Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Organizacje konsumenckie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Przedstawiono krótką charakterystykę organizacji konsumenckich działających w Kanadzie. Szczegółowo omówiono działalność najstarszej, założonej w 1947 r., kanadyjskiej organizacji konsumenckiej - Consumer's Association of Canada (CAC).
EN
Nowodays, the protection of consumers' interests is a matter of great importance as appears from the experience of the countries far advanced in the realization of that need. In the vast majority of countries the consumer policy is characterized by extended institutional forms and is supported by the law that tends to favour consumers and the consumers' movement. In 1960 the International Organization of Consumers' Unions (IOCU) was established. It co-ordinates the activities regarding the consumers' movement on an international scale. The paper includes a list of countries and consumers' organizations that are the members of IOCU. In each case information is provided on the year of establishment, the extent of being financed by the state, testing of goods, and number of consumer magazines published. Then, the activities of consumers' organizations in Canada are discussed. Special attention is given to CAC, the oldest consumers' organization that has been existing for 45 years. The history of its establishment, organizational structure, scope of activities, and programme are presented. (original abstract)
XX
W artykule omówiono genezę idei ochrony konsumenta, rozwój konsumeryzmu w krajach zachodnich oraz stan ochrony konsumenta w Polsce.
EN
In the times of quick development of market economy the consumer protection is a very important question. The article brings a short history of the consumer protection movement's and idea's development. This introduction is followed by a very detailed description of the present consumerism trends, its instruments and legislation - consumer's rights adopted in the USA, by the UNO and in the countries of the EEC. At the end the situation of consumer's protection in Poland is presented. This situation differs a lot from the situation of countries mentioned above. There is yet no legislation considering consumer's rights and the only consumer's organization - Consumer's Federation is not very powerful. As the transformation process of the whole Polish economic system into a market economy is going on following the world's trends we can expect that soon legislative protection of a consumer in Poland will be similar to other developed countries. (original abstract)
XX
Ważną rolę w tworzeniu skutecznego systemu ochrony konsumentów w krajach Unii Europejskiej odgrywają instytucje państwowe i konsumenckie organizacje pozarządowe. W pierwszej kolejności należy tu wymienić Komisję Europejską (European Commission) - organ o charakterze ponadnarodowym.
XX
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie działalności edukacyjnej i prawnej Federacji Konsumentów w zakresie ochrony konsumenta przed nabywaniem dóbr i usług niskiej jakości.
EN
The introduction of the principles of the market-oriented economy in Poland since 1989 has resulted in the appearance of numerous new products on the market. However, the problems of consumers are only dealt with by one body, namely the Federation of Consumers. Two questions arise in this context: What is the success rate of the Federation in question as regards the protection of consumers against purchasing products and services of low quality? What are the types of complaints made by consumers turning to their organization for assistance? Do they contact their organization more often now when the principles of the market-oriented economy are being implemented? . The answer to the above formulated questions, based on the information gathered by the Club of Consumers' Federation in Kraków, will elucidate the problems encountered by both the consumers and their organization. (original abstract)
XX
Konsumeryzm jest zjawiskiem społecznym mającym na celu obronę konsumenta i walkę o poprawę jakości życia ludzkiego w jego materialnych i kulturowych aspektach. Autorka przedstawiła krótki zarys konsumeryzmu w świecie od jego początków w XIX w., pojęcie marketingu społecznego jako odpowiedzi na zagrożenia interesów konsumenta w świecie producenta i ruch konsumencki w świecie.
XX
Niniejszy artykuł ma na celu, przedstawienie możliwości ochrony praw i interesów konsumentów Uzasadnieniem dla przeprowadzenia analizy tak zakreślonej problematyki jest fakt, iż zakres świadomości podmiotów rynkowych w Polsce w dziedzinie szczególnej ochrony konsumentów jest bardzo niski i praktycznie dziedzina konsumencka dochodzenia roszczeń nie została ani wyodrębniona z ogólnego systemu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, ani też w żaden skuteczny sposób zorganizowaną. Ponadto brak jest jednorodnego aktu prawnego, który w sposób jednolity określiłby prawa i obowiązki podmiotów rynkowych i ukierunkował tym samym prawidłowo pozycję konsumenta jako stosunkowo najsłabszej jednostki obrotu rynkowego. Poza tym w niniejszej publikacji przedstawiono organy i jednostki chroniące konsumentów poddając jednocześnie analizie: cel, sposoby, zakres podmiotowy, oraz zakres przedmiotowy ich działań. W niniejszej publikacji zwrócono również uwagę, iż zachodzące zmiany doprowadziły do powstania polityki konsumenckiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present possibilities of protecting consumers' rights and interests. The need for such analysis could be explained by weak awareness among Polish market subjects in the field of special consumer's protection and the fact that customers claims haven't been neither separated from the general system of civil law nor effectively organized. Furthermore, there is lack of homogeneous legal act which would uniformly define the rights and obligations of market subjects and at the same time put consumer into the correct position as the relatively the weakest player on the market. In addition, in this paper are presented organizations and entities responsible for protecting consumers and also analyzed purpose, methods, subjective and objective scope of their activities. In this publication is also noted that the occurring changes have led to creating consumer policy. (original abstract)
XX
Przedmiotem opracowania jest problematyka ochrony interesów konsumenta. Przedstawiono takie zagadnienia jak: przesłanki ochrony ,czyli zagrożenia interesów konsumentów, ustawodawstwo prokonsumenckie oraz strukturę instytucjonalną ochrony konsumenta. Tworzenie koncepcji systemu ochrony interesów konsumenta w Polsce wymaga opracowania szczegółowej diagnozy potrzeb i możliwości tej ochrony oraz analizy doświadczeń i wzorów konsumeryzmu krajów rozwiniętych gospodarczo. Autorka wskazała także na politykę Unii Europejskiej w zakresie ochrony konsumenta.
XX
Zanalizowano współpracę pomiędzy organizacjami prowadzącymi niezależne testy porównawcze produktów. Przedstawiono korzyści i ograniczenia tej współpracy. W rezultacie sformułowano szereg zaleceń dotyczących dalszej integracji tych organizacji w czasach globalizacji i upowszechnienie Internetu i mobilność konsumentów.
EN
The paper aims at analysing the fields and the rules of international cooperation between organizations conducting independent comparative product tests. It identifies the benefits and limitations of this cooperation. As a result, it formulates a set of recommendations regarding further integration of these organizations in the days of globalization and dissemination of the Internet. (original abstract)
XX
Organizacje konsumenckie swoją aktywnością wspierają i uzupełniają działania organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego. Stanowią niezbędny i niezastąpiony element polityki konsumenckiej państwa w Unii Europejskiej. Przyczyniają się do realizacji wszystkich interesów i praw konsumentów zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. Punktem wyjścia tego artykułu jest zwięzła prezentacja ewolucji światowego, europejskiego i polskiego konsumeryzmu, aby stworzyć kontekst dla ukazania roli i zadań organizacji konsumenckich współpracujących z samorządem terytorialnym w służbie ochrony konsumentów. W dalszej części tekst traktuje o uprawnieniach organizacji konsumenckich wynikających z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ostatni wątek dotyczy Europejskiej Grupy Konsultacyjnej ds. Konsumentów jako forum współpracy europejskich organizacji konsumenckich. Konkluzja potwierdza tezę początkową o istotnej i wzrastającej roli organizacji pozarządowych w realizacji polityki konsumenckiej zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. (abstrakt oryginalny)
EN
Consumer organizations support and complement the activities of the bodies of government administration and the bodies of territorial self-government units through their activities. They constitute a necessary and irreplaceable element of the state's consumer policy in the European Union. They contribute to the pursuit of all interests and rights of consumers, both individual and collective. The starting point of this article is a succinct presentation of the evolution of global, European and Polish consumerism to lay down the context for demonstrating the role and tasks of consumer organizations cooperating with territorial self-government in the service of consumer protection. The article then addresses the rights of consumer organizations arising from the Act on Competition and Consumer Protection. The final topic addresses the European Consumer Consultative Group as a forum for cooperation between European consumer organizations. The conclusion confirms the initial thesis about the important and increasing role of non-governmental organizations in the pursuit of consumer policy at both national and EU level. (original abstract)
XX
Autor przedstawił tematykę konferencji European Coalition for Responsible Credit w Hamburgu i problemy na niej omawiane. Zastanawia się też nad rolą nadzoru finansowego w kwestii ochrony konsumenta.
XX
W artykule podjęto próbę określenia dystansu jaki dzieli realizowaną w Polsce politykę ochrony interesów konsumenta od wysoko rozwiniętych w tym zakresie przedsięwzięć w państwach Unii Europejskiej.
EN
At the time of the Polish People's and at the beginning of system transformation the protection of consumers in Poland was not among the main interests of the legislative and executive authorities. After 1991, when Poland had signed the agreement to associate with the European Communities, the preparation for the EU membership got intensified, and in the EU the problems pertaining to consumers are considered the strategic aims. An important condition for the integration into the EU is the necessity to form legal, institutional, organizational and financial bases enabling the state to pursue the policy on consumer protection. This policy should be the basic instrument reinforcing the consumer's position in the market. The paper is an attempt to determine the gap between the realized in Poland policy on consumer protection and the relevant advanced acitivities of the EU. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano problem organizacji konsumenckich w świetle polskiego prawa. W pierwszej części przedstawiono organy i instytucje które zajmują się ochroną konsumenta w Polsce. Następnie omówiono konsumenckie organizacje pozarządowe w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. W końcowej części artykułu podano szczegółowe podstawy prawne dotyczące organizacji konsumenckich oraz ich uprawnień na tle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
EN
This article chiefly deals with consumer organisations and their rights under Polish law. The author offers a short profile of consumer protection organisations in Poland and in European Union Member States in order to determine whether they are comparable. She also describes the statutory rights of consumer organisations under Polish law, especially the provisions of the Act on Competition and Consumer Protection. The author concludes that Polish consumer organisations have comparable rights to consumer organisations functioning in European Union Member States. (original abstract)
13
Content available remote Prospects of Microlending Economic Entities of Agricultural Branch
63%
EN
The article considers state and prospects of microlending economic entities of agricultural branch by credit cooperatives. (original abstract)
XX
Przeprowadzona analiza działalności Federacji Konsumentów wskazuje, że główne kierunki jej działania są ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniają, co oznacza ich komplementarny charakter. Jakkolwiek kierunki działalności zasadniczo nie zmieniły się w okresie funkcjonowania Federacji, to jednak przedstawione przykłady działań świadczą o różnorodności przyjętych rozwiązań w zależności od aktualnych uwarunkowań rynku, a tym samym skali i zakresu zagrożeń interesów konsumenta w Polsce. Gospodarka niedoboru ograniczała prawa konsumentów i minimalizowała możliwość podejmowania świadomych decyzji konsumenckich. Trudna była również droga realizacji uprawnień przyznanych konsumentowi. Sytuacja zmieniła się diametralnie wraz z procesem urynkowienia gospodarki. Z jednej strony pojawiło się bogactwo produktów, możliwość szerokiego ich wyboru, reklama w mass mediach itp., z drugiej okazało się szybko, że do nowej sytuacji konsumenci nie są odpowiednio przygotowani, nie potrafią bowiem dokonać racjonalnego wyboru, bezkrytycznie ufają reklamie, nie znają swoich uprawnień i nie umieją z nich korzystać. Za zmianami zachodzącymi na rynku nie nadążają także nowe przepisy prawne. Przekształcenie ustroju społeczno-gospodarczego zmieniło warunki działania Federacji. Cele Federacji nie zostały zmienione, ale musiały ulec zmianie metody pracy, które zostały wypracowane w latach osiemdziesiątych i niektóre z nich stały się nieprzydatne, a inne niewystarczające już w I połowie lat dziewięćdziesiątych (fragment tekstu)
EN
In the sphere of consumption of goods and services, there may occur violations concerning consumer interests. Various forms of the consumer movement are the methods which allow the protection of consumer's interests. The study deals with the features of the social movement, specific actions of the consumer movements and the organization and aims of the consumer movement in Poland. It is also an attempt ofevaluating the activity of the Federation of Consumers in Poland. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest konsumeryzm. Autorka przedstawia katalog praw konsumenta, działania organizacji konsumenckich, przepisy prawne chroniące konsumenta w szczególności dotyczące artykułów żywnościowych - ich jakości, informacyjnego oznakowania - edukacji konsumenckiej.
XX
Zaintersowanie młodym konsumentem w Polsce pojawiło się na pocztątku lat dziewięćdziesiątych. Od tego czasu nastąpił gwałtowny rozwój tego rynku. W artykule przedstawiono zmiany jekie nastąpiły w marketingu od momentu zwrócenia uwagi na młodych konsumentów. Powstały wtedy kluby młodych konsumentów, nastąpił szybki rozwój internetu, zaczęto stosować tzw. event-marketing (np. zawody sportowe sponsorowane przez znaną firmę na rynku dziecięco-młodzieżowym). Na podstawie tych zachowań na rynku autorka wniosuje, że nie jest to tylko trend czy moda, ale autentyczne zainteresowanie młodym konsumentem.
EN
In the paper an argument was put forward that innovation in young consumer marketing was shown through a change in philosophy of activities directed to the young consumer market and servicing young consumers. The change can be mainly seen in the fields of: market research as an element of creating information basis for activities: communication with young consumers. (original abstract)
XX
Wiele firm organizuje spotkania z klientami. Firmowe akademie dla franczyzobiorców, spotkania resellerów czy kluczowych odbiorców mają jednak często zbyt formalny charakter. Komunikacja bywa tu zwykle jednostronna - więcej się mówi aniżeli słucha klientów. Doświadczenia Innovatiki pokazują jednak, że korzyści z odwrócenia ról mogą być ogromne. Organizując warsztatowe spotkania z klientami można spowodować, iż głos konsumentów będzie słyszany na każdym etapie rozwoju produktu. W Polsce jednym z pionierów tworzenia Rad Klientów jest gdańska firma Young Digital Planet. (fragment tekstu)
XX
W artykule omówiono organizację ochrony praw konsumentów w Polsce, przebieg harmonizacji polskiego prawa konsumenckiego z wymogami prawa wspólnotowego oraz nowe przepisy dotyczące uprawnień konsumentów w prawie polskim.
EN
The article presents a new Polish system of organs for the consumer protection, which is taking shape nowadays in Poland.
XX
Celem opracowania jest porównanie elementów ochrony konsumenta, które wiążą się z kosmetykami funkcjonującymi w obrocie i użytkowaniu, z pominięciem sankcji nakładanych na producentów i dystrybutorów oraz zasad odpowiedzialności odszkodowawczej w razie wyrządzenia konsumentowi szkody.
EN
Regulations of the Polish law and the U.S. law as regards consumer protection against damage resulting from the use of cosmetics are compared. In the United States producers' organizations cooperate intensively with the State in this respect. Both the legal systems protect consumers equally effectively, in spite of certain terminological and organizational differences (original abstract).
XX
Chcąc dokonać zakupu, współczesny konsument staje przed dylematem: który towar w obrębie szerokiego asortymentu oferowanych wyrobów o bardzo zbliżonym charakterze uznać ma za optymalny dla niego i jaką ma podjąć decyzję związaną z dokonaniem racjonalnego wyboru. Z pomocą w rozwiązywaniu tych problemów starają się przychodzić organizacje konsumenckie badając i publikując wyniki badań testowych. W artykule omówiono testowanie towarów jako niezwykle istotny stymulator jakości.
EN
The author tries to draw our attention to the testing of goods quality that has been developed for more than 30 years in Western Europe and the U.S.A. In the European countries the leading position is occupied by the German Stiftung Warentest - the Goods Testing Foundation linked to the federation of German consumer organizations. The testing of goods is usually understood as a many-sided problem, and it is considered from the angles of economy (prices, working costs), usability (functionality, convenience, and comfort of use), technology (essential technical parameters), packaging (convenience of the packaging used, disadvantages), and others. In the paper the testing of medium-class cars is discussed. The testing helps consumers choose and accept a product. Basing on fully impartial and objective comparative studies, it is a good reference point for the evaluation of marketable products and a very efficient stimulator of their quality. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.