Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The water-sol. (2,4-pentanedionato)carbonyltri(m-sulfophenyl)phosphinerhodium [HRh(CO)(TPPTS-Na)3] catalyst prepd. by reaction of Rh(acac)(CO)2 (acac = 2,4-pentanedionate) with trisodium salt of tri(m-sulfophenyl)phosphine used in 10% excess (complex wt. basis), and isolated from f (7.4:7 w/w) EtOH-H2O, was more active and selective in hydroformylation of 1-hexene (0.1 mol, 2 MPa, 100°C, 1 h, f Rh 500 ppm, H2 + CO = 1:1, liq. catalyst 50 g) than a conventional Rh catalyst sol. in org. reaction medium. The mol. structure of the catalyst was confirmed by FTIR, 1H NMR K and 31P NMR.
2
Content available remote Hydroformylowanie 1-heksenu w środowisku wodnym
100%
PL
Przedstawiono wyniki badań nad doborem efektywnego układu katalitycznego hydroformylowania 1-heksenu w środowisku wodnym. W badaniach stosowano jako katalizatory uwodniony chlorek rodu i kompleks rodowy HRh(CO)(TPPTS-Na)3. Wysoki stopień konwersji 1-heksenu i selektywność reakcji do aldehydów uzyskano prowadząc reakcję z udziałem HRh(CO)(TPPTS-Na)3 w mieszaninie buforu o pH 7 i alkoholu etylowego. Dodatek do reakcji soli disodowej TPPDS-Na powodował dalszy wzrost stopnia konwersji 1-heksenu i selektywności reakcji do aldehydów.
EN
1-Hexene was hydroformylated (cf. Przem. Chem., 83, 291– 5 (2004)) with (1:1) CO–H2 at 100–120°C/2 MPa over RhCl3.nH2O or a hydrophyllic (2,4-pentanedionato)carbonyltri(m-sulfophenyl)phosphinerhodium [HRh(CO)(TPPTSNa)3] as catalyst. The latter yielded aldehydes with high selectivity and at a high1-hexene conversion (62.1%) (still raised, to >95%, by the disodium salt used as additive) in a (1:1) pH 7 phosphate buffer–water mixt. contg. EtOH. TPPMS-Na as additive, 3%, cut conversion to 58.9%. Sulfonated phosphines contg. 1–3 sulfonated Ph rings were slightly effective as 3% additives.
3
Content available remote Continuous sodium soap manufacturing from fatty acids methyl esters
100%
EN
This paper includes findings of the continuous conversion process of fatty acid methyl esters to sodium soaps using the saponification reaction. It has been stated that for the reaction velocity of the 2.0 kg/dm3źh, at 120°C the manufactured products are characterized by light color and they fulfill the requirements of the Polish Standard to Economic Soaps. The process is entirely waste-less and can replace the classic method, used for the fat saponification process in kettles.
4
Content available remote Oczyszczanie ścieków przemysłowych metodą utleniania
100%
PL
Przedstawiono wyniki badań nad oczyszczaniem ścieku wodnego z procesu kondensacji aldolowej 2-metylopropanalu. W reakcji rozkładu zawartych w ścieku soli sodowych kwasów organicznych kwasem siarkowym(VI) mieszanina po reakcji uległa rozdziałowi na dwie fazy. Wydzieloną fazę organiczna można spalić w zakładowej kotłowni. Zanieczyszczenia organiczne zawarte w fazie wodnej utleniano nadtlenkiem wodoru do dwutlenku węgla i wody.
EN
The results of investigations on the purification of aqueous sewage from the condensations 2-methylpropanal are presented. The decomposition of the organic acid salt contained in the sewage with sulfuric acid makes the mixture divide into two phases. The organic phase would be burned for instance boiler room. While contained the aqueous phase with organic contained can be treated with hydrogen peroxide to give carbon divide and water.
5
Content available Sposoby rafinacji odpadowych tłuszczy technicznych
100%
PL
W pracy przedstawiono metody rafinacji odpadów tłuszczo- wych. W części eksperymentalnej wykonano badania odbarwiania i dezodoryzacji tłuszczy zwierzęcych utylizacyjnych, kategorii III i oleju posmażalniczego.
EN
The paper presents a method of refining waste fats. In the experimental stage of the study, decolourization and deodorizing tests on waste animal fat classified as 3rd category and on used cooking oil were performed.
EN
Findings of research on the manufacture of metallic catalysts based on iron salts and iron-and-cerium salts of fatty acids dissolved in fuel oil are presented. Fatty acid metal salts are characterized by good solubility in fuel oil and the resulting catalyst solutions show low viscosities. The obtained metallic catalysts were used in mazout combustion tests in which reduced emissions of NOx and additional heat recovery were obtained as the result of complete fuel combustion.
PL
Przedstawiono rozwój procesów przemysłowych hydroformylowania olefin z zastosowaniem konwencjonalnego katalizatora kobaltowego oraz katalizatorów kobaltowych i rodowych modyfikowanych ligandami fosfinowymi. Opisano procesy przemysłowe wytwarzania olefin jako półproduktów dla procesów hydroformylowania. Scharakteryzowano wielkości produkcji i kierunki zastosowań produktów.
EN
Developments were presented within industrial processes for hydroformylation of olefins with the use of Co- and Rh-based catalysts modified with phosphine ligands. Commercial processes were described for the production of olefins being feeds for hydroformylation processes. The production volumes and outlets for the products were discussed.
PL
Przedstawiono rozwój procesów przemysłowych hydroformylowania olefin z zastosowaniem konwencjonalnego katalizatora kobaltowego oraz katalizatorów kobaltowych i rodowych modyfikowanych ligandami fosfinowymi. Opisano procesy przemysłowe wytwarzania olefin jako półproduktów dla procesów hydroformylowania. Scharakteryzowano wielkości produkcji i kierunki zastosowań produktów.
EN
Developments were presented within industrial processes for hydroformylation of olefins with the use of a traditional cobalt-based catalyst and rhodium-based catalysts modified with phosphine ligands. Commercial processes were described for the production of olefins being feeds for hydroformylation processes. The production volumes and outlets for the products were discussed.
PL
Nowy kierunek rozwoju energetyki, który zakłada znaczne ograniczenie emisji CO2 przy produkcji energii elektrycznej, to zeroemisyjne elektrownie węglowe. Dalsze stosowanie paliw kopalnych będzie możliwe dzieki wdrożeniu technologii wychwytywania CO2 ze spalin. Wydzielony gaz może być częściowo zastosowany jako surowiec chemiczny do wytwarzania gazu syntezowego lub metanolu.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych tworzenia mikroemulsji w modelowym układzie hydroformylowania olefin, który zawierał 1 -heksen, 1-heptanal, wodę, butanol, dodecylosiarczan sodu (SDS) i/lub sól trisodową tri(m-sulfofenylo)fosfiny (TPPTS-Na). Wytypowane układy zastosowano w reakcji hydroformylowania 1-heksenu. Mieszanina po reakcji uległa rozdziałowi na fazę wodna i organiczną.
EN
A model ag. 25-50% BuOH. (contg. 2.7% Na dodecylsulfate (SDS)) 1-hexene hydroformylation system was used to study the formation of microemulsions and the actMty of a hydrophilic hydrogencarbonyltri[sodium tri(m-sulfophenyl)phosphine]rhodium catalyst. SDS, 2.7%, reduced the interfacial tension of H2O-1-hexene (or n-hexane) from 31 only to 4 mN/m; the system was emulsifiable. With (43:57%) BuOH~H2O and SDS > 17%, 150 g 1-hexene could be solubilized per 100 g water phase; 1-heptanal required 25% of SDS. In 50 g (43:57) BuOH-H2O, 0.1 mol 1-hexene was hydroformylated in 97% (2 MPa, 100°C, Rh 500 ppm) with (1:1) H2-CO to yield 188 mmols/h aldehydes. The products were sepd. by adding BuOH-H2O to the system.
11
Content available remote Badania procesu hydroformylowania heksenu-1 w układzie homogenicznym
100%
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu składu gazu syntezowego, stężenia trifenylofosfiny i temperatury na przebieg reakcji hydroformylowania heksenu-1 w układzie homogenicznym. Określono optymalne parametry i sposób wyodrębniania produktów reakcji, które umożliwiają wydzielanie katalizatora i zawrót do reakcji bez utraty jego aktywności.
EN
1-Hexene, 50 mmols or 7 wt.%, was hydroformylated with (1.77–0.77:1 by moles) H2–CO in Et benzoate as solvent over 300 ppm Rh as a Rh(acac)(CO)(PPh3) catalyst at 2.0 MPa, 105–175°C, and 10–50% of PPh3. At 105°C and (1.13:1) H2–CO, the selectivity toward aldehydes was max. at 93%. An increase in H2 partial pressure favored, and higher temps. disfavored, n-heptanal. The H2/CO mole ratio was crucial within the (0.95–1.77):1 range. At the 1.13:1, 10% PPh3 and 175°C, the conversion was max. At the 0.78:1, the selectivity fell from 140°C onwards. The 1.13:1 H2–CO, 105–120°C and 10% PPh3 were optimum reaction parameters and the n-/iso-heptanal product ratio was 7. The liq. catalyst isolated from the reaction mixt. and recycled (4 times) into successive runs was as active as the fresh catalyst.
12
Content available remote Hydroformylowanie dodecenu i tetradecenu w mikroemulsji
100%
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych tworzenia mikroemulsji w modelowym układzie hydroformylowania olefin, który zawierał 1-dodecen i 1-tridekanal lub 1-tetradecen i 1-pentadekanal, wodę, butanol, dodecylosiarczan sodu (SDS), dodecylobenzenosulfonian sodu (ABS) i/lub sól trisodową tri(m-sulfofenylo)fosfiny (TPPTS-Na). Wytypowane układy zastosowano w reakcji hydroformylowania 1-dodecenu i 1tetradecenu. Mieszanina po reakcji uległa rozdziałowi na fazę wodną i organiczną.
EN
To aq. 25–50% BuOH contg. Na dodecyl sulfate (SDS, >6 g) or Na dodecylbenzene sulfonate (ABS, >60 g/100 g aq. phase), 1-dodecene or 1-tetradecene was added until turbid (e.g. 100 g aq. 45% BuOH contg. 40 g SDS solubilized 90 g 1-dodecene) and hydroformylated (0.1 mol, 2 MPa, 100°C, 1 hour, Rh 450 ppm, H2 + CO = 1:1; (aq. 25% BuOH + 35 g ABS) or (aq. 50% BuOH + 20 g SDS) mixt., 50 g) with (2,4-pentanedionato)carbonyltri(m-sulfophenyl)phosphinerhodium as catalyst to yield 1-tri- or 1-pentadecanal in 91 or 97.5% yield, resp. At suitable BuOH and SDS concns., the post-reaction mixt. stratified spontaneously and gave the org. phase contg. the product aldehyde. Solubilization of reactant + product binaries in aq. 25% BuOH contg. 3% of tri(m-sulfophenyl)phosphine trisodium salt was studied in relation to SDS and ABS concn.
14
100%
PL
Przedstawiono wyniki badań przerobu 2-metylopropanalu do produktów kondensacji i estryfikacji, stosowanych jako rozpuszczalniki farb i lakierów oraz plastyfikatorów tworzyw sztucznych.
EN
2-Methylpropionic acid was esterified with 2-methylpropanol (I) or 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl 2-methylpropionate (II) and the resulting ester product was distd. Sulfuric acid, p-toluenesulfonic acid, or Dowex 50W×8 was used as catalyst. With I and II, 2-methylpropyl 2-methylpropionate and 2,2,4-trimethylpentyl di(2-methylpropionate) (III) were the major products, resp. With H2SO4 as catalyst, 0.5 mole %/ mole, an excess of the alc. over the acid, 1.72, was advantageous. The heterogeneous catalyst was less active. Over strongly acid catalysts, III hydrolyzed to yield I and II.
15
100%
PL
Przedstawiono wyniki badań zdolności solubilizacji długołańcuchowych olefin w układzie wodnym zawierającym butanol i dodecylosiarczan sodu (SDS). Układ wodny wykazuje zdolność solubilizacji olefin w zakresie ściśle określonych stężeń butanolu i SDS. Wyjście poza wyznaczone obszary stężeń powoduje gwałtowny spadek zdolności solubilizacji olefin.
EN
1-Hexene, 1-dodecene, and 1-tetradecene were solubilized in aq. 25, 45, and 50% BuOH–Na dodecyl sulfate (SDS) systems at 20°C and 250 rpm. To solubilize an olefin, BuOH and SDS must be within 25–50% and min. 5 g/100g, resp. With 37.5 g SDS/100 g and 25% BuOH, 100 g of the aq. phase solubilized 145 g 1-hexene, and with 40 g SDS, 35 g 1-dodecene or 24 g 1-tetradecene. Up to 40% BuOH, solubilization remained unaffected. With 30 g SDS and 45 (50%) BuOH, 94 (100) 1-dodecene or 55 g (73 g) 1-tetradecene was solubilized. With 3% of tri-Na salt of tri(m-sulfophenyl)phosphine added to aq. 45% BuOH, solubilization of 1-dodecene started only at 22.5 g SDS, but then rose abruptly and, at 30 g SDS, was higher by 60% than that with no electrolyte added, and continued to rise as SDS was increased.
PL
Zastosowanie katalizatora żelazowego do modyfikacji oleju napędowego nie wpływa w sposób istotny na zużycie paliwa w testach spalania. Zauważalny jest jednak korzystny wpływ dodatku katalizatora na obniżenie emisji szkodliwych składników spalin, takich jak CO i CO2. Wpływ ten jest szczególnie widoczny dla większych obciążeń silnika. W przypadku emisji węglowodorów, korzystny wpływ katalizatora widoczny jest dla obciążeń silnika w zakresie 15-30 kW. Zarówno większe, jak i mniejsze obciążenie silnika powoduje wzrost emisji węglowodorów w spalinach w porównaniu z próbami spalania paliwa bez dodatku katalizatora.
EN
Com. gas oil was modified by addn. of a Fe catalyst consisting of a Fe soap and Fe(OH)3 (0.01% by mass) and tested for CO, CO2 and hydrocarbon emissions during combustion in a self-ignition engine (10-30 kW). Addn. of the catalyst resulted in a significant redn. of CO and hydrocarbon contents in the of-gases (at engine load 20–30 kW) and a decrease in the oil consumption.
PL
W pracy przedstawiono osiągnięcia w dziedzinie rozwiązań proekologicznych w technologii spalania paliw konwencjonalnych. Zaprezentowane rozwiązania dotyczą paliw stałych. W procesie spalania istotna jest zarówno jakość zastosowanego paliwa, jak i warunki prowadzenia procesu. Efekty ekologiczne i energetyczne są wyznacznikami w doborze efektywnego katalizatora dla spalanego paliwa.
EN
The article presents achievements in the field of ecological solutions for application in conventional fuel combustion technologies. The presented solutions apply to solid fuels. For the combustion process, both quality of used fuel and process conditions, are of importance. Ecological and energetic effects are indicators in the selection of efficient catalyst for the burned fuel.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.