Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  provisions of law
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Introduction. To work safely, knowledge of law is crucial for midwives who should be familiar with the midwife’s rights and duties as well as their professional responsibility. Aim. Assessment of knowledge of midwives about their professional responsibility. Material and methods. A total of 103 MA Midwifery students of the Medical University of Warsaw, including 55 working and 48 not working as midwives. A diagnostic poll, original anonymous questionnaire, 25 close-ended questions, 8 openended questions. Statistical analysis: STATISTICA 10.0, Mann-Whitney U test, p<0.05. Results. Seventy-one percent of the study participants had knowledge of the binding provisions of law and 83% considered this kind of knowledge as necessary in their professional activity. Twenty-four percent of the total did not know any legal regulations. Thirty percent was not familiar with the Nurses and Midwives Act. Only 52% of the study participants were knowledgeable about the legal protection of midwives and indicated the protection established for public officers. Forty-six percent of the total said that the Act on Professional Self-Government of Nurses and Midwives of July 1st, 2011 regulates the issue of self-governance. As many as 30 study participants knew that membership in the self-governing body of midwives is obligatory. Conclusions. Knowledge of nurses about professional responsibility under amended provisions of law is insufficient and does not improve with experience as a midwife. Due to the fact that new acts on professional responsibility of midwives were implemented in Poland beginning in January 1st, 2012, it is advisable to extend qualifications and knowledge of midwives in order to improve their knowledge of professional issues. Midwives should constantly update their knowledge of legal regulations on their profession
EN
This is the second part of an article concerning allsafe products (first is available in TT 1/2018, pp. 71–86) – it focuses on the planning role in the supply chain and the mechanisms that need to be taken into account during the process of the road transportation. Furthermore, the paper presents the results of an investigation that relates to the proper functioning of the supply chain in the distribution of 12,000 [kg] of strawberries. A weighted average method was used in reference to an analysis of load securing based on the products of three producers with the aim of indicating the safest and most modern way to secure the load in a semi-trailer. Rules of proper load placement and restraint inside the semi-trailer are also addressed, together with a loading plan associated with the analysis of the technical parameters of a semi-trailer and load securing systems.
PL
W drugiej części prezentowanego opracowania (pierwsza dostępna jest w numerze TT 1/2018, s. 71–86) zwrócono uwagę na rolę prawidłowego przebiegu planistycznego łańcucha dostaw analizowanego ładunku w funkcjonowaniu nowoczesnego transportu drogowego. Przedstawiono mechanizmy, jakie muszą być uwzględnione przy organizacji takiego specjalnego przewozu towaru. Zaprezentowano efekty związane z prawidłowym przebiegiem łańcucha dostaw przewozu 12 000 [kg] truskawek. Zastosowano metodę wagową (średniej ważonej), analizując systemy zabezpieczenia ładunków trzech producentów i określając najbezpieczniejszy i najnowocześniejszy sposób zabezpieczenia ładunku w nowoczesnej naczepie ciężarowej dla analizowanego ładunku. Opisano również zasady prawidłowego umieszczenia i zabezpieczenia ładunku na części przewozowej (towarowej) na naczepie drogowej oraz kompleksowy plan załadunku związany z analizą parametrów technicznych dla naczepy ciężarowej oraz systemów zabezpieczenia ładunków.
EN
The article presents the planning stage of municipal waste transport and collection, described from legal, technical and economic points of view. The paper outlines legal background of road transport, as well as requirements that a service company needs to meet, in order to perform transport. Moreover, patterns of selective waste collection are described, along with rules of waste storage and packaging used in waste management. The aim of the article is to present the rules of documentation preparing, related to waste transfer and collection that is compatible with law.
PL
Omówiono procedury planowania procesu przewozowego związanego z uwarunkowaniami prawnymi zbierania i segregacji odpadów komunalnych. Przedstawiono szczegółowo zasady gospodarki i organizacji zbiórki i segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w planowaniu operacji w transporcie drogowym pod względem prawnym i technicznym. Podano wszelkie informacje prawne dotyczące przewozu drogowego rzeczy oraz warunki, jakie musi spełniać przedsiębiorstwo usługowe, wykonując tego rodzaju przewóz i działalność gospodarczą. Przedstawiono modele selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zasady składowania i magazynowania oraz rodzaje opakowań stosowanych w gospodarce odpadami komunalnymi. Celem tego artykułu jest przedstawienie zasad ewidencji gospodarowania, składowania, segregacji oraz prowadzenia prawidłowej i zgodnej z obowiązującym prawem dokumentacji ewidencji odpadów komunalnych w przedsiębiorstwie komunalnym.
EN
The article describes road transport operation planning connected with municipal waste transport, and the organisation of mixed municipal waste collection base on the example of convey routes serviced by means of transport owned by service company in Wałcz Municipal in Zachodniopomorskie Province in 2016. The article presents stages of planning and convey processes for transporting municipal waste in road transport in legal, technical and economical terms. They include all legal information relating to road convey of commodities as well as conditions which must be met by the service company that conducts this kind of transport and business activity. Technical and legal characterization of vehicles for transporting municipal waste has been presented as were transport process, technologies and systems. The Authors also analyse work effectiveness based on the drivers working time and elaborate on the optimal routes for municipal service in technological process of municipal waste transport, including all process-related activities. The aim of this article is to present the results of research on the operation of the municipal company Altvater Piła — ENERIS based on the commune of Wałcz it serviced in 2016.
PL
W artykule omówiono proces planowania drogowej operacji transportowej związanej z transportem odpadów komunalnych, a także przedstawiono organizację zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych na przykładzie analizy tras przewozowych pokonywanych przez środki transportowe przedsiębiorstwa usługowego w gminie Wałcz w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku. Zaprezentowano elementy procesu planistycznego i przewozowego odpadów komunalnych w transporcie drogowym w aspekcie prawnym, technicznym oraz ekonomicznym. Artykuł zawiera wszelkie informacje o wymogach prawnych dotyczących przewozu drogowego rzeczy oraz o warunkach, jakie musi spełniać przedsiębiorstwo usługowe wykonujące tego rodzaju przewozy. Scharakteryzowano pojazdy do przewozu odpadów komunalnych pod względem technicznym i prawnym. Dokonano również charakterystyki procesu transportowego, technologii transportowych, systemów transportowych, wykonano analizę wydajności pracy na podstawie czasu pracy kierowców oraz opracowano optymalne trasy do obsługi gminy w technologicznym procesie przewozowym odpadów komunalnych z uwzględnieniem wszystkich czynności towarzyszących temu procesowi. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań wydajności pracy przedsiębiorstwa komunalnego Altvater Piła — ENERIS na podstawie danych obsługiwanej gminy Wałcz (dane z 2016 r.).
EN
The appropriate selection of a semi-trailer in food transport is one of the most significant factors related to management in transport companies. Two parts of the paper present research and analytical issues concerning this subject matter (second part available in: TT 2/2018). The description of this logistics problem is initiated with the proper planning of the road transport process, from consignor to recipient. Furthermore, the choice of a modern vehicle and loading system is based on the transportation of fresh strawberries. The first part of the article discusses current legal provisions existing in the European Union and Poland that concern the transport of perishable products. Moreover, the paper presents community law that concerns load restraint, and the choice of a vehicle, which is done by means of weighted-average methodology.
PL
Problem optymalnego doboru odpowiedniej naczepy ciężarowej do przewozu towaru żywnościowego jest jednym z najważniejszych elementów prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem transportowych. Problematykę badawczą i analityczną przedstawiono w dwóch częściach referatu (część druga dostępna w numerze TT 2/2018). Przedstawiono ten ważny problem logistyczny, zaczynając od prawidłowego zaplanowania procesu transportowego rozpoczynającego się u nadawcy, a kończącego u odbiorcy pod kątem i na przykładzie wyboru nowoczesnego pojazdu drogowego i systemu ładunkowego na przykładzie przewozu truskawki świeżej. W części pierwszej szczegółowo przedstawiono obecną sytuację przepisów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej oraz w Polsce związanej z transportem artykułów łatwopsujących. Szeroko zaprezentowano wspólnotowe przepisy prawne dotyczące prawidłowego zabezpieczenia ładunku oraz dokonano wyboru pojazdu drogowego metodą wagową (ważoną) do transportu wybranego ładunku.
EN
In 2013, the Polish legal system referring to municipal wastemanagement was restructured in a revolutionary way. The analysis of new provisions of law described in the article requires particular attention, taking into account their place in the entire system of dealing with waste and connections with the remaining elements of this system. The article discussed the process of road transport operation planning connected with municipal waste transport and the organization of mixed waste collection on the example of shipping routes analysis carried out by means of transport of a service company in Wałcz commune in West Pomeranian voivodeship. The article consists of seven parts, all of which present elements of a planning and transport process connected with municipal waste in road transport from legal, technical and economic perspective. Legal information concerning a road transport of goods was provided along with conditions that have to be met in order to perform this kind of transport and business activity. Moreover, technical and legal aspects of municipal waste transport vehicles were approached. At the level of Polish law, the goals and tasks concerned with dealing with waste were set forth, which leads to tightening of the system. All actions in this respect - from propagating the selective accumulation and collection of municipal waste, keeping the established levels of recycling and recycling of packaging wastes, and limiting the mass of biodegradable waste directed at the storage - is only a beginning of the road to reduction of environmental risks. In this case, permanent monitoring of proper waste dealing in the commune, the province as well as the entire country is essential. One of the crucial reasons of the system changes of waste management in our legal system in Poland was a need to implement solutions and mechanisms that are applied in the European Union. At the European Union law level, a Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives constitutes a basic legal document described in this part of the article. Achievement of these assumptions requires providing segregation at source and recycling of the main waste streams above all. The article covered as well the characteristics of: transport process, transport technologies, transport systems, the analysis of work capacity on the basis of drivers’ working time and a description of optimal routes for providing services in the commune taking into consideration a technological process of municipal waste transport step by step. The aim of the article is to present the rules of municipal waste: management, storage, segregation, keeping appropriate records of waste in municipal enterprises on the example of Altvater Piła Group Eneris.
PL
Obecnie ustawodawca wprowadził i zobowiązał gminy do organizowania gospodarki odpadami i zbierania od każdego właściciela nieruchomości. W związku z tym gminy są wyposażone w instrumenty prawne zgodne z ustawą z 2012 r., które umożliwiają im wykonywanie zadań. Spośród instrumentów szczególne znaczenie mają lokalne akty prawne, których celem jest określenie zasad zbierania odpadów w gminie. Mieszkańcy gminy mogą korzystać z administracyjnych instrumentów prawnych, a stosunek między gminą a przedsiębiorcą, który zbiera odpady, jest uregulowany (z uwzględnieniem osobowości cywilnoprawnej) umową o zbieraniu odpadów. Przepisy dotyczące gospodarki odpadami w Polsce obowiązują od kilku lat, jednak wciąż pojawiają się zagadnienia problematyczne pomiędzy gminą a spółką komunalną.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.