Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
100%
PL
W artykule zaprezentowano ocenę zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie, odnośnie do potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego, działalności gospodarczej i ludzi. Badaniu pod względem zagospodarowania podlegał obszar szczególnego zagrożenia powodziami w Uniejowie. Zagospodarowanie przeanalizowano przy wykorzystaniu Topograficznej Bazy Danych oraz inwentaryzacji terenowej. Następnie za pomocą narzędzi GIS przedstawiono zarówno zagospodarowanie, jak i jego ocenę. Z oceną zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodziami związane jest pojęcie ryzyka powodziowego, które oznacza kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i związanych z nią potencjalnych negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Do oceny ryzyka powodziowego posłużyła metoda bonitacji punktowej, gdzie polem oceny był heksagon.
EN
The aim of this work is to assess land use on flood hazard areas in Uniejów in respect of potential negative consequences for the environment, cultural heritage, economic activity and people. The area examined is a flood hazard zone where flood risk is 1% (medium level). The land use was analysed using the topographic database and land inventory. The assessment of land use on the areas exposed to floods is related to the concept of flood risk, which means the combination of the likelihood of flooding and related potential negative consequences for human health, the environment, cultural heritage and economic activity. Land use on the areas exposed to floods in Uniejów was found to be correct because open spaces dominate, allowing the flow of flood waters
3
Content available POWODZIE A ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W GMINIE UNIEJÓW
63%
PL
Celem artykułu jest próba oceny działań w zakresie zarządzania kryzysowego w gminie Uniejów podejmowanych w celu ochrony ludności i mienia przed powodziami. Dokonano analizy skutków powodzi, jakie w ostatnich latach wystąpiły na badanym obszarze. Przedstawiono również zakres działań, jakie podejmują władze w celu ograniczenia negatywnych konsekwencji tego zjawiska. Stwierdzono, że do największych strat w ostatnich latach doprowadziła powódź z 2010 r., której przyczyną były z jednej strony intensywne opady deszczu, z drugiej zaś zrzuty wody ze zbiornika Jeziorsko. Władze podejmują jednak działania zarówno techniczne, jak i nietechniczne, w celu minimalizacji szkód powodziowych, które ocenić należy pozytywnie.
EN
The purpose of this article is evaluation of crisis management measures implemented in Uniejów municipality to protect its population and property from flooding. It presents an analysis of the effects of floods that occurred in this area in recent years, as well as actions taken by the authorities to minimize the consequences of this type of disasters. It was found that the greatest damages were brought by the 2010 flood, which was caused by intensive rainfall on the one hand, and discharge of water from the Jeziorsko reservoir on the other hand. The measures taken by the authorities, both technical and non-technical, should be evaluated positively.
PL
W artykule za cel przyjęto identyfikację różnic w zagospodarowaniu parków miejskich Turku i Konina. Według danych z ewidencji jednostek samorządowych na 2016 r., w badanych miastach położonych jest łącznie 11 parków spacerowo-wypoczynkowych, w tym pięć w Turku a sześć w Koninie. Dla realizacji założonego celu zastosowano dwie główne metody: inwentaryzację urbanistyczną (dla analizy zagospodarowania) oraz analizę SWOT (w celu porównania parków w obu miastach, na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że najlepiej zagospodarowanym parkiem w Turku jest Miejski Park im. Konstytucji 3 Maja, najgorzej natomiast – Park im. F. Kowalskiej. W Koninie natomiast – najlepiej zagospodarowany jest Park im. F. Chopina, najgorzej natomiast – Park przy ul. Ślesińskiej. Z kolei różnorodność wyposażenia badanych parków zdecydowanie wyróżnia miasto Konin.
XX
The aim of this article is to identify differences in the development of Turek and Konin parks. According to data from the local government records for the year 2016, there are 11 pedestrian and leisure parks in the cities studied, five in Turek and six in Konin. In order to achieve the assumed objective two main methods were applied: urban inventory (for the analysis of the development) and SWOT analysis (to compare parks in both cities, on the basis of surveys). As a result of the research it was found that the best developed park in Turek is May the 3rd Constitution Park, and the least developed is F. Kowalska Park. In Konin, the best developed park is Frederic Chopin Park, while the worst one is the park at Ślesińska Street. On the other hand, as regards the diversity of the equipment in the parks studied, the city of Konin is definitely better.
PL
W artykule za cel przyjęto ocenę dostępności pieszej oraz transportem indywidualnym parków zlokalizowanych w granicach Turku i Konina. Na analizowanych obszarach zinwentaryzowano 11 parków w tym pięć w Turku a sześć w Koninie. Wynikiem analiz było przedstawienie powierzchni zabudowy mieszkaniowej w izochronach 0–5 minut, 5–10 minut oraz 10–15 minut od parków. W tym celu wykorzystano dane pochodzące z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT). Powyższe dane wskazują, że lepszą dostępnością pieszą jak i transportem indywidualnym, dla mieszkańców, charakteryzują się parki w Turku, na co wpływ ma fakt, że jest to miasto pięciokrotnie mniejsze pod względem powierzchni niż Konin, zaś liczba i powierzchnia parków w obu przypadkach jest porównywalna. Analizy te są niezwykle istotne, ponieważ dostępność terenów zieleni dla mieszkańców stanowi jeden ze wskaźników jakości środowiska miejskiego.
EN
The aim of this article is to evaluate the accessibility on foot and by individual transport of parks located in Turek and Konin. The analysed area comprises 11 parks: five in Turek and six in Konin. The analysis enabled the presentation of the housing area within isochrones 0–5 minutes, 5–10 minutes and 10–15 minutes from the parks. To achieve this purpose, data from the Topographic Objects Data Base were used. It was found that the parks in Turek are more easily accessible for pedestrians and individual transport than those in Konin, which is largely due to the fact that Turek is a city five times smaller than Konin, while the size of park area in both cases is similar. It is important to conduct this type of analysis because accessibility of green areas to inhabitants is one of the indicators of urban environment quality.
EN
The purpose of this article is to present the authors' own software for predicting changes in the density and directions of traffic flows and to compare overall results of research on transport accessibility with the results returned in the study of transport accessibility conducted with the software (isochronic accessibility). Developed for research purposes, the authors' application is based on Dijkstra's algorithm, which is classified as one of the greedy ones and does not always return optimum results, even though it is considered to be generally accurate. In the course of the research, it was stated that the implementation of Dijkstra's algorithm in the RoadLoad tool is suitable for studying and prognosing phenomena, under the assumption that there are detailed data on the point of departure and destination for each trip. The tool enables us to research a spatial (cumulated values of network load) as well as time-spatial (network load at virtually any time) dimension of the phenomenon. It cannot be applied, however, without the knowledge of the transport behavior characteristics of the users of the road system.
EN
This article contains results of studies on the applicability of data from Intelligent Transportation Systems (ITS) for the purposes of geographical studies regarding the spatial mobility of inhabitants within a big city. The article focuses on the option of applying two types of sub-systems – induction loops and automatic number-plate recognition (ANPR) – and includes examples of analyses based on the resulting data, which can serve as a basis for mobility studies. The area on the example of which the capabilities of application of ITS data have been presented is Lodz – a large city in central Poland. The conducted research shows that ITS systems offer an enormous potential in providing data for spatial mobility studies. In order to fully exploit its worth, however, it is imperative to expand the research procedure by including, for instance, the results of qualitative research. Also, the interpretation of results obtained on the basis of ITS data ought to be performed with an awareness of numerous significant preliminary and simplifying assumptions.
EN
The main purpose of the paper is to recognise the impact of statutory Sunday trading restrictions on consumer behaviours (shopping time) and mobility (activeness, motivation, modal division) of residents in Łódź, one of the largest Polish cities. An additional aim is to determine the independence of the indicated elements for selected features of the surveyed residents and their households, for which purpose a two-stage questionnaire survey was conducted among the residents/dwellers of Łódź. The first stage was performed during a week following a non-trading Sunday, and the respondents were asked to refer specifically to the previous Sunday. The second phase was carried out during a week immediately following a trading Sunday, with the questions focused on that particular Sunday. The returned results showed that the main factor determining the time when people do their shopping to make up for a non-trading Sunday is their professional Sunday activity. The answers also revealed that the residents of Łódź chose an inactive and rather a “couch-potato” lifestyle on the analysed Sundays, whether trading or non-trading.
PL
Głównym celem artykułu jest identyfikacja wpływu ograniczeń w handlu w niedziele, wprowadzonych w Polsce na mocy ustawy, na wybrane zachowania nabywcze (okres realizacji zakupów) i komunikacyjne (ruchliwość, motywacja, podział modalny) ludności dużego miasta, na przykładzie Łodzi. Celem dodatkowym jest natomiast określenie niezależności wskazanych elementów względem wybranych cech ludności i gospodarstw domowych poddanych badaniu. W tym celu przeprowadzono wywiady kwestionariuszowe z mieszkańcami Łodzi. Badanie zostało podzielone na dwie tury. Pierwsza z nich realizowana była w tygodniu następującym po niedzieli objętej zakazem handlu, a respondenci w swoich odpowiedziach odnosili się wyłącznie do minionej niedzieli. Natomiast druga tura badania została przeprowadzona w tygodniu kolejnym, następującym po niedzieli handlowej, a pytania kierowane do ankietowanych dotyczyły tylko ostatniej niedzieli. Przeprowadzone badania wykazały, że głównym czynnikiem wpływającym na okres robienia zakupów w zastępstwie niedzieli z ograniczeniami handlu jest niedzielna aktywność zawodowa a ankietowani mieszkańcy Łodzi preferowali statyczny, raczej „kanapowy” tryb życia w analizowane niedziele, zarówno handlową, jak i niehandlową.
EN
The aim of the conducted research was to assess how the elderly viewed the functioning of public transport, with Łódź, a large city in Poland, as the example. The data presented in the article originates from research of 400 inhabitants aged 60+ was conducted in the district of Bałuty in Łódź at the turn of November and December 2018. On the basis of the questionnaire survey (which contained questions concerning the use of local public transport by the over 60s for daily journeys and was accomplished by CAPI and MOBI methods) it was found that the over 60s have quite a high opinion of the offer of the municipal transport company MPK (they hardly ever use services of other carriers). As for the means of public transport, the tram is rated slightly higher compared to the bus. The results of the research enable the proposal of general recommendations for the transport policy in Łódź. This policy should be focused to a larger degree on: shortening the waiting time and, consequently, increasing the frequency of connections and punctuality, while continuing to provide high travel comfort, increasing the level of accessibility to stops and enhancing the clarity of information with regard to fare prices and exemptions.
EN
The eastern flank of NATO has been a region of strategic importance due to its proximity to Russia. Moreover, tensions have escalated in recent years following Russia’s annexation of Crimea and military intervention in Ukraine. As a result, questions have emerged regarding the preparedness of NATO’s eastern flank in the event of a military conflict. One critical aspect of preparedness is the ability of its inhabitants to move and relocate to safer areas during a crisis. This article provides a comprehensive literature review on the mass evacuation of civilians, focusing on the spatial mobility of residents of NATO’s eastern flank in the event of a military conflict on their territory. It delves into the availability of transportation infrastructure and the supply of resources for relocation, factors crucial for spatial mobility during military conflict. Additionally, the article explores the potential impact of critical infrastructure destruction and the complex behavioral issues affecting evacuation. The study’s findings reveal that both logistical and human factors must be considered in evacuation planning, contributing to the state of the art in this field. The implications of this work reach beyond immediate preparedness strategies, suggesting the need for a holistic approach that combines infrastructure development, resource allocation, human behavior understanding, and international coordination. By highlighting these nuances, the article offers valuable insights that may inform policymakers and practitioners in developing more effective, resilient strategies for managing mass evacuations during times of crisis, reflecting broader concerns about regional security and humanitarian response.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.