Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 106

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Polski przemysł mleczarski dobrze dostosował się do uwarunkowań rynkowych po akcesji do UE. Procesy modernizacyjne umożliwiły osiągnięcie wymaganych standardów weterynaryjnych i dostosowanie produkcji do wymagań rynku. Przemiany strukturalne spowodowały wzrost koncentracji zarówno bazy surowcowej, jak i w przemyśle mleczarskim. W rezultacie poprawiła się efektywność gospodarowania i wzrosła wydajność pracy. Przemysł mleczarski jest konkurencyjny na rynkach zewnętrznych, gdyż osiąga duże dodatnie saldo w handlu zagranicznym. Sytuacja finansowa przemysłu jest dobra, ale w znacznym stopniu zależy od koniunktury na światowym rynku, gdyż eksport odgrywa dużą rolę. Przemiany strukturalne nie są jeszcze zakończone, gdyż struktura polskiego mleczarstwa jest nadal bardzo rozdrobniona w porównaniu z głównymi konkurentami z UE-15.
EN
After the accession to the EU, Polish dairy industry has successfully adjusted to market conditions. The conducted modernization processes allowed achieving the necessary veterinary standards and adaptation of production to the market requirements. Undergoing structural changes resulted in growing competition as regards both raw material basis and the dairy industry. Such changes triggered an improvement in efficiency of production and labour productivity. The dairy industry has been competitive on foreign markets what is confirmed by surplus in foreign trade. Financial standing of the industry is comfortable but highly reliable upon the situation on the world markets as exports account for a considerable share of output. Since the structure Polish dairy sector is still very fragmented as compared with the major competing EU countries, the process of structural changes cannot be considered as complete.
PL
W gospodarce rynkowej popyt jest głównym elementem determinującym rozwój rynku. W pierwszym okresie transformacji gospodarczej w Polsce nastąpił duży spadek spożycia artykułów mlecznych, który częściowo był rekompensowany rosnącym eksportem. Począwszy od 2006 r. na rynku wewnętrznym utrzymuje się niewielka tendencja wzrostowa konsumpcji, która wraz z dużym popytem na rynkach zewnętrznych ma ogromne znaczenie dla rozwoju sektora. Wzrostowi spożycia artykułów mlecznych towarzyszą duże zmiany w jego strukturze. Popyt krajowy wykazuje niską dochodową elastyczność, ale występują duże różnice w odniesieniu do poszczególnych artykułów. Eksport umożliwia nie tylko zagospodarowanie nadwyżek podaży, ale świadczy także o silnej pozycji konkurencyjnej sektora na rynkach zagranicznych.
EN
In a market oriented economy, demand is a key factor determining the development of markets. In the first period of transition in Poland the consumption of dairy products showed a considerable decline which was partly compensated with growing exports. Since 2006 the domestic consumption of dairy products has been moderately increasing which along with a strong demand on foreign markets are the main factors of the sector's development. The increase in consumption is accompanied by substantial changes in its structure. Domestic demand shows low income elasticity but there are large differences between the particular products. The export allows for utilization of excessive supplies and at the same time, confirms strong position of Polish dairy sector on foreign markets.
PL
Kwoty mleczne stanowią podstawę systemu regulacji rynku mleka w UE. Likwidacja tego sytemu w 2015 r. spowoduje istotne zmiany w uwarunkowaniach rynkowych, ale z punktu widzenia teorii ekonomii wydaje się być dobrą decyzją. Limitowanie podaży, które jest silną ingerencją w prawa rynkowe, wywiera negatywny wpływ na efektywność i konkurencyjność sektora mleczarskiego. Zniesienie kwot mlecznych pozwoli przyspieszyć przemiany strukturalne, poprawić wykorzystanie potencjału ekonomicznego sektora oraz zmniejszyć natężenie oddziaływania niektórych sił konkurencji w mleczarstwie. Kwoty mleczne mają coraz mniejszy wpływ na ceny mleka, które w coraz większym stopniu zależą od koniunktury na rynku.
EN
Milk quotas are a basic tool of the dairy market regime regulation in the EU. An abolishment of the quotas in 2015 will trigger considerable but positive changes in the market conditions. Limitation of supply, which in fact is a very strong intervention in the market fundamentals, has a negative impact on the efficiency and competitiveness of dairy sector. The abolishment of milk quotas will allow for an acceleration of structural changes and improvement in the use of economic capacity. Moreover it would reduce the strength of certain competitive forces within the dairy industry. Since milk prices are more and more dependant on the market situation, the impact of milk quotas in this respect has been gradually diminishing.
PL
W polskim sektorze mleczarskim jest wciąż wiele problemów. Do najważniejszych z nich należy ciągle niezakończony proces restrukturyzacji, niewielkie spożycie mleka i jego przetworów oraz duży wpływ wahań koniunktury na rynkach zewnętrznych na sytuację ekonomiczną sektora. Reforma unijnego systemu regulacji rynku mleka zmierza do likwidacji kwot produkcyjnych, co będzie miało istotny wpływ na warunki ramowe funkcjonowania krajowego sektora, zwłaszcza na jego efektywność produkcyjną.
EN
Polish dairy sector still faces serious problems. The most important of them is that restructuring process has not been finalized yet followed by a low level of consumption of milk and dairy products and a significant influence of the situation on external markets on the economic situation of the domestic dairy sector. The reform of the EU dairy market regime is aimed at an abolishment of production quotas which would have a considerable impact on basic conditions within the domestic sector, particularly on the efficiency of production.
PL
Handel zagraniczny ma duże znaczenie dla sektora mleczarskiego ze względu na utrzymującą się na rynku krajowym przewagę podaży nad popytem. W kolejnych latach po akcesji do UE wzrastało dodatnie saldo wymiany handlowej. W 2009 r., w wyniku ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego oraz pogorszenia się koniunktury na światowym i unijnym rynku mleczarskim, zmniejszył się eksport. Jednocześnie odnotowano wzrost importu, a w konsekwencji spadek salda. Podobne tendencje mogą wystąpić także w 2010 r., a zdecyduje o tym spadek produkcji i skupu oraz aprecjacja złotego. Wzrost wartości waluty krajowej niekorzystnie wpływa na konkurencyjność cenową oraz opłacalność transakcji eksportowych.
EN
Reflecting permanent surpluses of dairy products on the domestic market foreign trade is considered a very important issue for Polish dairy sector. Consequent years after the accession to the EU showed an increase the positive balance of trade. Due to world economic crisis and worsening situation on the EU and the world market a decline in Polish dairy export was reported in 2009. At the same time dairy imports grew up and thus the balance considerably declined. Similar tendencies are likely to take place also in 2010, which will be caused by decline in production and procurement as well as appreciation of Polish currency. The appreciation will erode the price competitiveness and so the profitability if export transactions.
PL
Likwidacja kwot mlecznych będzie miała pozytywny wpływ na produkcję i przetwórstwo mleka w Polsce. Liberalizacja rynku spowoduje, że będzie możliwy wzrost produkcji i skupu. Wzrost przerobu mleka przyczyni się do poprawy wykorzystania potencjału przetwórczego w przemyśle mleczarskim. Kwoty mleczne miały niewielki wpływ na ceny skupu, które w znacznej mierze zależały od koniunktury rynkowej. Zmiany regulacji rynkowych będą miały pozytywny wpływ na funkcjonowanie rynku, gdyż zmniejszy się oddziaływanie niektórych sił konkurencji rynkowej.
EN
Abolition of milk quotas will have a positive impact on milk output and processing in Poland. The liberalisation of the market will lead to an increase in milk production and collection. The increase in the volume of milk processing will contribute to improvement in the utilisation of processing capacity in the dairy industry. Milk quotas had a little influence on the purchase prices, which largely were dependent upon the market situation. The changes in dairy market regulations will have a positive effect on the market situation because it would reduce the influence of certain competition forces.
PL
Sery i twarogi są w Polsce segmentem rynku mleczarskiego o wysokiej dynamice rozwoju. Wskazuje na to rosnąca produkcja, popyt krajowy i obroty handlu zagranicznego. W Niemczech, podobnie jak w Polsce, sety należą do głównych produktów tego sektora. Porównanie polskiej i niemieckiej branży serowarskiej wykazuje więcej różnic niż podobieństw. Różnice dotyczą koncentracji produkcji, poziomu spożycia i wymiany międzynarodowej, podobieństwa zaś obejmują przede wszystkim strukturę produkcji, tj. duży udział serów twarogowych. Rynek jogurtów i napojów mlecznych w Polsce charakteryzuje się wysoką dynamiką rozwoju. W latach 2000-2005 produkcja wzrosła o 40% i w przypadku jogurtów jest bardzo skoncentrowana. Duży udział w rynku mają inwestorzy zagraniczni. Po integracji z UE eksport wykazuje tendencję wzrostową, ale ma mniejszy udział w produkcji niż w Niemczech. Spożycie jogurtu i napojów mlecznych jest w Polsce prawie cztery razy mniejsze niż w Niemczech, co wynika z różnicy w dochodach oraz ze znacznego samozaopatrzenia polskich rodzin rolniczych.
EN
Cheese and curd are the sectors of Polish dairy market featured with high growth rate, which is indicated by growing production, domestic demand and foreign trade. Similarly to Poland, cheese is one of the main products of the German dairy sector. A comparison of Polish and German cheese producers implies more differences than similarities. The differences concern production concentration, consumption level and foreign trade. The similarities concern mainly production structure, i.e. large share of cottage cheese. The market of yogurts and milk-based drinks has been featured with high growth rate middle 90s. Over the period of 2000-05 the production increased by 40%. In the case of yogurts the production basis is strongly concentrated. Considerable share of the market belongs to foreign companies. After the integration with the EU exports show an upward tendency but still account for smaller proportion of total output than in Germany. The consumption of yogurts and milk-based drinks in Poland is four times lower than in Germany, which results from a difference in income level and large share of on-farm consumption in agricultural families.
PL
Artykuł przedstawia wyniki w handlu zagranicznym produktami mleczarskimi w 2004 r. Integracja europejska oraz dobra koniunktura cenowa na rynku światowym przyczyniły się do znaczącego wzrostu eksportu. Na rynku UE-15 wystąpił duży popyt na konkurencyjne cenowo polskie produkty. Równocześnie import utrzymał się na niskim poziomie i stanowił uzupełnienie podaży tynkowej. W kolejnych latach reforma regulacji rynku mleka w UE może spowodować osłabienie konkurencyjności polskiej branży mleczarskiej.
EN
The paper concerns the developments in dairy product foreign trade in the year 2004. The European integration and reasonable situation on the world market led to a significant increase in exports. The EU market showed a strong increase in demand for price competitive Polish products. The reform of the EU dairy sector regime may erode the competitiveness of Polish dairy sector in the next years.
PL
Rynek lodów w Polsce charakteryzuje się stałą i dość wysoką dynamiką rozwoju. W latach 2001-2005 produkcja wzrosła o ok. 25% i jest bardzo skoncentrowana. Duży udział w rynku mają firmy krajowe, mimo że liderem jest koncern zagraniczny. Wyniki finansowe tych firm w latach 2003--2005 ulegały systematycznej poprawie. Po integracji z UE eksport lodów wykazuje tendencję wzrostową. Spożycie lodów w Polsce utrzymuje się na niskim poziomie i charakteryzuje się dużą sezonowością.
EN
The Polish market of ice cream is featured with a permanent and relatively high growth rate. Over the period of 2001-2005 ice cream production increased by 25%. At the same time the production capacities are strongly concentrated. Despite a leading foreign company, domestic enterprises have got a considerable share in the market. After Polish accession to the EU ice cream export constantly increases. The consumption of ice cream in Poland is still low and shows a strong seasonal variation.
PL
Sery są w Polsce segmentem rynku o wysokiej dynamice rozwoju i dużym znaczeniu dla branży. Wskazuje na to coraz większa ich produkcja, popyt krajowy i obroty handlu zagranicznego. Sery są obecnie główną pozycją w strukturze produkcji sprzedanej i eksporcie oraz przyczyniają się do poprawy salda handlu zagranicznego w mleczarstwie. Spożycie serów w Polsce wzrasta, ale jest wciąż znacznie niższe niż w Niemczech. Możliwości wzrostu konsumpcji wskazują na znaczny potencjał rozwoju rynku wewnętrznego. Problemem polskiego serowarstwa jest brak gatunków serów, które na rynku zewnętrznym byłyby kojarzone z konkretnymi regionami Polski. Powoduje to pewne utrudnienia w promocji oraz w uzyskiwaniu wyższych cen w eksporcie.
EN
Cheeses in Poland are a very dynamic and important segment of the domestic dairy industry, what is confirmed by growing production, domestic demand and foreign trade flow. The cheeses are presently occupying the main position in the structure of domestic sales and exports contributing to the improvement of the balance of foreign trade in dairy products. In the long run cheese consumption in Poland increases, but it is still found much below the level reported in Germany. The main problem of Polish cheese industry is a lack of cheese types that would be considered by foreign customers as being produced in certain specified regions of Poland. This leads to certain problems connected with marketing as well as it makes difficult achieving high export prices.
PL
W historii gospodarczej świata cukier jest uznawany za jeden z pierwszych produktów globalnych, a sytuacja podażowo-popytowa na światowym rynku miała duży wpływ na rozwój rynków lokalnych. Polski sektor cukrowniczy od wielu lat pozostaje pod wpływem rynku światowego. Reforma systemu regulacji rynku cukru w UE spowodowała, że rynek unijny i krajowy w coraz większym stopniu są uzależnione od sytuacji na rynku światowym. Potencjał produkcyjny krajowego przemysłu cukrowniczego jest większy od zapotrzebowania na rynku wewnętrznym i nadwyżki podaży są kierowane na eksport. Równocześnie system regulacji rynku powoduje, że 200 tys. t cukru musi być importowane, aby pokryć różnicę między zapotrzebowaniem i kwotą produkcyjną. Polski przemysł cukrowniczy importuje coraz większe ilości trzcinowego cukru surowego do rafinacji, która umożliwia lepsze wykorzystanie czynników produkcji. Ceny rynku światowego wyraźnie wpływały na ceny zbytu w kraju i wyniki finansowe sektora.
EN
Sugar is considered as one of the first global commodities in the economic history of the world. The relations of supply and demand in the world have had a considerable influence on the development of local markets. In effect of the EU sugar market regime reform, both the European and the domestic markets are more and more reliant on the situation in the world market. The production capacity of the domestic sugar industry exceeds the demand on the internal market and therefore surpluses are exported. At the same time the market regime creates a necessity to import of 200 thousand tons of sugar in order to bridge the gap between the domestic demand and the production quota. Polish sugar industry imports more and more cane sugar for refining which increases the utilization level of its production factors. World prices have had a considerable influence on the domestic prices and thus financial standing of the sector.
PL
W polskim sektorze mleczarskim jest wciąż wiele problemów. Do najważniejszych z nich należy ciągle nlezakończony proces restrukturyzacji, niewielkie spożycie mleka i jego przetworów oraz duży wpływ wahań koniunktury na rynkach zewnętrznych na sytuację ekonomiczną sektora. Reforma unijnego systemu regulacji rynku mleka zmierza do likwidacji kwot produkcyjnych, co będzie miało istotny wpływ na warunki ramowe funkcjonowania krajowego sektora, zwłaszcza na jego efektywność produkcyjną.
EN
Polish dairy sector still faces serious problems. The most important of them is that restructuring process has not been finalized yet followed by a low level of consumption of milk and dairy products and a significant influence of the situation on external markets on the economic situation of the domestic dairy sector. The reform of the EU dairy market regime is aimed at an abolishment of production quotas which would have a considerable impact on basic conditions within the domestic sector, particularly on the efficiency of production.
PL
Artykuł przedstawia wyniki w handlu zagranicznym produktami mleczarskimi w 2004 r. Integracja europejska oraz dobra koniunktura cenowa na rynku światowym przyczyniły się do znaczącego wzrostu eksportu. Na rynku UE-15 wystąpił duży popyt na konkurencyjne cenowo polskie produkty. Równocześnie import utrzymał się na niskim poziomie i stanowił uzupełnienie podaży rynkowej. W kolejnych latach reforma regulacji rynku mleka w UE może spowodować osłabienie konkurencyjności polskiej branży mleczarskiej.
EN
The paper concerns the developments in dairy product foreign trade in the year 2004. The European integration and reasonable situation on the world market led to a significant increase in exports. The EU market showed a strong increase in demand for price competitive Polish products. The reform of the EU dairy sector regime may erode the competitiveness of Polish dairy sector in the next years.
PL
W 2015 r. na światowym i krajowym rynku mleka obserwuje się pogorszenie koniunktury. W Polsce spadek cen wystąpił w całym łańcuchu marketingowym, ale największy był spadek cen skupu mleka. Bardzo niskie ceny płacone rolnikom za mleko oraz kary za przekroczenie kwot mlecznych niekorzystnie wpływają na dochodowość produkcji. Ceny zbytu spadły w mniejszym stopniu niż ceny skupu i w rezultacie poprawiła się sytuacja finansowa krajowego przemysłu mleczarskiego. Niskie ceny detaliczne nie spowodowały wzrostu konsumpcji produktów mlecznych.
EN
In 2015 the situation both on the world and on the domestic dairy markets is likely to deteriorate. The prices on the Polish market declined throughout the whole food chain but mostly at the farm level. Very low prices paid to farmers along with super levies imposed for exceeding milk quotas have got an adverse impact on the profitability of production. Factory prices declined less than the purchase prices paid to farmers and therefore financial standing of domestic dairy industry has improved. Low retail prices did not trigger an increase in the consumption of dairy products.
PL
Kwoty mleczne stanowią podstawę systemu regulacji rynku mleka w UE. Likwidacja tego sytemu w 2015 r. spowoduje istotne zmiany w uwarunkowaniach rynkowych, ale z punktu widzenia teorii ekonomii wydaje się być dobrą decyzją. Limitowanie podaży, które jest silną ingerencją w prawa rynkowe, wywiera negatywny wpływ na efektywność i konkurencyjność sektora mleczarskiego. Zniesienie kwot mlecznych pozwoli przyspieszyć przemiany strukturalne, poprawić wykorzystanie potencjału ekonomicznego sektora oraz zmniejszyć natężenie oddziaływania niektórych sił konkurencji w mleczarstwie. Kwoty mleczne mają coraz mniejszy wpływ na ceny mleka, które w coraz większym stopniu zależą od koniunktury na rynku.
EN
Milk quotas are a basic tool of the dairy market regime regulation in the EU. An abolishment of the quotas in 2015 will trigger considerable but positive changes in the market conditions. Limitation of supply, which in fact is a very strong intervention in the market fundamentals, has a negative impact on the efficiency and competitiveness of dairy sector. The abolishment of milk quotas will allow for an acceleration of structural changes and improvement in the use of economic capacity. Moreover it would reduce the strength of certain competitive forces within the dairy industry. Since milk prices are more and more dependant on the market situation, the impact of milk quotas in this respect has been gradually diminishing.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.