Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shadow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Image-based illumination on the GPU
100%
EN
In many computer graphics applications it is desirable to augment virtual objects with high dynamic range images representing the real environment. In order to provide an illusion that virtual objects are part of the real scene, illumination of the environment should be taken into account when rendering them. Proper calculation of the illumination from an environment map may be extremely expensive if we wish to account for occlusion, self shadowing and specular materials. In this paper we present a method that performs all the calculations on a per-frame basis, and is already real-time on non-cutting-edge hardware.
EN
In Journal Written at Night Gustaw Herling analyzes the Peter Schlemihl’s Miraculous Story by Adelbert von Chamisso. The Polish writer (as an émigré) is extremely sensitive to the fate of artists forced to live away from their birthplace and, unlike Thomas Mann, proposes an interpretation according to which the loss of a shadow means the lack of homeland. Herling understands breaking away from his homeland as a kind of physical handicap: an existence without native land. However, if the roots can be found in another soil, it is impossible to regain the shadow. Herling introduces the distinction between hard existence and indeterminacy of feelings of a man eradicated, combining the alienation experienced in Naples with an intangible, but also irreversible loss of a shadow.
3
Content available Freedom and secretiveness, in late modernism
100%
EN
The text considers two metaphors describing creative freedom in modern society: secretiveness and shadow. In the shadow, creative individuals protect themselves against the ubiquitous need to explain and screen life. The text proves that contemporary literature (Sebald, Quinard) and essay (Vuarnet, Maffesoli) search inspiration in secretiveness and shadow while at the same time they see a threat to art in the mechanism of explanation.
4
Content available Architektura cienia
100%
PL
O ile w przeszłości światłu w architekturze nieodłącznie towarzyszył cień, zadaniem współczesnego architekta jest zwykle jedynie dbałość o doświetlenie budynku. Brak zacienionych przestrzeni przez stosowanie rozległych przeszkleń i równomiernego, sztucznego oświetlenia to brak tajemnicy – pola dla wyobraźni. Pozbawienie architektury cienia oznacza zatarcie granic pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, dniem i nocą, światem rzeczywistym i wirtualnym oraz nadzór społeczny. Budynki, których twórcy oprócz światła operują także „materią” cienia jako elementem narracji architektonicznej nie są częstymi przykładami. Można do nich zaliczyć realizacje Daniela Libeskinda, Fumihiko Maki, Eduardo Menisa, Stevena Holla. Tworząc odpowiedni nastrój przekazują symboliczne treści.
EN
Whereas in the past shadow was a constant companion of light in architecture, the task of a contemporary architect is usually to care for the lighting of the building. The lack of shaded spaces due to the use of extensive glazing and regular artificial lighting equals the lack of mystery – the field for imagination. Depriving architecture of the shadow means blurring of the boundaries between interior and exterior, day and night, real and virtual world, as well as social supervision. Buildings, whose creators, in addition to light, employ the “matter” of shadow as an element of architectural narrative, are not frequent examples. These include the works of Daniel Libeskind, Fumihiko Maki, Eduardo Menis, Steven Holl. While creating the right mood, they also convey symbolic content.
5
Content available Erdös-Ko-Rado from intersecting shadows
100%
EN
A set system is called t-intersecting if every two members meet each other in at least t elements. Katona determined the minimum ratio of the shadow and the size of such families and showed that the Erdős-Ko-Rado theorem immediately follows from this result. The aim of this note is to reproduce the proof to obtain a slight improvement in the Kneser graph. We also give a brief overview of corresponding results.
6
88%
EN
Calculations of the effect of the ship’s shadow on in-water irradiance measurement errors were performed with a Monte Carlo radiance transfer algorithm. The algorithm contained the Cox-Munk wave-slope probability function. A simple 3-D model of the rectangular underwater part of a ship was used. The effect was calculated as a function of sea-water absorption, surface roughness (depending on an assumed wind velocity of up to 15 m s−1) with various wind velocities and directions, length and depth of the ship, distance of instrument from the ship, and bow-to-sun angle.
Teologia w Polsce
|
2019
|
tom 13
|
nr 1
87-100
EN
The article is a result of research on the phenomenon of life. Due to the multiplicity of definitions, it should be understood on many planes. The author reflects in particular on one of the levels of perceiving life as psyche, which together with bios and zoe permeate each other and interact with each other. Therefore, the subject matter of work, apart from the theological interpretation, is supported by the results of research in other scientific disciplines. Inspired by the theological category of St. Bonaventure, the author allegorically calls psychological life (intelligent and conscious) the umbra Dei – a shadow of God. This approach allows us to answer questions about the relationship between the life of psyche and the Creator and draws attention to the transcendental function visible already at this level. The Primordial Light is the Creator and the Cause of Life. With his grace He penetrates the mind and heart of man, directs him from the very beginning of creation towards God, renews his wounded nature and provides answers to existential questions that always accompany the life of a rational being – the human person.
8
Content available remote The magic of shadow in fun with architecture
75%
EN
Light is at its best in the presence of darkness. Information about the object illuminated by the light is conveyed by two kinds of shadows, its own and those cast. Shadows come into play with architecture in the form of chiaroscuro created by a solid object or some other additional elements constructed especially for this purpose. The cast shadow, which is very susceptible to deformation, can also be used to create some fun projections on surfaces.
PL
Światło wyeksponowane jest najlepiej w obecności ciemności. Informacje o oświetlanym obiekcie przekazywane są przez światło i dwa rodzaje cienia, własny i rzucony. Cienie wchodzą w grę z architekturą w postaci światłocienia uzyskiwanego od bryły obiektu lub elementów dodatkowych, specjalnie w tym celu konstruowanych. Cień rzucony, jako podatny na deformacje, może być ponadto wykorzystywany do tworzenia zabawnych projekcji na płaszczyznach.
EN
Inna Lisnyanskaya is one of the most popular contemporary Russian poetesses. She was born in Baku in 1928. In 1960 she moved to Russia and got married to a translator and poet Siemion Lipkin. Her works tough upon many problems such as: abandonment, loneliness, longing for her homeland, unfulfilled love. The main objective of the article is to explore ontological, cognitive and structural metaphors and symbols connected with the image of shadow.
PL
Konstrukcja cieni w perspektywie wymaga wyznaczenia punktu zbiegu promieni słonecznych oraz jego rzutu na płaszczyznę podstawy. Wszystkie publikacje o charakterze dydaktycznym realizują ten punkt wykorzystując bezpośrednio kąt podniesienia i azymut – parametry odczytane z odpowiednich tablic. Zakłada się więc, że promień główny obserwacji ustawiony jest w kierunku południe – północ, co w praktyce zdarza się rzadko. W niniejszym artykule omawiany jest sposób wyznaczenia i uwzględnienia poprawki azymutu w graficznej i analityczno – graficznej konstrukcji cienia wykorzystując mapę dla celów projektowych (zasadniczą).
EN
Construction of the shadows in perspective needs to state the vanishing point of the sun beams and its projection on the basis plane. In all didactic publication these two points are realized based on the parameters (angle of inclination and azimuth) taken directly from appropriate tables. These constructions are correct only for situation when the main beam of observation has S – N orientation. In practice such position is very rare. In this paper we consider the way of regard of azimuth correction in graphical construction of shadows with the usage of the map for designed purpose.
11
Content available Przestrzenie, refleksy, cienie
63%
PL
Różnorodność zaprojektowanych i zrealizowanych form coraz częściej staje się pretekstem do poszukiwań kolejnych rozwiązań przestrzennych. Architekci prześcigają się w szkicowaniu budowli, które dzięki wykorzystaniu słońca stają się coraz bardziej trójwymiarowe i przestrzenne. Światło odgrywa tu szczególną rolę. Przede wszystkim światło dzienne. Sprawia, że architekt uzyskuje wielowarstwowy efekt w odbiorze bryły z zewnątrz oraz wewnętrznych przestrzeni. Dla wielu projekty takich mistrzów, jak Tadao Ando są inspiracją w wykorzystaniu światła. Inni zapatrują się w trójwymiarowości budowli Stevena Holla czy Morphosis. Dwa z lokalnych przykładów prób poszukiwania głębi, użycia światła czy zabawy cieniem i płaszczyznami to budynek recepcyjny, zaprojektowany w Krakowie i kościół we Wrocławiu. W przypadku budynku w Krakowie, nieco hybrydowa funkcja dwóch sprzecznych wydaje się elementów stała się pretekstem do niecodziennych rozwiązań nie tylko funkcjonalnych, ale i przestrzennych, w których główną rolę odgrywało światło, cień, odbicia, refleksy i zieleń. Kościół we Wrocławiu również podąża za grą światła i cienia budując przestrzenie pełne powagi, pokory i modlitwy.
EN
The diversity of architectural designs is increasingly becoming a pretext for exploring further spatial solutions. Architects are outraged in the sketching of buildings, which by the use of the sun become more and more three-dimensional and spatial. Light plays a special role here. Daylight first of all. It makes the architect gain a multi-layer effect in the perception of solids from the outside and inside spaces. For many of us, projects such masters as Tadao Ando are the inspiration for the use of light. Others look at the three dimensions of Steven Holl or Morphosis buildings. Two local examples of the quest for depth, use of light or play with shadow and planes is the reception building, designed in Cracow and the church in Wroclaw. In the case of a building in Cracow, the hybrid function of two contradictory elements seems to be a pretext for unusual solutions not only functional but spatial, where light, shadow, reflections, reflections and green play the main role. The church in Wroclaw also follows the play of light and shadow by building spaces of dignity, humility and prayer.
EN
The article presented the way of working of light on Baroque paintings. At the beginning it characterized the epoch itself, then it discussed the common meaning of light, the way of understanding it by medieval philosophers, afterwards by Leonardo da Vinci and Gian Paolo Lomazzo. Next it handled a subject of meaning of light for painting, including two types of it: lume particolare with origins of nature and made by human hand, and lume divino proceeded from Divine Person or supernatural event. Article also mentioned the meaning of darkness and shadows in the painting. As a example to analysis were taken paintings as follow: Rembrandt Lapidation of Saint Stephen, Murillo Saint Francis of Assisi in Prayer, Honthorst Christ before the high priest, Rembrandt Christ in Emmaus, Honthorst Adoration of the Shepherds, Rembrandt Angel Leaving the Family of Tobias and Murillo, The Conversion of Saint Paul.
13
Content available Pochwała cieni lub racjonalna intuicja światła
63%
PL
Moim zdaniem intuicja nie stoi w opozycji do racjonalności. Jak głosi teza XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Krakowie „Racjonalne i irracjonalne tendencje nie stoją ze sobą w sprzeczności”. Nie uważam jednak, że powinniśmy utożsamiać intuicję z irracjonalnością. Zawsze wierzyłem, że nawet w najbardziej nędznym i mrocznym miejscu, w którym żyjemy, gdzie cień lub ciemność znajdują stałe schronienie, maleńka wiązka światła pozwoli nam połączyć się z rzeczywistością, z ogromem wszechświata gwiazd i planet przez naturalne światło. Zamknięcie światła, uchwycenie go w przestrzeni wewnętrznej stało się trudnym zadaniem architektonicznym. Przypomina ono próbę trzymania wody w dłoniach. Niektóre ćwiczenia pedagogiczne i nasze ostatnie projekty mogą służyć jako swoista ilustracja, szczególnie „patio” naszej pracowni, które zostało zamienione w laboratorium, z zamiarem dokładnego zbadania i obserwacji naturalnego światła.
EN
In my opinion, intuition is not in opposition to rationality. “Rational and irrational tendencies do not stand in contradiction to each other”, as the thesis of the 17th International Scientific Conference in Krakow states, although I do not believe that we should associate intuition with irrationality. I have always believed that even in the most miserable and obscure place we live in, where shadow or darkness have permanent shelter, a tiny light beam will enable us to connect with reality, with the immensity of the universe of the stars and the planets through the natural light. Enclosing the light, capturing it in an interior space, has become at all times a difficult architectonic aim to achieve. It is like trying to hold water in your hands. Some pedagogical exercises and our last projects can serve as an illustration, especially the “patio” of our studio that we have turned into a laboratory with the intention to examine and observe natural light closely.
EN
Carried out studies of renovation of destroyed grass surfaces allow ed on stating that there are certain interdependence betw een sun-lit conditions, renovation m ethod and renovation effect in the first year after renovation m easures. On the contrary, the significant differences among surfaces seeded with Polish and foreign mixtures have not been stated. On sites on the eastern side of hedge (sites of the low estradiation intensity) on the average 1,8 times bigger turfing was obtained, whereas on the western side the improvement was stated only for full cultivation method were obtained. lmprovement of floristic composition was dependent from tree neamess. Higher share in sward „desirable grass” in conditions of bigger shadow (sites under willow) was obtained. The share of that group of plants increased over two times for full cultivation method and for interseeding over 53% in site I and 3 3% in site IV. The improvement of sward composition in sites located more far away from willow was obtained only for full cultivation method. The share of „desirable grasses” was only on the average 21% higher than before renovation measures performance. The better results of renovation were obtained with application full cultivation methods independently to site conditions. The interseeding method created better conditions seeded grasses only in the period of germination and starting growth.
PL
Architektura istnieje od tysięcy lat, a światło towarzyszy jej stale. Współczesna przestrzeń oferuje jednak doznania dotąd nieistniejące. Trudno nie doceniać znaczenia oculusa we wnętrzu Panteonu, sekwencji cieni układających się na kanelurach greckiej kolumny, czy – bardziej współczesnego – mroku kaplicy w Ronchamp, do której światło sączy się przez rozglifienia kolorowych okien. A jednak mrok wnętrz Muzeum Żydowskiego, świetlisty krzyż przecinający fasadę Kościoła Światła, czy transparentna bryła Fundacji Cartiera wskazują jednoznacznie, że we współczesnej architekturze światło odgrywa także inną rolę, niż ta, jaką nadano mu dawniej, kiedy katedry były białe. To różnica pomiędzy zamkniętym i otwartym, pomiędzy nieprzeniknionym murem i transparentnością ściany kurtynowej. Wraz z nowym językiem form współczesnej architektury „zmianie” uległo też światło na/w budynku oraz nasz odbiór budowli. A jednak, pomimo zmian, „architektura to przemyślana, bezbłędna gra brył w świetle”, nadal.
EN
Architecture has existed for thousands of years and light is its constant companion. However, it is the contemporary space that offers sensations non-existent before. It is difficult to underestimate the significance of the oculus in the interior of the Pantheon, the sequence of shadows on the striae of the Greek column, or – the more recent – darkness inside the chapel in Ronchamp, where the light is seeping through the embrasures in the coloured windows. Yet the darkness in the interior of the Jewish Museum, the luminous cruciform cut into the façade of the Church of the Light or the transparent body of the Fondation Cartier all clearly indicate that in modern architecture light also plays a role different from that given to it formely, at the time when cathedrals were white. It consists in the difference between closed and open, between the impenetrable wall and the transparency of the curtain wall. Along with the new language of the forms of contemporary architecture, the “light” on/in the building and our reception of the structure have also changed. And yet, despite the changes, architecture still remains “the masterly, correct and magnificent play of forms assembled in the light”.
16
Content available Modelowanie cienia w obszarach zurbanizowanych
63%
PL
Światło i promieniowanie słoneczne są czynnikami, które od dawna wywierały znaczny wpływ na proces projektowania środowiska życia człowieka. Zapewnienie prawidłowego oświetlenia przestrzeni otwartych i wnętrz mieszkalnych wymaga uwzględnienia zjawiska zacienienia. Szczególnie ważne okazuje się to na terenach zurbanizowanych, gdzie gęsta zabudowa ogranicza w znacznym stopniu dostęp do światła słonecznego. Wykorzystując komputerowe narzędzia do symulacji można jednak przewidzieć miejsce i czas wystąpienia cienia. W niniejszej pracy zaprezentowano metodę modelowania zjawiska zacienienia przy wykorzystaniu danych z lotniczego skaningu laserowego oraz narzędzi GIS. Zastosowano proste narzędzia do modelowania budynków w oparciu o sklasyfikowaną chmurę punktów oraz numeryczny model pokrycia terenu. Dedykowana aplikacja programu ArcGIS o nazwie Sun Shadow Volume, pozwoliła na budowę bryłowego modelu zacienienia. Umożliwiło to ocenę wpływu zabudowy na ograniczenie dostępu do światła słonecznego na wybranym obszarze badawczym w Warszawie, co przedstawiono za pomocą mapy (rys. 4) i zestawienia tabelarycznego (tab. 2). Dla badanego terenu stwierdzono, że jedynie 11% jego powierzchni spełnia warunki optymalnego nasłonecznienia. Wyniki mogą pomóc w reorganizacji sposobu zagospodarowania i wykorzystania terenu przez mieszkańców okolicznych wieżowców.
EN
Light and solar radiation are the factors which have a big impact on the design process of the human environment. Providing proper lighting for open spaces and households requires considering phenomenon of shading. It is particularly important in urban areas, where the high density of housing limits access to sunlight. Nowadays the man can predict place and time of the shadow by using computer tools. This paper presents a shadow modelling method by using data Airborne Laser Scanning data and GIS tools. Simple three dimensions modelling tools were used in order to create virtual buildings models. It was achieved by means of classification of a lidar point cloud and the result of point interpolation expressed by the digital surface model (DSM). A special ArcGIS software apliaction called Sun Shadow Volume was used in order to generate the shadow solid model. The effect of the analysis was the assessment of the impact of buildings on the limiting access to sunlight in selected green sites in Warsaw what was presented in graphical and tabular forms (Fig. 4, Tab. 2). Calculations show that only 11% of the total area meets the requirements of the optimal solar illumination. The results may help to reorganize the land use and land management ways of the analysed areas.
17
Content available remote Energia słoneczna jako innowacyjny element kreacji przestrzeni publicznej miasta
63%
PL
Przestrzeń publiczna współczesnego miasta, jej wyraz, piękno, energia oddziaływuje na wszystkich jej użytkowników i odbiorców. Powinno być to oddziaływanie pozytywne, napełniające przebywających w jej polu działania radością, siłą i optymizmem. Należy zbadać, jaki zakres możliwości oddziaływania naturalnego światła słonecznego jest optymalny w miastach przyszłości – staje się to aktualnym problemem badawczym, gdzie kultura design w przestrzeni opiera się na energochłonnych technologiach zapewniających oświetlenie sztuczne. Paradoksem współczesnych praktyk projektowych w przestrzeni miasta jest fakt oparcia siły wyrazu elementów wielkoprzestrzennych oraz małej architektury głównie na zastosowaniu oświetlenia sztucznego. Najistotniejszą umiejętnością kształtowania energii przestrzeni publicznej współczesnego miasta jest umiejętność projektowania z uwzględnieniem naturalnych możliwości wykorzystania oświetlenia naturalnego. Czyżby została już zapomniana sztuka kreacji światłem słonecznym nastroju w przestrzeni publicznej? Czy w przyszłości będziemy mieli skąd czerpać energię, gdy zabraknie surowców tę energię produkujących?
EN
Public space of modern city, its expression, beauty and energy influences all its users and receivers. This influence should be positive, filling all people in the space with joy, strength and optimism. We need to research what range of possibilities of natural sunlight influence is optimal in future cities – it becomes a current research question, where a design culture in space is based on energy-intensive technologies providing artificial lighting. The paradox of today’s designing trends in urban spaces is fact of basing the expression strength of large spatial elements and street furniture mainly by using artificial lighting. The most essential ability to shape the energy of modern city public space is the ability to design with taking into consideration the possibilities of using natural lighting. Is the art of creating atmosphere in public space by sunlight already forgotten? Will we have a source of energy in the future, when the natural resources producing that energy will run out?
PL
Dramat Schillera Obóz Wallensteina kreśli sylwetkę protagonisty przez jego nieobecność. Tragiczny los Wallensteina: zdrada, utrata panowania nad armią oraz jego gwałtowna śmierć ukazane zostały w utworze nie poprzez rzeczywistą postać wodza, lecz przez jego cień w obozie. Cień głównego bohatera zmienia krążące w życiu codziennym obozu pogłoski w prawdę, a prawdę w historię. Artykuł zajmuje się badaniem roli cienia realnego bohatera i wyjaśnia Schillerowskie pojęcie subiektywizmu oparte na koncepcjach moralnych zaczerpniętych z filozofii Kanta.
EN
Schiller’s drama Wallensteins Lager („Wallenstein’s Camp“) delineates the profile of the protagonist by means of his absence. The tragic fate of Wallenstein: treason, loss of control over the army and his sudden death have been presented in the play not through a real character of the general but through his shadow in the camp. The shadow of the main hero changes the rumours circulating in everyday life of the camp into the truth, and the truth into history. The article studies the role of the shadow of the real protagonist and explains Schiller’s notion of subjectivism based on moral concepts borrowed from Kant’s philosophy.
DE
Wallensteins Lager zeichnet die Konturen des Protagonisten durch dessen Abwesenheit. Nicht in der Gestalt des wirklichen Wallenstein, sondern als Schattenbild im Lager erscheint das tragische Schicksal, das er erleiden muss: den Verrat, den Verlust der Kontrolle über seine Armee und sein gewaltsamer Tod. Das Schattenbild des Protagonisten verwandelt die Gerüchte im Lageralltag in Wahrheit und die Wahrheit in Geschichte. Der Aufsatz untersucht die Bedeutung des Schattenbildes und klärt den Subjektbegriff Schillers nach seinem Kant-Erlebnis.
EN
As its subtitle suggests, the essay is a phenomenological account of the diverse ways in which light can be experienced by the senses. Gernot Böhme divides these experienc-es into two types depending on whether they concern the relation between light and space (the categories “light-cleared space,” “lightspace,” “lights in space”) or between light and objects (“things in light,” “light upon things”). Böhme sees the synthesis of both these types of experiences in the illumination phenomenon, in which spatial/light effects and the way in which objects are illuminated combine to create a specific atmos-phere during the sensual, bodily experiencing of space. Böhme also discusses the appli-cations of light effects in contemporary architecture and art.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.