Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  manifest
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The history of the revolution
100%
EN
The subject of the article is to discuss the role of manifestos, books and other publications in the creation of the radical architectural vision of the nineteenth century and the beginnings of modernism in the twentieth century. The theoretical basis of avant-garde architecture, which in time became mass architecture, was developed in the main part by theorists. During the nineteenth and twentieth centuries the nature of architectural manifestos has changed, and deviated from the formal description of ordinal architectural solutions towards promoting the idea of cities of the future associated with social issues. P articularly noteworthy is the increase in the importance of schematic idea diagrams and constant radicalization of the vision.
PL
Tematem artykułu jest omówienie roli manifestów, książek i innych publikacji teoretycznych w tworzeniu wizji radykalnej architektury XIX w. i początków modernizmu w XX w. Podstawy teoretyczne awangardowej architektury, która z czasem stała się architekturą masową, wypracowane zostały w głównej części przez teoretyków. W ciągu XIX i XX w. zmienił się charakter manifestów architektonicznych, które odeszły od opisu rozwiązań formalnych architektury porządkowej w kierunku propagowania idei miasta przyszłości powiązanego z zagadnieniami społecznymi. Na podkreślenie zasługuje wzrost znaczenia schematów ideowych i ciągła radykalizacja wizji.
2
Content available Yes is more comics as an architectural manifesto
84%
EN
The aim of the article was to present a comic book as a new medium of communicating the architectural manifesto and to highlight the transmission possibilities that this genre of art brings to architects. The subject of our study was the archicomic Yes is more created by Bjarke Ingels, the founder of the Danish architectural firm BIG. The visual and narrative means used by the author, which are characteristic of the language of comics, have been analyzed. A study was conducted on what linguistic and graphic forms the author used to take advantage of the popularity of the medium chosen by him. In a declaration so important for every author, which is a creative manifesto, the choice of the medium of communication also becomes an artistic declaration. During the research, the case of the architectural manifesto of the British design group Archigram was investigated, which first published it as a comic book. The article describes how Bjarke Ingels, in his archicomic, gave his thoughts on the architect’s methods of operation, how to create architecture, and how this architecture should exist and function. The 400-page long graphic novel used the divisions, narrative lines and visual effects characteristic of a comic book. The author, appearing here as a comic book hero, uses images illustrating the methods of designing architecture and the effects of this work. The conclusions of the study are in line with Ingels’ actual achievements. Referring to the phenomenon that the comic has now become in the form of a manifesto gives measurable marketing effects, confirming the effectiveness of the medium used. Yes is more is the most cited example of an architectural comic today.
PL
Celem artykułu było ukazanie komiksu jako nowej formy przekazu manifestu architektonicznego i naświetlenie możliwości transmisyjnej, jaką niesie ten gatunek sztuki dla projektantów architektury. Przedmiotem pracy był archikomiks Yes is more stworzony przez Bjarke Ingelsa – założyciela duńskiego biura architektonicznego BIG. Przeanalizowane zostały zastosowane przez Inglesa środki wizualne i narracyjne charakterystyczne dla komiksu. Przeprowadzono badanie, jakimi formami językowymi i graficznymi się posłużył, by wykorzystać popularność wybranego przez siebie medium. W tak ważnej dla każdego autora deklaracji, jaką jest manifest twórczy, wybór nośnika przekazu staje się również deklaracją artystyczną. W artykule opisano, jak Bjarke Ingels w archikomiksie przekazał swoje przemyślenia na temat metod działania architekta, sposobu tworzenia architektury oraz jak ta architektura powinna istnieć i funkcjonować. Stworzona 400-stronicowa nowela graficzna wykorzystała charakterystyczne dla komiksu podziały, tory narracyjne i efekty plastyczne. Autor, występując tu jako komiksowy bohater, używa obrazów ilustrujących metody projektowania architektury i efekty tej pracy. W trakcie analiz zbadano też przypadek manifestu architektonicznego brytyjskiej grupy projektowej Archigram, która jako pierwsza opublikowała go w postaci komiksu. Wnioski z badania pokrywają się z rzeczywistymi osiągnięciami Ingelsa. Odwołanie się formą manifestu do fenomenu, jakim obecnie stał się komiks, daje wymierne efekty marketingowe, potwierdzające skuteczność zastosowanego środka przekazu. Yes is more to obecnie najczęściej przytaczany przykład komiksu architektonicznego.
3
Content available Yes is more comics as an architectural manifesto
84%
EN
The aim of the article was to present a comic book as a new medium of communicating the architectural manifesto and to highlight the transmission possibilities that this genre of art brings to architects. The subject of our study was the archicomic Yes is more created by Bjarke Ingels, the founder of the Danish architectural firm BIG. The visual and narrative means used by the author, which are characteristic of the language of comics, have been analyzed. A study was conducted on what linguistic and graphic forms the author used to take advantage of the popularity of the medium chosen by him. In a declaration so important for every author, which is a creative manifesto, the choice of the medium of communication also becomes an artistic declaration. During the research, the case of the architectural manifesto of the British design group Archigram was investigated, which first published it as a comic book. The article describes how Bjarke Ingels, in his archicomic, gave his thoughts on the architect’s methods of operation, how to create architecture, and how this architecture should exist and function. The 400-page long graphic novel used the divisions, narrative lines and visual effects characteristic of a comic book. The author, appearing here as a comic book hero, uses images illustrating the methods of designing architecture and the effects of this work. The conclusions of the study are in line with Ingels’ actual achievements. Referring to the phenomenon that the comic has now become in the form of a manifesto gives measurable marketing effects, confirming the effectiveness of the medium used. Yes is more is the most cited example of an architectural comic today.
PL
Celem artykułu było ukazanie komiksu jako nowej formy przekazu manifestu architektonicznego i naświetlenie możliwości transmisyjnej, jaką niesie ten gatunek sztuki dla projektantów architektury. Przedmiotem pracy był archikomiks Yes is more stworzony przez Bjarke Ingelsa – założyciela duńskiego biura architektonicznego BIG. Przeanalizowane zostały zastosowane przez Inglesa środki wizualne i narracyjne charakterystyczne dla komiksu. Przeprowadzono badanie, jakimi formami językowymi i graficznymi się posłużył, by wykorzystać popularność wybranego przez siebie medium. W tak ważnej dla każdego autora deklaracji, jaką jest manifest twórczy, wybór nośnika przekazu staje się również deklaracją artystyczną. W artykule opisano, jak Bjarke Ingels w archikomiksie przekazał swoje przemyślenia na temat metod działania architekta, sposobu tworzenia architektury oraz jak ta architektura powinna istnieć i funkcjonować. Stworzona 400-stronicowa nowela graficzna wykorzystała charakterystyczne dla komiksu podziały, tory narracyjne i efekty plastyczne. Autor, występując tu jako komiksowy bohater, używa obrazów ilustrujących metody projektowania architektury i efekty tej pracy. W trakcie analiz zbadano też przypadek manifestu architektonicznego brytyjskiej grupy projektowej Archigram, która jako pierwsza opublikowała go w postaci komiksu. Wnioski z badania pokrywają się z rzeczywistymi osiągnięciami Ingelsa. Odwołanie się formą manifestu do fenomenu, jakim obecnie stał się komiks, daje wymierne efekty marketingowe, potwierdzające skuteczność zastosowanego środka przekazu. Yes is more to obecnie najczęściej przytaczany przykład komiksu architektonicznego.
4
84%
PL
Architektoniczne wizje miast od dawna zajmowały umysły zainteresowanych. W naturze ludzkiej jest myślenie o jutrze i dociekanie przyszłości, tworzenie wizji i określania prawdopodobieństwa ich spełnienia. Lata sześćdziesiąte XX w. charakteryzują się szczególnym rozwojem wizji architektoniczno-urbanistycznych w Wiedniu. Poprzedzająca nurt wizjonerski krytyka funkcjonalizmu często przyczyniła się do powstawania manifestów, wyrażających światopogląd autorów lub prezentujących stosunek do problemów ich czasów. Wizje wiedeńskich projektantów często powstawały równolegle z podobnymi projektami na świecie.
EN
Architectural visions of cities have been on the interested parties’ minds for a long time. Dreaming of a better tomorrow and looking to the future, creating visions and defining the probability of their fulfillment are all in human nature. The development of architectural and urban visions in Vienna was characteristic of the 1960s. The criticism of functionalism, which preceded the visionary trend, frequently contributed to the creation of manifestos which expressed their authors’ outlook or presented their attitude to the problems of those days. The Viennese designers’ visions often came into existence concurrently with similar projects springing up all over the world.
5
Content available remote Architektura dziś jako manifest
67%
PL
Żyjemy w świecie, w którym otaczają nas fantazyjne obiekty. Są one odzwierciedleniem wyobraźni architektów, ale również głębszych idei, których są ilustracją. Dziś architektura wykracza poza swoje ramy, i często jest nie tylko budynkiem, ale również manifestem, ikoną, reklamą, identyfikatorem przestrzeni i katalizatorem wydarzeń.
EN
We live in a world where we are surrounded by fancy buildings. They reflect the imagination of architects, but also are illustration of profound theories. Today, architecture goes beyond its borders, and often is not only a building, but also a manifesto, an icon, advertisement, identification mark in urban space and a motivation for events.
6
Content available remote Teoria. Rozważania nad zawodem architekta
67%
EN
In the cycle of constant transformation of culture the time of communication and resulting visual image primacy has come. In consequence, architecture has been reduced to its pure image. Reality as a whole is interpreted through the images it produces and in the processes of knowledge of reality, what is lacking is any analysis of the relationships of cause and effect.
PL
W ciągłej transformacji kultury nastała era komunikacji i prymatu obrazu. W wyniku tych przeobrażeń również architektura została zredukowana do swojego czystego obrazu. Odczytujemy rzeczywistość poprzez obrazy, jakie generuje, a w procesach poznania zaczyna brakować jakiejkolwiek refleksji nad związkiem między przyczyną, a skutkiem.
PL
Odnosząc się do „la maison du gardien-jardinier” Villi Savoye proponujemy projekt domu ogrodnika, w kilku znaczących „domach-manifestach” modernizmu. Konstrukcja o małych wymiarach, która pozwala na niezależne życie pary mieszkańców, zapewnia utrzymanie pierwszego domu, ze wszystkimi elementami koniecznymi do niezależnego życia podporządkowanego oryginalnemu projektowi. Następuje wznowienie nowoczesnego architektonicznego laboratorium produkującego „domy-manifesty”, które będą wchodzić w grę zarówno w porównaniu do unikalnych istniejących XX wiecznych i współczesnego XXI-wiecznego – siedliska minimum. Domy i krajobrazy zaprojektowane przez Aalto, Miesa, Neutra, Gray’a, Bo Bardi, Scharouna, Smithsona, da Roche, Codercha... ustanowią materialną bazę. Tekst łączy badania, interwencje w dziedzictwo i współczesną kreatywność.
EN
Having as reference “la maison du gardien-jardinier” of the Villa Savoye, we propose a project for the gardener’s house, in some of the most significant “manifest-houses” of modernity. A construction of small dimensions that allow the autonomous life of a couple, that ensures the maintenance of the first house, with all the elements necessary for an independent life subordinate to the original project. A reissue of modern architectural laboratory that produced the “manifest-houses”, which will come into play both compared to the most unique architectural pre-existing twentieth century and contemporary architecture, the 21st century, a minimum habitat. Houses and landscapes designed by Aalto, Mies, Neutra, Gray, Bo Bardi, Scharoun, Smithson, da Rocha, Coderch... will constitute the material basis. An essay that integrates research, heritage intervention and contemporary creativity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.