Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedmiotem rozważań w artykule są działania skierowane na formułowanie i próby realizowania celów społecznych w procesach humanizacji osiedla, poprawiania jego struktury przestrzennej i społecznej. Zaprezentowano pewne ważne etapy rozwoju społeczno-przestrzennego tego obszaru, a także kolejne działania przygotowywane z inspiracji samych mieszkańców oraz władz miasta we współpracy z rozmaitymi instytucjami. Istniejące tradycje, symboliczne zasoby kulturowe, miejsca i obiekty, które mogłyby być ośrodkami społecznego skupienia, zostały częściowo zniszczone, w części uległy unieważnieniu, ponieważ nie mogły funkcjonować w nowym kontekście. Po wielu latach istnienia blokowiska niektóre z tych miejsc stały się podstawą pewnych więzi społecznych i wspólnego działania.
EN
The article presents the processes of the humanisation of Cracow’s Prądnik Czerwony district. It discusses activities aimed at formulating and implementing social goals in the process of improving the district’s spatial and social structure. Important stages in the socio-spatial development of this area are presented as well as actions undertaken thanks to the inspiration of the residents and city authorities working with various institutions. Existing traditions, cultural resources, places and buildings that potentially could have been centers of social aggregation were partially destroyed. Some were rejected because they did not work in the new environment. After many years some of these places seem to be „regaining power”, in the sense that they have become the foundation for certain social ties and common action.
EN
One might say that the social history of cities is a continuous search for the best form of urban space and the urban community. This process was and is proceeding in the sphere of ideology, which brings further visions of ideal (supreme) cities, as well as in the sphere of practice, often by trial-and-error. A question about the good city is important particularly today, when more than 50% of the world population lives in the cities, and in Europe this percentage reaches 75%. Looking for the proper (adequate) social and spatial forms for the city we formulate two types of expectations: one in relation to population characteristics and the way of arranging social life, the second in relation to organizing and equipping urban space. Therefore, well-functioning city, as the human environment should realize at least the basic functions: to meet needs and create community. The implementation of these expectations depends on many factors, both endogenous and exogenous nature, crucial are still answers for the questions what exactly makes a city good place to live and how to achieve this state. This is a problem of evaluation criteria, the problem of defining the risks, and finally a matter of finding the right tools and means for shaping both, the spatial and social forms of the city. Article considers these issues by referring to the old concepts of ideal cities, as well as to contemporary research present in documents such as the New Athens Charter from 2003, the World Charter on the Rights to the City or The Leipzig Charter on Sustainable European Cities from 2007.
PL
Można powiedzieć, ze społeczna historia miast jest ciągłym poszukiwaniem najlepszej formy przestrzeni miejskiej i najlepszej formy społeczności miasta. Ten proces toczył się i toczy w sferze ideologii – co przynosi kolejne wizje miast idealnych (doskonałych), a  także w sferze praktyki – prowadzonej często metoda prób i błędów. Pytanie o dobre miasto jest szczególnie istotne dziś, kiedy w skali świata ponad 50% ludności stanowią mieszkańcy miast, a w Europie odsetek ten sięga 75%. Poszukując właściwej (adekwatnej) formy społecznej i przestrzennej dla miasta formułujemy dwa rodzaje oczekiwań: jedne w stosunku do cech zbiorowości i sposobu zorganizowania życia społecznego, drugie w stosunku do sposobu zorganizowania i wyposażenia przestrzeni miejskiej. A zatem dobrze funkcjonujące miasto jako środowisko człowieka powinno realizować co najmniej podstawowe funkcje: zaspokajania potrzeb i tworzenia wspólnoty. Realizacja tych oczekiwań jest zależna od wielu czynników, mających zarówno endogenny, jak i egzogenny charakter, kluczowe są tu jednak odpowiedzi na pytania, co właściwie czyni miasto dobrym (odpowiednim) miejscem do życia i jakie są możliwości osiągania tego stanu. Jest to problem kryteriów oceny, problem zdefiniowania zagrożeń, wreszcie kwestia znalezienia odpowiednich narzędzi i środków pozwalających na kształtowanie zarówno przestrzennej, jak i społecznej formy miasta. Artykuł rozważa te zagadnienia odwołując się do dawnych koncepcji miast idealnych, a  także do współczesnych poszukiwań zawartych w takich dokumentach, jak Nowa karta ateńska (New Athens Charter) z 2003 r., Światowa karta praw do miasta (The World Charter on the rights to the city) czy Karta lipska na temat zrównoważonych miast europejskich z 2007 r.
PL
Artykuł prezentuje charakterystykę przemian współczesnych miast, zwłaszcza w Polsce, zarówno dotyczących środowiska przestrzennego jak i społeczno- -kulturowego. Miasto jest od tysięcy lat „domem człowieka”, ukształtowanym w odpowiedzi na rozwijające się potrzeby i aspiracje społeczne, ale także jest środowiskiem o cechach kryzysogennych narażonym na rozmaite zagrożenia. Krytycy zwracają uwagę na proces alienacji współczesnego miasta, wynikający z wielu cech ponowoczesnej rzeczywistości. Jednocześnie można wskazać rozmaite działania podejmowane dla „odzyskania” miasta. Druga część artykułu poświęcona została prezentacji przemian Krakowa i powstawaniu nowych przestrzeni społecznych odpowiadających na potrzeby środowisk kreatywnych.
EN
The article presents main characteristics of transformation of modern cities, particularly in Poland. It describes the changes in the spatial and in socio-cultural environment. For thousands of years the city has been considered as “man’s home”, formed in response to emerging needs and social aspirations, but it is also the environment with the crisis-prone characteristics, exposed to various threats. Critics draw attention to the process of alienation within the modern city, resulting from many features of postmodern reality. At the same time, one can specify different actions for “regaining” the city. The second part of the article is devoted to the presentation of changes of Cracow and the emerging of the new social spaces corresponding to the needs of creative environments.
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce miast, w których pojawiają się kontrowersje wokół przestrzeni pamięci, powstających jako efekt rozmaitych procesów historycznych. Różne grupy mieszkańców i użytkowników wytwarzają społeczne przestrzenie znaczące, wypracowują najbardziej odpowiednie sposoby wykorzystywania miejsc i wydarzeń historycznych do budowania wizji miasta i swojej w nim obecności. Niektóre obszary miasta mogą mieć trudną przeszłość, w których przeplata się ze sobą dziedzictwo chciane i niechciane. „Pamięć”, także ta, zawarta w przestrzeni miejskiej, może być traktowana jako swoiste narzędzie do określania siebie w relacji do innych, a także do tworzenia poczucia sensu własnych działań, wyborów, których się dokonuje, kryteriów ocen. Posługując się różnymi przykładami miast o trudnej historii, w artykule przedstawiono tezę o kontrowersyjnym charakterze tworzonych przez różne zbiorowości przestrzeni pamięci.
EN
The article discusses the controversies around memory spaces that arise as an effect of historical processes. Different groups of city dwellers and users create their own important spaces and build their vision of the city. By doing so they use urban space and history to most effectively mark their presence in them. Some parts of city may have a difficult history where a wanted and an unwanted heritage coexist. Memory in urban space can be perceived as a tool that helps to define oneself in relation to others. This memory can also be used to create the meaning of one’s own actions, choices and evaluation criteria. The author presents different examples of cities with a difficult history to discuss the thesis on the controversial character of memory spaces created by different groups.
EN
The paper focuses on the problems of revitalising postindustrial areas and the processes of urban space degradation and regeneration. A small postindustrial town whose natural environment has suffered significant degradation serves as the example the analysis is based upon. There are also additional factors responsible for bringing down the quality of life and reducing the chances for local development, including rising unemployment, the worsening quality of urban potential, and a lack of attractive public spaces. The town population is decreasing due to migration processes and the decreasing birth rate. The main issue taken up in the paper concerns the social aspects of revitalisation processes in Brzeszcze, including the expectations and aspirations of its youngest inhabitants.
EN
The article reflects on the importance of social capital for the transformation and modernisation processes at work in Poland after 1989 and on the formulation of development trends in this area. The question of the development trends of social capital is also a question of the transformation of society as a whole and the ways in which it will change in the foreseeable future. The response to various challenges in Polish society often reinforces survival and adaptation behaviours and attitudes, pushing individuals to focus on creating an inbred relationship and maintaining high cohesion within their own group. The need of the moment is to create conditions for the development of social capital, which, however, in the light of the results of Social Diagnosis, remains more a postulate than a reality.
9
Content available Miasto sprawiedliwe. Ideei możliwości realizowania
100%
EN
The tittle shouldn’t be understood literally as it’s just necessary simplifi cation. Th e main aim of this article is to consider the city as socio-spatial environment for human beings. This environment creates better or worse possibilities for implementation of the idea of fairness. Key elements are here: space arrangements, organization of social life and governance. Th rough the ages we witness not only the process of seeking for the formula of fair city but also practical attempts to implement this concept. First part of this paper is aiming to capture characteristics of the fair city. Next the examples of the fair city idea in social thought are being reviewed so at the end the modern determinants and possibilities to develop this concept in practice could be presented.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The presented article aims to find an answer to the question of whether and how educational projects addressed to the youngest fit into the Third Mission of the University. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: In the first part of the article, we review the literature on the subject devoted to the Third Mission of Universities and Civic Education. We pay particular attention to modern universities' importance for implementing teaching and educational goals that fit into the concept of "education for the future." The article's empirical part presents an analysis of a case study - an educational project implemented by the University of Economics in Krakow in 2019-2021. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: In the article, we quoted the concept of civic education, in line with the Declaration of the University's Social Responsibility's assumptions adopted by 23 Polish universities. We accept the thesis that universities' participation in building personal and environmental resources of social and civic capital may be implemented as part of projects that fit into the University's Third Mission. RESEARCH RESULTS: Based on the conducted literature studies and case study analysis, we find that educational projects aimed at school-age children, implemented as part of the 3rd Mission of the University, significantly affect the building of the participants' "civic capital." CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The effects of innovative projects belonging to the area of broadly understood civic education, especially in its moral dimension, are much more challenging to measure than social competencies of a social engineering nature. However, conducting an educational project allows to record changes in the way participants think and act, and thus indirectly evaluate the achieved goals. Among the recommendations, it is worth emphasizing the need to expand the University's contribution to civic education, especially outside large cities.
PL
CEL NAUKOWY: Celem prezentowanego artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób projekty edukacyjne skierowane do najmłodszych wpisują się w trzecią misję uczelni. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu literatury przedmiotu poświęconej trzeciej misji uczelni oraz edukacji obywatelskiej. Szczególna uwaga została zwrócona na znaczenie współczesnych uniwersytetów dla realizowania celów dydaktycznych i wychowawczych wpisujących się w koncepcję „edukacji dla przyszłości”. W części empirycznej artykułu przedstawiono analizę studium przypadku – projektu edukacyjnego realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w latach 2019-2021. PROCES WYWODU: W artykule przytoczyłyśmy pojęcie edukacji obywatelskiej, wpisującej się w założenia przyjętej przez 23 polskie szkoły wyższe Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Przyjmujemy tezę, że udział szkół wyższych w budowaniu indywidualnych i środowiskowych zasobów kapitału społecznego i obywatelskiego może być realizowany w ramach projektów wpisujących się w trzecią misję uczelni. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych oraz analizy case study stwierdzono, iż projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku szkolnym, realizowane w ramach trzeciej misji uczelni, znacząco wpływają na budowę „kapitału obywatelskiego” uczestników. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Efekty projektów innowacyjnych należących do obszaru szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej, zwłaszcza w jej wymiarze moralnym, są znacznie trudniej mierzalne niż kompetencje społeczne o charakterze socjotechnicznym. Jednak prowadzenie projektu edukacyjnego pozwala na rejestrowanie zmian w sposobie myślenia i działania uczestników, a zatem pośrednio oceniania osiągniętych celów. Wśród rekomendacji warto podkreślić konieczność poszerzania wkładu uczelni w edukację obywatelską, zwłaszcza poza wielkimi miastami.
EN
This paper investigates the situation of the elderly in Poland today. Beyond the general socio- cultural factors influencing the process of ageing, the authors focus on how the media depict the elderly and their situation in society. The analysis leads to the conclusion that topics connected with ageing are rarely discussed in the media. When they appear, they are analysed mainly from an economic and political perspective and are seldom the subject of more profound thought.
EN
In theory and practice of public policies are increasingly talking about the need to build policies based on the evidence. Similarly, more and more is expected of managers of the higher education sector: more frequent use of data for decision-making and reliable, supported by data assessment of the effects of implemented policies. These policies may increase or decrease the ability to generate the higher education outcomes that are socially beneficial. This article will address the dilemmas associated with the measurement of the social effects of Higher Education institutions, special emphasis will be placed on the specific dilemmas for the Polish academic sector. The authors will try to answer the questions: whether this measurement is possible and whether it is real in Polish HE sector, what are the costs and benefits related with this assessment.
PL
W teorii i praktyce polityk publicznych coraz intensywniej mówi się o konieczności budowania polityk na podstawie dowodów (tzw. evidence based policy). Podobnie, od osób zarządzających sektorem szkolnictwa wyższego coraz częściej oczekuje się zarówno szerszego poparcia danymi podejmowanych decyzji, jak i rzetelnej, popartej danymi oceny skutków prowadzonych polityk. Polityki te mogą zwiększyć lub zmniejszyć możliwość wygenerowania przez szkoły wyższe efektów, które byłyby społecznie korzystne. Niniejszy artykuł poświęcony jest dylematom związanym z pomiarem społecznych efektów pracy szkół wyższych, a szczególny nacisk jest w nim położony na dylematy specyficzne dla polskiego sektora akademickiego. Autorki będą próbowały odpowiedzieć na pytania, czy pomiar taki jest w ogóle możliwy i czy jest realny w polskich warunkach, jakie może pełnić funkcje oraz z jakimi wiąże się kosztami i korzyściami.
13
Content available Obszary ryzyka we współczesnych miastach w Polsce
63%
PL
W niniejszym artykule autorzy podejmują próbę analizy zjawisk, które mają charakter kryzysogenny w odniesieniu do miast. Odnoszą te zjawiska do współczesnych megatrendów i czynników charakteryzujących współczesne uwarunkowania rozwoju miast wraz z potencjalnymi zagrożeniami dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Istotnym elementem artykułu jest próba ukazania zjawisk o społeczno-kulturowych, gospodarczych i przestrzennych konsekwencjach. Jest to próba interdyscyplinarnego spojrzenia na problem zagrożeń wynikających z różnorakich aspektów funkcjonowania miast.
EN
In this article, the authors attempt to analyze phenomena that cause crises in the case of contemporary cities. The authors refer the phenomena to contemporary mega-trends and phenomena that characterize the determinants of urban development, together with potential threats to socio-economic potentials of Polish cities. An important element of this article is an attempt to show the phenomena of socio-cultural, economic and spatial consequences. One of the results that the authors would like to achieve is to take an interdisciplinary look at the problem of threats resulting from various aspects of the functioning of modern cities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.