Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Budownictwo jest odpowiedzialne w znacznym stopniu za zużycie surowców naturalnych i energii oraz emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Ponadto sektor ten generuje duże ilości odpadów stałych zarówno na etapie wznoszenia obiektów budowlanych, jak i podczas ich rozbiórki. Od wielu lat Unia Europejska podejmuje inicjatywy mające na celu bezpośrednie ograniczenie negatywnego oddziaływania procesu produkcji materiałów budowlanych oraz wznoszenia i eksploatacji obiektów budowlanych na środowisko naturalne. W artykule scharakteryzowano najważniejsze europejskie akty prawne pozwalające na realizację strategii budownictwa zrównoważonego. Omówiono zagadnienia logistyki recyklingu i utylizacji materiałów odpadowych z budownictwa. Dokonano analizy powstających odpadów budowlanych i rozbiórkowych w krajach UE oraz stopnia ich zagospodarowania wraz z identyfikacją przeszkód efektywnego procesu recyklingu.
EN
To a considerable degree building industry is responsible for consumption of natural resources and energy and the emission of harmful gases into the atmosphere. In addition, this sector generates large amounts of solid waste, both at the stage of erecting building objects, as well as during their demolition. Since many years EU has launched initiatives aimed at direct reduction of the negative impact of the production process of construction materials and erecting and exploitation of building objects on the environment. In the article there were characterized the most important European legal acts allowing the realization of strategy of sustainable building. There were discussed issues of recycling logistics and disposal of waste materials from building. There was carried out the analysis of generated construction and demolition wastes in the EU countries and the degree of their development, together with the identification of obstacles of the efficient recycling process.
EN
The applications of macrocyclic ligands for the transport of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) ions across PIMs are revisited. As macrocyclic compounds, such chemical substances, as non-ionizable crown ethers, ionizable crown ethers (lar iat ethers), acyclic polyesters, cyclodextrins and calix[4]arenes were used. Literature data, as well as our own recentre search data on the removal and separation of these metal ions are reported. The review has shown that the transport phenomena are dependent on the membrane characteristics, as well as on the physico chemical properties of the source and the receiving aqueous solutions.
EN
The selective transport of zinc(II) and cadmium(II) ions from aqueous chloride or sulfate source phase through polymer inclusion membranes (PIM) containing cellulose triacetate (support), o-nitrophenyl pentyl ether (plasticizer) and di(2,4,4-trimethylpentyl)dithiophosphinic acid - Cyanex 301 (ion carrier) is shown. Zn(II) and Cd(II) ions can be effectively removed from dilute chloride and sulfate aqueous solutions into 1.0 M HCl or H2SO4 as the receiving phase. The separation coefficients were practically constant for acid concentrations in the receiving phase ranging from 0.01 to 1.0 M Copper(II), zinc(II), cadmium(II), cobalt(II), and nickel(II) ions removal from aqueous chloride solutions in transport through PIMs is also shown. These metal ions can be effectively removed from dilute aqueous chloride solutions in transport through PIMs with di(2,4,4-trimethylpentyl)dithiophosphinic acid as the ionic carriers into 1.0 M HCl. The selectivity coefficients of Cu(II) over Zn(II), Cd(II), Co(II) and Ni(II) were low and decreased with an increase in the pH of source aqueous phase.
EN
An experimental investigation is presented on flotation of Cs+, Sr2+ and Ba2+ cation metals from dilute aqueous solutions using lariat ethers with a novel protonionizable group in the presence of foaming agent. The influence of concentration of Li+, Na+, K+ (as source of foreign cations) on kinetic rate constant and maximal percent removal was studied. The addition of Li+, Na+, K+ cations (over 1.0ź10-3 mol/dm3) depressed the removal of Cs+, Sr2+ and Ba2+ remarkably, and the removal of floated cations was very low (at the concentration of alkali metal cations – 1.0ź10-2 mol/dm3). The influence of foreign cations on flotation depression increases in the order: K+ < Li+ < Na+. Authors propose the correlation between the maximal percent removal of Cs+, Sr2+ or Ba2+ and concentration of Li+, Na+ or K+ cations in aqueous solution.
PL
Wpływ bio-popiołów na wybrane właściwości zapraw cementowych. W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania popiołu lotnego ze spalania dwóch rodzajów biomasy w kotle fluidalnym do modyfikacji składu zapraw cementowych. Określono wpływ wykorzystania popiołów lotnych na ich właściwości mechaniczne i fizyczne (wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, nasiąkliwość) zapraw. W badaniach część piasku normowego zastąpiona została popiołami lotnymi ze spalania drewna z dodatkiem łupin orzecha kokosowego oraz drewna z dodatkiem słonecznika w ilości 10, 20 i 30% masy cementu. Dodatek popiołu wpłynął, w zależności od składu, na zwiększenie wytrzymałości na ściskanie nawet o ponad 17%, zmniejszenie spadku wytrzymałości na ściskanie po badaniach mrozoodporności do wartości 0,5%, a także nieznaczne wzrosty ubytku masy i nasiąkliwości.
EN
The impact of bio-ash on the selected properties of cement mortars. Paper presents the possibility of using fly ash from the combustion of two types biomass in fluidized bed boiler to modifications cement mortars composition. The influence of the use of ashes on their mechanical and physical properties (compressive strength, frost resistance, water absorption) of cement mortars. In research part of standarized sand was replaced by fly ash from the combustion of wood with coconut husks and wood with sunfl ower in the amount of 10, 20 and 30% by weight of cement. The addition of ash, depending on the composition, increase the compressive strength about 17%, decrease a reduction compressive strength after frost resistance tests to 0.5% and slightly increases weight loss and absorbency.
EN
Separation of transition metal ions from aqueous chloride solutions by transport through polymer inclusion membrane (PIM) process is presented. The competitive transport of equimolar mixtures of Zn(II) and Cd(II) as well as Zn(II), Cu(II), Co(II), Cd(II), and Ni(II) was investigated. The selective transport of metal ions from aqueous chloride source phase through PIM-containing cellulose triacetate (support), o?nitrophenyl pentyl ether (plasticizer) and organophosphorus acidic compounds, i.e. di(2-ethylhexyl)phosphoric acid (D2EHPA), di(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinic acid (Cyanex 272), di(2,4,4-trimethylpentyl)dithiophosphinic acid (Cyanex 301) and bis(2,4,4-trimethylpentyl)monothiophosphinic acid (Cyanex 302) as ion carriers, is shown. The influence of extractant nature on the selectvity and efficiency of cation transport has been examined. Zn(II) can be effectively removed from dilute aqueous chloride solutions containing equilmolar mixture of Zn(II) and Cd(II) ions in transport through PIMs with di(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinic acids, bis(2,4,4-trimethylpentyl)monothiophosphinic acid or di(2-ethylhexyl)phosphoric acid as the ionic carriers into 1.0 M HCl as the receiving phase. The per cent removal of Zn(II) and Cd(II) ions increases with an increase in pH, but more efficient separation of Zn(II) than Cd(II) ions decreases with pH increase in the source phase. Zn(II) can be also effectively removed from dilute aqueous chloride solutions containing equimolar mixture of Zn(II), Cd(II), Cu(II), Co(II) and Ni(II) ions by its transport through PIMs with D2EHPA, Cyanex 272 and Cyanex 302. All ions investi-gated are effectively removed with di(2,4,4-trimethylpentyl)dithio-phosphinic acids (Cyanex 301) as the ionic carrier into 1.0 M HCl as the receiving phase. The per cent removal of all metal ions investigated increases with an increase in pH of solution in the source phase. The initial transport fluxes of all metal ions through PIM with Cyanex 272 increase with an increase in an initial chloride acid concentration in the receiving phase.
PL
W artykule krótko scharakteryzowano problematykę zwiększającej się ilość odpadów oraz problemów z ich zagospodarowaniem, wykorzystaniem oraz recyklingiem. Przedstawiono doniesienia literaturowe o badaniach laboratoryjnych oraz na większą skalę możliwości ponownego wykorzystania w budownictwie odpadów budowlanych, a także odpadów pochodzących z innych sektorów gospodarki. W części doświadczalnej sprawdzono możliwość zastosowania odpadowych tworzyw polimerowych (mieszanina polietylenu 50% i polipropylenu 50%) pochodzących z rozdrobnienia zakrętek od butelek przez autorów za pomocą rozdrabniarki. Określono wpływ ilości użytego materiału odpadowego na właściwości fizyczne i mechaniczne próbek tj. wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, ubytek masy oraz nasiąkliwość powstałych materiałów budowlanych. W badaniach wykonane zostały próbki zaprawy normowej oraz próbki zapraw zawierające rozdrobniony materiał odpadów polimerowych w ilości 10 – 30 g. Badania wykonano przy pomocy maszyny wytrzymałościowej zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN. Z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego uzyskano mikrofotografie, a także widma składu pierwiastkowego mikroobszarów powierzchni zapraw. Wykazano, że najwyższą wytrzymałość na ściskanie (59 MPa) uzyskały próbki z zapraw, w których wykorzystano 20 g polimerowych materiałów odpadowych. Wszystkie próbki zawierające materiały polimerowe uzyskały mniejszy spadek wytrzymałości na ściskanie po badaniach mrozoodporności niż próbki normowe. Najmniejszy spadek wytrzymałości wykazały próbki serii, w których wykorzystano 30 g odpadów. W badanych próbkach najmniejszą nasiąkliwość (4,79%) uzyskały próbki zaprawy normowej, jednak pozostałe próbki posiadały bardzo zbliżone wyniki (4,83 ÷ 4,92%).
EN
The article briefly characterized the problem of the increasing amount of waste and problems with their management, use, and recycling. Presented literature reports of laboratory tests and on a larger scale reuse in building the building waste and the waste from other sectors of the economy. In the experimental part examined the possibility of using waste polymer materials with the fragmentation of bottle caps made of polypropylene and polyethylene. By means of the research it has been characterized impact of the quantity of the waste material on physical and mechanical properties of samples, such as compressive strength, frost resistance, loss of weight and absorbency of created materials. The studies were made according to standard specimens of the mortar consisting of sand, cement and water, and the specimens with added of the polymer material waste in an amount of 10 ÷ 30 g. Tests were performed according to standards. With the use of a scanning electron microscope obtained micrographs and spectrum of the mortar surface. The best mechanical properties were obtained samples with 20 g of polymeric material. The samples with this proportions obtained the highest compression strength (59 MPa). All specimens containing polymeric materials obtained smaller decrease compressive strength after frost resistance test. The smallest decline in strength had specimens with 30 g of polymer materials. In the studied specimens the lowest water absorption (4.79%) obtained samples of standard mortar but other samples had similar results (4.83 ÷ 4.92%).
11
Content available remote Kinetics studies of ion flotation.
63%
EN
We present review of kinetic studies on flotation methods with zero-, first-, second- and log-log models are presented. We propose a general kinetic equation to evaluate literature data as a well as our own results. To calculate values of rate constans (k) and order of flotation (n) and determination coefficients (R2) Statistica Program was applied. An original method of floated ions concentration detection vs time during each experiment by means of radioactive tracers has been proposed. We have verified chosen kinetics literature data showing values of k n, and R2. Some unexpected kinetics calculations were received for data published by Skrylev and Legicenko (1981). We have found, on the example of zinc(II) ions, that where no sublate was precipitated in the aqueous phase, the order of flotation was close to one with good data fitting. In the presence of insoluble sublate in the aqueous solutions a characteristic inflection appears on flotation curves. Much better fitting is reached after dividing those curves into two parts; for the first stage we observed the flotation order to be close zero, and for the second stage the order of flotation was close one.
PL
Dokonano przeglądu literatury kinematyki metod flotacyjnych opisując modele flotacji: zero-, pierwszo- i drugorzędowy a także tzw. model podwójnie logarytmiczny. Zaproponowano ciągłą metodę uzyskiwania krzywych kinetycznych poprzez zastosowanie gamma radioaktywnych wskaźników izotopowych oraz odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego zapisywanie do pliku krzywej flotacji w postaci kilkudziesięciu punktów pomiarowych. Ponadto autorzy proponują uniwersalny model kinetyczny, w którym stężenie flotowanych jonów jest funkcją czasu dla nieznanej wartości stałej kinetycznej k i rzędu flotacji n. Program "Statistica" użyto do obliczania wartości k i n oraz współczynnika determinacji. Zweryfikowano wybrane literaturowe dane kinetyczne pokazując wartości k i n oraz współczynniki determinacji. Nie zawsze uzyskano zgodność obliczonych wartości rzędowości flotacji z poglądami autorów cytowanych prac; w szczególności nie potwierdzono drugiego rzędu flotacji proponowanego przez Skryleva i Legicenko (1981). W pracy pokazano też wyniki obliczeń własnych krzywych kinetycznych dla jonów Zn2+, Co(CN06-3 i PtCl6-2. Stwierdzono, iż w przypadku nieobecności sublatu w objętości roztworu kinetyka flotacji jest bliska pierwszorzędowej natomiast w przypadku pojawiania się sublatu w objętości roztworu na krzywych kinetycznych pojawiają się charakterystyczne przegięcia ze słabym dopasowaniem do równania kinetycznego. Dopiero podzielenie krzywych na dwa odcinki prowadzi do dobrego dopasowania tj. części pierwszej i drugiej krzywej według odpowiednio równania zero- i pierwszorzędowego.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania popiołu lotnego ze spalania dwóch rodzajów biomasy w kotle fluidalnym do modyfikacji składu zapraw cementowych. Określono wpływ wykorzystania popiołów lotnych na ich właściwości mechaniczne i fizyczne (wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, nasiąkliwość) zapraw. W badaniach część piasku normowego zastąpiona została popiołami lotnymi ze spalania drewna z dodatkiem łupin orzecha kokosowego oraz drewna z dodatkiem słonecznika w ilości 10, 20 i 30% masy cementu. Dodatek popiołu wpłynął, w zależności od składu, na zwiększenie wytrzymałości na ściskanie nawet o ponad 17%, zmniejszenie spadku wytrzymałości na ściskanie po badaniach mrozoodporności do wartości 0,5%, a także nieznaczne wzrosty ubytku masy i nasiąkliwości.
EN
Paper presents the possibility of using fly ash from the combustion of two types biomass in fluidized bed boiler to modifications cement mortars composition. The influence of the use of ashes on their mechanical and physical properties (compressive strength, frost resistance, water absorption) of cement mortars. In research part of standarized sand was replaced by fly ash from the combustion of wood with coconut husks and wood with sunflower in the amount of 10, 20 and 30% by weight of cement. The addition of ash, depending on the composition, increase the compressive strength about 17%, decrease a reduction compressive strength after frost resistance tests to 0,5% and slightly increases weight loss and absorbency.
PL
W artykule przedstawiono aktualne statystyki dotyczące sieci dróg województwa śląskiego zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz ilości konstrukcji w zależności od typu ich ustroju nośnego. Poruszono aktualny w Polsce problem dotycząc trwałości stalowych obiektów mostowych z uwzględnieniem zjawiska korozji. Scharakteryzowano podstawowe czynniki wpływające na szybkość korozji niezbędne do oszacowania wpływu korozji na trwałość stalowych mostów drogowych m.in. czynniki atmosferyczne oraz czynniki wynikające z utrzymania obiektu. Zwrócono szczególną uwagę na kategorie korozyjności środowiska w którym wznoszone są konstrukcje stalowe, mające bardzo znaczący wpływ na postęp i szybkość procesu korozji. Omówiono procedurę badania wpływu korozji na trwałość stalowych konstrukcji mostowych opracowaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Przedstawiono metodę obliczania czasu bezawaryjnego użytkowania konstrukcji. Szczegółowo scharakteryzowano, niezbędne do przeprowadzenia procedury obliczeniowej, redukcyjne współczynniki trwałości. Na podstawie własnej analizy określono czas bezawaryjnej pracy wybranych konstrukcji. Do obliczeń przyjęto cztery rzeczywiste mosty o dźwigarach stalowych, będących konstrukcją nośną dla żelbetowej płyty pomostowej. Wybrane mosty wzniesione zostały w różnych częściach kraju, charakteryzujących się odmienną agresywnością środowiska – środowisko nadmorskie, górskie, miejskie oraz neutralne. Obiekty różnią się rodzajem korozji występującym na ustrojach nośnych konstrukcji. Mosty różnią się również czasem powstania obiektów, co wpływa w znacznym stopniu na ich bezpieczne użytkowanie. Na zakończenie przeanalizowano wyniki otrzymane z przeprowadzonej analizy.
EN
The article presents the current statistics on road network Silesian province managed by the Province Road Authority. Shows the amount of the structure depending on the type of the bearing structure. Presents problems concerning the durability of steel bridges taking into account the corrosion current in Poland. Characterizes basic factors affecting the corrosion rate relevant for the assessment of the impact of corrosion on the durability of steel road bridges, among others, weather conditions and factors concerning facility maintenance. Particular attention is paid to the categories of corrosivity of the environment in which they are constructed steel structures, which have a very large impact on the progress and rate of the corrosion process. Procedure to study the effect of corrosion on the durability of the steel bridge structures developed by the Research Institute of Roads and Bridges. Presents a method for calculating the uptime of the structure. Characterized needed to carry out the calculation procedure, reduction coefficients of durability. Based on its analysis of the specified lifetime of the selected design. The calculation is four real bridges with steel girders, which are the supporting structure for the reinforced concrete plate bridge. Selected bridges were built in different areas of the country, characterized by different aggressiveness of the environment - the environment coastal, mountain, urban and neutral. Objects differ in the type of corrosion occurring on the bearing system. Bridges also differ in the age of objects, which has a significant impact on their safety. At the end of the analyzed results obtained from the analysis.
EN
This article presents guidelines developed by the Research Institute of Roads and Bridges for estimating the loss of the load capacity and determining the time between failures of steel road bridges resulting from corrosion. Mathematical relationships which enable the determination of load capacity and durability of bridge structures were discussed. Reduction coefficients required to calculate the percentage decrease of the load bearing capacity of the corroded structure and reduction coefficients that are significant in determining the degree to which lifespan of the structure is shortened were defined. Mathematical algorithms of presented method made it possible to obtain information, that are necessary for further maintenance and possible modernization of the bridge in Wisla.
PL
W artykule przedstawiono wytyczne opracowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów dotyczące szacowania utraty nośności oraz określania czasu bezawaryjnej pracy stalowych, drogowych obiektów mostowych z uwzględnieniem zjawiska korozji. Omówiono zależności matematyczne pozwalające na wyznaczenie nośności i trwałości konstrukcji mostowych. Scharakteryzowano współczynniki redukcyjne niezbędne do obliczenia procentowego spadku nośności skorodowanej konstrukcji oraz istotne współczynniki zmniejszające pozwalające na określenie czasu bezawaryjnej pracy konstrukcji. Algorytmy matematyczne przedstawionej metody pozwoliły na uzyskanie danych, które są niezbędne do dalszego utrzymania oraz ewentualnej modernizacji mostu w Wiśle.
PL
W artykule określono wpływ dodatku odpadów popiołu lotnego ze spalania biomasy, szkła kineskopowego (CRT) oraz mieszaniny popiołu lotnego i szkła CRT w proporcjach 50/50 na wybrane parametry fizyczne i mechaniczne zapraw cementowych Wykonano próbki zaprawy normowej oraz zapraw cementowych, w których za część piasku normowego zastosowano materiały odpadowe w ilości 10, 20 i 30% masy cementu. Próbki zostały wykonane z cementu CEM I 42,5R. Zaprawy posiadające w składzie dodatek popiołu lotnego wykazywały zwiększoną wytrzymałość na ściskanie oraz mniejszy spadek wytrzymałości na ściskanie po badaniach mrozoodporności w porównaniu z zaprawą normową. Najwyższą wytrzymałość na ściskanie dla zapraw z popiołem lotnym uzyskały próbki zawierające 30% tego odpadu. Natomiast najwyższą wytrzymałość na ściskanie zapraw z dodatkiem stłuczki CRT uzyskano przez zastosowanie odpadu w ilości 10%. Użycie mieszaniny tych dwóch materiałów powodowało największy wzrost wytrzymałości przy wykorzystaniu odpadu w ilości 20% masy cementu.
EN
The article presents the results of research aimed at using glass waste and ash from biomass. The tests were carried out for cement mortars samples with using glass cullet, ash from biomass and using both wastes in 50/50 proportions. The physical and mechanical properties of the standard mortar and modified mortars were tested. Standard mortar and cement mortar samples were made in which 10, 20 and 30% of the cement mass was used as part of the standard sand. The samples were made of CEM I 42.5R. Mortars containing fly ash addition had an increased compressive strength and a smaller drop in compressive strength after frost resistance tests than standard mortar. The use of glass cullet in the amount of up to 20% did not reveal any changes in the mechanical properties of mortars, but using them in a larger amount resulted in unfavorable results. The use of a mixture of these two waste materials did not improve the results. The research has shown the possibility of using this waste to modify cement mortars.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku odpadów polimerowych na wybrane właściwości mechaniczne zapraw cementowych (wytrzymałość na zginanie i ściskanie) wykonanych z cementu CEM I 42,5. Odpady polimerowe (zużyte dywaniki samochodowe) o uziarnieniu 0 – 2 mm stosowano w ilości 5; 7,5 oraz 10% masy cementu jako dodatek lub zamiennik piasku. Badania zostały przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 197-1. Celem badań było określenie możliwości wykorzystania odpadów polimerowych pochodzących z wykładzin samochodowych jako zamiennika kruszywa lub dodatku w zaprawach cementowych. Przeprowadzone badania nie potwierdziły możliwości wykorzystania wspomnianych odpadów w technologii produkcji zapraw cementowych.
EN
In article, the results of research on the influence of added polymer waste on the selected mechanical properties of cement mortar (bending and compressive strength) based on cement CEM I 42.5 are presented. Polymer waste (automotive lining carpets) with a grain size of 0 – 2 mm was used in an amount of 5; 7.5 and 10% of cement mass as an additive or substitute for sand. The tests were carried out in accordance with PN-EN 197-1. The aim of the research was to determine the possibility of using polymer waste derived from car liners as a substitute from aggregates or addition in cement mortars. The tests carried out for the designed series of mortars unfortunately didn’t confirm the possibility of using these wastes in the technology production of cement mortar.
PL
W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania odpadowej stłuczki szklanej kineskopowej (CRT) do wytwarzania kompozytów betonowych na bazie cementu CEM I 42,5R. Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku stłuczki CRT na wytrzymałość na ściskanie i zginanie zaprawy cementowej. Stłuczkę szklaną kineskopową o uziarnieniu 0 ÷ 2 mm oraz podwójnie zmieloną w dezintegratorze stosowano w ilości 5; 7,5 i 10% masy cementu jako zamiennik piasku lub cementu. Wstępne badania wykazały, że zaprawa cementowa zawierająca 7,5% odpadowej stłuczki osiągnęła wytrzymałość porównywalną z normową zaprawą cementową.
EN
The article discusses the possibilities of use cathode ray tube glass (CRT) for the production cement concrete composites based on CEM I 42,5R. The effects of the addition of CRT on compressive and bending strength have been presented. Crushed glass tube with a grain size of 0 – 2 mm and additionally crushed twice in disintegrator was used within the range of 5; 7.5 and 10% of cement weight as a substitute for sand or cement. Preliminary studies have shown that cement mortar containing 7.5% waste cullet has achieved the strength, comparable with standard cement mortar.
EN
Transport of Zn(II) from unary aqueous chloride solutions and from solutions which contain mixtures of Cd(II), Co(II) and Ni(II) ions in source phases (cMe = 0.001 mol/dm3, pH = 6.0) across polymer inclusion membranes (PIMs) doped with 1-hexyl-4-methylimidazole as ion carrier was studied. The use of 1-hexyl-4-methylimidazole enables the separation of 98.5% Zn(II) from a unary solution and 96.9% from a quaternary solution of Zn(II)-Cd(II)-Co(II)-Ni(II) after running the process for 24 hours. Using that ion carrier, the metals are transported in the following order: Zn(II) > Cd(II) > Ni(II) > Co(II), and the selectivity coefficients of Zn(II)/Cd(II), Zn(II)/Ni(II), and Zn(II)/Co(II) are 12.9, 23.4 and 40.8, respectively. Findings of atomic force microscopy (AFM) examinations as well as thermograms of a polymer inclusion membrane containing 1-hexyl-4-methylimidazole are also presented. A membrane with 1.0 mol/dm3 of carrier has a porosity of 15.8%, and roughness of 6.6 nm. The membranes remain thermally stable at temperatures up to 200oC. The findings were compared with earlier-reported results for 1-hexylimidazole.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań transportu jonów Zn(II) i Pb(II) przez polimerowe membrany inkluzyjne. W roli przenośnika jonów zastosowano kwas di(2-etyloheksylo)fosforowy oraz komercyjne przenośniki Cyanex 272, 302 i 302. Przedstawiono wpływ rodzaju i stężenia przenośnika, pH fazy zasilającej oraz stężenia kwasu w fazie odbierającej na efektywność i selektywność procesu transportu kationów.
EN
In this paper the facilitated transport of Zn(II) and Pb(II) ions through polymer inclusion membranes is presented. In membranes di(2-ethylhexyl)phosphoric acid (D2EHPA ) as well as commercial extractants, i.e. Cyanex 272, 301, and 302 were used as ion carrier. The infl uence of the carrier nature and concentration in the membrane phase and pH receiving phase, and concentration of HCl in receiving phase on cation transport selectivity end effi ciency has been shown.
PL
Działalność przedsiębiorstwa budowlanego związana z wytwarzaniem wyrobu lub obiektu budowlanego oddziałuje na środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo pracowników. Obecnie podstawowym, nowoczesnym narzędziem pozwalającym na zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa budowlanego jest zintegrowany system zarządzania, realizowany w oparciu o normy: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-EN ISO 18001:2004. Przy tworzeniu zintegrowanego systemu zarządzania należy w pierwszej kolejności zidentyfikować wszelkie procesy i aspekty związane ze specyfiką działalności firmy realizującej prace budowlane. Model zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie budowlanym, oprócz systemu zarządzania jakością, powinien również uwzględniać system zarządzania środowiskowego oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Cele dotyczące jakości, określone do realizacji przez organizację, powinny być uzupełnione o cele przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju, finansowania, zyskowności, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Specyfika funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlanego jest ściśle związana z oddziaływaniem na środowisko. Prowadzone prace budowlane wymagają także zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo i higienę pracy, w celu zmniejszenia liczby wypadków przy pracy, które w dużej mierze dotyczą właśnie przedsiębiorstw budowlanych. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania pozwala na optymalizację kosztów, podniesienie efektywności i konkurencyjności firmy, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników. Realizacja zintegrowanego systemu, zgodnie z normalizacją międzynarodową, wpływa pozytywnie na podniesienie jakości i wiarygodności przedsiębiorstwa budowlanego.
EN
A construction company activities connected with the materials production or building construction influenced on the environment and safety of workers. Currently, the basic, modern tool to manage the business of building an integrated management system, implemented based on the following standards: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-EN ISO 18001:2004 (OHAS 18001). During creating of the integrated management system, all processes and aspects related to the specifics of business related to the execution of construction works should be identified at first. Model of an integrated management system the construction company, in addition to the quality management system should also take into account, the environmental management system as well as safety management system and occupational health. Quality objectives specified for implementation by the organization, should be supplemented by the companies objectives in the range of development, financing, profitability, environmental protection, occupational health and safety. The specificity of the construction company functioning is closely related to the impact on the environment. Carried out construction work also require the special attention to health and safety in order to reduce the number of accidents in work that largely relate to what the construction companies. Implementation of the integrated management system allows to optimize costs, increase of the efficiency and competitiveness of the company, as well as the safety of workers. The implementation of the integrated system in accordance with the international standardization, has the positive effect on improving the quality and reliability of the construction company.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.