Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In recent years, a lot of controversy has accumulated around the convergence in corporate governance. Some researchers expect substantial convergence in corporate governance practices, as well as company law, toward the Anglo-American model. For other researchers the differences between the various types of market economies will continue. Historical and cultural factors are the causes. The debate gained strength in the context of the financial crisis of 2007-2009. It was then that corporate governance failed, becoming one of the causes of the global financial crisis. In the following text I attempt to answer the following questions: (1) what are the basic differences in corporate governance systems, and how do they come about? (2) what is the convergence of corporate governance? (3) what are the driving forces of convergence in corporate governance systems in the world economy? (4) what are the main impediments of convergence in corporate governance systems? (5) what results from previous empirical studies on convergence?
2
Content available Governance w prywatnych funduszach emerytalnych
100%
EN
Lately there has been an increase in input of new forms of governance in problem resolution in countries and corporations. Despite the wide debate on retirement, not much time has been dedicated to the discussion on the characteristics and benefits of the governance system for future retirees. Up to now, the meaning of governance is important in the matter of investment. There is no holistic approach in the retirement funds. The problem of open funds operating in Poland today are connected with the contractual character, open formula and types of pension plans on offer such as defined benefits plans. The main sources of conflict we can find in areas such as relations between funds members and governing bodies, payment amounts collected by societies and returns on investment. The article proposes a solution having in mind the limitation of sources of conflict.
3
Content available remote Kierunki zmian w systemach nadzoru korporacyjnego
100%
PL
W ostatnich dwóch dekadach w debacie międzynarodowej dotyczącej zasad funkcjonowania spółek publicznych jedną z najczęściej poruszanych kwestii stała się konwergencja systemów nadzoru korporacyjnego. Dyskusja koncentruje się na konsekwencjach wzrastającej internacjonalizacji rynków kapitałowych dla nadzoru korporacyjnego, a ściślej – czy owa internacjonalizacja doprowadzi/doprowadzić powinna do harmonizacji standardów nadzoru korporacyjnego w ujęciu międzynarodowym. Dla części badaczy, a również polityków konwergencja jawi się jako zjawisko z jednej strony nieuchronne, a z drugiej nieocenione dla dalszego rozwoju gospodarczego świata. Inni oczekują, że harmonizację krajowych standardów nadzoru korporacyjnego spowalniać będzie ścieżka zależności, a dokładniej takie czynniki, jak: lokalne wartości kulturowe, polityka gospodarcza państw narodowych i ich prawodawstwo. Dyskusja toczy się również w kwestii rodzaju konwergencji. Badacze próbują znaleźć odpowiedź na pytania: czy dojdzie do konwergencji de jure, a może de facto, czy konwergencja przybierze postać konwergencji funkcjonalnej, a może formalnej. Artykuł wpisuje się w tę debatę, a jego celem jest nakreślenie kierunków zmian w systemach nadzoru korporacyjnego.
EN
In pension sector, many regulations aimed at maximizing the interests of pension plans members and their beneficiaries, were introduced. Despite this, pension institutions are faced with the same governance problems as modern corporations. The basic problems arise from delegation of decision making powers and creation of agency relationships. The primary objective of pension fund governance is to minimize the potential agency problems or conflicts of interest arising between the pension fund stakeholders and its managing body. Problems, that may affect the safety of retirement savings and pension liabilities. This article attempts to identify the problems faced by governance in voluntary pension funds managed by general pension societies in Poland.
EN
The relationship between the open pension fund (OFE) and the general pension society (PTE) is very complex and takes the form of an inter-organizational agency relationship. The OFE has a legal personality and is equipped with only one body, the PTE. The PTE is organized in the form of a joint-stock company and creates, manages, and represents the OFE to third parties. However, the legislator did not provide the OFE with a body that would represent fund members’ interests. Therefore, based on particular laws, significant supervisory powers over the activities of open pension funds have been assigned to the Financial Supervision Authority (KNF). The scope of the KNF's tasks was defined very broadly and divided into typically supervisory, analytical, educational, cooperative, and informational tasks. The deliberations in the article are embedded in the positive theory of the agency, focusing on the mechanisms limiting the agency's conflict. Governance mechanisms were defined as legal institutions whose purpose is to protect the interests of the OFE members. It was assumed that in the OFE-PTE relationship, a member of an open pension fund is a principal and a general pension society is an agent. The aim of the study is to determine the place and role of the Financial Supervision Authority in the governance of open pension funds.
PL
Relacje, w jakie wchodzą otwarty fundusz emerytalny (OFE) i powszechne towarzystwo emerytalne (PTE), są bardzo złożone i przyjmują postać relacji agencyjnej o charakterze międzyorganizacyjnym. OFE posiada osobowość prawną. Wyposażony został tylko w jeden organ. Organem OFE jest PTE zorganizowane w formie spółki akcyjnej. PTE tworzy, zarządza oraz reprezentuje OFE wobec osób trzecich. Ustawodawca nie wyposażył OFE w organ, który miałby reprezentować interesy członków funduszu. Wobec powyższego, na gruncie ustaw, znaczące uprawnienia nadzorcze nad działalnością funduszy emerytalnych przypisano Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zakres zadań KNF zdefiniowano bardzo szeroko i podzielono go na zadania typowo nadzorcze, analityczne, edukacyjne, kooperacyjne i informacyjne. Rozważania prowadzone w pracy osadzono w nurcie pozytywnej teorii agencji, skupiając się na mechanizmach ograniczających konflikt agencji. Mechanizmy governance zdefiniowano jako instytucje prawne, których celem jest ochrona interesów członków OFE. Przyjęto, iż w relacji OFE – PTE pryncypałem jest członek otwartego funduszu emerytalnego, a agentem powszechne towarzystwo emerytalne. Celem opracowania jest określenie miejsca i roli Komisji Nadzoru Finansowego w nadzorze korporacyjnym otwartych funduszy emerytalnych.
6
Content available Zarządzanie ryzykiem kontrahenta
100%
PL
Ostatni kryzys finansowy zachwiał stabilnością całego system finansowego. Główną przyczyną szybkiego rozprzestrzeniania się kryzysu finansowego w 2008 r. okazała się skomplikowana sieć wzajemnych powiązań i współzależności występujących na rynku finansowym. W efekcie kilku spektakularnych niepowodzeń biznesowych instytucji finansowych wytworzył się mechanizm transmisji ryzyka kontrahenta, które w krótkim okresie czasu stało się ryzykiem systemowym. Szczególnie dotkliwie zawirowania na rynkach finansowych odczuli uczestnicy rynku OTC derywatów, w tym fundusze emerytalne. W celu ograniczenia ryzyka kontrahenta z jednej strony regulatorzy wprowadzili nowe rozwiązania w obszarze standardów rachunkowości (IFSR) oraz ram kapitałowych (Bazylea II, Bazylea III, Solvency II), z drugiej w wielu instytucjach finansowych podjęto działania mające na celu ograniczenie ekspozycji na ryzyko kontrahenta. Działania te podzielono na trzy etapy: wybór kontrahenta, dokumentacja i zarządzanie zabezpieczeniami. Rozważania osadzono w doświadczeniach instytucji finansowych działających na rynkach globalnych, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń funduszy emerytalnych.
EN
The last financial crisis shook stability of the whole financial system. A major reason of the rapidly developing financial crisis in 2008 turned out to be a complicated network of mutual interconnections and interdependencies to be observed on the financial market. As a result of a few spectacular business failures of financial institutions, it was possible to observe a mechanism of transmitting risk of counterparty that in a short period of time became systemic risk. Participants of the OTC derivative market including pension funds felt these turbulences particularly hard. In order to reduce counterparty risk there is some improvement in relevant accounting standards (IFSR) or orientation at risk of counterparty in the context of capital framework (Basel II, Basel III, Solvency II). On the other hand, in a number of financial institutions actions were taken to reduce exposure to counterparty risk. This approach consists of three stages including selection of counterparty, documentation and management of collateral. Considerations are embedded in experiences of financial institutions operating in global markets, with a particular focus on pension funds experiences.
EN
Background: The subject of the research is legal corporate governance mechanisms aimed at solving the type II agency problem, i.e., the principals-principal conflict. The theoretical frame­work of the considerations is created by agency theory. The work focuses on the problem of goal conflict and monitoring. The goal conflict was limited to the conflict between the majority (con­trolling) and minority shareholders in a limited liability company. The problem of monitoring was limited to monitoring the company’s activity. It was assumed that a limited liability company acts in the interest of all shareholders, and the company’s interest is a compromise between the often conflicting expectations of shareholders. Research purpose: The aim of the study is to analyze and evaluate legal corporate governance mechanisms that are aimed at both reducing the conflict between the majority (controlling) and minority shareholders in a limited liability company as well as monitoring. The legal solutions in the Act of 15 September 2000 Commercial Companies Code, whose task is to protect the rights of minority shareholders in a limited liability company, were analyzed and evaluated. The criterion for evaluating the legal solutions was their usefulness and effectiveness in both resolving the goal conflicts and monitoring. Methods: The research method used in this paper is the analysis of the content of legal regulations concerning a limited liability company contained in the Act of 15 September 2000 Commercial Companies Code. The legal regulations were assessed in terms of protecting the rights of a mi­nority shareholder in a limited liability company. Conclusions: On the basis of the research, two groups of regulations aimed at protecting a mi­nority shareholder in a limited liability company were distinguished, i.e., collective and individual rights. However, the rights resulting from them do not sufficiently protect the minority share-holder in a limited liability company. Therefore, the article proposes introducing a new shareholder’s right into the legal solutions on a limited liability company, i.e., the right to termi­nate a shareholder’s participation in a limited liability company. Such a solution is appropriate on the basis of agency theory, according to which, it may constitute a disciplinary mechanism for managers and the majority (controlling) shareholder in a limited liability company. Such a solu­tion may also constitute a counterbalance for the existing legal institution, i.e., an action for the exclusion of a shareholder from the company.
PL
Przedmiot badań: Przedmiotem badań są mechanizmy nadzoru korporacyjnego o charakterze prawnym ukierunkowane na rozwiązanie problemu agencji typu II, tj. konfliktu pryncypał – pryn­cypał. Ramy teoretyczne rozważań tworzy teoria agencji. W pracy skupiono się na problemie konfliktu celu i monitoringu. Konflikt celu ograniczono do konfliktu między wspólnikiem więk­szościowym (kontrolującym) i mniejszościowym w spółce z o.o. Problem monitoringu ograni­czono do monitoringu działalności spółki. Przyjęto, że spółka z o.o. działa w interesie wszyst­kich wspólników, a interes spółki jest kompromisem między często sprzecznymi oczekiwaniami wspólników. Cel badawczy: Celem opracowania jest analiza i ocena mechanizmów nadzoru korporacyjne­go o charakterze prawnym, ukierunkowanych na ograniczenie konfliktu między wspólnikiem większościowym (kontrolującym) a mniejszościowym w spółce z o.o. oraz ukierunkowanych na monitoring. Poddane zostały analizie i ocenie rozwiązania prawne w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, których zadaniem jest ochrona praw wspólników mniejszo­ściowych w spółce z o.o. Za kryterium oceny rozwiązań prawnych przyjęto ich przydatność i sku­teczność w rozwiązywaniu problemu konfliktu celu i monitoringu. Metoda badawcza: Metodą badawczą wykorzystywaną w pracy jest analiza treści regulacji prawnych dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawartych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Regulacje prawne oceniano pod kątem ochrony praw wspólnika mniejszościowego w spółce z o.o.1 Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań wyodrębniono dwie grupy przepisów ukierun­kowanych na ochronę wspólnika mniejszościowego w spółce z o.o. Są to prawa kolektywne oraz indywidualne. Uznano jednak, że uprawnienia z nich wynikające nie chronią w wystarczającym stopniu wspólnika mniejszościowego w spółce z o.o. Zaproponowano więc wprowadzenie do rozwiązań prawnych o spółce z o.o. nowego uprawnienia wspólnika, tj. prawa do wypowiedze­nia przez wspólnika udziału w spółce z o.o. Zwrócono uwagę, że rozwiązanie takie na gruncie teorii agencji jest rozwiązaniem właściwym. Zgodnie z podstawowymi założeniami teorii agencji może stanowić mechanizm dyscyplinujący menedżerów i wspólnika większościowego (kontrolującego) w spółce z o.o. Rozwiązanie takie stanowić może również przeciwwagę dla istniejącej instytucji prawnej powództwa o wyłączenie ze spółki wspólnika.
8
100%
EN
The problem of mutual relations between the financial structure and entrepreneurship is discussed in the paper. The author took the view that a well-organized financial system ensures the proper functioning of the economy at the macroeconomic level. A well-organized financial system also determines the functioning of economic entities at the microeconomic level. It can liberate and support entrepreneurial activities. However, they may also be their obstacle. The financial structure of the Polish economy was referred to the financial structure of the economies of Great Britain and Denmark, ie the European Union countries, whose ecosystems of entrepreneurship were rated the best by adopting the Global Entrepreneurship Index (GEI). From the National Accounts ESA 2010 the closing financial balance sheet of the analyzed countries has been obtained. The analyzes were made in terms of institutional units broken down by financial assets and liabilities. The analysis shows that the financial structure is much more favorable to British and Danish entrepreneurs than Polish ones. The author therefore proposed specific actions aimed at improving the financing of innovative activity in Poland.
PL
W pracy podjęto problem wzajemnych relacji, jakie zachodzą między strukturą finansową gospodarki a przedsiębiorczością. Autor stanął na stanowisku, że dobrze zorganizowany system finansowy zapewnia właściwe funkcjonowanie gospodarki na poziomie makroekonomicznym. Warunkuje też funkcjonowanie podmiotów gospodarczych na poziomie mikroekonomicznym. Może wyzwalać i wspierać działania przedsiębiorcze, ale może jednak stanowić też ich przeszkodę. Strukturę finansową gospodarki polskiej odniesiono do struktury finansowej gospodarek Wielkiej Brytanii i Danii, tj. krajów Unii Europejskiej, których ekosystemy przedsiębiorczości zostały najlepiej ocenione – przyjmując kryterium Globalnego Indeksu Przedsiębiorczości (GEI). Z Systemu Rachunków Narodowych ESA 2010 pozyskano bilanse finansowe analizowanych krajów. Analiz dokonano w przekroju poszczególnych jednostek instytucjonalnych w podziale na aktywa finansowe i pasywa. Z przeprowadzonych analiz wynika, że struktura finansowa gospodarek w znacznie większym stopniu sprzyja przedsiębiorcom brytyjskim i duńskim niż polskim. Autor zaproponował więc konkretne działania mające na celu poprawę możliwości finansowania działalności innowacyjnej w Polsce.
EN
This paper discusses agency, regulatory capture, counterparty and political risks as aspects of the nonmarket financial risks that pension plans and their participants bear, using as examples the United States and Poland. The intent of the paper is to expand beyond financial market risks the discussion of financial risks that pension plans and participants bear in funded pension systems. Thus, this paper fits into the broader discussion of the relative merits of funded and unfunded pensions. The paper also relates to analysis of the increasingly complex environment in which pension plans operate.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.