Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kopalnie siarki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Podjęte badania dotyczące aktywności biologicznej przeprowadzono na terenie kopalni siarki „Jeziorko” na glebach zdegradowanych, rekultywowanych osadem ściekowym i wapnem poflotacyjnym oraz użytkowanych rolniczo pod zasiew traw. Stwierdzono, że większą liczebnością badanych drobnoustrojów glebowych oraz aktywnością dehydrogenaz i katalaz charakteryzują się gleby bezpośrednio rekultywowane osadem ściekowym i wapnem poflotacyjnym niż zdegradowane, tj. wykazujące najniższą aktywność biologiczną oraz użytkówane rolniczo. Ilość mikroflory glebowej była istotnie skorelowana z zawartością próchnicy oraz z aktywnością badanych enzymów.
EN
The experiment dealing with biological activity of the soil was carried out on the „Jeziorko” sulphur mine area, on degraded soils, reclaimed with sewage sludge and flotation lime and used for grass cultivation after reclamation. Higher numbers of micro-organisms were found in just reclaimed soils than degraded in soils degraded or in soils agriculturally, used over 3 years after reclamation. The activities of dehydrogenase and catalase were also higher in soils just reclaimed. The number of micro-organisms was significantly correlated with the content of humus (organic matter) and activity of studied enzymes.
PL
Prognozy zmian stosunków wodnych w rejonie likwidowanych kopalń Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego, wykonane na podstawie wyników modelu hydrogeologicznego, wskazują na możliwość ujawnienia się negatywnych zmian w środowisku wodno-gruntowym po wyłączeniu istniejących systemów odwadniających. W obrębie kopalni "Jeziorko" i w otoczeniu kopalni "Piaseczno" uregulowanie stosunków wodnych ma podstawowe znaczenie dla dalszego kierunku zagospodarowania terenów pogórniczych. Artykuł dokumentuje wpływ odtworzonego zwierciadła na produktywność gleb, stopień uszkodzenia i główne zagrożenia, których usunięcie wymagać będzie wykonania specjalistycznych melioracji szczegółowych.
EN
The water conditions prognosis within the area of mines put to closure of Tarnobrzeg Sulphur Basin, elaborated on the basis of hydrogeological model results, show the possibility of occurrence the negative changes in ground-water environment, after eliminating the existing drainage systems. Within the surroundings of "Jeziorko" and "Piaseczno" mines, the water conditions engineering is of basie importance, for further direction of post-mining land development. The paper presents the evidence of the influence of reconstructed ground-water level over the soil productiveness, the size of damages and main threats removal of which needs to carry out special detailed land melioration.
PL
Rejon Tarnobrzega był terenem intensywnego wydobycia siarki. Obszary górnicze zostały znacząco przekształcone i wymagały podjęcia rekultywacji. Znaczącym zagadnieniem w trakcie rekultywacji były elementy związane z gospodarowaniem wodami. W zależności od metody wydobycia oraz sposobu likwidacji kopalni występowały różne problemy wynikające z prac rekultywacyjnych oraz stanu i jakości wód na terenie poddawanym rekultywacji. Poprawne przeprowadzenie tych prac pozwoliło w znaczącym zakresie na przywrócenie zdewastowanym terenom wartości użytkowych i przyrodniczych.
EN
The Tarnobrzeg region was the ground of intensive sulphur exploitation. The mining areas were significantly transformed and they required reclamation undertaking. A significant issue during reclamation constituted elements connected with water management. According to the exploitation method and manner of mine closure occurred various problems resulting from reclamation works as well as from the condition and quality of waters on the ground subjected to reclamation. Correct execution of these works allowed within a significant scope to restore usable and natural values of desolated grounds.
PL
Artykuł poświęcono prezentacji efektów rekultywacji gruntów po eksploatacji trzech złóż siarki rodzimej (kopalnie: ,,Jeziórko”, „Machów” oraz ,,Osiek”), zwracając szczególną uwagę na sposób i stopień zaawansowania prac na ich terenach. Jego celem jest budowanie świadomości społecznej w zakresie znaczenia prawidłowej rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych, jako jednego z etapów działalności górniczej. Przywrócenie gruntom wartości użytkowych i przyrodniczych wymaga ogromnych nakładów finansowych, a także praktycznego wykorzystania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych i technicznych. Z uwagi na powyższe, głównymi zagadnieniami, o których traktuje artykuł są sposób i zakres wykonania prac rekultywacyjnych.
EN
The article is dedicated to the presentation of the effects of the land reclamation after exploitation of native sulfur. It focuses on three sulphur mines (“Jeziórko”, “Machów” and “Osiek”), paying particular attention to the manner and degree of reclamation progress in these areas. The aim of this study is to build public awareness, how proper post-mining land reclamation, as one of the stages of mining operations, is important. Restoration of the utility and nature value of the ground requires huge amounts of money, as well as the practical use of knowledge from various scientific and technical disciplines. In this view, the manner and scope of the implementation of the rehabilitation work in the sulfur mines located in the region of Tarnobrzeg and Staszów are the main issues covered in the this article.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.