Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych jest w obecnych czasach jednym z bardziej aktualnych zagadnień. Cały proces przebiega od pozyskania zdjęcia pojazdu z tablicą rejestracyjną, poprzez ekstrakcję samej tablicy, do wydzielenia kolejnych znaków alfanumerycznych tablicy i ich rozpoznawania. W niniejszym artykule zaproponowano skuteczne rozwiązanie zagadnienia wchodzącego w proces wyodrębniania znaków z tablic rejestracyjnych. W szczególności chodzi o etap segmentacji znaków alfanumerycznych dla potrzeb systemu rozpoznawania. Proponuje się tutaj metodę aktywnych konturów, która, jak pokazano, daje doskonałe rezultaty.
EN
Recognition of license plates is one of the topical issues nowadays. The whole process proceeds from acquisition of a vehicle picture with the number plate, through extraction of the license plate region, to separation of consecutive alphanumerical characters of the number plate and their recognition. In the paper an efficient solution of the issue being part of the process of signs isolation from number plates is proposed. This particularly concerns the stage of segmentation of alphanumerical signs for needs of a recognition system. The method of active contours giving excellent results is proposed. Segmentation of licence plates has been chosen as an example of real life application of the presented algorithm. It seems that the license plate images contain much more noise than images of written texts. The algorithm performance was influenced by weather, air clarity, time of day, and other factors. The method was compared with the less complex SRM method and showed better performance on the same database.
PL
W powyższym artykule zaproponowano wykorzystanie metody SRM do wsparcia procesu segmentacji elementów tablicy rejestracyjnej w procesie jej rozpoznawania. Metoda SRM w zestawieniu z uzupełniającymi metodami skutecznie doprowadza do wytworzenia zbioru wydzielonych elementów tablicy rejestracyjnej, które mogą zostać poddane rozpoznawaniu w module rozpoznawania znaków alfanumerycznych automatycznego systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Zastosowanie metody SRM w miejsce wykorzystania wydzielania znaków np. metodą projekcji wspartej metodami obróbki obrazu takimi jak np. wyrównywanie histogramu i progowanie jest niezwykle skuteczne. Badania zostały przeprowadzone w środowisku Matlab z wykorzystaniem obrazów rzeczywistych kilkudziesięciu tablic rejestracyjnych. Obrazy były rejestrowane w różnych warunkach pogodowych i różnych lokalizacjach obiektów. Rozmiary obrazów wynosiły 800x600 pikseli i wstępnie obejmowały cały obrys pojazdu. Testy przeprowadzone na zbiorze obrazów pokazały, że możliwe jest wyodrębnienie znaków tablicy rejestracyjnej niezależnie od zakłóceń jakimi były warunki pogodowe, pora dnia i inne zakłócenia.
EN
The article presents the topic of automatic license plate recognition of motor vehicles. Particularly it is focusing on goal to find solution of segmentation of license plate alphanumeric signs, which should be in the next step given to a module of automatic alphanumeric sings recognition. It is proposed to solve the goal of plate segmentation with using SRM (Statistical Region Merging) method and other additional methods. It leads to situation when the final set of elements ready to be recognized is efficiently found.
EN
The article touches upon the interdisciplinary subject of computer analysis of sonority feature in singing. The aim is to find the parameters that reflect the impression of sonority in timbre. The article attempts to define more precisely what is sonority in singing and what is sonorous voice. For the evaluation of the sonority of singing voice ten signal parameters were selected, calculated and compared with opinions of 5 experts assessing sonority feature in the recorded singing. Due to the differences in the vocal scales of women and men, singers were analysed in separated groups.
PL
Niniejszy artykuł dotyka interdyscyplinarnego zagadnienia jakim jest analiza cechy dźwięczności w śpiewie. Celem opracowania jest znalezienie parametrów, które odzwierciedlają wrażenie dźwięczności w barwie głosu. W artykule podjęto próbę dokładniejszego zdefiniowania co to jest dźwięczność w śpiewie i dźwięczny głos. Do oceny dźwięczności głosu śpiewaczego zostało wytypowanych dziesięć parametrów, obliczonych i porównanych z opiniami ekspertów oceniających dźwięczność w nagraniach śpiewu. Z uwagi na różnice w charakterystyce głosów męskich i żeńskich śpiewacy byli analizowani w osobnych grupach.
EN
The herewith article presents design aspects of audio database of choir signing voices. The aim of such a database as being designed is are sented, with its main assumptions and the method of its construction, ths process of creating the recordings and their preliminary processing included. Following this, the method of segmentation and storage of the source material is described with the inclusion of naming convention and data structure. Quantitative and qualitative characteristic of the sound data as obtained and the possibility of performing further studies are also an important part of the article.
PL
W artykule zaprezentowano aspekty projektowe dźwiękowej bazy danych głosów chóralnych. Przedstawiono cel, któremu projektowana baza ma służyć, główne założenia oraz sposób realizacji z uwzględnieniem procesu realizacji nagrań oraz ich obróbki wstępnej. Następnie opisano sposób segmentacji i przechowywania materiału źródłowego z uwzględnieniem konwencji nazewniczej i struktury danych. Istotnym elementem artykułu jest charakterystyka ilościowa i jakościowa pozyskanych danych dźwiękowych wraz ze wskazaniem możliwości realizacji dalszych badań.
EN
The article focuses on the analysis of a noise in singing voices using samples obtained from choral singers. Analysis of the singing voice quality is a complex task. There are various points of view and methods of analysis used to solve that problem. Musicians consider the voice of singers from the point of view of voice emission. Doctors analyzing the voice of a singer trying to determine his medical parameters. To analyze the quality of singing voice the equipment and tools characteristic for clinical practice can be used. In the analysis of the signals mentioned in the article some methods for the voice analysis have been adopted. The quality parameters of the singing voice were calculated on the basis of recorded samples. This article presents the results of research at the frontier of computer signal analysis and medicine. To achieve the goal in the study a method for the analysis of noise Noise Parameter based on GNE (Glottal-to-Noise Excitation Ratio) was used.
PL
Niniejszy artykuł skupia się na analizie szumu w głosie śpiewaczym. Analiza jakości głosu śpiewaczego jest złożonym zadaniem. W praktyce istnieją różne podejścia do analizy zagadnienia szumu w głosie. Muzycy patrzą na głos śpiewaczy z perspektywy emisji głosu. Lekarze analizując głos śpiewaka próbują ustalić jego parametry medyczne. Stosowane są przy tym narzędzia wykorzystywane do analiz medycznych. W przedstawionej w tym artykule analizie parametry jakościowe głosu śpiewaczego obliczono dla próbek dźwiękowych pozyskanych od śpiewaków chóralnych. Przedstawiono tutaj wyniki badań z pogranicza komputerowej analizy sygnału i medycyny. Aby osiągnąć założony cel wykorzystano metody analizy parametrów szumu na podstawie współczynnika GNE (Glottal-to-Noise Excitation Ratio).
EN
In this paper a part of quality assessment process of the intonation of singing voice is described. Intonation is understood here as the ability to precisely reproduce a given pitch. Such evaluation is typically performed by voice production experts (voice trainers) or other persons associated with singing. For the purpose of determining the quality of intonation an exercise performed by singers on subsequent pitches was proposed in the article. One of pitch extraction methods is used to determine the fundamental frequency and estimate the F0 trajectory. Based on the obtained trajectory, an attempt is made to determine a general trend among tested singers. It is also indicated, that it is possible to point out problems in singing for tested persons, which can be useful in further stages of voice training.
EN
It is likely that serious hearing loss affect drastically human possibility of repeating the sounds. Remains the question of whether and how the delicate hearing loss affect the person’s ability to repeat sounds. Therefore we try to create the database samples singing, expanded on the tests of hearing for individual sigers, that could be used to further research in this direction. The studies were used two research stations one for the hearing test, and a second used to test the ability of the singer to repeat sound. First station used for hearing tests utilized a standard, certified audiometric cabin with cooperating with her professional audiometer. The second test station was design for record and analyse singers ability to repeat sound. Projected solution, use tools for both generate, playback and recording audio, with used adittional materials to improve the acoustic performance of the tests. This article describes the design of test aparature and presents the conclusions of the preeliminary tests, in particular those related to the second set of equipment.
EN
In this article the authors present the idea of automatic processing of singing recordings to create a database and for later analysis. The recordings contain sequences of sounds of the piano and singing separated by short segments of silence. The aim of the presented approach is the precise segmentation of the recordings and standardization of the resulting segments (termed further as samples) for later assessment of vocal quality. The taken approach can reduce the amount of time required for preparation of a database with sequences of singing for the analysis of singing voice quality. The samples obtained in the process must meet the prescribed requirements to enable carrying out the planned analyzes such as estimation of the fundamental frequency, vibrato estimation, Singing Power Ratio and formants estimation.
EN
The paper presents an approach of assessment of singing quality based on properties of fundamental frequency (FO) trajectories. An analysis of singing has been performed using exercise with dedicated phrase containing consecutive vowels at the same pitch. The frequency deviations between voice's pitch and target tonality along with intonation trends have been considered at evaluation stage. Performed experiments show that in case of short duration of singing sounds, the vowel type is independent of whole phrase. The special case was/o/vowel which had decreasing trend in terms of intonation. Proposed technique of singing voice assessment is characterized by simplicity and low computational complexity, thus can be used in real-time applications.
PL
W pracy przedstawiono technikę oceny jakości głosu śpiewanego z wykorzystaniem własności trajektorii częstotliwości tonu krtaniowego (FO). Przeprowadzono analizę śpiewu z użyciem ćwiczenia, na które składala się fraza zawierająca samogłoski śpiewane kolejno na tej samej wysokości dźwięku. Wykorzystano pomiar odchylenia częstotliwości pomiędzy śpiewanymi i zadanymi dźwiękami. Przeprowadzone eksperymenty pokazują, że w sytuacji, gdy czas trwania śpiewanej głoski jest krótki to ich rodzaj nie miał znaczącego wpływu na całość frazy. Wyjątkiem była tu głoska /o/, która we wszystkich przypadkach wykazywała trend zniżkowy, jeśli chodzi o intonację. Proponowane podejście oceny głosu śpiewanego charakteryzuje się prostotą i niską złożoności obliczeniową, co stwarza możliwości jego wykorzystania w zastosowaniach czasu rzeczywistego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.