Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 157

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tram
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
100%
PL
Transport publiczny nabiera obecnie coraz większego znaczenia w funkcjonowaniu dużych i małych aglomeracji miejskich. Szacuje się, że w miastach zwiększenie ruchu samochodowego o około 10% powoduje dwukrotne zwiększenie czasu przejazdu, zużycia paliwa, emisji środków toksycznych spalin o około 25% i zmniejszenie prędkości komunikacji autobusowej o około 30%. Badania monitoringu hałasu, przeprowadzone przez organa Inspekcji Ochrony Środowiska, wykazały, że liczba osób za-grożonych hałasem w Polsce wynosi 13-15 min, a w porze dziennej średni równoważny poziom dźwięku w centrum miast przekracza poziom 70 dB.
2
Content available Energy consumption in tram transport
100%
EN
Rail transport through the use of electric traction is more friendly for environment than other means of transport. It has a lot of benefits, mainly: the possibility of mass transport using as little energy as possible per one passenger, reducing crowd, reducing congestion, lower emission of pollution, weatherproof, more safety, regularity of travelling. As we can see from the above mentioned benefits, public tram transport is one of the most popular means in Poland. Tram market in Poland is one of the largest in the world. Nowadays we have 14 thousand tram lines used by 16 companies, which gives a total of above 3600 cars. We have many types of trams exploited at present. The most popular are cars 105Na, characterized by low comfort for passengers, too low durability and high energy consumption. Because these cars are at present exploited, on the basis of their structure many different modernizations are made. The examples could be two types of cars : 204WrAs and 205WrAs , which have been produced since 2005 by the Wrocław PROTRAM Company. The largest Polish cities also use a modern trams stock produced by the largest Polish construction companies. One of the examples is recently using five-cars type 120Na produced by PESA company. This article presents results of measurements of energy consumptions of trams 105Na using traditional start –up resistance and trams PROTRAM 205WrAs type with asynchronous propulsion system in IGTB technology. Then the energy consumption is compared with data obtained from manufacturer of a modern tram PESA 120Na, working in the same conditions – asynchronous propulsion system.
3
Content available remote Modelling and Dynamic Analyses of a Low-Floor Tram Vehicle
100%
EN
The independently rotating wheels (IRW) are not common solution of railway vehicles running gear. However, IRWis a natural approach enabling constructing low-floor tram vehicles by increasing free space above bogies. The aim of the paper is to study the dynamic behaviour of the new low-floor tram equipped with IRW wheelsets. In contrast to classic wheelset, the IRWs may not exhibit self-steering ability which is demanded to keep proper running behaviour. The five-piece tram model was tested according to the three simulation scenarios consisting of a curved track, a track with buckling and a track with one-side gauge narrowing. The results presented in the paper show that behavior of a bogie equipped with IRW is different from the kinematic and dynamic point of view, and could lead to premature wear of wheel and rail profiles.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 4
3628--3638, CD2
PL
Publikacja zawiera opis elementów sterowniczych wpływających na ocenę ergonomiczną stanowiska pracy motorniczego tramwaju. W pracy przedstawiono porównanie paneli sterowania różnych typów tramwajów. W porównaniu tym uwzględniono tramwaje już nie produkowane, ale nadal eksploatowane, z uwzględnieniem ich modernizacji oraz tramwaje nowoczesne w różnych typach zabudowy panelu sterowniczego. W tekście zwrócono uwagę na różnice w budowie pulpitów sterowniczych konstrukcji starszych i obecnych. Zauważono, na podstawie wywiadów z motorniczymi, że nie zawsze nowsze rozwiązania są odbierane jako lepsze. Odchodzenie od różnorodności w zakresie kształtów elementów sterowniczych oraz generalnie od elementów analogowych deski rozdzielczej i wprowadzanie cyfrowych nie zawsze prowadzi do jednoznacznie pozytywnych ocen. Bardziej krytyczne w tym zakresie są osoby wcześniej korzystające ze starszych rozwiązań. Okazuje się, że wrogiem zmian są z jednej strony są przyzwyczajenia motorniczych, a z drugiej niedoskonałości w nowych rozwiązaniach. Jednak samo dopracowanie pod względem ergonomicznym nowych rozwiązań oraz zmiana przyzwyczajeń motorniczych nie rozwiążą wszystkich problemów. Kluczowe może się okazać przeanalizowanie pracy wzroku motorniczych w sytuacji, gdy zamiast niemal bezwzrokowego wyboru elementów pulpitu o charakterystycznym kształcie są zmuszeni do odszukania wybranej opcji na ekranie dotykowym.
EN
The paper contains description of control panel elements affecting the ergonomic assessment of tram motorman workplace. The paper presents a comparison of different types of trams control panels. In this comparison takes into account trams no longer produced, but still operated, their upgraded version and modern trams in various types of control panel design. The text drew attention to differences in the structure of the control panels of older and present construction. It was noted, based on interviews with motormen, that not always new solutions are perceived as better. Changing control components with the variety in the shapes and generally analog control of instrument panel and the introduction of digital does not always lead to clearly positive ratings. More critical in this field are the people already using older solutions. It turns out that the enemies of changes on the one hand are the habits of tram drivers, and other hang imperfections of the new solutions. However, only ergonomic refinement of new solutions and changing habits of tram drivers will not solve all the problems. The key may be to analyze the visual work of tram drivers in a situation where instead of almost touch type items selections elements with a characteristic shape they are forced to use the desired option on the touch screen.
5
100%
EN
The paper deals with new software ensuring the tram vehicle ride according to the criterion of the minimum energy use. The tram is driven by vectorially controlled and field oriented three-phase induction motors. Traffic disturbances are taken into consideration and a tram ride can contain many cycles consisting of the starting, the running with the constant speed, the coasting and the braking.
PL
W strefie kontaktu szyna - koło tramwajowe występuje wiele niekorzystnych zjawisk, powodujących zużycie i zniekształcenie obrzeża koła. Systematyczna diagnostyka pozwala wykryć nadmierne zużycie, wymagające przeprowadzenia obróbki regeneracyjnej powierzchni obrzeża kół bezpośrednio stykających się z szyną. Rzeczywisty stan zużycia obrzeża uzyskuje się, w najnowszych rozwiązaniach, metodą bezdotykową, za pomocą pomiarów laserowych. W artykule przedstawiono metodę optymalizacji kształtu obręczy kół tramwajowych na etapie obróbki regeneracyjnej, wykorzystując w tym celu rozmytą funkcję agregacji heurystycznych ocen cząstkowych.
EN
In the contact zone: rail - tram wheel, a lot of disadvantageous effects, causing wear and deformation of wheel flange occur. Systematic diagnostic allows detect excessive wear, demanding regenerative treatment of wheel flange surface which directly is in contact with the rail. Real state of flange's wear could be obtained in the latest solutions, using non-contact laser measurements. In the paper, shape optimization method of ring of tram wheel in regeneration process was presented. Fuzzy function of heuristic aggregation of partial estimation was employed.
7
Content available Energy Consumption in Tram Transport
100%
EN
Rail transport through the use of electric traction is more friendly for environment than other means of transport. It has a lot of benefits, mainly: the possibility of mass transport using as little energy as possible per one passenger, reducing crowd, reducing congestion, lower emission of pollution, weatherproof, more safety, regularity of travelling. As we can see from the above mentioned benefits, public tram transport is one of the most popular means in Poland. Tram market in Poland is one of the largest in the world. Nowadays we have 14 thousand tram lines used by 16 companies, which gives a total of above 3600 cars. We have many types of trams exploited at present. The most popular are cars 105Na, characterized by low comfort for passengers, too low durability and high energy consumption. Because these cars are at present exploited, on the basis of their structure many different modernizations are made. The examples could be two types of cars : 204WrAs and 205WrAs , which have been produced since 2005 by the Wrocław PROTRAM Company. The largest Polish cities also use a modern trams stock produced by the largest Polish construction companies. One of the examples is recently using five-cars type 120Na produced by PESA company. This article presents results of measurements of energy consumptions of trams 105Na using traditional start –up resistance and trams PROTRAM 205WrAs type with asynchronous propulsion system in IGTB technology. Then the energy consumption is compared with data obtained from manufacturer of a modern tram PESA 120Na, working in the same conditions – asynchronous propulsion system.
9
100%
PL
W artykule przedstawiono koncepcję i wyniki testów nowoczesnego zasobnika akumulatorowego. W obwodzie trakcyjnym zastosowano układ odzysku energii UOE-60S zaprojektowany do przekształcania napiecia trakcji 600/750VDC na napięcie ładowania baterii podczas hamowania pojazdu oraz do konwersji napięcia baterii do poziomu zasilania trakcji. Rozwiązanie to było testowane na linii tramwajowej w San Diego.
EN
The paper presents concept and tests of modern battery storage system. In the traction circuit was used Energy Storage Battery Charger UOE-60S with Li-poly batteries. System is designed for converting traction power supply voltage 600/750VDC to the battery voltage for charging and back, to convert battery voltage to the traction voltage level. Energy is delivered during acceleration and stored during braking. Presented solution allows „catenary free" operation for tramway. This solution was tested on S70 tramway in San Diego, showing very good traction parameters and energy savings. In special test, the distance travelled without catenary and without intermediate battery charging was 24,5 km.
10
Content available Jakość oświetlenia w obszarze przedpola tramwaju
100%
PL
W artykule podjęto tematykę jakości oświetlenia w obszarze przedpola tramwaju. W szczególności ustosunkowano się do dwóch, zdaniem autora, zasadniczych elementów wpływających na jakość tego oświetlenia. Pierwszym jest stan techniczny i funkcjonalność obecnie eksploatowanych urządzeń świetlnych montowanych w tramwajach. Drugim elementem jest oświetlenie stacjonarne obszaru przedpola tramwaju, które to również jest czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo poruszania się pojazdu szynowego, tym samym wpływającym na jakość i stan oświetlenia przedpola tramwaju. W obszarze przedpola tramwaju właściwy rozsył wiązki świetlnej odgrywa decydującą rolę w odbiorze wrażeń świetlnych przez motorniczego, szczególnie na tych odcinkach linii tramwajowej, na których infrastruktura oświetlenia stacjonarnego jest mniej rozbudowana lub nie występuje. Ukształtowana w odpowiedni sposób wiązka świetlna świateł głównych tramwaju warunkuje właściwą widzialność z miejsca motorniczego i ułatwia właściwą ocenę sytuacji drogowych będących wynikiem zachowań innych uczestników ruchu drogowego. Zaprezentowane wyniki badań luminancji dla wybranych platform przystankowych i przejść dla pieszych zlokalizowanych w obszarze przedpola tramwaju mają za zadanie nakreślić ogólny stan jakościowy tego oświetlenia. Prezentowane przykłady oświetlenia i ich zróżnicowanie dowodzą jak zdaniem autora w obszarze przedpola tramwaju jest to ważne zagadnienie z punktu widzenia odbioru wrażeń świetlnych z obszaru przed pojazdem. W niniejszej publikacji przedstawiono zagadnienia ściśle związane z dyscypliną naukową Transport, dotyczące eksploatacji urządzeń świetlnych, reflektorów i projektorów, będących podstawowymi urządzeniami oświetlenia głównego tramwajów. Zaprezentowano wybrane wyniki laboratoryjnych pomiarów fotometrycznych obecnie stosowanych układów optyczno-świetlnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi badawczych oraz wyniki symulacyjnych badań oświetlenia przedpola tramwaju wykorzystujące najnowsze programy obliczeniowe. Przedstawiono wybrane zagadnienia z metody oceny dobrej widoczności i parametrów fotometrycznych wiązek świetlnych świateł głównych tramwaju z uwzględnieniem specyfiki ich eksploatacji w ruchu miejskim. W artykule podkreślono praktyczne zastosowanie uzyskanych wyników z badań i symulacji, nawiązano do publikacji, w których przedstawia się koncepcję systemu sterowania wiązką świetlną świateł głównych tramwaju. Proponowane są nowe wiązki świetlne dostosowane do warunków ruchu tramwaju. Autor uzasadnia potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań oświetlenia w obszarze przedpola tramwaju w celu poprawy jakości oświetlenia z uwzględnieniem różnych sytuacji w ruchu drogowym. W tym celu odwołuje się do publikacji, w których zaproponowano nowe wytyczne normalizacyjne pozwalające na ocenę montowanych w wagonach tramwajowych urządzeń świetlnych, które to są jednym z elementów w bezpośredni sposób wpływającym na jakość oświetlenia przedpola tramwaju.
EN
The article undertakes the subject of lighting quality in the area of tram's foreground. In particular, two elements are discussed that in the present author's opinion significantly influence the quality of lighting. The first one is the technical condition and functionality of currently exploited lighting devices installed on trams. The second element is the stationary lighting of the area of tram's foreground which is also a factor influencing the safety of a moving traction vehicle at the same time affecting the quality and state of tram's foreground lighting. Within the area of tram's foreground, appropriate light distribution plays a decisive role in the perception of luminous sensations by a tram driver, especially on those parts of tram line on which stationary lighting infrastructure is not developed or does not exist. Properly shaped light beam of tram's head lighting conditions appropriate visibility from tram driver's seat and facilitates correct assessment of traffic situations being a result of behavior of other participants of road traffic. The results presented in the paper of luminance measurements for selected platforms of tram stops and pedestrian crossings located in the area of tram's foreground are to give a general picture of lighting quality state. The presented examples of lighting and their variety prove how important an issue it is in the present author's opinion from the point of view of luminous sensation perception within tram's foreground. The paper presents the issues strictly connected with the scientific discipline of Transport, concerning the exploitation of lighting devices, reflectors and projectors being the fundamental devices for tram's head lighting. Selected results of photometric laboratory measurements have been presented of currently used optical-lighting systems with the application of the most modern research tools, as well as results of simulation tests of tram's foreground lighting with the use of the newest calculation programs. Selected issues have been presented of assessment method of good visibility and photometric parameters of light beams of tram's head lighting taking into account the specificity of their exploitation in urban traffic. The article emphasizes the practical application of obtained results of researches and simulations and references have been made to publications which present the concept of light beam control of tram's head lights. New light beams are proposed which are adapted for tram's motion conditions. The author justifies the need for implementation of the new solutions for lighting within tram's foreground in order to improve lighting quality accounting for various road traffic situations. For this reason, the author refers to the publications in which new normative guidelines are proposed enabling assessment of lighting devices installed on trams, and these devices constitute one of the elements which directly influence the quality of tram's foreground lighting. In the author's opinion, the subject matter presented is developing and in temporal perspective requires supplementing with further complex research into the state and quality of lighting of transport infrastructure. On the basis of results of these researches it will be possible to verify the quality of this lighting from the point of view of currently binding normative requirements, and, if it is justifiable by technical and economic conditions, to undertake further measures to verify them from the point of view of quality in the aspect of road traffic safety improvement.
PL
W czerwcu 2005 r. w Instytucie Elektrotechniki, przy współpracy z Tramwajami Warszawskimi, podjęte zostały prace badawcze nad konstrukcją umożliwiającą poruszanie się pojazdu elektrycznego bez sieci trakcyjnej.
EN
The article brings together public transport, art, landscape, and atmosphere. The article aims to demonstrate landscape thinking, a way to attend to the multi-faceted nature of landscape, using two artistic interventions in the urban landscape as case studies: Invisible Tramline in Tallinn and Tram Chalk Walk in Turku, created by one of the co-authors of the paper (researcher and artist Aleksandra Ianchenko). Here, we look at atmosphere as a concept that can be used to bring the material and the sensory aspects of landscape together. In both artworks, atmosphere emerged in the metaphorical (re)creation of infrastructure through material interventions: in one case, the tram was made to appear as tracks skied in the snow, in the other as chalk lines. Lasnamäe tram is a case of planned but unfinished tramline whereas Turku had an active tram service for almost a century before it was discontinued in 1972. Yet, as in the case of Lasnamäe, sentiments echoing a desire to have the tram in active function are present. These artworks resonated with these sentiments although they did not have a desire to make a political statement. Instead, they artfully played with the ephemeral nature of landscape by generating atmospheres of tramlines. The article shows how atmosphere can emerge in the interaction between material aspects and being present in this environment, more specifically in the activities that metaphorically animate infrastructures in the landscape. Although the tram itself was not present in either intervention, the holistic landscape experience brought present an idea of the tram created by the interventions.
13
Content available Badania hałasu i drgań w tramwajach
75%
PL
Narastające zjawisko kongestii transportowej w aglomeracjach miejskich, spowodowane nadmiernym obciążeniem sieci transportowej pojazdami komunikacji indywidualnej, może sprzyjać rozwojowi komunikacji szynowej. Stanowi ona bardzo dobre rozwiązanie do realizacji procesów przewozowych dużych potoków pasażerskich. Nowoczesne systemy komunikacji szynowej z torowiskami wydzielonymi funkcjonują według zoptymalizowanego rozkładu jazdy, minimalizując w ten sposób losowe przeciążenie sieci komunikacyjnej.
14
75%
PL
Celem artykułu jest zasygnalizowanie problemów związanych z funkcjonowaniem ciągów pieszo-tramwajowych w miastach na przykładzie rozwiązań w Europie i w Polsce. Rozwój ruchu kołowego w miastach spowodował nieunikniony powrót do rozwiązań dających pieszym priorytet ruchu w częściach centralnych miast. Tworzenie w tych obszarach ciągów pieszo-tramwajowych stało się naturalną formą organizacji ruchu.
EN
The aim of the article is to signal the problems connected with the operation of the tramway tracks in city centres based on the example of solutions in Europe and in Poland. The growth of vehicle traffic in cities has led to an inevitable return to solutions that give pedestrian priority in traffic in central areas of cities. The creation of pedestrian streets with tramways in these areas has become a natural form of traffic organisation.
15
Content available Tramwaje i metro w Marsylii
75%
PL
Sieć miejskiej komunikacji szynowej w Marsylii składa się z dwóch linii tramwajowych i dwóch linii metra. To niewiele, jak na liczące 826 tyś. mieszkańców miasto i dużą aglomeracją miejską (ponad 1,5 min mieszkańców). W wyniku rozwoju motoryzacji sieć tramwajowa uległa likwidacji w latach 50. XX w. Dopiero na początku XXI w. doceniono ten środek transportu. Nad budową metra dyskutowano i analizowano kolejne projekty przez prawie 60 lat. Pierwszą linię metra otwarto dopiero w 1977 r.
EN
Recent progress within the area of front lighting of motor vehicles makes it possible to implement some technical solutions in other types of vehicles. High quality of front lighting is a factor required not only in motor vehicles. The article shall present the current state of front lighting of trams and qualitative analysis shall be presented of currently used light beams. The emphasis put on the quality of motor vehicle projectors, their constant development and application ofnew kinds of light sources, as well as application ofadvanced systems ofautomatic light beam direction does not translate into application ofthese solutions in tram vehicles. Safe movement of a trach vehicle is conditioned by the quality and state of its main lighting. Appropriate distribution of a light beam plays a significant role in the perception of luminous sensations from a vehicle's foreground. It ensures a proper assessment of behaviour of other road traffic participants and conditions proper visibility from a tram driver's seat. The analysis of tram line lighting shall be conducted on the basis of real photometric measurement data with the use of calculation programme having an advanced model of foreground lighting of the vehicle at its disposal. Lighting recommendations shall be presented taking into account the characteristics of light beams used in trams
17
Content available Nowe tramwaje w Polsce w 2015 r.
75%
PL
Rok 2015 był rekordowy pod względem liczby tramwajów dostarczonych dla polskich miast. Wynikało to ze zbliżania się terminu zakończenia poprzedniej unijnej perspektywy finansowej i możliwości zagospodarowania niewykorzystanych jeszcze środków finansowych. Część tych dostaw została opóźniona w stosunku do umów na dostawę i nowe tramwaje weszły do eksploatacji dopiero w I kwartale 2016 r. Na uwagę zasługuje też wysoka aktywność polskich producentów na rynkach zagranicznych, gdzie zrealizowali oni kilka kontraktów.
PL
W układach transportowych miast można odnaleźć mnogość sprzecznych interesów. Poczynając od zwykłego skrzyżowania, na którym jeden kierujący jest zmuszony ustąpić pierwszeństwa drugiemu, po międzygałęziowe, w których tzw. zielona fala dla pojazdów kołowych, sprawia, że pojazdy komunikacji miejskiej tracą ogromnie wiele czasu na skrzyżowaniach, bądź przeciwnie – nadany pojazdom komunikacji miejskiej priorytet, wydłuża oczekiwanie na możliwość przejazdu pojazdów indywidualnych. W artykule przedstawiono jeden z aspektów ograniczania tych negatywnych konsekwencji na trasach wybiegowych.
EN
A multitude of conflicting interests can be found in the transport systems of cities. From the usual intersection, where one driver has to give way to the other, to the inter-branch, where the public transport waste a lot of time because of green wave for cars, or on the contrary - the priority given to public transport vehicles extends the waiting time for individual vehicles to pass. The paper presents one of the aspects of reducing these negative consequences on runway routes.
EN
The article proposes and discusses the application of AFS system in trams. The author of the present publication substantiates the need of introducing the solution of foreground lighting of a vehicle, which has already proved effective for motor vehicles, taking into account the specificity of movement of a tram being one of the main means of transport within the framework of urban public transport system. Using the results of laboratory photometric measurements for currently used optical light systems of tram 's head lights, a proposal for the use of new light beams has been presented. The method of realization of adaptive system of light beam control of tram 's head lights has also been demonstrated. In relation to the current photometric requirements in standardization guidelines concerning head lighting of a tram, directions ofchanges have been proposed. Light beam shape of main lights in tram 's foreground defined by isolux range, proposal of automatic light beam control system of a tram, proposal of arrangement of system reflectors within the area of tram car's front are presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono analizę pomiarów sygnałów akustycznych generowanych podczas testu pass-by wybranego typu lekkich pojazdów szynowych w warunkach normalnej eksploatacji. Pomiary hałasu wykonano zgodnie z wymaganiami normy ISO 3095. Celem analizy było sprawdzenie, w jakim stopniu uwzględnianie czasu przed i po przejeździe pojazdu przez punkt pomiarowy, ma wpływ na obliczanie ekspozycyjnego poziomu dźwięku A.
EN
The article presents the results of analysis carried out for automatization of analytical procedures for tram noise monitoring. The primary analytical procedures were developed based on the ISO 3095:2005 standard. However, it was decided to develop own research methodology. Due to, that fulfillment of all the requirements in strict urban area is impossible. The analysis of sensitivity symptom to different averaging data condition changes is presented in the comparative study. Also the possibility of its application in the vibroacoustic monitoring system of trams is proposed. There are the two main aims of the study. Firstly, checking the extent to which, the time before and after the passage of the vehicle through the measurement point, has an impact on the calculation of the exposure sound level A (SEL), on selected tram. Secondly, ensure if obtained characteristics can be considered as own, assigned to the type of vehicle. The study presents a part of research carried out in the Department of Rail Vehicles of University of Technology in Poznan, in terms of comprehensive description of the interaction of light rail vehicle – track in a highly urbanized environment. In this range, the crucial becomes an analysis of vibroacoustic activity of the tram, which is presented here.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.