Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surowiec
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
2
Content available remote Poryzowane wyroby ceramiki budowlanej
88%
PL
Drewno jest surowcem znajdującym zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Procesowi pozyskiwania tego surowca, przetwarzania w materiały oraz gotowe wyroby drzewne i dalej - konsumpcji i eksploatacji indywidualnej, zbiorowej i przemysłowej wyrobów, towarzyszy zjawisko powstawania różnego rodzaju odpadów drzewnych. Technologiczna ciągłość miejsc powstawania odpadów pozwala na pierwszy, rozróżniający je podział, a mianowicie na: odpady produkcyjne, powstające w toku produkcji, oraz odpady poużytkowe, powstające w toku użytkowania gotowego wyrobu lub jego części, jako wynik naturalnego (technicznego) lub moralnego zużycia.
5
Content available Suche mieszanki. Cz.1
75%
PL
Przedstawiamy dwie skrajne opinie na temat makulatury: czy jest ona odpadem, czy też jednak surowcem. Mamy nadzieję, że prezentowana polemika doprowadzi do jednoznacznego określenia pojęcia. Może w sprawę powinny zaangażować się instytucje wyższego szczebla?
7
Content available remote Teoretyczne podstawy doboru asfaltu i SBS w wyrobach hydroizolacyjnych
75%
8
Content available remote Propozycja współczesnej definicji terminu "surowiec mineralny"
75%
PL
Głównym celem artykułu jest próba ustalenia współczesnej definicji i zakresu pojęcia "surowiec mineralny", przy uwzględnieniu obecnych uwarunkowań gospodarki światowej. W tym celu dokonano przeglądu występującej w literaturze terminologii związanej z określeniem "surowiec mineralny", analizując ewolucję znaczenia tego terminu w ujęciu historycznym. Przedstawiono również dotychczasowe klasyfikacje surowców mineralnych, a także tradycyjne i nowe ich źródła, z uwzględnieniem źródeł wtórnych, odpadowych oraz syntezy chemicznej. Zasadnicze znaczenie dla sformułowania definicji pojęcia "surowiec mineralny" miało określenie zakresu jego funkcjonowania w układzie horyzontalnym (poziomym) i wertykalnym (pionowym). Rezultatem tych rozważań, obok propozycji współczesnej definicji terminu "surowiec mineralny", była koncepcja nowej współczesnej klasyfikacji surowców mineralnych, zawierająca w sobie elementy dawnej klasyfikacji technologicznej, która bazowała na generalnym podziale surowców na energetyczne, metaliczne i niemetaliczne. Każdą grupę surowcową tworzy kilka - kilkanaście pokrewnych surowców, uporządkowanych na podstawie kryteriów mineralogiczno-petrograficznych, chemicznych i technologicznych, a pozyskiwanych zarówno ze złóż, jak i ze źródeł wtórnych, odpadowych, czy też na drodze syntezy chemicznej.
EN
The principal goal of the article is an attempt to precise the contemporary definition of "mineral commodity", taking into account the current conditions on the world mineral market. The authors reviewed the literature referring to that concept and analyzed the evolution of its meaging through the ages. Some popular classifications of mineral commodities have been also presented together with the analyses of the traditional and new sources of mineral commodities, including the secondaries, wastes and chemical synthesis. The crucial role in the creation of the definition of mineral commodity played the determination of horizontal and vertical limits of that term applicability. These considerations resulted in a proposal of a new modern classification of mineral commodities, applicability. These considerations resulted in a proposal of a new modern classification of mineral commodities, which included some components of the general classification dividing mineral commodities into fuels, metallic commodities and industrial minerals. Each group of mineral commodities consists of some/several related minerals, which were ordered according to mineralogical, chemical and technological criteria, and which could be obtained both from deposits, secondary sources, wastes, and by synthetic preparation.
9
Content available remote Kontrola produkcji betonu - zgodnie z europejską normą EN 206-1
75%
PL
Przemysł ceramiczny odgrywa i będzie odgrywał jeszcze większą rolę w wielu dziedzinach życia. Tak jest między innymi z ceramiką sanitarną, która obecnie przeżywa swój rozwój i wprowadza nowe rozwiązania techniczne. Zachodzące zmiany na rynku sprawiają, że nowoczesne wyroby ceramiki sanitarnej powinny charakteryzować się przede wszystkim funkcjonalnością, wygodą, estetyką oraz wysokimi parametrami jakościowymi wyrobu. Aby spełnić te wymagania istnieje konieczność opracowania i wprowadzania nowych technologii produkcji w szczególności formowania jak również nowych receptur i składów mas. Szczególną uwagę zwraca się na tworzywo ceramiczne o niewielkich skłonnościach do deformacji w czasie wypalania (piroplastyczności), które pozwalają na produkcję poszukiwanych wyrobów wielkogabarytowych o wyższych parametrach jakościowych. Celem niniejszych badań była ocena takich składów modyfikowanych mas ceramicznych, które umożliwią wytwarzanie wyrobów sanitarnych o dużych gabarytach i złożonych kształtach. Jednocześnie wyroby te powinny się charakteryzować dobrymi parametrami użytkowymi w szczególności niewielką nasiąkliwością, tj. poniżej 1 procenta. Ponadto badano, jaki rodzaj dodatku i w jakiej ilości będzie optymalny dla osiągnięcia masy o obniżonych właściwościach piroplastycznych. Wytypowano modyfikację produkcyjnej masy sanitarnej ZCS "Hybner", z dodatkiem różnych rodzajów surowców szamotowych oraz rozdrobnioną stłuczkę z klasycznej porcelany twardej jako materiał recyklingowy. Badano właściwości technologiczne wytworzonych modyfikowanych mas, zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej.
EN
Ceramics industry has very important role in many fields of life, especially sanitary ware which presently has expansion and needs new technological solutions. Changes in economic market causes that modern ceramics material should be functional, comfortable, esthetic and has very good quality parameters. This requirements need developing and introducing new technologies of production, especially forming methods and modifications of ceramic masses compositions. Special attention has been paid on ceramics material with very low tendency to distortions during burning - low piroplasticity. This materials leads to producing large-size sanitary ware having good technological parameters. The purpose of investigations was to get an answer what kind and what dosage of raw additive is optimal for sanitary ceramic mass with low inclination to deformations. Large size sanitary ware produced from this masses should have good technical parameters especially very low water absorbability estimated less than 1 percent, and should also keep shape and dimension. Industrial mass for sanitary ware produced by "Hybner" was investigated and modificated by following wasted raw and recycled materials: Chamotte from Germany (Chamotte 26), Chamotte from Bulgaria (Kaoline AD CHK M125), Grinded porcelain breakage. Technological parameters of modificated materials such as absorbability, piroplasticity, mechanical strength was check both in laboratory and industrial scale.
EN
Direct applications in agriculture are among the most prospective development lines of geothermal water and energy. In many countries such uses have already been ongoing. Poland also has suitable natural conditions and geothermal waters’ potential for agricultural development as well as for applications related to agriculture. Moreover, such applications in agriculture – if taking place after earlier use of geothermal waters e.g. for energetic or other purposes – would be the realization of the idea of the closed cycle economy. The first research and development works on geothermal waters and energy applications in agriculture in Poland were carried out in the early 1990s. In recent years this subject has once again sparked a growing interest. The paper presents geothermal water resources potential as well as circumstances, rationale, selected relevant estimations and proposed zones in the country for their uses (as raw material and heat source) in the agricultural sector of the country. The use of geothermal waters in agriculture would be an important element in the chain of agricultural production and agri-food processing, contributing to the increase in the use of locally available natural resources, as well as reducing emissions when using these resources for energetic purposes. The topic is presented against the background of a brief review of the state of geothermal water applications in agriculture in the world and in Europe, which convinces the legitimacy and need for the development of such use of geothermal water as a raw material for agriculture also in Poland.
PL
Bezpośrednie zastosowania w rolnictwie należą do perspektywicznych kierunków wykorzystania wody geotermalnej. W wielu krajach takie zastosowania mają już miejsce. Również Polska posiada odpowiednie warunki naturalne i potencjał wód geotermalnych dla ich rolniczego wykorzystania, a także zastosowań związanych z rolnictwem. Co więcej – zastosowania w rolnictwie, jeśli miałyby miejsce po wcześniejszym wykorzystaniu wód geotermalnych np. do celów energetycznych – byłyby realizacją idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Pierwsze prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniami wód geotermalnych w rolnictwie w Polsce przeprowadzono na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. W ostatnich latach temat ten ponownie budzi coraz większe zainteresowanie. W artykule przedstawiono potencjał zasobów wód geotermalnych oraz uwarunkowania, przesłanki, wybrane istotne szacunki, a także proponowane perspektywiczne strefy dla ich wykorzystania (jako surowca i źródła ciepła) w sektorze rolniczym kraju. Wykorzystywanie wód geotermalnych w rolnictwie stanowiłoby ważny element w łańcuchu produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego, przyczyniając się do wzrostu wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów wód podziemnych, a także zmniejszania niskiej emisji, jeśli te zasoby byłyby stosowane także do celów energetycznych. Temat przedstawiono na tle krótkiego przeglądu stanu zastosowań wód geotermalnych w rolnictwie na świecie i w Europie, co przekonuje o zasadności i potrzebie rozwoju takiego wykorzystania wód geotermalnych jako surowca dla rolnictwa także w Polsce.
EN
The paper presents the impact of feed mixtures for poultry on their kinetic strength determined with Holmen's method. Research material came from a production line and 9 pelleted feed mixtures for poultry with diameter of 3.2 mm were accepted for the research. Feed was prepared, pelleted and cooled with the use of the same devices and their exploitation settings were comparable with regard to the investi-gated feed pellet. The obtained research results proved that kinetic strength of the investigated feed pellets was statistically significant in relation to the composition of the feed mixture. Relations of kinetic strength of pellets to the composition of the feed mixtures were deter-mined with the multiple regression method. From the determined models the highest utilitarian value may occur in case of a model with four explanatory variables: corn (x1), wheat (x2), soya meal (x4) and fat (x5).
PL
W pracy przeanalizowano wpływ składu mieszanek paszowych dla drobiu, na ich wytrzymałość kinetyczną, określaną metodą Holmena. Materiał do badań pochodził z linii produkcyjnej, a do analizy przyjęto 9 granulowanych mieszanek paszowych dla drobiu o średnicy granul 3,2 mm. Paszę przygotowywano, granulowano i schładzano wykorzystując te same urządzenia, a ich nastawy eksploatacyjne były porównywalne w odniesieniu do badanego granulatu paszowego. Uzyskane wyniki badań wykazały, że wytrzymałość kinetyczna badanych granulatów paszowych była statystycznie istotna w zależności od składu mieszanki paszowej. Zależności wytrzymałości kinetycznej granulatu od składu mieszanek paszowych wyznaczono metodą regresji wielorakiej. Z wyznaczonych modeli największą wartość utylitarną może mieć model z czterema zmiennymi objaśniającymi: kukurydza (x1), pszenica (x2), śruta sojowa (x4) oraz tłuszcz (x5).
PL
Artykuł stanowi omówienie zmieniającego się znaczenia kulturowo-gospodarczego bursztynu bałtyckiego oraz opracowanie ilościowej oceny wykazów zasobów złóż bursztynonośnych za lata 2012–2023 w oparciu rozpoznanie geologiczne i opracowania naukowe. Autorka przedstawia wybrane aktualne aspekty formalno-prawne w odniesieniu do złoża strategicznego jakim stać się bursztyn.
EN
The article is a discussion of the changing cultural and economic importance of Baltic amber and the development of a quantitative assessment of amber-bearing deposits for the years 2012–2023 based on geological exploration and scientific studies. The author presents selected current formal and legal aspects in relation to the strategic deposit of amber.
PL
Odpady stanowią ważne żródło surowcow i energii. Wykorzystanie wartości energetycznej odpadów w połączeniu komponentami o niższej wartości może zastąpić cenne zasoby energii pierwotnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów trafiających na składowiska. Aktualnie Republika Czeska nie spełnia zobowiązań ciążącym na niej na podstawie planu gospodarki odpadami. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie bilansu i sposobów postępowania z niektórymi rodzajami odpadów oraz produkcji paliw z odpadów w Republice Czeskiej.
EN
Wastes are important source of raw material and energy. The use of the energy value of waste in combination with lower value components can replace precious resources of primary energy while reducing the amount of waste transported to landfills. Currently the Czech Republic does not fulfill the obligations that would be applicable to it on the basis of the waste management plan. The purpose of this article is to provide a balance and ways to deal with certain types of waste and the production of fuels from waste in the Czech Republic.
PL
Węgiel od lat jest wykorzystywany w polskich domach, lecz wiedza na jego temat nadal jest niewystarczająca. Eksperci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przygotowali zestawienie najważniejszych informacji dotyczących tego surowca, szczególnie przydatnych przy wykorzystaniu go jako głównego źródła ciepła.
19
63%
EN
The main parameters of tensile tests for fabrics and yarns are the breaking force and the elongation at break. The aim of this investigation was to find the relation between the tensile properties of yarns and woven fabrics for different natural raw materials. Manmade bamboo, natural single flax, blended plied flax and natural silk yarns, plied combed cotton yarns, blended plied cotton, and polyester yarns were used for the research. The warp of almost all fabrics, except of one fabric, was from flax. This fabric was woven using blended flax and silk yarns in the warp. Weft yarns were more various – yarns of one kind were used in the weft for certain fabrics; yarns of two kinds were used in 1:1 repeats in other fabrics. It was established that the breaking force for both woven fabrics and yarns increases when the elongation at break increases. The relationships between the tensile parameters of yarns and woven fabrics were established. The results showed weak dependence between the tensile parameters of yarns and fabrics because the coefficients of determination of the dependences are small.
PL
Hodowla alpak i pozyskiwanie od nich włókna cieszy się na świecie dużym zainteresowaniem. W porównaniu z innymi włóknami naturalnymi pochodzenia zwierzęcego występuje w szerokiej gamie kolorystycznej, dlatego nie wymaga farbowania. Popyt na włókno alpak na świecie jest duży, ale tylko na najcieńsze poniżej 22 mikrometrów. Alpaki są hodowane w Polsce od 2004 roku, ale jakość krajowego surowca jest zbyt zróżnicowana, żeby móc konkurować na europejskim czy światowym rynku. Przemysł tekstylny potrzebuje surowca wysokiej jakości, dlatego też celem niniejszego artykułu jest przedstawienie skali produkcji włókna alpak na świecie na przykładzie Peru jako lidera, dynamiki populacji, obrotu surowcem i czynników, które mają na to wpływ.
EN
Breeding alpacas and their fiber sourcing from has a great interest in the world. In comparison with other natural fibers of animal origin is present in a wide range of color because it does not require dyeing. The demand for alpaca fiber is high in the world, but only for the thinnest below 22 microns. Alpacas are bred in Poland since 2004, but the quality of domestic raw materials is very different to be able to compete on a European or global market. Textile industry needs high-quality raw materials and therefore the purpose of this article is to present the scale of production of alpaca fiber in the world on the example of Peru as a leader, population dynamics, marketing material and the factors that affect this.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.