Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 97

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forma architektoniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Przygotowanie do zawodu architekta wymaga wszechstronnego kształcenia plastycznego: rysunek, kompozycja, fotografia, rzeźba. Doświadczenia wyniesione z tych ćwiczeń są niezwykle pomocne w świadomych a nie intuicyjnych poszukiwaniach twórczych. Artykuł mówi o zbieżności celów dydaktycznych wybranych przedmiotów przewidzianych programem studiów architektonicznych. Ilustrowany jest pracami studenckimi wykonanymi w ramach ćwiczeń pierwszego (modelowanie i elementy kompozycji plastycznej), drugiego (fotografia) trzeciego (rzeźba) i piątego roku studiów (rehabilitacja). W konstrukcji tekstu wykorzystano fragmenty zaczerpnięte z " wykładu -rzeki ", jakim jest książka Juliusza Żórawskiego " O bu- dowie formy architektonicznej ". Wydana w 1962 r. stanowi pozycję fundamentalną i klasyczną literatury przedmiotu, znajdujqcą zastosowanie zarówno w odniesieniu do architektury, urbanistyki jak i architektury krajobrazu. Cytaty z Żórawskiego stanowią punkt odniesienia w omówieniu przytoczonych przykładów.
EN
A comprehensive, related to fine arts school training in drawing, compos- ing, pgotography and sculpting is necessary during the preparation to the profession of an architect. The experience gained in these exercises is very helpful in the making of not intuitive but conscious creative decisions. The paper refers to the concurrence of didactic aims of these subjects of ar- chitectural studies. It is ilustrated with students works from the first (modelling and elements of visual composition), the second (photography), the third (sculpting) and the fith (urban design rehabilitation project) year of studies. In the text the author uses fragments from the specific "lecture flow", the Juliusz Zorawski book ,,0 budowie formy architektonicznej". This work published in 1962 holds a fundamental position in the architectural classic canon of the "must-books" and relates in equal way to architecture, urban design and landscape architecture. Quotations from Zorawski provide the reference to the presented examples of students' works.
PL
O formie konstrukcji cięgnowych decyduje stosowna gra sił wspierająca się na układzie słupów, pylonów, masztów, łuków oraz kabli i lin, które pospołu niosą pomosty i dachy i pozwalają rozwiązać problem ich rozpiętości, wysokości i szerokości... Forma konstrukcji cięgnowej, której celem samym w sobie jest właściwa statyka budowli, inspiruje formę strukturalną postrzeganą jako szczególny rodzaj dzieła sztuki konstruowania i architektonicznego komponowania. Elementy konstrukcyjne włączone w architektoniczny porządek rzeczy inspirują formę obiektów o strukturze cięgnowej i określają jej związek z otaczającą przestrzenią współczesnego miasta.
EN
The form of string constructions results from a suitable play of forces supported on a set of piles, pylons, masts, arches and cables and lines, which together carry gangways and roofs and at the same time allow to solve problems of span, height and width... The form of string construction which aims at proper static of a building, inspires the structural form which is seen as particular kind of piece of art of designing and architectural composing. Construction elements included in architectural order of things inspire the form of objects of string structure and determine relations with the environment of temporary town.
3
Content available Piękno w architekturze
80%
Pretekst
|
2020
|
tom Nr 10
22--26
PL
Przedmiotem publikacji jest próba „dotknięcia” problemu piękna w architekturze. Myśl tę zawarto w dwóch częściach. 1. Zrozumieć piękno. We współczesnej nauce czynione są próby odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób nasz mózg reaguje na piękno. Wiadomo dziś, że piękno to zjawisko biologiczne – jest swego rodzaju pragnieniem, które domaga się zaspokojenia. Jest ono uczuciem subiektywnym, prywatnym. Nie jest oparte na przesłankach uniwersalnych. Nie posiada jednolitego kanonu, zmienia się w zależności od ustalonych wartości wyjściowych. 2. W poszukiwaniu piękna. Poszukując piękna w architekturze, posłużono się kryteriami Bernarda Tschumiego. Podziałem na: architekturę spójną z kontekstem miejsca, która ideę czerpie z historii bądź z tradycji regionu, oraz na architekturę o formie nowej, która może stać się początkiem nowej tradycji, nowej tożsamości miejsca.
EN
The subject of this publication is the attempt to ‘touch’ the problem of beauty in architecture. This idea is comprised in two parts. 1.Understanding the beauty. The attempts to answer the question on how our brain reacts to beauty are still undertaken in modern science. It is generally known that beauty is a biological phenomenon. It is a kind of desire which needs to be satisfied. Beauty is a subjective, private feeling. It is not based on universal principles. It does not possess a homogenous set of principles, but it changes depending on the established output values. 2. In search for beauty. The criteria introduced by Bernard Tschumi were used while looking for beauty in architecture. The division includes: architecture consistent with the context of place, which draws the idea from history or traditions of the region and the architecture presenting new form, which may become the beginning of a new tradition and new integrity of the place.
4
Content available remote Dotykając ziemi - architektura sensualna Larsa Spuybroeka
80%
PL
Odbiór sensualny architektury, wraz z rozwojem wysoko zaawansowanych technologii, przechodzi wyraźną transformację, wynikającąz ukonstytuowania się w ciągu ostatnich dziesięciu lat odmiennej koncepcji przestrzeni i percepcji otoczenia. Obiekt architektoniczny i kontekst miejsca sąpostrze-gane jako funkcjonująca, dynamiczna całość - "percepcyjna jakość". Wiąże się z tym traktowanie dwóch z pozoru alternatywnych konceptualizacji Wszechświata jako nierozłącznych i komplementarnych: pierwszej, w której unikatowość zdarzeń i obiektów stanowi cechę zasadniczą (świat sensytywny, jako zbiór niezależnych, różnorodnych bytów) oraz drugiej, gdzie powiązania zdarzeń i obiektów stają się podstawą rozważań (świat rządzony zgodnie z einsteinowską TeoriąPola, gdzie niepowtarzalność każdego obiektu jest postrzegana jako wtórna wobec jakości relacyjnych). W rezultacie o istocie bytu stanowi w takim samym stopniu jego indywidualność, jak i związek z innymi bytami, funkcjonującymi na zasadzie połączonego pola. Forma architektoniczna staje się podmiotem w równym stopniu jak użytkujący ją człowiek, stanowiąc oprawę przestrzenną dla jego aktywności. Ma ona przy tym zaprogramowaną, wewnętrzną zmienność i inteligencję. Ciało ludzkie - element pośredniczący w przepływie energii i informacji jawi się jako: część systemu, który podtrzymuje jego biologiczne i informacyjne życie w świecie globalnego przepływu informacji [7, s. 65]. W obliczu postępującej techniki i groźby transhumanizmu pojawia się problem miejsca ludzkiego ciała i jego zdolności per-cepcyjnych w nowych mediach.
EN
The reception of sensual architecture together with the development of high-technology and use of the computer in the design process has been transformed in the last ten years. Its effect is the appearance of a different concept of space and perception of the environment. The architectural object, the environment and the inhabitant are perceived as a functional, dynamic unity - perceptional quality. The designed form becomes an object in the same degree as its user - it constitutes a spatial frame for human activity with its own programmed flexibility and intelligence. The architectural space is perceived as a dynamic interactive system characterized with its own art, an openness to interactions with other systems (also with man) as well as an exchange of material and energy with the environment. The ideas of cyberspace are clearly seen in the designs of the Dutch architect Lars Spuybroek and the NOX group. Their definition of the architectural form is as follows: "the synthesis of information, geometry and human activity". Lars Spuybroek uses the term "media machine" for the understanding of the kinetic and energetic model of a space. The most interesting projects of Lars Spuybroek are the following: Son-O-House - interactive sound architecture in Ekkersrijt, Eindhoven (2004), Off The Road 5 Speed -non standard prefabricated housing in Eindhoven (1999), D-Tower - sensual architecture in Doetinchem (2004), La Tana di Alice - interactive Pavilion in Colodi (2005), H20 Expo - permanent pavilion and interactive installation in Neelfje Jans (1997) and Machine of Vision in Nantes (2000).
5
Content available remote Analiza metodologiczna wybranych brył architektonicznych
80%
PL
Opracowanie prezentuje analizę metodologiczną form dwóch wybranych budowli. Przedstawiana praca stanowi wprowadzenie do wielu możliwych analiz metodologicznych innych budowli architektonicznych prezentujących nieprzemijające wartości sztuki architektonicznej.
EN
This work is methodological analysis selected two buildings. The cognitive purpose of the considerations undertaken in this article reflects the aim at recognizing - according to the nature of human activity - the unexplained methodical aspects of the creative process of architectural design. This work is destined to improve, in a methodical way, the process of architectural design and its results: the works of architectural art.
6
Content available remote Architektura jako sztuka kształtowania procesów
80%
EN
Every generation has his own definition of architecture. Contemporary theory of architecture calls it an art of forming space and gives us still actual and valuable concept but some recent events show that we rather have to face redefinition of architectural activity and architectural design. New tasks of architecture and it’s new concepts are analyzed in this article.
PL
W artykule przedstawiono ideę budownictwa społecznego w Polsce oraz zobrazowano rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne zespołów mieszkaniowych zbudowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego w ośmiu miastach. Dokonano analizy i identyfikacji cech związanych z lokalizacją, rodzajem budynków, formami architektonicznymi i detalem.
EN
In the article the idea of the social housing in Poland has been presented. There have also been described the solutions of town planning and architectural solutions of housing completed by social building companionships in eight cities. There have been executed the analyses and identification of features connected with the location and the kinds of buildings, with their architectural form and detail.
8
Content available remote Geneza i morfologia kopuł pełnościennych
80%
EN
In ancient Greece the conviction about the ideal order of the universe stirred interest in geometry. The quest for ideal proportions led (i. a. thanks to observations of Nature, including the human body) to the creation of so-called canons in architecture and sculpture. In this respect the Greeks regarded as ideal all regular figures (primarily the circle and the square) as well as the sphere and regular polyhedrons. They devised the perfect, in their opinion, proportions of geometrical figures, such as the rectangle based on the so-called golden division. The practical Romans developed the technology of building roofs and domes, thus implementing the Greek ideal by creating centrally planned buildings, raised primarily for ideological and prestige reasons. The domes were a synonym of the heavenly vault, and stirred human imagination. During the Hellenistic period Greek colonisation encompassed the terrains of the later Eastern Empire - Byzantium, whose culture, including language, remained to a considerable degree under the impact of Greek tradition. In architecture, the new spirit of Christianity, permeating all spheres of Byzantine culture, obtained a "Greek" form - a church raised on the central plan of a Greek (i. e. an isosceles) cross, covered with a dome on the crossing of the naves. Up to this day, the Hagia Sophia, built in Constantinople, is recognised as one of the greatest masterpieces of world architecture. In north-western Italy, which remained under Byzantine influence, the sixth century witnessed the emergence of excellent examples of edifices of this sort (Ravenna, and subsequently Venice), which affected the development of European architecture. This model was revived during the period of Mannerism, i. a. in Poland, as illustrated by the collegiate church in Klimontów near Kielce. In Aquitaine, which retained contacts with Venice, the Roman style was used for the construction of several score so-called dome churches, preserved up to this day. The Renaissance in architecture denoted simultaneously a renascence of central buildings and domes. An example of an ideal centrally designed building is the Tempietto of San Pietro in Montorio (1502) in Rome, which D. Bramante intentionally granted the shape of an ancient Vesta temple. New structure of architectural forms and technologies of building domes did not appear until the twentieth century as a result of the invention of a new material, reinforced concrete.
PL
Zakładając, że zaprojektowane przeszklenia spełniają wszelkie wymagania techniczne i użytkowe dotyczące właściwości mechanicznych i izolacyjnych, należy pamiętać, że są one także istotnym elementem formy architektonicznej, w której tworzeniu architekt powinien wykorzystać odpowiednio efekty wizualne jakie daje szkło. Szkło, nawet w tradycyjnej formie, spełniając podstawowe funkcje wpuszczenia światła dziennego do wnętrza i ochrony przed czynnikami atmosferycznymi, wzbogaca formę architektoniczną elewacji.
EN
Contemporary forms and structures of energy-saving architecture bring a new range of values and new rules of organizing space for changing human needs. These rules and features of currently designed structures of energy-saving architecture are the main subject of analysis in the communicate.
12
Content available Stacja Wrocław-Stadion
70%
PL
Zmiany w formie architektonicznej budynku mają racjonalne przyczyny. Może nią być wpływ postępu w dziedzinie technologiczno- materiałowej na efekty i modyfikacje formalne. Znaczenie mają także wymagania legislacyjne, np. związane z ochroną cieplną budynku. Uwzględnienie w projekcie wykorzystania biernego i czynnego energii słonecznej spowodowało stosowanie charakterystycznych elementów funkcjonalnych, np. przeszkleń w odpowiedniej lokalizacji, zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych czy kolektorów słonecznych. Te efektowne elementy funkcjonalne często stają się modnymi rozwiązaniami formalnymi zastosowanymi bez zrozumienia ich istoty. Taka sytuacja występuje w obiektach zrealizowanych, ale także w wielu pracach studenckich, które są odzwierciedleniem tendencji formalnych w architekturze.
EN
Modifications in an architectural form are caused by several reasons. These may be an impact of a progress in technological and material area. Also the legal requirements, e.g. those connected with the building thermal protection. Compliance of the design with a passive and active solar energy utilization caused the use of the characteristic functional elements, such glazed areas properly localized, external sun screens, sun collectors etc. These formally attractive functional elements often become the fashionable formal solutions used without understanding of their essential utility. Such situation one can find in various realized buildings and also in many students design works, which reflect the formal trends in architecture.
EN
Designing houses seem to be a trivial issue only if the environment does not set any requirements, and when geotechnical conditions are ideal. Leaving aside the complex problems of the relationship between the designer and the client and between the designer and the architectural administration, there are significant issues concerning architectural form, function and structure. Complications arise in cases of difficult spatial conditions, arising under existing local spatial development plans, as well as in the case of locations that feature complex geotechnical conditions. Designing a single-family home for very a demanding client in the middle of a big city, in the immediate vicinity of other structures and greenery protected due to architectural conservation and - in addition – located almost exactly on the outcrop of a mine, is already a kind of challenge for all the parties involved in the whole process of design and, subsequently, construction. The paper presents the manner in which these complex problems have been solved, illustrating important issues using fragments of the structural and architectural technical design, as well as photographs of the construction process.
PL
Projektowanie domów jednorodzinnych wydaje się banalnym zagadnieniem jedynie w przypadku, gdy otoczenie nie stawia jakichkolwiek wymagań oraz gdy warunki geotechniczne są idealne. Pomijając złożone problemy relacji projektant - klient oraz projektant - urząd, istotne stają się zagadnienia dotyczące formy architektonicznej, funkcji oraz konstrukcji. Komplikacje pojawiają się w przypadkach złożonych uwarunkowań przestrzennych, wynikających z ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także lokalizacji o skomplikowanych warunkach geotechnicznych. Zaprojektowanie domu jednorodzinnego dla bardzo wymagającego klienta, w środku dużego miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów i zieleni objętej ochroną konserwatorską, a na dodatek położonego prawie idealnie na wychodni kopalni, stanowi już pewnego rodzaju wyzwanie dla wszystkich stron zaangażowanych w cały proces projektowy i następnie realizację. W artykule przedstawiono sposób, w jaki rozwiązano te złożone problemy, ilustrując istotne zagadnienia fragmentami projektu budowlanego konstrukcji i architektury, a także zdjęciami z realizacji.
15
Content available Dekompozycja brył elementarnych
60%
16
Content available remote Forma strukturalna zatarta granica pomiędzy architekturą i techniką budowlaną
60%
EN
Notion of the structural form intriduced by Curt Siegel in 1970 was reladed to the union of architecture and construction. Exposition of the bearing system add expression to architecture. Posterior realisations proved that fittings, plants..., and indirectly knowledge can be likewise used as means of architectural formation. Form modelling, integrated with technique and taking into account scientific progress, enriches architecture with sense of purpose, efficiency, lucidity.
17
Content available remote Mieszkać inaczej, czyli dziwnych rzeczy pomieszanie
60%
PL
Podkreślanie lokalnej tożsamości opiera się na dbałości o dziedzictwo. To jednak tylko jedna strona zagadnienia. Nie należy zapominać o tworzeniu jedynych w swoim rodzaju wartości estetycznych dla teraźniejszości i przyszłości. Projektowanie ze świadomością kontekstu to wpisywanie się w zastany układ na zasadzie harmonii lub przeciwieństw. Każdy nowo powstający element należy ma swój własny kod kompozycyjny i niepowtarzalnego ducha miejsca. Projektowanie nowych form architektonicznych wymaga ich odkrywania i poznawania nowych jakości, których nie można wpisać w sztywne normy i ustawy, gdyż genius loci tych miejsc nie można sformalizować, a tylko tworzenie współczesnej architektury przez architektów może zbudować autentyczną tożsamość w przeobrażającej się tkance miejskiej.
EN
Local identify emphasizing found on care about antecedents heritage. But it's only one side of problem. We should not forget about creating unique esthetic values for present and future time. Design or creation with knowledge and wisdom of context provides to infix in existing space as a harmony or contrast. Every new object has got its own compositive code and ambience. Architectural design lies on searching for new quality witch cannot be placed in rigid rules and regulations. We cannot formalize Genius Locci of urban places. Architectural design may give authentic identify to transforming city space.
19
Content available remote Obiekty mostowe o konstrukcji cięgnowej w witruwiańskim ujęciu
60%
PL
W związku ze znaczną ilością nowych inwestycji drogowych w Polsce powstają obiekty inżynierskie jakimi są mosty, nierzadko o konstrukcji cięgnowej. Stanowią one istotny element krajobrazu i winny być przedmiotem badań zmierzających do określenia zasad ich projektowania architektonicznego.
EN
Due to significant number of road investments in Poland, new engineering objects are built, including bridges and some of them are with string construction. They constitute important element of environment and should be the subject of research aiming at determination of rules of their architectural designing.
20
Content available remote Granice architektury - granice definicji
60%
EN
Searching limits of architecture apply to definitions of architecture it makes the main thesis of article. Multitude of definitions such objectives (rationally) as subjectives (intuitive) provides that limits of architecture are still widening. Allowed the author the problem concentrates on consciousness decision of using the rules of architecture and follow that way accept them or reject.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.