Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 198

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Dywersyfikacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
Objective: The aim of the study is to identify the scope in which business groups in Poland apply the diversification strategy and examine it influence on the performance of a business group.Methodology: The research method is a critical analysis of academic literature as well as documents analysis (desk research). Authors applied also statistical inference.Findings: Conducted research on business groups in Poland showed that business groups in Poland are moderately diversified. The study showed also that the diversification strategy does not differentiate the performance of business groups.Value Added: The paper is a unique summary of the researches about diversification strategy and business group performance. The theory review and empirical studies deepen research on business groups and their strategies.Recommendations: It is recommended for business groups to explore the diversification strategies in the context of performance as implementing it may be crucial for further business group development. (original abstract)
PL
Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w surowce energetyczne, czyli kreowanie bezpiecznych (stabilnych) sposobów pozyskiwania nośników energii, jest żywotnym interesem każdego państwa. Zakres (poziom) dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia Polski w surowce energetyczne powinien być adekwatny do rozwiązań stosowanych w przodujących państwach Unii Europejskiej. Z analizy i oceny źródeł zaopatrzenia Polski w surowce energetyczne wynika, że ich dywersyfikacja jest niedostateczna, bowiem dominują dostawy z Rosji.
XX
In the article the author intends to provide a selective, yet fairly comprehensive review of historical roots and trends of Institutional Economics. Institutional Economics is not an integrated theory based on a set of common hypotheses, but rather a combination of various elements coming from different traditions and different social sciences. However, despite diversity there is a central tenet of both the 'old' and the 'new' institutionalism: that institutions matter in shaping economic performance and economic behavior. Economic processes do not take place outside of the historical or social context; they take place within given institutions. Th e author attempts to classifying different views concerning these issues and explain how institutional economics relates to neoclassical economics and other social sciences. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the author intends to provide a selective, yet fairly comprehensive review of historical roots and trends of Institutional Economics. Institutional Economics is not an integrated theory based on a set of common hypotheses, but rather a combination of various elements coming from different traditions and different social sciences. However, despite diversity there is a central tenet of both the 'old' and the 'new' institutionalism: that institutions matter in shaping economic performance and economic behavior. Economic processes do not take place outside of the historical or social context; they take place within given institutions. Th e author attempts to classifying different views concerning these issues and explain how institutional economics relates to neoclassical economics and other social sciences. (original abstract)
XX
Specyfika grup kapitałowych jako wielopodmiotowej formy prowadzenia działalności gospodarczej sprawia, że mogą one stosować różne rodzaje dywersyfikacji w poszczególnych spółkach, a całe zgrupowanie może być zintegrowane pionowo lub zdywersyfikowane. Dywersyfikacja jako kierunek rozwoju grup kapitałowych ma liczne zalety, ale po przekroczeniu optymalnych rozmiarów może prowadzić do negatywnych efektów. Obecnie w polskich grupach kapitałowych zdecydowanie dominuje dywersyfikacja pokrewna, znacznie rzadziej ma miejsce dywersyfikacja niepokrewna.(abstrakt oryginalny)
EN
Holding companies are a common form of economic cooperation in the market economy. Due to their specificity, they are able to employ various kinds of diversification. It is an advantageous strategy for holding companies development. However, overdiversification can lead to negative consequences. Currently, among Polish holding companies the related diversification is the most widespread. Unrelated diversification is much less common.(original abstract)
EN
The article is an attempt to assess whether Stock Ownership moderates the relationship between corporate diversification and CEO compensation. Based on agency theory, we develop the hypothesis of whether when CEOs hold a large fraction of their firms' outstanding stock, the CEOs are acting more as owners or shareholders than employees. This reduces the principal and agency relationship of agency theory, since CEOs are acting as owners rather than employees; thus the demand for further stock-based compensation is likely to be reduced because the interests of CEOs and shareholders are relatively aligned. For the purposes of this study, a sample of 2,448 CEO compensations across 1,622 firms from 1997 to 2002 was used to test several hypotheses. Corporate diversification was divided into two categories; international diversification and industry diversification. To test the hypotheses, multiple regression analysis was employed to examine stock ownership as a moderator variable on the relationship between international diversification and industry diversification and CEO total compensation with tenure, age, duality, and gender as control variables. The results indicate that stock ownership negatively and significantly influences the relationship between International diversification and CEO compensation. Additionally, the findings also confirm that stock ownership negatively and significantly influences the relationship between industrial diversification and CEO compensation. (original abstract)
6
Content available remote Dywersyfikacja równoległa oparta na rynku złota w Polsce
100%
XX
Złoto jest znane na świecie od ponad 6 tysięcy lat. Z uwagi na właściwości fizyczne minerału nie było ono nigdy wykorzystywane do wyrobu produktów codziennego użytku, więc dla człowieka pierwotnego było właściwie bezużyteczne. Z uwagi na walory estetyczne, złoto określano często mianem boskiego kruszcu. Już w starożytnym Egipcie łączono blask złota z blaskiem słońca, którego uosobieniem był bóg słońca - Re. Wierzono również, że amulety zrobione ze złota (nosili je najbogatsi Egipcjanie) są symbolem mocy i zwycięstwa nad złem i strzegą przed nim w czasie życia doczesnego i po śmierci, a także były uznawane za insygnia władzy. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the definition of parallel diversification and relations between gold market and financial assets market. Gold market is one of the oldest markets and relatively safe. This market offers a wide range of instruments. This article presents the instruments available to the individual or institutional client's. The conducted study implies that diversification of investment risk based on gold is necessary, because they are weakly correlated with traditional assets. (short original abstract)
XX
W artykule krótko scharakteryzowano system Solvency II, przedstawiono od strony praktycznej i metodologicznej standardową procedurę wyznaczania kapitałowego wymogu wypłacalności oraz zaprezentowano i omówiono wybrane wyniki badania QIS5 dotyczące efektu dywersyfikacji ryzyka uzyskanego w wyniku stosowania tej procedury. Zwrócono uwagę, że efekt ten w znacznym stopniu wpływa na obniżenie kapitałowego wymogu wypłacalności. Ponieważ wykorzystana do jego oszacowania metoda wariancji-kowariancji może prowadzić do jego przeszacowania lub niedoszacowania ze względu na to, że uwzględnia tylko zależności liniowe, w artykule wskazano także potrzebę prowadzenia badań nad metodami rozpoznawania struktur zależności i sposobami ich uwzględniania przy szacowaniu wymogów kapitałowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper briefly characterizes the Solvency II regime, presents the standard procedure for determining the Solvency Capital Requirement and presents and discusses the selected results of QIS5 study relating to the diversification effect. This effect greatly reduces the Solvency Capital Requirement. The variance-covariance methodology which is used to estimate the diversification effect can over- or underestimate it. Therefore the paper suggests the need for research into methods for modeling the dependence structure of the Solvency Capital Requirements.(original abstract)
XX
Cel - przedstawienie pojęcia premii za ryzyko specyficzne oraz zaproponowanie skuteczniejszego (niż klasyczny) sposobu dobierania wag akcji w portfelu przy procesie dywersyfikacji. Metodologia - bazuje na zastosowaniu dwóch metod doboru wag akcji w portfelu i oszacowaniu na ich podstawie modelu Sharpe'a za pomocą Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów. Badaniem objęto 35 portfeli akcji. Wynik - portfele o wagach dobranych zaproponowaną metodą dały dużo lepsze wyniki z punktu widzenia dywersyfikacji niż portfele o wagach dobranych klasycznie (minimalizując wariancję portfela). Oryginalność/wartość - możliwość zastosowania w praktyce w celu tworzenia bardziej zdywersyfikowanych portfeli mniejszym kosztem.(abstrakt autora)
EN
Purpose - to introduce the concept of specific risk premium and to propose a more effective (than classic) way to calculate shares' weights in an investment portfolio in the diversification process. Research methodology - estimation of Sharpe's model for 35 portfolios with set weights (calculated with two different methods) by using the Least Square Method with weekly rates of return from 08.05.2016 to 30.04.2017. Findings - portfolios with set weights by proposed method gave better results from the diversification point of view than the portfolios with classic weights set (by minimazing portfolio's variance). Originality/value - possibility to use in practice with the purpose to achieve more diversificated portfolios with minimized costs.(author's abstract)
9
Content available remote Dywersyfikacja w polskich mediach - moda czy konieczność?
75%
EN
Diversity in the activities of Polish media companies is a neccessity in the face of the prevalent media digitalization and convergency. Reception fragmentation, its individualization, the quest for interactivity, utilization of different channels for media distribution lead to the „aging’’ of some media and the contraction of their audience. Guided by the profit criterium publishers and forwarders are following the changing tastes of their customers and advertisers. For publishers such as Agora, expanding the range of products is the panacea for the structural crisis of the press. New areas of activity are to guarantee higher incomes when current activities are on a decline. The maintenance of a company in the media market therefore requires the branch out type of divresification. Television broadcasting stations, among them TVN, taking advantage of the upturn in the television advertisement market and the audience expansion, will not have to explore for themselves new areas of activity. Diversification possesses, in their instance, an investment character. Product differentiation and scope of activity expansion are to ensure income growth owing to the synergy effect. Relinquishing investment, for instance in new channels of content distribution could result in the loss of competitive advantage.
XX
Współcześnie można zaobserwować odejście od postrzegania kultury jedynie przez pryzmat wartości autotelicznych i dostrzeganie w niej walorów bardziej użytkowych. Wskutek tego procesu kulturę zaczęto postrzegać jako dźwignię rozwoju społecznego w bardzo zróżnicowanych wymiarach - począwszy od budowy kompetencji, poprzez tworzenie więzi lokalnych i wsparcia dla wykształcania się podmiotowej tożsamości, na kreowaniu spójności społecznej skończywszy. Jednocześnie instytucje kultury często borykają się z problemem ograniczonych zasobów finansowych koniecznych do pełnienia funkcji, do której zostały powołane. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości finansowania instytucji kultury w kontekście ograniczenia źródeł finansowania działalności statutowej przez rozszerzenie oferty produktowej. Badania literaturowe oraz dane statystyczne potwierdzają postępujący proces decentralizacji źródeł finansowania instytucji kultury. Rządy oraz samorządy nadal pozostają największym wsparciem kultury w porównaniu z innymi sektorami. Mimo to wszystkie trzy sfery - rząd, rynek i trzecia sfera (non profit) - działają jednocześnie i ich przenikanie jest bardziej regułą niż wyjątkiem. Aby zachęcić rynek i trzecią sferę do finansowania przedsięwzięć kulturalnych, instytucje kultury powinny rozszerzyć ofertę o produkty mniej standardowe (klasyczne), dostosowane do szerszej grupy odbiorców. Przedstawiony projekt jest przykładem wykorzystania źródeł finansowania zadań realizowanych przez instytucje kultury niezwiązanych z działalnością, do której prowadzenia jednostka została powołana. Instytucje kultury stoją w obliczu ograniczeń źródeł finansowania, a jednocześnie posiadają zasoby, które umożliwiają prowadzenie nietypowej aktywności z wykorzystaniem atrakcyjnych dla odbiorcy środków wyrazu. Dzięki tym środkom instytucje te mogą w ciekawy sposób przekazywać treści społeczne, w tym edukacyjne i integracyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays the perception of culture only through the prism of autotelic values and noticing "more useful values" in it is not the only one. As a result of this process culture is seen as a "lever" of social development in a variety dimensions - from building of competence through the creation of local ties and support of personal identity formation, to the creation of social cohesion. At the same time cultural institutions often struggle with limited financial resources necessary to fulfill the role for which they have been established. The purpose of this article is to present the possibilities of cultural institutions financing in the context of the limitations on sources of funding statutory activities by broadening their product range. Literature research and statistical data confirm the progressive process of decentralization of cultural institutions funding. Governments and local governments still remain the largest support of culture in comparison with other sectors. Still, all three spheres - the government, the market and the non-profit sphere - operate simultaneously and their penetration is rather the rule than the exception. To encourage the market and the third sphere to finance cultural projects, cultural institutions should extend the range of products by less standard (classical) product adapted to the wider audience. The presented project is an example of using the sources of financing tasks performed by cultural institutions not connected with the activities they have been established for. Cultural institutions are facing funding limitations and yet have the resources which enable the unusual activity using attractive means of expression for the customer. Owing to these measures, these institutions can deliver social (including educational and integrational) content in a very interesting way.(original abstract)
XX
W artykule scharakteryzowano pojęcie inwestycji zabezpieczającej, dywersyfikującej oraz inwestycji określanej jako bezpieczna przystań. Celem opracowania jest zbadanie, czy występują powiązania między stopami zwrotu osiąganymi na polskim rynku akcji a stopami zwrotu z inwestycji w złoto. W pracy zweryfikowano hipotezę: stopa zwrotu z inwestycji w złoto spełnia funkcję inwestycji zabezpieczającej w długim okresie w stosunku do inwestycji w WIG, zaś w czasie, kiedy inwestycja w WIG notuje ujemną stopę zwrotu, inwestycja w złoto jest inwestycją typu "bezpieczna przystań". Do weryfikacji hipotezy posłużyły wyznaczone wartości współczynników korelacji oraz autorska miara. Główny wniosek z badań to konkluzja, że inwestycja w złoto odgrywa rolę bezpiecznej przystani dla inwestora lokującego swój kapitał na GPW.(abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the concept of the hedge, diversifier and safe haven investments. The main goal of this study is to examine whether there are links between the rates of return achieved on the Warsaw Stock Exchange (WSE) and rates of return on investments in gold. The author tested following hypothesis: the return on investment in gold acts as a hedge investment in the long term in relation to investments in the WSE main index, and at a time when investment in the WSE main index recorded a negative rate of return, investment in gold is a safe haven investment. To verify the hypothesis the author uses correlation coefficients and his own measure. The main conclusion from the research is that investing in gold acts as a safe haven investment for the investor which invests on the WSE.(original abstract)
12
Content available remote El desafío de crecer y la diversificación commercial : Caso Tortillería Alameda
75%
EN
One of the great problems of Mexican family microenterprises is the insufficient growth and diversification that leads to closure. There are several factors that explain the failure: one is because they are all related to the economic situation of the country, insecurity, insufficient government support and the lack of promotion of an entrepreneurial culture and, on the other hand, there is a lack of knowledge And the implementation of a commercial diversification that allows them to increase revenues and take advantage of their investment. The objective of the study is to analyze commercial diversification as a model of permanence in the market. It was addressed with a case study using secondary sources and the application of questionnaires, semi-structured interviews in depth, review of documents and participant observation with the community and the group. The units of analysis were the owner, the employees and the competition. Finding that introducing additional products to the corn tortilla and using the infrastructure of the point of sale already established, would seek to increase revenue and increase the profitability of the point of sale. They would get extra profits from what their tortillera gives them, since during the evening-night the sale of tortillas is scarce and the infrastructure is wasted. (original abstract)
XX
Współczynnik TMAI (taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji) jest miarą atrakcyjności inwestycji, wprowadzoną przez autora w jednej z wcześniejszych prac. Istota tej propozycji składa się z oszacowania stopnia atrakcyjności uzyskanej przez dane przedsiębiorstwo na bazie współczynników płynności, zadłużenia, zysku i stóp rynkowych.
EN
The TMAI coefficient is a measure of the attraction of investments, introduced by the author in one of his earlier studies. The essence of this proposal consists of the assessment of the degree of the attraction held by a given company upon the basis coefficients of fluency, indebtedness, profit and market rates. (original abstract)
XX
Inwestorzy poszukują możliwości zabezpieczenia przed stratami swoich portfeli inwestycyjnych. Jedną z nich jest dywersyfikacja, która polega na uwzględnieniu w portfelu nowych klas aktywów, w tym m.in. złota. Celem artykułu jest ocena roli złota jako komponentu portfela inwestycyjnego. Analizowano efektywność portfeli w aspekcie wysokości stopy zwrotu i ryzyka w ujęciu Markowitza. Ocenie poddano sześć typów skonstruowanych portfeli trzyskładnikowych, tj. złota połączonego z czterema indeksami reprezentującymi analizowane klasy aktywów: akcje, surowce, nieruchomości i obligacje. Na podstawie danych historycznych notowań tych aktywów zbudowano dwuskładnikowe portfele inwestycyjne o minimalnej wariancji, a następnie odpowiednio portfele trzyskładnikowe z udziałem złota oraz portfele Sharpe'a. Badania wykazały, że efekt dywersyfikacji w postaci wzrostu oczekiwanej stopy zwrotu przy równoczesnej redukcji ryzyka, w porównaniu z portfelami dwuskładnikowymi, inwestorzy osiągnęli w przypadku 3 portfeli, natomiast 5 portfeli Sharpe'a charakteryzuje się wyższą efektywnością niż portfel rynkowy.(abstrakt oryginalny)
EN
Investors seek opportunities to protect their investment portfolios against losses. One of them is portfolio diversification which involves including new classes of assets in the portfolio structure, inter alia gold. The goal of the paper is to assess the role of gold as a part of investment portfolio. The effectiveness of portfolios in terms of rate of return and risks is analysed with accordance to Markowitz's theory. Six types of three- -component investment portfolios are considered, i.e. gold combined with one of the four indices representing analysed classes of assets such as stocks, commodities/raw materials, real estate, and bonds. On the basis of the historical data concerning quotations of these assets, two-component minimum variance portfolios and in the next step three-component ones with portion of gold as well as the Sharpe's portfolios were constructed. The study has shown that the diversification effect as an increase in the expected rate of return with the simultaneous reduction of risk level in comparison with two- -component portfolios was achieved by investors in the case of three portfolios, on the other hand five of Sharpe's portfolios are characterised by higher effectiveness than market portfolio.(original abstract)
15
75%
EN
The demographic processes of the last decades have led to variations in urban and peri-urban territorial configurations, questioning the patterns of traditional productive localisation. They have begun to outline new perspectives related to proximity to trading and commerce sites as well as to the services offered by the city. Business strategies, such as multifunctionality and diversification, have begun to consider these new possibilities that, at a larger scale, have triggered the process of territorialisation. The study analyses the influence of proximity to the city on the strategies of farms diversifying income through short food chains, with the aim of identifying the prevailing behaviours adopted in three different concentric areas at the urban centre of gravity: peri-urban, belt and rural. The study involves a dataset constituted by 217 farms, where each farm has been associated with a set of explanatory variables that outline some structural, social and economic characteristics. The sample has been segmented through a hierarchical cluster analysis, which allowed us to identify 5 groups of farms, after having reduced the number of variables through PCA (Principal Component Analysis). The results show that short food chains and, more generally, AFNs, are based on strategies alternative to those of traditional chains, and which involve a different economic dimension of the same chains and the construction of a different place-based agro-food system, also envisaging a re-localisation of space near the final market. (original abstract)
XX
Wzrastająca od lat 80. XX wieku popularność fuzji i przejęć przyczyniła się do częstszego korzystania przez przedsiębiorstwa z tego sposobu rozwoju. Dodatkowo sprzyjały temu wzrastające koszty związane z rozwojem wewnętrznym oraz coraz krótsze cykle życia produktów. Obecnie przedsiębiorstwa, decydując się na strategię dywersyfikacji, realizują ją często w mieszany sposób. Należy podkreślić, że nie wykazano związku między sposobem realizacji strategii dywersyfikacji a osiąganiem sukcesu przez przedsiębiorstwo. Na przykładzie polskich grup kapitałowych nie wykryto zależności między sposobem dywersyfikacji a jej poziomem i charakterem. Może to wynikać z faktu, że grupy kapitałowe dywersyfikują się często właśnie w sposób mieszany, a o sukcesie strategii decyduje wiele czynników, nie tylko sposób jej realizacji. A zatem, dokonując wyboru sposobu przeprowadzenia dywersyfikacji, należy uwzględnić trudności i zagrożenia oraz korzyści i szanse wynikające z dywersyfikacji działalności w drodze rozwoju zewnętrznego i wewnętrznego w przypadku każdej podejmowanej inwestycji. (fragment tekstu)
EN
The companies undertaking a diversification strategy may execute it in the form of both internal and external development. The article presents recommendations on the diversification through the external and internal development in the light of sectoral and corporate determinants supporting it with the examples of the world research in this area. It also presents the author's own research of the choice of development of Polish capital groups which implemented the strategy of diversification. (short original abstract)
17
Content available remote Institutional conditioning for the diversification process of economy
75%
EN
Despite numerous appeals, since the beginning 1987, to diversify the economy of Russia, the aim is not achieved. The article argues that the diversification as a process lacks adequate institutional conditioning. Path-dependency provided stability to economic growth while the structure of economy remains mainly unchanged. Global financial crisis gives an opportunity to stir up discussion on diversification as driving factor of innovative development. The author believes that methodology and theory of constructing sustained and diversified productions is mechanically imported from foreign sources, regardless institutional realities of Russian market. Considering all this, the paper suggests creating institutional framework capable to manage processes of economy diversification. (original abstract)
XX
Cel - Obserwowane w praktyce inwestycyjnej rozkłady stóp zwrotu instrumentów finansowych są rozkładami asymetrycznymi, zatem modele uwzględniające tylko średnią i wariancję pomijają istotne własności tworzonych portfeli inwestycyjnych. Celem pracy jest analiza stopnia dywersyfikacji portfeli uwzględniających dodatkowe kryterium maksymalizacji trzeciego momentu centralnego będącego miarą skośności. Metodologia badania - W pracy analizowano podzbiory portfeli efektywnych, których struktura jest taka sama. Uwzględniając dodatkowo kryterium maksymalizacji trzeciego momentu centralnego, wyznaczono zbiory portfeli optymalnych o tym samym stopniu dywersyfikacji. Omawiane podejście zastosowano do analizy portfeli spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wynik - Pokazano, że uzupełnienie analizy portfeli efektywnych o skośność w sposób znaczący zmienia optymalną strukturę portfeli. Im większa siła preferencji odnośnie do skośności, tym stopień zdywersyfikowania portfeli jest mniejszy. Oryginalność/Wartość - W pracy zaproponowano trzykryterialny model wyboru optymalnego portfela akcji uwzględniający jednoczesną maksymalizację wartości oczekiwanej i skośności oraz minimalizację wariancji. Parametryczna analiza stopnia dywersyfikacji pozwoliła na badanie stabilności struktury portfeli optymalnych w zależności od preferencji inwestora w odniesieniu do wartości oczekiwanej stopy zwrotu oraz skośności stopy zwrotu.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The distributions of rates of return observed in the investment practice are asymmetric, so the models which take into account only the mean and variance lack important features of portfolios. The aim of this paper is to analyse the degree of portfolio diversification, considering additional criterion of maximisation of the third central moment as a measure of skewness. Design/Methodology/approach - In this paper we analyse the subsets of efficient portfolios which have the same structure. Using additional criterion of maximisation of the third central moment we determine the optimal portfolios having the same degree of diversification. In our research we analyse portfolios of stocks listed on Warsaw Stock Exchange. Findings - We show that consideration of skewness in the efficient portfolio analysis changes the structure of optimal portfolios significantly. The greater the strength of preferences for skewness the lower the degree of portfolio diversification. Originality/Value - We propose a three-criteria optimal portfolio selection model which maximises the expected value and skewness and minimises the variance. Parametric analysis of the level of diversification allows us to study the stability of the structure of optimal portfolios in relation to the investor preferences regarding the expected return and skewness.(original abstract)
XX
Strategia dywersyfikacji należała w latach 60. i 70. do najpopularniejszych strategii przedsiębiorstw. Realizowana przez wiele korporacji, doczekała się wielu teoretycznych opracowań i badań empirycznych. Jednakże większość tych prac dotyczyła dużych korporacji mających olbrzymie zasoby rzeczowe i kapitałowe. Tymczasem dywersyfikacja jako strategia rozwoju może być z powodzeniem realizowana również przez małe i średnie przedsiębiorstwa dysponujące niewielkimi zasobami i zatrudniające niewielu pracowników.(fragment tekstu)
EN
Diversification strategy belonged to the most popular growth strategies which were realized in 60s and 70s by corporations. The most of theoretical articles and empirical researches concerned on the diversification strategy realized by big corporation. However, diversification may be realized in small and medium enterprises. This paper describes theoretical and empirical framework of the diversification strategy in small and medium companies. The author presents two ways of diversification's ventures in these economic subjects: multiple and internal diversification and four types of this strategy: illicit, crisis, opportunistic and synergistic diversifications.(original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.