Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Organ egzekucji sądowej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Egzekucja sądowa w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego
100%
XX
W niniejszym opracowaniu podjęta została próba przeanalizowania postępowania egzekucyjnego w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Zwrócona została również uwaga na znaczenie egzekucji z ruchomości oraz nieruchomości a także specyfikę funkcjonowania organów egzekucyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In this study, an attempt was made to analyze the enforcement procedure in the Warsaw Principality and the Polish Kingdom. Brought to the attention to the importance of the enforcement of movable and immovable property as well as the specific functioning of law enforcement agencies. (original abstract)
XX
Artykuł ma na celu zaprezentowanie wybranych zagadnień dotyczących zmian wprowadzonych przez nowelizację ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. Głównym tematem w nim poruszonym jest nowe uregulowanie przedmiotu opłat egzekucyjnych oraz jego przyczyny i skutki. Ponadto przedstawiono w nim postulaty dotyczące zmian mających usprawnić egzekucję sądową. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims at presenting some issues concerning the changes introduced by an Amendment to the 29th August 1997 Act on Judicial Enforcement Officers and Enforcement. The main problem discussed in the article is a new regulation of financing execution and the causes and results of the regulation. It also presents proposals to facilitate enforcement. (original abstract)
3
75%
XX
Regulacja dotycząca protokołu stanu faktycznego sporządzanego przez komornika została zawarta w art. 2 ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji [Dz. U.1997.133.882 z późn. zm.; dalej jako: "u.k.s.e."]; zgodnie z którym: "Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania: sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora". Pomimo okoliczności, iż omawiana instytucja nie jest już novum legislacyjnym, budzi ona wciąż wątpliwości zarówno przedstawicieli doktryny, jak i praktyków. Niejasności dotyczą zwłaszcza prawidłowego zastosowania regulacji, ze szczególnym uwzględnieniem przysługujących komornikowi uprawnień w trakcie sporządzania protokołu stanu faktycznego. Niniejszy artykuł stanowi próbę rozwiązania niektórych problemów pojawiających się na gruncie stosowania omawianej instytucji. (fragment tekstu)
EN
Regulation concerning protocol of factual circumstances drawn up by court enforcement officer was introduced into Polish legal system in 1997 and was based on French legislation. However, the regulation still provokes doubts. The questions have arisen not only on theoretical ground but they also concern particular practical matters. This paper aims to shed some light on these issues. Firstly, it defines aforementioned legal institution drawing attention to its scope. Furthermore, it presents and discusses different views about powers of court enforcement officer with respect to drawing up the protocol of factual circumstances and legitimate entities to initiate described procedure. (original abstract)
XX
Znaczny przyrost zaległości i pogorszenie skuteczności egzekucji administracyjnej należności stanowiących dochody Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz wyrywkowe regulacje przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji pozwalają stwierdzić, że obecny stan jest zły i wymaga usprawnienia organizacji służb egzekucyjnych. Autor zwraca uwagę na obniżenie efektywności egzekucji administracyjnej oraz potrzebę rozszerzenia kompetencji samorządowych organów egzekucyjnych. Wskazuje na istniejące uwarunkowania oraz wyzwania stojące przed organami egzekucyjnymi jednostek samorządu terytorialnego, które muszą zdawać sobie sprawę, że na poprawę płynności finansowej istotny wpływ ma wielkość zaległości w podatkach i opłatach stanowiących ich dochody. Artykuł diagnozuje przyczyny tego stanu i wskazuje kierunki postulowanych usprawnień. (abstrakt oryginalny)
EN
A substantial increase in arrears and a deterioration in the effectiveness of administrative enforcement of receivables constituting revenue to the State Treasury and territorial self-governments, as well as random adjustments to the provisions of the Act on enforcement proceedings in administration, enable the conclusion to be drawn that the current situation is poor and requires improvement of the organization of the enforcement services. The author draws attention to the decline in the effectiveness of administrative enforcement and the need to increase self-government enforcement powers. Hę notes the existing conditions and challenges facing enforcement authorities of territorial self-governments which need to be aware that financial liquidity is significantly affected by the level of arrears in taxes and charges constituting their revenue. The article diagnoses the reasons for such a condition and indicates the directions of the postulated improvements. (original abstract)
XX
Referat obejmuje problematykę statusu prawnego, zadań oraz sposobu finansowania działalności komornika, w świetle Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych. Przedstawiona została kancelaria komornika jako samofinansująca się i niezależna jednostka organizacyjna, nie wchodząca w skład struktury sądowej. Autor, hipotezę badawczą dotycząca wpływ zmian ustawodawczych na skuteczność egzekucji sądowej i obniżanie jej kosztów, oparł o doświadczenia własne, środowiska komorniczego oraz na podstawie danych opublikowanych przez Ośrodek Badawczy przy Krajowej Radzie Komorników. Autor stwierdził, że omawiana ustawa stanowi pierwszy etap w kierunku całkowitego usamodzielnienia się komorników pod względem finansowyn i ekonomicznym.
EN
One of the market economy effectivenness' attributes is an effective executing system a debt collector who efficiently collects debts supplies assets not only to creditors, but also to the State Treasury by means of taxes and fees. Complex legal situation of a debt collector in our country for long time has been attracted the attention of debt collectors, state organs, legal doctrine and public opinion. In the light of the act from 29 August 1997 on debt collectors and execution, a debt collector is a civil servant, a worker of a district court, an execution organ and the empoloyer of the people working in his office. A debt collector is not an entrepreneur in the light of the act on economic activity. As an independent state organ he is entitled to execute the activities permitted by law, icluding applying compulsion methods towards the parts of the execution procedure. Passing the act increased the rank of a debt collector office and established the basis for him to become self-dependent financially and economically. Allowing debt collectors to become self-financing affected the effectiveness of their work, pace and efficiency of executions. (original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie dotyczy problematyki jednego z najczęściej wykorzystywanych w praktyce, w toku postępowania egzekucyjnego, środka prawnego ochrony zobowiązanego, jakim jest zarzut. Zagadnienie to ma szczególnie istotne znaczenie z praktycznego punktu widzenia, ocenianego przez pryzmat praw i obowiązków podmiotów uczestniczących w tym postępowaniu, tj. dla organu egzekucyjnego, wierzyciela, a w szczególności dla zobowiązanego. Omawiane zagadnienie jest tak ważne bowiem dotyczy ochrony praw zobowiązanego w szczególnie dotkliwym dla niego postępowaniu, jakim jest postępowanie egzekucyjne. W niniejszym opracowaniu dokonano analizy i oceny przepisów, w kontekście bardzo obszernych zmian w zakresie zarzutu, które zostały wprowadzone do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji od dnia 30 lipca 2020 r. Zwrócono uwagę na znaczący wzrost pozycji wierzyciela w badaniu i rozstrzyganiu o zasadności zarzutu oraz na zmiany dotyczące trybu postępowania w sprawie zarzutu. W oparciu o dokonane ustalenia sformułowano wnioski końcowe.(abstrakt oryginalny)
EN
This study concerns the issue of one of the most frequently used in practice, in the course of enforcement proceedings, means of legal protection of the obliged party, which is a complaint. This subject is particularly important from a practical point of view assessed through the prism of the rights and obligations of entities participating in these proceedings, i.e., for the enforcement authority, the creditor, and, in particular, for the obliged party. The discussed issue is essential as it concerns the protection of the rights of the obliged party in procedures which are particularly severe, such as enforcement proceedings. In this study the authors analyzed and assessed the provisions within the scope of the complaint, in the context of very extensive changes introduced to the Act on Enforcement Proceedings in Administration from 30 July 2020. Attention has been drawn to the significant increase in the position of the creditor in the examination and adjudication of the legitimacy of the complaint, as well as to the changes in the procedure concerning the complaint. Based on the findings, final conclusions were drawn.(original abstract)
XX
Obowiązki publicznoprawne - tj. obowiązki prawne, nakładane na administrowanych w interesie publicznym - bywają lekceważone, a ich spełnianie - przewlekane. Dzieje się tak z różnych powodów. Zdarzają się przypadki niesłusznego nałożenia obowiązków; podporządkowanie się im przez obciążonego nie tylko narażałoby na szwank jego interesy, ale było by sprzeczne z interesem publicznym. Bywa i tak, że zakres obowiązku i jego ciężar zaskakuje, a jego spełnienie przekracza w danym momencie rzeczywiste możliwości administrowanego. Takim sytuacjom zapobiegać ma - w zasadzie - ustanawianie prawa: wyznaczanie - na przyszłość i w sposób generalny - treści obowiązków i przesłanek ich nałożenia (normy materialne), a także zasad i trybu przypisy-wania ich w danym momencie konkretnym podmiotom (normy proceduralnej. Czasem jednak administrowani powstrzymują się od dobrowolnego wykonania obowiązku, choć został on niedwuznacznie sformułowany i prawidłowo nałożony przez dysponenta władzy publicznej, a jego spełnienie wydaje się leżeć w zasięgu ich możliwości. (fragment tekstu)
EN
The presented text refers to psychological aspects of enforcing public and legal obligations. The authors turn attention to the fact that experiences acquired on the ground of psychology and behavioural economics may find a positive use in the process of realisation of obligations imposed in the scope of public and legal relations. (original abstract)
XX
Wniosek o wyłączenie spod egzekucji, który jest w stanie skutecznie wszcząć postępowanie w tym zakresie, można złożyć dopiero wówczas, gdy zostanie skierowana do danej rzeczy egzekucja administracyjna. (abstrakt oryginalny)
XX
Obecna regulacja prawna zawarta w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wywołuje wątpliwość co do dopuszczalnych granic badania przez organ egzekucyjny lub wierzyciela istnienia egzekwowanego obowiązku. Zawarte w artykule rozważania zmierzają do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy organ egzekucyjny lub wierzyciel, w ramach rozpatrywania zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej, mogą wkraczać w sferę materialnoprawną, ukształtowaną w egzekwowanej decyzji, i badać istnienie egzekwowanego obowiązku na etapie postępowania egzekucyjnego. W artykule opowiedziano się za dopuszczalnością takiego badania, jednak ze znacznymi ograniczeniami, scharakteryzowanymi w tekście.(abstrakt oryginalny)
EN
The current legal regulation included in the Act on enforcement proceedings in administration raises doubts as to the admissible limits of examination by the enforcement authority or the creditor of the existence of an enforced obligation. The considerations in the article are aimed at answering the question whether the enforcement body or creditor, in the context of considering allegations of administrative execution, may enter the substantive sphere, shaped by the enforced decision, and examine the existence of an enforced obligation at the enforcement stage. The article argues for the admissibility of such an examination, but with significant limitations, which are described in more detail in the text.(original abstract)
XX
Zasada zagrożenia istnieje w prawie polskim od czasów dwudziestolecia międzywojennego. Wyrazem tej zasady jest obowiązek doręczenia - w pierwszej fazie procedury zmierzającej do przymusowego wykonania obowiązków publicznoprawnych - upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Autor dokonuje analizy roli, jaką upomnienie odgrywa w tym obszarze, oraz skutków, jakie niesie ze sobą zaniechanie wierzyciela na tym etapie. (abstrakt oryginalny)
EN
The principle of a threat has existed under Polish law since the twenty years of the inter-War period. The expression of this principle is the obligation of service of a warning, as referred to in Article 15 § 1 of the Act on enforcement proceedings in administration of 17 June 1966 in the first phase of the procedure intended to compulsorily perform public law obligations. The author analyzes the role played by the warning in this area, as well as the effects created by the omission of the authorized unit at this stage. (original abstract)
XX
W omawianym orzeczeniu Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że art. 186 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, zgodnie z którym jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, dotyczy wyłącznie osób ukaranych za popełnienie wykroczenia skarbowego. Zdaniem najwyższej instancji sądowej sposób wymierzania zastępczej kary pozbawienia wolności osobom ukaranym karą grzywny za popełnienie przestępstwa skarbowego został z kolei uregulowany w Kodeksie karnym wykonawczym. Analizując zarówno brzmienie omawianego przepisu, jak i jego otoczenie normatywne, w pracy tej starano się wykazać, że choć stanowisko to należy uznać za trafne, istnieje wiele innych - niedostrzeżonych przez Sąd Najwyższy - argumentów przemawiających za niemożliwością stosowania art. 186 § 1 Kodeksu karnego skarbowego w procesie wykonywania kary grzywny orzeczonej w związku z popełnieniem przestępstwa skarbowego.(abstrakt oryginalny)
EN
In the commented judgment, the Supreme Court took the view that Article 186(1) of the Fiscal Penal Code applies only to persons punished for committing a fiscal misdemeanour. It provides that if the enforcement of a fine has proved ineffective or it is apparent from the circumstances of the case that it would be ineffective, the court shall order the enforcement of a substitute custodial sentence. Meanwhile, according to the Supreme Court, the method of imposing a substitute custodial sentence on persons punished by a fine for committing a fiscal offence is regulated by the Penal Enforcement Code. By analysing both the wording of this provision and its normative environment, this paper seeks to demonstrate that although this position should be considered accurate, there are a number of other arguments - unnoticed by the Supreme Court - for the impossibility of applying Article 186(1) of the Fiscal Penal Code in the process of enforcing a fine imposed in connection with the commission of a fiscal offence.(original abstract)
XX
W systemach prawnych Niemiec i Polski skuteczność działań administracji publicznej względem podmiotów administrowanych w postępowaniu przymusowym w administracji została uwarunkowana doręczenia poszczególnych aktów administracyjnych i dokumentów tym podmiotom. Pomimo tych samych korzeni oraz założeń w odniesieniu do tej instytucji w obu porządkach prawnych, to jednak w przeciwieństwie do prawa polskiego, które doręczenia w toku postępowań administracyjnych traktuje w sposób prosty - nakazując zasadniczo w każdym przypadku doręczanie pism (art. 39 KPA), z kolei prawo niemieckie odróżnia w sposób wyraźny doręczenia (§ 2 ust. 1 VwZG) - jako sformalizowaną formę przekazania pisma jego adresatowi - od ogłoszenia aktu administracyjnego (§ 41 ust. 1 VwVfG). Przy czym ogłoszenie jest pojęciem szerszym i zawiera w sobie również formalne doręczenie. O odrębności tych terminów prawnych świadczy w sposób najwyraźniejszy regulacja prawa o doręczeniach w administracji w odrębnej ustawie. W doktrynie prawa niemieckiego zalicza się zaś postępowanie w sprawie doręczeń do jednej z trzech podstawowych procedur wchodzących w zakres ogólnego prawa administracyjnego. Powyższe odmienności w odniesieniu do kształtu prawnego doręczeń w prawie niemieckim i polskim należy odróżnić od konsekwencji prawnych, jakie niosą ze sobą w zakresie doręczeń odrębności w strukturze postępowania przymusowego w administracji w obu porównywanych systemach prawnych. (fragment tekstu)
EN
The subject of the article are the problems of serving in compulsive proceedings in administration on the grounds of Polish and German law. In Polish law serving in the course of administrative proceedings is treated in a simple way - in principle ordering in every case serving of letters (art. 39 the Code of Administrative Procedure), whereas German law distinguishes in a distinct way the serving (§ 2 item 1 VwZG) - as a formalised form of transferring a letter to its addressee -from an announcement of an administrative act (§ 41 item 1 VwVfG). The announcement is a wider notion and includes in itself also a formal serving. A distinctive nature of these terms is manifested in the most evident way a regulation of law on serving in administration in a separate act. Moreover, in the doctrine of German law proceedings in the matter of serving are included in one of three basic procedures contained in the scope of the general administrative law. The above dissimilarities in relation to the legal shape of serving in German and Polish law should be distinguished from legal consequences, which are brought in the scope of serving by a distinctive nature in the structure of the compulsory proceedings in administration in both compared legal systems. (original abstract)
XX
Problematyka organów jednostek samorządu terytorialnego jako organów administracji publicznej jest często podnoszona w doktrynie i praktyce. Znacznie rzadziej przedstawia się status tej kategorii organów jako organów egzekucyjnych. Dlatego zagadnienie to jest przedmiotem zainteresowania autorki, która w artykule ogranicza rozważania do organu gminy mającego kompetencje w zakresie egzekucji administracyjnej zarówno obowiązków niepieniężnych, jak i pieniężnych. Analizując obowiązujące w przedmiotowym zakresie rozwiązania prawne, autorka zwróciła uwagę na konieczność zmian ze względu na występujące niejednokrotnie na ich podstawie praktyczne problemy. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of bodies of territorial self-government as bodies of the public administration is frequently mentioned in the legal doctrine and in practice. The status of this category of bodies as enforcement bodies is presented far less frequently. Therefore, this issue is a subject of interest to the authoress, who restricts her considerations in the article to the municipal body with powers in the administrative enforcement of both cash and non-cash obligations. In analysing the legal Solutions, which apply to this, the authoress draws attention to the need for change because of the practical problems which frequently arise on their basis. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zagadnienia związanie z tajemnicą bankową i korzystaniem przez komorników sądowych z uprawnień wynikających z Prawa bankowego. Kontrowersje budzi zakres informacji jakich może żądać komornik od banku i jakich bank ma obowiązek udzielić. Problem ten jest źródłem konfliktu obu środowisk, gdyż przepisy regulujące udzielanie przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową nie są precyzyjne.
XX
Przedmiotem artykułu jest analiza problemów napotykanych przez komornika sądowego w wykonywaniu przez niego obowiązków płatnika podatku od towarów i usług. W pracy pokazano główne kontrowersje występujące w doktrynie i najważniejsze orzeczenia dotyczące omawianego tematu. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the paper is an analysis of problems the court enforcement officer encounters when executing the value added tax remitter duties. In the study, the author concentrates mainly on divergences in the doctrine and the most important statements concerning the discussed subject. (original abstract)
XX
Celem prezentowanego opracowania jest omówienie instytucji w egzekucji sądowej - wyjawienia majątku dłużnika w prawie hiszpańskim, włoskim i niemieckim. Charakter prawny tego środka jest tożsamy w kontynentalnych systemach prawnych. Celem wyjawienia majątku jest bowiem uzyskanie wiedzy o mieniu dłużnika, z którego można prowadzić skuteczną egzekucję. Autor opracowania przeanalizował przepisy hiszpańskiego kodeksu postępowania cywilnego (Ley de Enjuiciamiento Civil) - art. 589, 590, włoski kodeks (Codice di Procedura Civile) - art. 492, 492-bis i na koniec kodeks niemiecki (Zivilprozessordnung) - § 802a i nn. Dla kontrastu rozważań, jako sposób odnalezienia majątku dłużnika, autor w zakończeniu opracowania przywołał również przykład z systemu common law, rozwiązanie prawne określone jako Mareva Injunction (Freezing Injunction).(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to discuss the regulation of the debtor to disclose his assets in Spanish, Italian and German law. The nature of this measure is the same in the continental legal systems. The aim to disclosure the assets is to obtain knowledge of the debtor's property which can be carried out effective enforcement. The Author analyzed the regulations of the Spanish Code of Civil Procedure (Ley de Enjuiciamiento Civil) - art. 589, 590, the Italian Code (Codice di Procedura Civile) - art. 492, 492-bis and in the end, the German Code (Zivilprozessordnung) - § 802a ff. By contrast, as a way to find property of the debtor, the Author recalled in the end also an example of the common law system, which is used as a remedy called Mareva Injunction (Freezing Injunction).(original abstract)
XX
Skuteczność egzekucji administracyjnej oznacza możliwość realizacji jej podstawowego celu - przymusowego wykonania należności pieniężnych. Organy egzekucyjne i wierzyciele posiadają kompetencję i mogą stosować wobec dłużnika środki przymusu. Od ich aktywności i współpracy często zależy wynik postępowania egzekucyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Execution of an administrative decision is effective if its main objective - enforcement of receivables - can be achieved. Enforcement authorities and creditors have the jurisdiction and can apply coercive measures against debtor. The result of the enforcement proceedings very often depends on their activity and collaboration. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy czynników, które powodują, że wdrożenie egzekucji administracyjnej nie przynosi oczekiwanych przez wierzycieli rezultatów w postaci ściągnięcia egzekwowanych zaległości. Zamiarem podjętego opracowania jest analiza rozwiązań prawnych prawa polskiego w celu wskazania podstawowych przyczyn nieefektywności postępowania egzekucyjnego w administracji. Artykuł posiada charakter dogmatyczny, stąd podstawową metodą badań, jaką zastosowano, jest metoda analityczno-prawna. Dodatkowo, choć w bardzo ograniczonym stopniu, w toku badań wdrożono metodę socjologiczną, która spełnia rolę wyłącznie pomocniczą. W rezultacie przeprowadzonej analizy, wspartej badaniami socjologicznymi, należy stwierdzić, że czynniki skutkujące niską efektywnością egzekucji administracyjnej w Polsce mają charakter strukturalny i dotyczą zarówno sfery faktycznej, jak i prawnej uprawnień oraz obowiązków tak wierzyciela, jak i organu egzekucyjnego. Czynniki te odnoszą się do niewydolnego systemu przygotowania egzekucji oraz do weryfikacji dopuszczalności egzekucji administracyjnej po zastosowaniu środków egzekucyjnych, w tym zawieszenia postępowania egzekucyjnego w tej fazie postępowania, a także ograniczonego zakresu działań - czy wręcz bierności - organu egzekucyjnego w ramach stosowania środków egzekucyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns factors that cause the failure of the administrative enforcement implementation to produce results expected by creditors in the form of recovery of enforced debts. The intention of the paper was to analyze legal solutions in the Polish law in order to identify the root causes of inefficiency of enforcement proceedings in administration. The article has a dogmatic character, hence the primary method of research used was the legal analytical method. In addition, in a very limited extent, the sociological method was used in a supporting role. As a result of the analysis supported by sociological research, it is clear that the factors leading to low efficiency of administrative enforcement in Poland are structural in nature and concern spheres of both factual and legal powers and duties both of the creditor and the enforcement authority. These factors relate to the inefficient system of preparing execution, as well as verification of the admissibility of administrative enforcement after the application of enforcement measures, including suspension of enforcement proceedings at this stage of the proceedings, and finally the limited scope of action - or even passivity of the enforcement authority in the application of enforcement measures. (original abstract)
EN
In the free-market economy a lot of natural and legal persons have loans and liabilities. Many people and businesses have a hard time repaying loans and contracts. Appears very often bankrupt companies and consumer bankruptcy. A court executive officer (bailiff) has been called in order to enforce repayment of loans and commitments. Every bailiff is required to carry liability insurance. In this paper we assess the risk of this professional group, its social status, statistics of cases affecting and completed. We point to the vagueness and the sums guaranteed of compulsory insurance of civil liability. Critically evaluate the content of the Regulation of the Minister of Finance on compulsory insurance of civil liability of bailiffs.
20
63%
XX
Powstanie gospodarki rynkowej w Polsce spowodowało nowe zjawiska w postaci masowego zaciągania kredytów na różne cele, w tym na spłatę kredytów wcześniej pożyczonych, co spowodowało, że klienci stali się trudnymi dla wierzycieli (banków). Ze względu na fakt, że zadłużenie wzrasta i ok. 2,1 mln Polaków (2011 rok) nie reguluje w terminie swoich zobowiązań, do czego należy dołączyć dużą skalę bankructw wielu zakładów pracy, temat ten jest zawsze aktualny. Oba te zjawiska powodują, że wielu wierzycieli wstępuje na drogę sądową w celu odzyskania całości lub choćby części swoich długów. Uzyskane wyroki sądowe są podstawą do egzekwowania długów przez komorników sądowych. W 1997 roku powstała ustawa o komornikach sądowych i egzekucji (u.k.s.e.), na mocy której zwiększono zakres kompetencji komorników. Komornicy, wykonujący zawód zaufania publicznego, narażeni są na różne sytuacje konfliktowe z dłużnikami, z których część ma charakter losowy. Biorąc pod uwagę losowość zjawisk w wykonywaniu czynności komorniczych, ustawodawca wprowadził obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników, którego zadaniem jest ochrona działalności komorniczej przed takimi zjawiskami. Celem tego artykułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu działalności komorniczej potrzebnych do oceny ryzyka i kalkulacji składki ubezpieczeniowej. Artykuł napisany został na podstawie dostępnych danych oraz literatury przedmiotu i powinien być przydatny pośrednictwu ubezpieczeniowemu, a także działom oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Autor artykułu nie uważa się za znawcę działalności komorniczej, lecz z racji zajmowania się ubezpieczeniami majątkowymi pragnie zwrócić uwagę na nowy obszar obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. (fragment tekstu)
EN
In the free-market economy a lot of natural and legal persons have loans and liabilities. Many people and businesses have a hard time repaying loans and contracts. Appears very often bankrupt companies and consumer bankruptcy. A court executive officer (bailiff) has been called in order to enforce repayment of loans and commitments. Every bailiff is required to carry liability insurance. In this paper we assess the risk of this professional group, its social status, statistics of cases affecting and completed. We point to the vagueness and the sums guaranteed of compulsory insurance of civil liability. Critically evaluate the content of the Regulation of the Minister of Finance on compulsory insurance of civil liability of bailiffs. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.