Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 209

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  context
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available Dialog z otoczeniem
100%
PL
Artykuł porusza zagadnienia kontekstu w architekturze, jego wpływ na kształtowanie, odbiór i ocenę istniejących oraz powstających budowli. W tekście zwrócono uwagę na różnorodność odniesień kontekstualnych (przestrzeń, tło historyczne, konstrukcja i materiał, tradycja) oraz ich znaczenie w procesie projektowania architektonicznego. W świetle dzisiejszych działań przestrzennych ważne okazuje się respektowanie kontekstu jako jednego z istotniejszych kryteriów tworzenia wartościowej i szczerej architektury odpowiadającej potrzebom użytkowników i pozostającej w interesujących relacjach z otoczeniem.
EN
The article raises a subject of context in architecture, its influence on shape, perception and evaluation of existing and erecting buildings. In the text the attention is paid to diverse forms of context (referring to space, historical conditions, construction and materials, tradition) and their meaning in the architecture design. In the light of today spatial actions and planning it is turning out that it is important to respect context as a one of the most relevant criteria of creating valuable and honest architecture, which suits to its users needs and which remains in interesting relations with its surroundings.
2
Content available remote Term Context
100%
EN
Two construction functors: simple term with a variable and compound term with an operation and argument terms and schemes of term induction are introduced. The degree of construction as a number of used operation symbols is defined. Next, the term context is investigated. An x-context is a term which includes a variable x once only. The compound term is x-context iff the argument terms include an x-context once only. The context induction is shown and used many times. As a key concept, the context substitution is introduced. Finally, the translations and endomorphisms are expressed by context substitution.
3
Content available remote Charakterystyka wzajemnych powiązań tekstu z dyskursem
100%
EN
The paper aims to explain the interconnections between text and discourse. It presents some views on discourse and text, and concludes that discourse has the superior and multicodal character in relation to text. An assumption is made that text has a dual nature; it is a product of language, and part of communication. Moreover, the author makes an attempt to describe the role of context as a kind of mechanism which links the level of text with the area of discourse, thus rendering the text comprehensible. In addition, the paper emphasizes the cognitive processes involved in the comprehension of text through context.
4
Content available remote O roli kontekstu, dzieła i idei w architekturze
100%
PL
Rolą idei jest wyznaczenie ponadczasowego kierunku na drodze poszukiwania prawdy o nas i naturze otaczającego nas świata. Rolą dzieła jest jednoznaczne i skuteczne przeniesienie tego znaczenia w przestrzeni i czasie a rolą kontekstu poddanie weryfikacji jego prawdziwości.
EN
The role of idea is to state the timeless direction on the way of searching for truth about us and the nature of the surrounding world. The role of a work of art is to transform this idea explicitly and effectively in space and time, and the role of the context is to verify its authenticity.
EN
Context and meaning are dynamie phenomena, constructed in interaction. Interac-tants cooperate in constructing context, which involves various social, psychological and cognitive factors that determine what is said and what is understood during an ex-change. In this article, the data for analysis is a selection of two sample conflictive ex-changes between father and his grown-up son presented in American play Fences by August Wilson. These conflicts are freąuently heated, irrational spirals. Therefore, par-ticular attention will be devoted to the mental context of the language used in these conflicts and its relation to the choice of conflict strategies. The internal (mental) con-text will be analyzed in terms of the participants’ cognitive-affective-conative system; that is, e.g. how the interactants’ knowledge, perception or attention can trigger conflict through false assumptions about each other’s lives, denial of certain facts or lack of information; how the interactants’ emotions, personalities, needs etc. contribute to the development of conflict when they are incompatible or mutually exclusive; and how the conflict participants’ verbal behavior relates to their motivations and goals, such as instrumental or relational goals, either explicitly stated or deliberately obscured. Another important set of contextual variables are those of the external (social and his-torical) context such as the participants’ power, distance or gender, and the spatio-temporal frame. Additionally, the multidimensional role of context in the production and reception of a literary text will be looked at, as the various contexts are in constant interaction.
PL
Artykuł jest próbą ukazania, jak ważną rolę w konstruowaniu znaczenia w in-terakcji odgrywa kontekst. Przyjęto założenie, że szeroko pojęty kontekst jako suma czynników społecznych, psychologicznych i mentalnych (kognitywnych) niejednokrot-nie decyduje o tym, jak (błędnie) są interpretowane wypowiedzi - a to prowadzi do konfliktu. Na przykładzie dwóch fragmentów z dramatu Augusta Wilsona pt. Fences dokonano krótkiej analizy konfliktu między ojcem a synem, ze szczególnym uwzględ-nieniem kontekstu mentalnego jako systemu kognitywno-afektywno-konatywnego. Poza tradycyjnym ujęciem kontekstu jako tła społeczno-kulturowego wydarzeń ukazano min., jak różnice w postrzeganiu i rozumieniu zdarzeń, niewiedza lub wyparcie faktów mogą wywołać konflikt, jakie znaczenie mają emocje oraz osobowość uczestników konfliktu. Artykuł zawiera również podsumowanie podejść do zagadnienia kontekstu w literaturze oraz charakterystykę oddziaływania różnych rodzajów kontekstu w tekście literackim.
6
100%
EN
Perception, judgment, and reasoning are all processes that are sensitive to cues to animacy (i.e. the presence of signals that indicate an object behaves as if it has intentions and internal goals). The present study investigated the following question: Does animacy facilitate decision-making in a dynamic control system? To address this, the present study used a dynamic decision-making task and compared behavior in four different contexts (Abstract, Animate-Social, Inanimate-Social, Inanimate-Non-social). Participants were randomly allocated to one of these contexts, and in each version they were required to learn to manipulate variables in order to bring the dynamic system to a desirable state and maintain it at that level. The findings suggest that it is not animacy per se that facilitates decision-making behavior, but rather the presence of a context. However, animacy made an impact on the type of strategic behavior implemented when interacting with the dynamic system. We argue that context induces general beliefs about causal relationships in dynamic environments that generalize across animate as well as inanimate contexts.
7
Content available remote W kontekście równowagi
100%
PL
Dzieło architektoniczne w kontekście przestrzennym współczesnego miasta powinno być dialogiem, opartym na "równoważeniu przeciwieństw". Kontekst, jako najważniejszy czynnik przestrzenny dyktuje płaszczyzny architektoniczne tego dialogu. Godzenie sprzeczności pozwala na osiągnięcie wewnętrznego porządku dzieła i jego harmonijne zespolenie z otoczeniem. Stosowanie tej uniwersalnej zasady odnosi się w równiej mierze do architektury współczesnej jak i historycznej, co zostało zaobserwowane i przedstawione na wybranych przykładach.
EN
Architectural work in the spatial context of the contemporary town should be a dialogue, based on rule of "balancing the opposites". Context, as the most significant spatial factor indicates the planes of that architectural dialogue. Practicing of that universal rule concerns, 'in equal measure, contemporary and historic architecture, was presented on the chosen examples.
PL
Artykuł dotyczy analizy stanu istniejącego i możliwości miejskiego środowiska mieszkaniowego w wybranym fragmencie dzielnicy Górna w Łodzi. Jednocześnie podejmuje próbę oceny wpływu niektórych inwestycji, przeprowadzonych po 1990 roku, na przestrzeń codzienną mieszkańców tej okolicy. Doświadczenia i wnioski z pojedynczych inwestycji i ich skutków ujawniły, że inwestowanie w środowisku mieszkaniowym posiadającym charakter i tradycje wymaga szczególnej analizy istniejących uwarunkowań przestrzennych i związanych z nimi zachowań mieszkańców. Spostrzeżenia te powinny przypomnieć o konieczności wykorzystywania badań nad związkami lokalnych społeczności z ich środowiskiem przy opracowywaniu wszelkich planów miejscowych i programów rewitalizacji.
EN
The study of relations between people and their environment is necessity in the study of town space, development and urban planning. Mind Maps with the preferences of local citizens should be prepared as one of the many elements of development planning. Identity of place and behaviour of people in this place should be very important for planning process. The guality of surrounding area depends on precise analisys of context.
EN
Language and the law. Controversies and manipulation in Ukrainian parliamentary discourseThis article presents the linguistic resources which Ukrainian parliament members use to form the controversial communiqués. I try to find out what characteristic phrases indicate manipulation of information. Examples are selected from speeches of different political groups of the seventh convocation in the Ukrainian parliament (Verkhovna Rada) on 4th July 2012, when the depu­ties were discussing the Principles of the State Language Policy Act, passed the previous day. To describe the issue in question, I use the method of critical discourse analysis. Język i prawo. Kontrowersje i manipulacje w ukraińskim dyskursie parlamentarnymPrezentowany artykuł jest próbą ustalenia, za pomocą jakich środków językowych posłowie parlamentu ukraińskiego formułują komunikat, który można uznać za kontrowersyjny. Próbuję ustalić, jakie charakterystyczne zwroty wskazują na manipulowanie informacją. Przykłady wyekscerpowano z przemówień przedstawicieli różnych grup politycznych na posiedzeniu Rady Najwyższej Ukrainy w dniu 4 lipca 2012 roku, podczas którego posłowie dyskutowali nad przyjętą poprzedniego dnia ustawą O zasadach polityki językowej. W analizie zastosowano metodę krytycznej analizy dyskursu.
10
Content available On the special context of independent sets
100%
EN
In this paper the context of independent sets $J^{p}_{L}$ is assigned to the complete lattice (P(M),⊆) of all subsets of a non-empty set M. Some properties of this context, especially the irreducibility and the span, are investigated.
11
Content available remote Systematic Review of the Bioecological Theory in Sport Sciences
100%
EN
The purpose of the present review was to provide an up-to-date summary of the bio ecological theory in sport literature. Systematic reviews can facilitate decision-making in areas where randomized control trials (RCTs) have not been performed or are inappropriate. In order to appreciate the status of current knowledge and understanding and to identify potential future directions, the authors conducted a synthesis of published work in sports science using a systematic-review methodology. Published since 1977, Bronfenbrenner's model of human development provided an ecological lens for identifying and synthesizing barriers to sport participation. From a search of electronic databases, findings comprised 1120 identified records, from which only 896 entries were considered. From these a total of 183 published studies relating to the bioecological theory and sports science were assessed, and from this point only articles pertaining to sport related issues were taken into consideration (n = 89) excluding other types of documents (n = 94). The Systematic Review (SR)develops upon these 89 articles and a total of 23 articles were selected for the fourth and final retrieval. A semi quantitative review protocol and standard quality assessment criteria-have dominated the research. The authors conclude by summarizing the key findings in the literature and highlighting the gaps that could be filled by future research.
12
Content available remote Word Sense Disambiguation by Machine Learning Approac : A Short Survey
100%
EN
There is a renewed interest in word sense disambiguation (WSD) as it contributes to various applications in natural language processing. In this paper we survey vector-based methods for WSD in machine learning. All the methods are corpus-based and use definition of context in the sense introduced by S. Marcus [11].
EN
This article explores the potential offered by complexity theories for understanding language learners’ sense of self and attempts to show how the self might usefully be conceived of as a complex dynamic system. Rather than presenting empirical findings, the article discusses existent research on the self and aims at outlining a conceptual perspective that may inform future studies into the self and possibly other individual learner differences. The article concludes by critically considering the merits of a complexity perspective but also reflecting on the challenges it poses for research.
Studia Slavica
|
2014
|
tom 18
|
nr 2
263-276
EN
A discourse can be variously defined. It is also used by different areas of science. Discourse analysis allows to see not only what is directly given in the text, but also what has had an influence upon its creation. Therefore, the theory of discourse, where the main foundation is its three-dimensionality (cognitive dimension, expresive dimension and interactive dimension), discourse's subjects and context, can be used as a method of epistolography research. An analysis of Agnieszka Osiecka's and Jeremy Przybora's correspondence from the position of a discourse's investigator will allow to acknowledge any intertextual links as well as those that arise from the context or the interaction: the relationship between subjects, their experience related to their private life, work, life experience, along with the surrounding reality while writing letters - travel, social meetings, attempts to define the relationship and its development.
15
Content available remote Aspect indicators for deverbal nominals on different syntactic levels
88%
EN
Recent literature on deverbal nominalisations has focused on the aspectual differences between nominal events expressed by the derivational morphology of the noun as well as the problems regarding their interpretation in natural language examples extracted from text corpora (Ehrich and Rapp 2000; Borer 2005; Spranger and Heid 2007; Alexiadou et al. 2009; Heinold 2010). It seems that the close syntactic environment of such event-NPs (like modifiers or embedding verbal constructions) are quite reliable as indicators for their aspectual properties. It is, however, uncertain in how far such contexts as well as the tense and aspect of the sentence interact with the aspectual information within the nominals themselves. This paper shortly introduces the lexical and morphological units in NPs and VPs which carry aspectual information. I present English, German and French data which show that in sentences where nominal and verbal event information interact different levels of aspect have to be kept apart in order to do justice to the subtle semantic differences of complex event situations.
16
88%
EN
Meeting the educational needs of students currently requires moving toward collaborative electronic and mobile learning systems that parallel the vision of Web 2.0. However, factors such as data freedom, brokerage, interconnectivity and the Internet of Things add to a vision for Web 3.0 that will require consideration in the development of future campus-based, distance and vocational study. So, education can, in future, be expected to require deeper technological connections between students and learning environments, based on significant use of sensors, mobile devices, cloud computing and rich-media visualization. Therefore, we discuss challenges associated with such a futuristic campus context, including how learning materials and environments may be enriched by it. As an additional novel element the potential for much of that enrichment to be realized through development by students, within the curriculum, is also considered. We will conclude that much of the technology required to embrace the vision of Web 3.0 in education already exists, but that further research in key areas is required for the concept to achieve its full potential.
EN
Among the many ways in which workers can get safety information, the role of equipment warning labels has not been well articulated. Presumably, warning labels help prevent accidents, but questions remain about how well those labels can be expected to work. This essay describes how contextual analysis can assist our understanding of warning label effectiveness. A contextual approach was conceptualized in terms of underlying communication variables and an exploratory study was conducted in which workers were asked if they noticed and remembered warning labels on an industrial table saw that they used over a 3-month period. Results showed that equipment warning labels had a limited impact on workers. The contextual approach explained the relative effectiveness of multiple sources of information. Implications for safety training and accident liability are discussed.
18
Content available Art in and out of context
88%
EN
This article discusses the role of context in arts and aesthetic theory and demonstrates that contextual analysis broadens our understanding of these two realms. It demonstrates a codification of an important controversy in aesthetic theory and arts between formalist and contextualist theories. It serves as a means to highlighting some moments in the development of aesthetics and arts that contributed to the rejection of old paradigms (disinterest theory, formalism) and instigated a move towards a more context-focused analyses of art and aesthetics.
EN
Context-aware computing is a paradigm that relies on the active use of information coming from a variety of sources, ranging from smartphones to sensors. The paradigm usually leads to storing large volumes of data that need to be processed to derive higher-level context information. The paper presents a cloud-based storage layer for managing sensitive context data. To handle the storage and aggregation of context data for context-aware applications, Clouds are perfect candidates. But a Cloud platform for context-aware computing needs to cope with several requirements: high concurrent access (all data needs to be available to potentially a large number of users), mobility support (such platform should actively use the caches on mobile devices whenever possible, but also cope with storage size limitations), real-time access guarantees – local caches should be located closer to the end-user whenever possible, and persistency (for traceability, a history of the context data should remain available). BlobSeer, a framework for Cloud data storage, is a perfect candidate for storing context data for large-scale applications. It offers capabilities such as persistency, concurrency and support for flexible storage schema requirement. On top of BlobSeer, Context Aware Framework is designed as an extension that offers context-aware data management to higherlevel applications, and enables scalable high-throughput under high-concurrency. On a logical level, the most important capabilities offered by Context Aware Framework are transparency, support for mobility, real-time guarantees and support for access based on meta-information. On the physical layer, the most important capability is persistent Cloud storage.
EN
Article is devoted to features of poems for Anna Russ's children, to their compliance to poetics of this genre and parallels with adult creativity of the poetess.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.