Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 281

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rolnictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
W artykule wyeksponowano zagrożenia bezpiecznej pracy w rolnictwie, także w procesie zagospodarowywania odpadów. Dokonano interpretacji terminu 'zagrożenie', wykazując zagrożenia jako źródło i jako przyczynę wypadków. Wykazano komplementarność materialnych i społecznych warunków pracy. Na tym tle określono kierunki działań obniżających skalę zagrożeń.
EN
The paper presents safe work threats in the agriculural sector including wastes management process. The threat notion is explained with the consideration of its meaning as the source and main reason of accidents. Complementary aspect of material and social conditions of work is emphasized. In this context directions of activities reducing threats amounts are described.
|
1999
|
tom Vol. 44, nr 3
40-45
PL
Gospodarstwa ekologiczne na trwałe wpisały się w krajobraz polskiego rolnictwa. W ostatnich latach odnotowano spadek liczby tych gospodarstw w kraju. W artykule omówiono czynniki, które przyczynią się do rozwoju tej formy gospodarowania. Za rozwojem przemawiają względy społeczne, ekonomiczne i zdrowotne.
EN
Ecological farming in Poland has become a crucial part of Polish agriculture. But some decrease in the number of ecological farms has been lately observed in our country. The article shows the factors that will add to the increase in this type of agriculture. Its development is supported by social, economical and sanitary reasons.
PL
Ogólnie scharakteryzowano XV. Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe POLAGRA'99 oraz opisano maszyny, które nagrodzono 'Złotym medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich'. Nagrodzono sześć następujących maszyn: ciągnik rolniczy URSUS 1734 (Polska); opryskiwacz polowy zaczepiany 'Polmet Europa 2521' (Polska); schładzalnik zamknięty z automatycznym systemem mycia typu SMZ-16 (Polska); analizator tekstury TA.XT2i (Wielka Brytania); krajalnicę poprzeczną 'Translicer 2000' (USA); piec obrotowy do pieczenia mięsa PPO-le (Polska).
EN
Gold medal winners of the POLAGRA' 99 competition have been presented in the paper. The six farms machines, that are the gold medal winners, are following: the farm tractor URSUS 1734 (Poland); the trailed field sprayer 'Pilmet Europa 2521' (Poland); the milk cooling tank SMZ-16 (Poland); the texture analyser TA.XT2i (United Kingdom); the 'Traclicer 2000' Cutter (USA); the rotary roasting furnace for meat roasting PPO-le (Poland).
|
1999
|
tom Vol. 44, nr 2
92-96
PL
Klasyczny system maszyn rolniczych, którego bazą jest typowy ciągnik rolniczy niosący narzędzia, wykazuje wiele wad i nie jest podatny na automatyzację. W wielu ośrodkach na świecie prowadzi się prace nad zastosowaniem - we wszelkich pracach polowych - specjalnych maszyn w formie bram o znacznej rozpiętości, poruszających się po wydzielonych pasach pola. Rozwiązanie takie daje duże możliwości automatyzacji prac polowych i przyczynia się do zmniejszenia ugniatania gleby. Największą szansę praktycznego zastosowania mają urządzenia bramowe o dużej rozpiętości z poprzecznie poruszającym się wózkiem narzędziowym.
EN
Classical agricultural machinery system based on agricultural tractor with hanged on or dragged implements, has many disadvantages and is very inconvenient to automation. In many countries all over the world, especially in the USA , Japan and Israel, the intensive work s made to construct special wide frames traveling across the fields on the separated paths. Such a solution is more convenient for automation and gives the opportunity to reduce the soil compaction. The greatest chance for applying in farm practise has the wide span frame with the cross moving implement carriage.
16
Content available remote Sektor rolniczy - wsparcie czy obiążenie rozwoju gospodarki?
80%
|
1998
|
tom Z. 3
7-26
PL
W początkowym okresie uprzemysłowienia jednym z istotnych problemów jest pozyskiwanie środków finansowych (także dewiz) na cele rozwojowe. Budowa sektora eksportowego opartego na relacjach zasobów czynników produkcji w wielu obszarach prowadziła do stymulowania eksportu rolnego. Kształtowanie się warunów wewnętrznych oraz zewnętrznych sprzyjało narastaniu dysproporcji między poziomem rozwoju eksportowej części sektora rolniczego i tej zaopatrującej rynek krajowy oraz między pozostałymi rodzajami działalności gospodarczej. Oczekiwania co do zadań sektora rolniczego w stymulowaniu rozwoju pozostałych sektorów okazały się nadmierne w stosunku do możliwości. Proces zmian w gospodarce, czy to podejmującej uprzemysłowienie, czy też podlegającej zasadniczej transformacji (np. : gospodarka Polski po 1989 roku) winien obejmować wszystkie dziedziny działalności przy porównywalnym sposobie podejścia do przemian każdej z nich.
EN
In the early industrializing stage one of the most important problems is finding financial resources (including foreign currency) for development purpose. The process of creating export sector based on production resources in many countries leads to promoting of agricultural export. The formation of internal and external conditions was conductive to increasing discrepancy between the development levels of different parts of agricultural sector (for example, the one exporting its products and the one supplying domestic market) and the remaining industries. The expectations concerning stimulating role of agricultural sector have proved to be excessive in relation to its potentialities. The process of changes in economy irrespective of the type of transformation (like in Polish economy after 1989) should include all sectors of economy, devoting each sector comparable extent of changes.
|
1998
|
tom R. 2, nr 6
203-206
PL
W ostatnich latach obserwuje się systematyczny rozwój rynku ekologicznej żywności w krajach Unii Europejskiej. Wzrost popularności proekologicznych metod produkcji wśród rolników wynika z jednej stony z reorientacji celów Wspólnej Polityki Rolnej Unii w kierunku ekologizacji, z drugiej natomiast - z utrzymującej się przewagi popytu nad podażą. W niniejszym opracowaniu zostały przedstawione podstawowe czynniki kształtujące rozmiary popytu na ekologiczne artykuły spożywcze. Dokonano także przeglądu kanałów dystrybucji, jakimi żywność wytwarzana metodami ekologicznymi trafia od producenta do konsumenta w omawianych krajach. Wskazano przy tym na zalety i mankamenty poszczególnych form sprzedaży.
EN
In recent years a continuous development of ecological food market in European Union countries can be observed. The increase of the popularity of pro-ecological production method among farmers is the result of the re-orientation of the European Union Common Agriculture Policy and, on the other hand, of a constant predominance of the supply over demand. In this work the main factors affecting the level of demand for ecological food have been presented. The distribution channels between manufaturers of ecological food and their consumers in abovementioned countries have been also reviewed. The advantages and drawbacks of particular sale forms have been poined out.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.