Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
An estimate of potential increase of sewage treatments plants' exploitation cost caused by returning pollution released in the processesraf initial cleansing into technological draft.
PL
Zintensyfikowanie skuteczności oczyszczania ścieków komunalnych daje wymierne korzyści dla środowiska naturalnego, jednak wzrost efektywności podwyższonego usuwania zanieczyszczeń (głównie związków biogennych) ze ścieków spowodował zwiększenie kosztów bezpośrednich związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych chociażby przez wzrost ilości powstających odcieków. Gospodarka osadowa prowadzona w oczyszczalniach ścieków wiąże się z powstawaniem wód poosadowych, które w głównej mierze są zawracane na początek układu technologicznego i wnoszą ze sobą istotny ładunek azotu amonowego i fosforu przy jednoczesnym braku substancji organicznej rozkładalnej biologicznie. W pracy przedstawiono wyniki badań pilotażowych prowadzonych w GOS „Dębogórze” nad usuwaniem azotu z wód poosadowych przy wykorzystaniu technologii jednostopniowej deamonifikacji w reaktorze MBBR o nazwie handlowej ANITA™MOX. Uzyskana redukcja azotu amonowego podczas prowadzonych jednomiesięcznych badań pilotażowych (poprzedzonych dwutygodniowym rozruchem) była na poziomie 88% (średnio) i wahała się od 86% do 92%.
EN
The paper presents the one-month (preceded by a two-week start-up phase) results of the reject water from Municipal Wastewater Treatment Plant (Debogorze in Gdynia) treated by using Anita™Mox technology (in pilot scale). The Anita™Mox process was conducted in MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor). The Anita™ Mox process is performed in 2 steps: aerobic nitritation and anoxic ammonia oxidation performed by anammox bacteria. This two steps take place in a one-stage biofilm process in different layers of the biofilm: nitritation (aerobic) in the outer layer of the biofilm, anammox (anoxic) in the inner layer. The results indicated that 88% reduction of ammonia was achieved, which ranged from 86% to 92%.
EN
In recent years, the municipal WWTP operated by PEWIK Gdynia receives increasing quantity of industrial wastewater with COD/BOD ratio above 2. In most cases, it is probably due to the required reduction of certain pollutants before delivery of industrial wastewater to the sewage system. Implemented pre-treatment of industrial wastewater by on-site plants usually remove the nutrients and easily biodegradable organic matter, while other organic fractions are directed to the municipal WWTP. In this study the influence of industrial wastewater on the efficiency of technological processes was analyzed on the basis of WWTP in Gdynia-Debogorze. For this reason, the COD fractions (readily (soluble) and slowly (particulate) biodegradable fraction, and non-biodegradable soluble (inert) and particulate fraction) were analyzed in raw wastewater. Obtained results were discussed in terms of the efficiency of treatment processes as well as the energy consumption and the operating costs of the plant.
EN
The aim of this study was to analyze all liquid by-products generated at two MSWPs, located in metropolitan and rural areas. Obtained data indicated that the technological wastewater from the sorting and composting units were characterized by a high load of organic matter as well as a high nitrogen and phosphorus concentration, in some cases even 20 times higher than values obtained in the landfill leachate. To the best of our knowledge, such comprehensive studies have not yet been conducted in Poland.
PL
Genotoksyczność odcieków badano za pomocą testu cytogenetycznego na podstawie zmiany częstości powstawania mikrojąder w komórkach korzenia Vicia faba. Próbki odcieków pobrane do badań pochodziły z dwóch składowisk odpadów o różnym czasie eksploatacji, znajdujących się na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (Gliwice, Zabrze). Wyniki badań wykazały istotną zależność pomiędzy częstością powstawania mikrojąder i aberracji chromosomowych a stężeniem odcieków wyrażonym jako zawartość rozpuszczonego węgla organicznego. Stwierdzono, że test mikrojądrowy może być skutecznym narzędziem w monitorowaniu genotoksyczności próbek środowiskowych. Uzyskane wyniki wydają się być istotne w świetle toczących się w Komisji Europejskiej dyskusji na temat uzupełnienia wykazu priorytetowych substancji, które w ramach dyrektywy 200/60/WE powinny być identyfikowane i monitorowane w środowisku wodnym.
EN
The cytogenetic biotest was used to examine the genotoxicity of landfill leachates by analyzing the changes in the frequency of micronuclei formation in the cells of Vicia faba root-tips. The leachate samples collected for the purpose of the study came from two landfills differing in age, both situated in the Upper Silesian Industrial District (Gliwice, Zabrze). The results of the study have disclosed a significant relationship between the frequency of micronuclei formation, chromosome aberration and concentrations of the leachates, expressed in terms of organic carbon content. The micronucleus bioassay was found to be a valuable tool for monitoring the genotoxicity of environmental samples. The results obtained can be of significance in the light of the European Commission debates on updating the list of priority substances that are to be identified and monitored in the aquatic environment under the regulations of Directive 200/60/EU.
EN
Highly effective methods of biological and chemical wastewater treatment applied in Poland resulted in an increased amount of generated sewage sludge, which pose serious problem related to its utilization. The purpose of this studies was to determine the impact of the thermal disintegration process (in low temperatures < 100°C) on the biodegradation of excess sludge, and then on the methane fermentation process. It was found that the method of thermal disintegration under the aforementioned conditions allows to achieve a very high degree of the excess sludge disintegration (> 70%) already at a temperature of 45°C. At the same time, the concentration of volatile fatty acids (VFAs) increases more than 55 times, which can significantly shorten the fermentation process.
PL
W pracy omówiono problematykę zagrożeń mikrobiologicznych, w tym nasilające się zjawisko lekooporności bakterii występują-cych w odpływach z oczyszczalni. Zwrócono uwagę na konieczność dezynfekcji i przedstawiono najczęściej stosowane metody dezynfekcji odpływów. Na tle wyników badań własnych nad zjawiskiem lekooporności bakterii związanym z dezynfekcją odpływów z oczyszczalni ścieków wskazano na potrzebę właściwego doboru metody dezynfekcji, która powinna być dostosowana do celu ich dalszego wykorzystania.
EN
In the paper the problem of microbiological hazards, including the phenomenon of increasing drug resistance of bacteria present in the outflows from wastewater treatment plants was discussed. Additionally the need for disinfection was highlighted and the most often used methods of treated wastewater disinfection was presented. The phenomenon of drug resistance of bacteria associated with wastewater treatment and disinfection indicate the need for proper selection of disinfection methods is crucial. Thus disinfection should be adapted to the purpose of further usage of treated wastewater.
PL
W pracy omówiono problematykę zagrożeń mikrobiologicznych, w tym nasilające się zjawisko lekooporności bakterii występujących w odpływach z oczyszczalni. Zwrócono uwagę na konieczność dezynfekcji i przedstawiono najczęściej stosowane metody dezynfekcji odpływów. Na tle wyników badań własnych nad zjawiskiem lekooporności bakterii związanym z dezynfekcją odpływów z oczyszczalni ścieków wskazano na potrzebę właściwego doboru metody dezynfekcji, która powinna być dostosowana do celu ich dalszego wykorzystania.
EN
In the paper the problem of microbiological hazards, including the phenomenon of increasing drug resistance of bacteria present in the outflows from wastewater treatment plants was discussed. Additionally the need for disinfection was highlighted and the most often used methods of treated wastewater disinfection was presented. The phenomenon of drug resistance of bacteria associated with wastewater treatment and disinfection indicate the need for proper selection of disinfection methods is crucial. Thus disinfection should be adapted to the purpose of further usage of treated wastewater.
9
Content available remote Wybrane zagrożenia środowiska i metody zapobiegania
51%
PL
Zagrożenie środowiska ze strony ścieków komunalnych i odcieków składowiskowych. Zjawisko lekooporności bakterii występujących w środowisku wodnym. Dezynfekcja ścieków oczyszczonych biologicznie - promieniowanie UV, ultrafiltracja, ozonowanie. Współoczyszczanie ścieków komunalnych i odcieków składowiskowych.
EN
Threats of the environment from municipal wastewater and sanitary landfill leachates. Antibiotic resistance of bacteria existing in surface water. Disinfection of biologically treated wastewater by UV radiation, ultra leakage, ozonation. Co-treatment of municipal wastewater and salinity landfill leachates.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.