Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 226

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Patenty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
Problems of a party and his/her representation in administrative proceedings belongs to more important problems of administrative law. The paper presents how this problem presents itself in special adminis-trative proceedings, such as: proceedings in matter of granting a pat-terns protective law (a patent, protective right or right from registra-tion) to specified goods of intellectual property: invention, utility design, industrial model, etc. and the so-called objection and disputable pro-ceedings, taking place before the Patent Office of the Republic of Poland. Specificity of a present normalization of this issue, contained in act – Industrial property law, is expressed in the fact that a party of this pro-ceeding is exclusively an applicant, and his/her plenipotentiary – out-side certain exclusions – can be only a patent spokesman. However, it was also presented how these questions were normalised in earlier le-gal regulations, starting from the inter-war period. Summing up of rea-soning was performed in conclusions, in which certain de lege ferenda postulates were also referred to and currently notified in this scope.
PL
Problematyka strony oraz jej reprezentacji w postępowaniu administracyjnym należy do ważniejszych zagadnień prawa administracyjnego. W artykule przedstawiono jak zagadnienie to przedstawia się w szczególnych postępowaniach administracyjnych, jakimi są: postępowanie w sprawie udzielenia tytułu ochronnego (patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji) na określone dobro własności intelektualnej: wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy etc. oraz tzw. postępowanie sprzeciwowe i sporne, toczącymi się przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Specyfika aktualnego unormowania tej sprawy, zawartego w ustawie – Prawo własności przemysłowej, wyraża się w tym, że stroną tego postępowania jest wyłącznie zgłaszający, a jej pełnomocnikiem – poza pewnymi wyjątkami – może być tylko rzecznik patentowy. Przedstawiono jednak również, jak kwestie te były normowane we wcześniejszych regulacjach prawnych, począwszy od okresu międzywojennego. Podsumowania wywodów dokonano w konkluzjach, w których odniesiono się również do pewnych aktualnie zgłaszanych w tym zakresie postulatów de lege ferenda.
XX
Zasadniczym celem pracy jest zbadanie sytuacji województwa lubuskiego na tle całego kraju w relacji pomiędzy liczbą zatrudnionych w sektorze B+R a liczbą uzyskanych patentów w badanym okresie. Głównym narzędziem badawczym są metody statystyczne, jak średnia arytmetyczna oraz współczynniki korelacji. (fragment tekstu)
EN
The main aim of this article is to study the situation lubuskie province in 2010-2015 regarding to the employment in R&D sector and the number of patent pending applications. The study is based on the comparison the lubuskie regions and national data in the considered period. The statistical methods were used such as: the arithmetic mean and the correlation coefficient in the methodology of research. (original abstract)
3
Content available remote Graphene Flakes - Prospects for Commercialization
51%
EN
The development of an innovative economy is undoubtedly associated with technological breakthroughs. One of the most important in recent years was the isolation of graphene in 2004 [Geim, Novoselov 2014], which was the basis for the 2010 Nobel Prize in physics. Graphene is a two-dimensional material whose structure resembles a honeycomb, thanks to which this carbon material has completely unique characteristics. There are two basic types of graphene that differ in the methods of obtaining it, features and potential applications: epitaxial (intended mainly for electronics) and flakes (for a very wide range of applications). The aim of the article is to indicate the basic economic reasons for the commercialization of graphene flakes. (original abstract)
XX
Źródła informacji, z punktu widzenia wykorzystania przy prowadzeniu badań patentowych, a w szczególności badań stanu techniki, można podzielić na trzy podstawowe grupy, z których druga dla tych badań ma znaczenie podstawowe. Są to mianowicie następujące grupy materiałów informacyjnych: literatura ogólnotechniczna, literatura patentowa, inne źródła informacji. W artykule omówiono wykorzystanie mikrokomputerowej bazy "POLPAT" w badaniach stanu techniki.
EN
The sources of information needed for carrying out the studies on the state of technics are characterized. The author specifies: technical literature in general, patent literature, other sources of information. The possibilities of using the microcomputer Polish patent base POLPAT when carrying out the research works on the state of technics have been presented. The organization of the POLPAT base has been given in detail, including the methods of information retrieval, both according to the International Patent Classification and the key world contained in a patent's title. (original abstract)
XX
Autor przedstawił problem patentów w związku z wystawą, która odbyła się w dniach 22.10 do 10.11 1998 r. w Palais de la Decouverte w Paryżu. Jej motto to maksyma Edisona: "Wnoszę o patent tylko na wynalazki, które mogą być sprzedane". Artykuł podaje strukturę wniosków patentowych zarejestrowanych w Europejskim Biurze Patentowym w 1995 r. oraz wpływy i wydatki z tytułu patentów i licencji w obrocie międzynarodowym niektórych krajów w 1994 r.
XX
W artykule przedstawiono wyniki testowania przyczynowości w sensie Grangera pomiędzy liczbą patentów, nakładami na BiR i PKB w Polsce w oparciu o dane kwartalne dla okresu 2000 Q1-Q4 2009. Wyniki badań potwierdziły istotny wpływ postępu technicznego na PKB w Polsce. Co więcej, stwierdzono, iż liczba patentów jest przyczyną zmian wielkości zatrudnienia, która z kolei wpływa na poziom nakładów na BiR. Wpływ liczby patentów na wielkość wydatków na BiR został także potwierdzony poprzez analizę dodatkowego dwu¬wymiarowego modelu. Pomimo, iż nakłady na BiR w Polsce są wciąż niskie, przeprowadzone badania dostarczyły dowodów potwierdzających istotny wpływ postępu technicznego na wzrost PKB. Wzorem innych wysoko rozwiniętych krajów OECD tak rząd jak i prywatni przedsiębiorcy powinni zwiększyć wielkość inwestycji w sektorze BiR polskiej gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the results of testing the causal interdependence between the number of patents, R&D outlays and GDP in Poland on the basis of quarterly data for the period Q1 2000-Q4 2009. We found the significant evidence of causality running from technological progress to GDP in Poland. In addition, we found that the number of patents is a causal factor for employment and that employment Granger causes R&D outlays. These findings indicate causality from patents to R&D expenditure, which was also detected by the analysis of a separate (two-dimensional) model. Although R&D outlays in Poland are still insufficient, our study indicates a significant contribution of technological progress to economic growth. One may claim that Polish government and private firms should invest more in R&D sector. (original abstract)
7
Content available remote A Note on Patents and Leniency
51%
EN
The purpose of this note is to investigate the relationship between patents and market collusion. Specifically, by using game theory tools, it is shown that patents can act as a leniency mechanism, i.e., they can enable firms to leave a cartel without the risk of retaliation. However, the socially beneficial role of patents is limited because the Bertrand competition itself breaks the collusion via the existence of a prisoner's dilemma between sufficiently myopic market rivals. In the prisoner's dilemma, two social tensions, fear and greed, make firms deviate from collusion. Patenting breaks the collusion, but at the social cost of a temporary patent monopoly in the product market.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania praw własności intelektualnej (przede wszystkim patentów) dla potrzeb realizowanych przez przedsiębiorstwo działań marketingowych oraz identyfikacja związanych z tym korzyści i problemów. Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu rozważania zostały zilustrowane przykładami zaczerpniętymi z działalności krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, reprezentujących różne branże przemysłu.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present selected examples of the use of intellectual property rights (mainly patents) for the purpose of the company's marketing efforts and identification of related benefits and problems. Considerations presented in this paper were illustrated with examples taken from the business practice of domestic and foreign companies representing various industries.(original abstract)
9
Content available remote Wykorzystanie patentów w sekurytyzacji
51%
XX
W ostatnich latach obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój rynków finansowych, czego przejawem jest powstawanie wielu innowacyjnych produktów. Uwagę autorki przyciągnęły instrumenty zabezpieczone własnością intelektualną. Mimo iż wykorzystanie patentów w sekurytyzacji mogłoby istotnie zwiększyć możliwości finansowania przedsiębiorstw, na razie powstało stosunkowo mało opracowań w zakresie opisu i analizy tych instrumentów. W niniejszym artykule przedstawiono syntetyczną analizę sekurytyzacji własności intelektualnej na przykładzie patentów oraz wady i zalety tej transakcji. (fragment tekstu)
EN
In the knowledge economy companies invest huge amounts of money in R&D, the original solutions can be patented which makes them able to be the used in securitization. In the article it was analyzed the intellectual property securitization based on patents and transaction already done were presented. (original abstract)
XX
Cel - Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych wyzwań w obszarze badań wpływu innowacji na wyniki przedsiębiorstwa. Metodologia badania - Praca ma charakter teoretyczny. Rozważania zawarte w artykule zostały oparte na przeglądzie krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz przemyśleniach autorów. Wynik - Złożony charakter zależności między działalnością innowacyjną a wynikami przedsiębiorstwa rodzi potrzebę stosowania coraz bardziej zaawansowanych metod badawczych oraz starannego doboru wykorzystywanych wskaźników. Oryginalność/wartość - W artykule przedstawiono szereg wskazówek i rekomendacji, których uwzględnienie może przyczynić się do podniesienia jakości badań prowadzonych w omawianym obszarze.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of the paper is to identify the key challenges in the area of research on the impact of innovation on firm performance. Design/methodology/approach - The work is theoretical in nature. The considerations contained in the article were based on the review of domestic and foreign literature and the authors' own reflections. Findings - The relationship between innovation activity and firm performance is complex. Therefore, it is necessary to use more and more advanced research methods and carefully selected indicators. Originality/value - The article presents a number of guidelines and recommendations which may contribute to improving the quality of research in this area.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest określenie wkładu imigrantów z Meksyku w produkt wynalazczy Stanów Zjednoczonych, mierzony liczbą zgłoszeń patentowych dokonywanych w ramach procedury międzynarodowej.W artykule rozważanych jest kilka kwestii:(1) ile wynalazków, w tym także w podziale na sektory i dziedziny techniki, generują imigranci pochodzący z Meksyku na rzecz swojego kraju przeznaczenia, Stanów Zjednoczonych?;(2) jaką część całego produktu wynalazczego Stanów Zjednoczonych stanowią te wynalazki? Oraz(3) którzy imigranci z Meksyku, w podziale na płeć, w największym stopniu zaangażowani są w procesy wynalazcze w Stanach Zjednoczonych? (fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper is to determine the contribution of immigrants from Mexico to the innovation output of the United States as measured by the number of patent applications filed under the international procedure. On the basis of an analysis of patent applications filed in 2008-2012 by American residents under the international procedure, it can be said that in the period under study: (1) immigrants from Mexico were authors of 576 inventions, (2) the total number of inventions they generated on behalf of the United States constituted 0.24% of the total innovation output of this country, (3) Men were authors of 87.48% and women of 12.52% of inventions created by Mexican Americans in the United States, (4) 79.37% inventions created by Mexican Americans in the United States belonged to enterprises, 18.30% to science and 3.33% to entities from other sectors, (5) the most inventions created by Mexican Americans belong to the IPC area C: Chemistry; Metallurgy (31.55%) and the least to D: Textiles; Paper. (original abstract)
EN
The paper aims to find the relationship between corporate expenditures on R&D and tax burdens comparing German with French R&D incentives. We use the OLS method for the financial and patent cross-sectional data retrieved from the Amadeus database. The results confirm that firms with higher tax spread (the difference between the nominal and effective tax rates) spend less on R&D. These are in line with findings of a positive relationship between corporate R&D investment and tax burdens. Thus, firms that invest in R&D more pay higher taxes. However, they are less profitable as the return on R&D investment is visible only in the long run. German corporate expenditures on R&D are significantly sensitive to internal funds (proxied by cash flow) and depend on debt, contrary to French. The results indicate that the French firm's age (a phase of life cycle) has a significant impact on spending on R&D compared to German. Whereas in both countries, corporate expenditures on R&D are sensitive to the number of obtained patents. The capability of reducing the level of tax burdens below the nominal tax rate in the case of older German firms stimulates them to increase their R&D expenditures. However, German firms can decrease tax due to the use of R&D grants (revenues without taxation) in the absence of other tax incentives related to R&D. (original abstract)
XX
W artykule dokonano strukturalnej charakterystyki sieci współwłasności patentowej w Polsce, która została zidentyfikowana na podstawie zgłoszeń wynalazków do polskiego urzędu patentowego dokonanych w roku 2011. Do obliczeń i graficznej konstrukcji sieci wykorzystano metodę analizy sieci społecznych (SNA). Analizę przeprowadzono na poziomie międzyorganizacyjnym oraz międzyregionalnym. W opracowaniu dyskusji poddano również zastosowaną procedurę badawczą. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the structural characteristics of the patent co-ownership network in Poland for the year 2011, which was identified with the use of database administered by the Polish Patent Office. The social network analysis (SNA) was applied for graphics and calculation. The analysis was focused on inter-organizational and interregional level. The research procedure was also discussed. (original abstract)
14
Content available remote The Patent Box as an Instrument for Creating Innovation in EU Countries
38%
EN
The purpose of the paper is to present the Patent Box, a tax instrument for creating innovative potential which is becoming increasingly popular in EU economies, and to analyze what impact a Patent Box can have on the level of innovation of a country's economy. To achieve this objective, two research methods are used: critical analysis of the literature and quantitative research. The literature studies involved presenting the operation mechanism of Patent Boxes and justifying (based on the theory of economics) the usage of such instruments in creating the innovation potential of an economy. The quantitative research consisted in analyzing the relationship between Patent Box instruments possessed by individual EU countries within their tax systems in the years 2011-2015 and the level of innovation in these countries expressed as outcome indicators based on the number of patents. The conducted analysis allowed the author to validate the hypothesis that the Patent Box has an effect on the level of innovation in EU countries. In Polish scientific literature there are relatively few publications addressing the issue of the operating mechanisms of the Patent Box or the economic effects resulting from the application of this kind of innovative tax policy tool. Considering the importance of innovation in making economic growth processes more dynamic, there is a need to undertake further research in this scope. The conducted research facilitates exploration of both the theoretical and empirical knowledge of the issue. Its conclusions might also prove useful in the scientific debate concerning the support provided by the state to the private sector in Poland in their efforts to embark on innovative activities. (original abstract)
XX
Głównym celem artykułu było wykorzystanie testu kointegracji Grangera do potwierdzenia długoterminowych relacji między poziomem wzrostu gospodarczego Niemiec a liczbą otrzymanych patentów, łącznie z uwzględnieniem tzw. wartościowych dla gospodarki patentów. Analizę empiryczną oparto na dostępnych danych statystycznych dotyczących poziomu wzrostu gospodarczego (siedem szeregów czasowych) oraz liczby otrzymanych patentów oraz wartościowych patentów w okresie 1872-1913. Obok szacunków współczynników korelacji Pearsona zastosowano testy na sprawdzenie pierwiastka jednostkowego: ADF i KPSS. Testy wskazały, że wszystkie analizowane szeregi czasowe są zintegrowane w stopniu pierwszym I(1), co umożliwiło użycie testu kointegracji Engle'a-Grangera. Otrzymane wyniki badań nie potwierdziły długookresowej współzależności między poziomem wzrostu gospodarczego w Niemczech a liczbą otrzymanych patentów, w tym tzw. patentów gospodarczo-wartościowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article was to use the Granger cointegration test to confirm the long-term relationship between the level of economic growth in Germany and the number of granted patents, including the so-called economically valuable patents. The empirical analysis was based on available statistical data on the level of economic growth (seven time series) and the number of patents received and valuable patents in the period 1872-1913. In addition to estimates of Pearson's correlation coefficients, tests for checking the unit root: ADF and KPSS, were used. They indicated that all the analysed time series are integrated in the first stage I(1), which enabled the use of the Engle-Granger cointegration test. The obtained research results did not confirm the long-term correlation between the level of economic growth in Germany and the number of granted patents, including the so-called economically valuable patents.(original abstract)
16
Content available remote Foreign Trade and Innovation : Evidence from Ukraine
38%
EN
The creation and spread of new ideas are considered to be crucial for innovation, and consequently for growth of countries and regions. One of the mechanisms through which knowledge is transferred internationally is foreign trade. In the light of the above, the aim of this paper is to show the relationship between foreign trade and innovation of Ukraine as measured with the number of patent applications in 2004-2013. A correlation method has been used in the paper. Pearson correlation coefficients have been calculated, separately for the relationships between the values of imports and exports of goods and the number of inventions submitted for patent protection by Ukrainian entities. The analysis of Ukrainian data has not confirmed the commonly formulated hypothesis that foreign trade is a carrier for innovativeness. Foreign trade of Ukraine generally has no effect on the improvement of innovation of this country. It is only exports to countries being technological leaders (United States, Japan, Germany) that contribute to improvement in inventiveness of Ukrainian entities, but also in this case the role of foreign trade in increasing innovation in Ukraine can hardly be recognized as significant. (original abstract)
XX
Możliwość osiągnięcia oraz dalszego utrzymania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa stanowi impuls do ciągłego ulepszania i wdrażania różnego rodzaju innowacji. Efektywne zarządzanie procesem innowacyjnym wymaga umiejętnego wykorzystania narzędzi systemu patentowego na każdym etapie tego procesu. Ma ono decydujący wpływ na opracowanie, wdrożenie oraz udostępnianie innowacji. Celem artykułu jest prezentacja założeń modelu wykorzystującego narzędzia systemu patentowego dla potrzeb podejmowania decyzji na poszczególnych etapach procesu innowacyjnego. W opracowaniu wykorzystano dane statystyczne udostępniane przez Światową Organizacje Własności Intelektualnej, Urząd Patentowy RP oraz Europejski Urząd Patentowy. (abstrakt oryginalny)
EN
Ability to achieve and maintain competitiveness advantage by the entrepreneurs make an impulse to continuous improvement and implementation variety innovations. Effective management of the innovation process require efficient use of the patent system tools on each stage of the innovation process. It has got a decisive influence on elaborate, implement and share innovations. The aim of this article is to present the assumptions of the model, which uses tools of patent system for making decisions on each stages of the innovation process. In this elaboration has been used statistic data shared by the World Intellectual Property Organization, Polish Patent Office and European Patent Office. (original abstract)
18
Content available remote Efektywność patentu. Ekonomiczna analiza prawa własności przemysłowej
38%
XX
Tematem artykułu jest ekonomiczna analiza prawa patentowego. Autor rozpoczyna od przedstawienia najważniejszych założeń ekonomicznej analizy prawa oraz podstawowych regulacji ustawowych dotyczących instytucji patentu. W dalszej kolejności analizowane są cechy konstrukcyjne patentu: jego "długość", "szerokość" oraz "wysokość". Zwieńczeniem artykułu jest zaś omówienie najważniejszych swoistości patentowej ochrony wynalazków w sektorach, w których jej efektywność oceniana jest skrajnie różnie, tj. w branży farmaceutycznej i software'owej. Tekst zawiera także propozycje zmian w prawie, których celem jest poprawa efektywności patentu jako podstawowego narzędzia ochrony wynalazków. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is the economic analysis of patent law. It begins with a description of the most significant assumptions of law and economics as well as the fundamental legal regulations referring to the institution of a patent. Subsequently, structural features of a patent are analyzed - its length, width and height. Finally, there is a discussion of the most important specificities of patent protection of inventions in the sectors where the effectiveness of this institution is rated very differently - the pharmaceutical and the software industry. Additionally, the paper contains some proposals of law changes to improve the efficiency of a patent which is an essential tool of invention protection. (original abstract)
XX
Do najistotniejszych zmian w ustawodawstwie dotyczącym wynalazczości i patentów zalicza się nowe uregulowania w zakresie wynalazczości pracowniczej i racjonalizacji. W niniejszym artykule autor podaje wykładnię prawną nowych regulacji w tym obszarze ustawodawstwa gospodarczego.
XX
Cel - Celem artykułu jest wskazanie, jak szybko wiedza z różnych stron świata jest transferowana do podmiotów zlokalizowanych w Polsce. Metodologia badania - W artykule została wykorzystana metoda "opóźnień" w cytowaniach patentowych, polegająca na analizie dokumentów patentowych, pod kątem tego, ile lat minęło od momentu, w którym dany zagraniczny wynalazek został zgłoszony do ochrony patentowej lub określony zagraniczny artykuł został opublikowany aż do momentu, w którym zostały one zacytowane w aplikacji patentowej podmiotu zlokalizowanego w Polsce. Badaniem objęto 20 przedsiębiorstw oraz 5 uczelni. Łącznie przeanalizowano 1899 aplikacji patentowych, dotyczących praw ochronnych na wynalazki przyznanych przez UPRP w latach 2005-2011. Wynik - Wiedza zagraniczna rozprzestrzenia się w Polsce średnio w ciągu 16,14 lat i jest to dłuższy czas niż w przypadku wiedzy krajowej, która jest adoptowana w ciągu 12,77 lat. Spośród zasobów wiedzy zagranicznej, które stanowią największe oparcie dla wynalazczości w Polsce, najszybciej dochodzi do dyfuzji wiedzy japońskiej, zaś najwolniej amerykańskiej. Oryginalność - W artykule wykorzystano opracowaną przez autorkę unikatową bazę danych, łączącą patenty poszczególnych podmiotów z Polski z charakterystyką patentów i publikacji, na które powoływały się w opisach patentowych podmioty objęte badaniem. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of this paper is to indicate how fast the knowledge from different parts of the world is transferred to entities located in Poland. Methodology - The paper uses a method of patent citation "lags" which consists in an analysis of patent documents with the focus on how many years have passed from the moment when a given foreign invention had been filed for patent protection or a given foreign paper had been published up to the moment when they were cited in a patent application of an entity in Poland. The study covers 20 enterprises and 5 universities. It analyses a total of 1899 patent applications concerning protection rights for inventions granted by the UPRP in 2005-2011. Findings - Foreign knowledge takes 16.14 years on average to diffuse in Poland and it is a longer period of time than in the case of domestic knowledge, which is adopted within 12.77 years. Among the stocks of foreign knowledge that are the greatest support for inventiveness in Poland, Japan knowledge diffuses most rapidly whereas American knowledge most slowly. Originality/value - The paper uses a unique database developed by the author which combines patents of individual entities from Poland with the characteristics of patents and publications that the entities covered by the study cited in their patent descriptions. (original abstract)
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.