy waste water treatment plants (WWTP) in Poland. The dairy WWTP belonging to Mlekovita Dairy co-operative in Wysokie Mazowieckie is one of the major ones with Personal Equivalent (PE) about 350 000 and average daily flow of 7500 m3 (data for modernization project). In the sewage treatment, dissolved air flotation (DAF) process was implemented, which allowed significant decrease of pollution load discharged to biological treatment. Biological treatment is carried out in biological chambers allowing simultaneous nitrification and denitrification. Aerobic stabilization of sewage sludge in separate chambers was replaced by anaerobic system. Excess sludge, flotation sludge and whey were stabilized simultaneously in anaerobic reactor. Implementation of anaerobic system enabled production of heat and electric energy from biogas. During own research conducted in May 2014, basic parameters of raw dairy waste water, municipal waste water and reject water were determined. Values of BOD, COD and concentration of ammonia nitrogen, total nitrogen and phosphorus were examined in laboratory belonging to Mlekovita and Bialystok University of Technology (BUT). The modernization project did not include separate treatment of reject water before its discharging to biological treatment. During own research average value of BOD in dairy sewage was 2738 mg O2/dm3 and 185 mg O2/dm3 in reject water. In case of total phosphorus it was 44.0 mg P/dm3 in dairy sewage and 41.0 mg P/dm3 in reject water. Reverse tendency was observed in case of ammonia nitrogen concentration which was in average 4.0 mg N-NH+4/dm3.
12
Content available remote Wet Oxidation of Dairy Sewage
60%
EN
Results of kinetic studies on the process of wet oxidation of dairy sewage are presented. Experiments were carried out in a stirred batch tank reactor at the oxygen partial pressure equal to 1 MPa and at temperature ranging from 473 to 523 K. Dairy sewage was subjected to oxidation at a natural pH close to 4. The efficiency of decomposition of organic compounds was estimated on the basis of TOC measurement. The highest TOC reduction rate reached 79.6%. A kinetic model of the process was proposed and its parameters were determined experimentally. Good agreement of the experimental and calculated results was obtained.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu mokrego utleniania ścieków przemysłu mleczarskiego. Badania przeprowadzono w okresowym reaktorze zbiornikowym z mieszadłem, przy ciśnieniu cząstkowym tlenu PO2 = 1 MPa, w zakresie temperatury od 473 do 523 K. Utlenianiu poddawano ścieki mleczarskie o ich naturalnym odczynie zbliżonym do wartości 4. Oceny efektywności rozkładu związków organicznych dokonano na podstawie pomiaru wartości TOC. Najwyższy stopień redukcji TOC ukształtował się na poziomie 79,6%. Zaproponowano model kinetyczny procesu i na podstawie badań eksperymentalnych określono jego parametry. Uzyskano dobrą zgodność wyników doświadczalnych i obliczeniowych.
PL
Północno-wschodnia Polska jest regionem z największym pogłowiem krów mlecznych. Problem powstających tam ścieków mleczarskich i ich oczyszczania nadal nie jest do końca rozwiązany. Dlatego celowym wydało się podjęcie badań nad intensyfikacją procesu oczyszczania ścieków komunalnych z dużym udziałem ścieków mleczarskich. W tym celu określono zmiany frakcji ChZT w ściekach surowych oraz po kolejnych etapach mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych z dużym udziałem ścieków z przemysłu mleczarskiego.
EN
Development of our civilization has caused that urban centres have been deprived of natural retention system especially referring to rainwater. Present sewage systems, in most cases is not able to carry away a great intensity of sewage flow. Therefore, different technical interventions are undertaken in order to catch and keep this surplus of flow temporarily. Sewage transfer to receivers problem is solved in different way in each country. There are well-known solutions of either stationary or moving sewage pumping stations. However, most often outflow of excessive rainwater is performed gravitationally through outflow collectors linking storm overflows with water receiver. The outlet of these outflow collectors is usually equipped with shut-off check valve in order to protect terrains against flooding. However, practically these valves are not always used, whereas they are installed, are usu-ally deprived of proper care and preservation. Thus, their technical state make impossible for these valves to work. A research on practical ways of transfer sewage from the protected drain-age area to the receiver during the periods of high fillings has not brought a uni-versal and unfailing solution, which could have a wide application in practice. So the problem of working out a solution of hydraulic way of carrying away the rainwater to the receiver assure their natural, gravitational outflow during the periods of either low states and medium fillings in the receiver or during the period of high fillings their strained transfer. This kind of solution of transfer of rainwater to the water receiver are transfer reservoirs. A common solving feature of these reservoirs is that they are located on the side of drained terrain. This solution guarantees possible damage repairs even when in the receiver - river high states of filling appears. Transfer reservoirs can be applied in the following cases: (a) in separate sewage system on the outlets of the main collectors of the rainfall system, (b) in combined sewage system on the outlets of a storm canal, (c) in combined sewage system on the outlets of storm canals with simultaneous pumping of domestic and industrial wastewater to a wastewater treatment plant, (d) in case of collectors carrying away treated sewage from the wastewater treatment plant. In the paper transfer reservoir GEMINUS is presented. Transfer of sew-age, using this kind of reservoir, is done through applying system of air-compressors and proper combination of pressure systems.
EN
This paper presents experiments conducted by various researchers on the purification of food industry wastewater in sequential batch reactors (SBR). The literature review covers such issues as 1) biological purification in SBR of wastewater containing molasses with a chemical oxygen demand (COD) of the order of 100,000 mgO2/dm3, 2) purification of wastewater from fish freezing in a hybrid system, 3) a SBR with granulated sludge and 4) membrane filtration or purification of abattoir wastewater with granulated sludge. The purification of dairy wastewater in the SBR system has also attracted considerable interest; the literature review therefore covers various methods of wastewater treatment, for example, the membrane SBR system and the anaerobic-aerobic (AF-SBR) system, applied on a very small production scale. This paper also presents the results of experiments conducted by these authors, involving purification of model dairy wastewater in the SBR system with the use of aids, such as pre-aeration of raw wastewater, introducing an additional anoxic phase or using natural zeolites. The degree of ammonium nitrogen removal achieved in the experiments, was high and equalled 97.5 %; the value for total phosphorus was 93 % and for total organic carbon – 99 % under the most favourable conditions.
PL
W pracy zaprezentowano doświadczenia różnych badaczy w oczyszczaniu ścieków przemysłu spożywczego w sekwencyjnych reaktorach porcjowych (SBR). Przegląd literatury obejmuje takie zagadnienia, jak: 1) biologiczne oczyszczanie w reaktorach SBR ścieków zawierających melasę o stężeniu ChZT rzędu 100 000 mgO2/dm3, 2) oczyszczanie ścieków powstających w procesie mrożenia ryb w układzie hybrydowym, 3) reaktor SBR z osadem granulowanym oraz 4) filtracja membranowa czy oczyszczanie osadem granulowanym ścieków pochodzących z rzeźni. Sporym zainteresowaniem cieszy się również oczyszczanie ścieków przemysłu mleczarskiego w systemie SBR, dla tego w przeglądzie literatury zawarto różne metody oczyszczania tych ścieków m.in. oczyszczanie w membranowym systemie SBR, a także w układzie beztlenowo-tlenowym (AF-SBR), zastosowanym w skali ćwierć technicznej. Przedstawiono także wyniki badań własnych w oczyszczaniu modelowych ścieków przemysłu mleczarskiego w systemie SBR z zastosowaniem czynników wspomagających, takich jak wstępne napowietrzanie ścieków surowych, wprowadzenie dodatkowej fazy anoksycznej, czy zastosowanie zeolitów naturalnych. W przeprowadzonych badaniach uzyskano wysoki stopień usunięcia azotu amonowego wynoszący 97,5 %, fosforu ogólnego wynoszący maksymalnie 93 % i ogólnego węgla organicznego wynoszący w najbardziej sprzyjających warunkach prawie 99 %.
PL
Oprócz bardzo skutecznego oczyszczania ścieków mleczarskich, wymagane jest małe zużycie energii w celu obniżenia kosztów procesu. Przedstawiono wyniki badań podstawowych parametrów procesu oczyszczania ścieków jak: biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, zawartość azotu oraz zawartość fosforu. Określono również zużycie energii z wybranych procesów technologicznych oraz całkowitą konsumpcję energii. Stwierdzono, że około 40,5% energii wykorzystano do napowietrzania komory SBR, 14,6% przeznaczono na proces flotacji rozpuszczonym powietrzem, a resztę do zasilania procesów związanych z obróbką mechaniczną osadu ściekowego. Analizowano wszystkie źródła zużycia energii oraz ich moc. Obliczono wskaźniki zużycia energii i obciążenia. Podjęte badania będą kontynuowane w celu optymalizacji zużycia energii przy zachowaniu wysokiej efektywności oczyszczania ścieków. Opracowany zostanie model matematyczny po zebraniu odpowiedniej ilości danych, który może być wykorzystany nie tylko w mleczarskich, ale i innych oczyszczalniach ścieków.
EN
Apart from highly efficient treatment of dairy wastewater, a low energy consumption is required in order to lower its costs. During the research period, parameters of raw and treated sewage were tested (BOD, COD, Ntotal, Ptotal). Also, the energy consumption from selected processes as well as the total consumption were measured. It was observed that about 40,5% of energy was used for aeration in SBR chambers, 14,6% for dissolved air flotation and the rest for processes connected with mechanical treatment and sewage sludge treatment. First, all the sources of energy consumption and their power were analysed. Indicators of energy consumption and removed load were calculated. The conducted research will be continued in order to optimize energy consumption while retaining high efficiency of treatment. A mathematical model will be prepared after data collecting. It can be universally applied in different WWTPs, not only dairy ones.
PL
Celem pracy była charakterystyka składu ścieków mleczarskich oraz właściwości osadu czynnego pochodzącego z sekwencyjnego bioreaktora porcjowego (SBR), w którym te ścieki były oczyszczane. Skład surowych ścieków mleczarskich był zróżnicowany pod względem zawartości związków węgla, azotu i fosforu. ChZT ogólne wahało się od 3961 do 12 215 mg 021, a zawartość związków azotu i fosforu wynosiła odpowiednio od 18,5 do 101,7 mg N l oraz od 13,7 do 115 mg P 1_1. Pomimo wysokiego stężenia związków biogennych, a zwłaszcza fosforu, poziom ich usunięcia ze ścieków był wysoki i wynosił średnio 96,5, 88,1 i 97,7% kolejno dla ChZT, azotu ogólnego i fosforu fosforanowego. Zarówno stężenie biomasy osadu czynnego w bioreaktorze SBR, jak i jej aktywność oddechowa były wysokie. Kłaczki osadu były małe lub średnie, o zwartej strukturze i niewielkiej liczbie bakterii nitkowatych. Osad miał dobre właściwości sedymentacyjne (indeks Mohlmana od 36 do 71 ml gZog,_1).
EN
The aim of this work was to describe the composition of the influent and effluent of the SBR system treating dairy wastewater and characterize the activated sludge coming from this system. The composition of the influent differed with respect to the content of carbon, nitrogen and phosphorus. The total COD varied from 3961 to 12 215 mg 021-1, while total nitrogen and phosphorus contents varied from 18,5 to 101,7 mg N l1 and from 13,7 do 115 mg P I-1, respectively. Despite high concentration of nutrients, particularly phosphorus, the level of their removal from wastewater was high and on average equal to 96,5, 88,1 and 97,7% subsequently for COD, Ntot and phosphates. Activated sludge biomass concentration and its respiration activity were high as well. Small and medium size floes of compact structure dominated. The number of filamentous bacteria was very low and it was correlated with good settling properties of sludge (Mohlman sludge index from 36 to 71 ml g TSS _1).
PL
Celem pracy było opracowanie modelu sztucznej sieci neuronowej aproksymującej zmiany w stężeniach i wartościach podstawowych parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych. Badania prowadzone były w latach 2014 i 2015 w oczyszczalni ścieków w Bystrym koło Giżycka. Obiekt ten oczyszcza zmieszane ścieki komunalne i mleczarskie. W modelu jako zmienne wejściowe wybrano siedem parametrów chemicznych ścieków surowych i ilość ścieków dopływającą do oczyszczalni. Wskaźniki chemiczne uwzględniały wartości biologicznego i chemicznego zapotrzebowania na tlen, stężenia azotu i fosforu ogólnego, ilość zawiesin ogólnych, odczyn oraz temperaturę ścieków. W prezentowanym modelu największy wpływ na aproksymację zmiennych wyjściowych miały stężenia azotu i fosforu ogólnego. Opracowany algorytm najlepiej oddał charakter zmian zawiesin ogólnych w ściekach oczyszczonych.
EN
Aim of this study was to develop a model of artificial neural network for changes approximation in concentration and values of basic quality parameters of treated wastewater. Studies were carried out in years 2014 and 2015 in Bystre wastewater treatment plant, located near Giżycko. To Bystre sewage treatment plant inflows mixed domestic and dairy wastewater. In model as input variables were taken seven chemical parameters of raw wastewater and the amount of sewage inflowing to facility. Chosen chemical indicators were describing values of biological and chemical oxygen demand, concentrations of total nitrogen and phosphorus, amount of total suspended solids, pH and temperature of raw wastewater. In presented model the greatest impact on variables approximation had concentrations of total nitrogen and phosphorus. Developed model at it best reflected changes in total suspended solid in treated wastewater.
EN
Checking the possibility of decreasing pollution charge in dairy sewage combined with recovery of proteins and fats by method of filtration through peat and chalk deposits. Influence of a deposit's ingredients on the effectiveness of the filtration. Influence of particular ingredients' concentration in dairy sewage on the effectiveness of their removal. Defining deposit's absorbing capacity.
19
60%
EN
The article presents the results of kinetic studies of the wet oxidation process of dairy sewage. The dairy sewage, obtained straight from the production line, was subjected to oxidation at pH close to the natural value of 7. Experiments were carried out in a stirred batch tank reactor at the oxygen partial pressure equal to 1 MPa and at temperature ranging from 473 to 593 K. The effectiveness of organic compounds decomposition was estimated based on the measurement of TOC. The kinetics of decomposition of milk components, ie lactose, protein and fat, as well as the kinetics of oxidation of intermediate products was the aim of the study. Measurement of the concentration of protein, fat and lactose was done with a milk composition analyzer, calibrated in relation to the dairy sewage. The obtained results were used to develop a mathematical model of wet oxidation of dairy sewage, including the group of analyzed compounds.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań kinetycznych procesu mokrego utleniania ścieków pochodzących z przemysłu mleczarskiego. Utlenianiu poddane zostały ścieki mleczarskie o ich naturalnym pH zbliżonym do wartości 7, pobrane bezpośrednio po procesie produkcyjnym. Badania prowadzone były w okresowym reaktorze zbiornikowym z mieszadłem, przy ciśnieniu cząstkowym tlenu wynoszącym 1 MPa, w zakresie zmienności temperatury od 473 do 593 K. Oceny efektywności stopnia rozkładu związków organicznych dokonano na podstawie pomiaru wartości TOC. Celem badań było zbadanie kinetyki rozkładu związków wchodzących w skład mleka - laktozy, białek i tłuszczu oraz kinetyki przemian produktów pośrednich utleniania - lotnych kwasów tłuszczowych. Pomiar stężenia białek, tłuszczu i laktozy odbywał się z wykorzystaniem analizatora składu mleka, skalibrowanego w stosunku do ścieków mleczarskich. Otrzymane wyniki posłużyły do budowy modelu matematycznego procesu mokrego utleniania ścieków, obejmującego grupy analizowanych związków.
PL
Prezentowane badania dotyczyły oceny sprawności usuwania zanieczyszczeń z syntetycznych ścieków mleczarskich za pomocą hybrydowego reaktora o przepływie pionowym. W trakcie badań udowodniono, iż eksploatacja reaktora beztlenowego o przepływie pionowym ze wzrastającym obciążeniem reaktora ładunkiem zanieczyszczeń przyczyniła się do systematycznego spadku sprawności usuwania związków organicznych (ChZT). Stwierdzono ponadto, że przy obciążeniu powyżej 3 kg ChZT/m3d następuje przeciążenie reaktora i załamanie procesu metanogenezy. Zaobserwowano również, że wraz ze spadkiem efektywności usuwania zanieczyszczeń malała zawartość metanu w biogazie.
EN
Described experiment related to researches on the evaluation of the efficiency of removing contaminations from synthetic dairy waste water using a hybrid reactor with vertical flow. During the tests proved that the operation of the anaerobic reactor with vertical flow with the increasing organic loading rates (OLR) has contributed to the decline of the systematic removal of chemical oxygen demand (COD). Moreover, it was found that with a load of more than 3kg COD/m3d the reactor is going to overload and the process of methanegenesis will be stopped. It was also observed that, along with a decline in the effectiveness of removing contaminations methane content in biogas decreased.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.