Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu epoksydowania (Z,E,E)-1,5,9-cyklododekatrienu za pomocą nadtlenku wodoru metodą katalizy przeniesienia międzyfazowego (PTC). Najlepsze rezultaty uzyskano przy zastosowaniu jako katalizatora PTC Aliquatu® 336. Korzystnym okazało się także użycie Arquadu® 2HT lub wodorosiarczanu tetrabutyloamoniowego. Niezależnie od rodzaju soli amoniowej w czasie reakcji następowała również częściowa destrukcja pierścienia epoksydowego.
EN
Methyltrioctylammonium chloride (or bromide) was best and [(76:24) dimethyldioctadecyl + dihexadecyl]ammonium chloride or Bu4NCl was next best as a phase-transfer catalyst. Reaction was run 45 min at 50°C with 0.7 wt.% catalyst, reactant ratio 1:1, and WO4 2-/PO4 3-/catalyst = 5:2.5:1 (by moles). The 1, 5 or 6-substituted sym. bromides and chlorides were inactive. Regardless of the salt type, epoxidation did not stop at the epoxide stage but followed to destroy the epoxy ring,
PL
Rozwój infrastruktury transportowej naszego kraju oraz towarzyszące temu środowiskowe aspekty realizacji inwestycji przyczyniły się do zaostrzenia norm i przepisów związanych z ochroną środowiska, w tym konieczności ochrony terenów przyległych przed hałasem. Czy zatem „standardowe” podejście do projektowania ekranów akustycznych w ciągu dróg publicznych daje podstawę do właściwego konstruowania ekranów na liniach kolejowych?
EN
Designing of acoustic screens by railway lines requires from engineers both structural and railway branch knowledge. Constructing the anti-fuss covers obtrudes on designers necessity of different approaches for localizations within road and railway line limits. Placing screens is connected not only with issue of acoustic engineering but very often with taking account of associate railway infrastructure and safety elements, which may require their adjustment.
PL
Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych to nie tylko czysto inżynierskie przedsięwzięcia związane z przebudową układów torowych, sieci infrastruktury technicznej, przebudową lub remontem istniejących obiektów mostowych, ale również zadania polegające na ochronie środowiska, w tym nałożony decyzją administracyjną obowiązek realizacji działań kompensacyjnych towarzyszących robotom budowlanym.
EN
The author presents how exceedingly complex is the realization of tasks related to environmental compensation in the modernization and reconstruction of railway lines. The time required to carry out the procedures and obtain the appropriate administrative decisions often exceeds the duration of the investment itself. Moreover, the large number of stakeholders makes consensus extremely difficult to achieve. It depends merely on the willingness of stakeholders and concentration on the principal objective - protecting the environment.
PL
Zbadano proces cyklotrimeryzacji 1,3-butadienu do (Z.E,E)-1,5,9-cyklododekatrienu i jego epoksydowanie do (E)-1,2-epoksy-(Z,E)-5,9-cyklododekadienu. Pierwszy etap to wykonanie cyklotrimeryzacji 1,3-butadienu w obecności dwóch układów katalitycznych: Et2AlCI/TiCI4, Et3Al2Cl3/TiCl4. Bardziej aktywny i selektywny okazał się układ Et3Al2Cl3/TiCl4. W jego obecności, cyklotrimeryzacja 1,3-butadienu zachodzi z dużo wyższą selektywnością w kierunku (Z,E,E)-cyklododekatrienu, a ilość produktów ubocznych: dimerów i polimerów 1,3-butadienu jest znacznie niższa niż w układzie Et2AlCI/TiCl4. W obecności układu Et3Al2Cl3/TiCl4, z wykorzystaniem statystycznych metod planowania doświadczeń, wykonano badania wpływu istotnych parametrów na cyklotrimeryzację 1,3-butadienu. Matematyczne opracowanie wyników pozwoliło uzyskać zależności funkcyjne, opisujące wpływ parametrów cyklotrimeryzacji na selektywność przemiany do (Z,E,E)-1,5,9-cyklododekatrienu w odniesieniu do wprowadzonego 1,3-butadienu, konwersję 1,3-butadienu i szybkość wprowadzania 1,3-butadienu (funkcje odpowiedzi). Optymalizacja uzyskanych zależności funkcyjnych pozwoliła ustalić najbardziej korzystne zakresy zmian parametrów technologicznych procesu cyklotrimeryzacji. Jako optymalne wybrano parametry zapewniające maksymalną szybkość wprowadzania 1,3-butadienu: stosunek molowy Et3Al2Cl3:Ti = 11,3, stężenie TiCl4 14,5 mmol/dm3 temperatura 60,4°C. W tych warunkach selektywność przemiany do (Z,E,E)-1,5,9-cyklododekatrienu w odniesieniu do przereagowanego 1,3-butadienu wynosi 99,1%mol, konwersja 1,3-butadienu 99,5%mol, a szybkość wprowadzania 1.3-butadienu 108,1 g/h. Drugi etap to wykonanie epoksydowania (Z.E,E)-1,5,9-cyklododekatrienu do (E)-1,2-epoksy-(Z,E)-5,9-cyklododekadienu, według trzech najbardziej selektywnych i wydajnych metod: za pomocą wodoronadtlenku tert-buty\u w obecności katalizatora molibdenowego, nadtlenku diwodoru w obecności katalizatorów tytanowo-silikalitowych i nadtlenku diwodoru w obecności katalizatorów przeniesienia międzyfazowego i Na2WO4/H3PO4. Najkorzystniejsze wyniki syntezy (E)- 1,2-epoksy-(Z,E)-5,9-cyklododekadienu uzyskano przy zastosowaniu wodoronadtlenku tert-butylu w obecności katalizatora molibdenowego. Badania wstępne pozwoliły ustalić parametry istotne dla przebiegu epoksydowania (Z,E,E)-1,5,9-cyklododekatrienu. W toku badań zostały ustalone zakresy zmian istotnych parametrów syntezy (E)-1,2-epoksy-(Z,E)-5,9-cyklododekadienu: stosunek molowy (Z,E,E)-5,9-cyklododekatrienu: wodoronadtlenku tert-butylu 1 ≤ X1 ≤ 5, stężenie katalizatora 0,0001 ≤ X2 ≤ 0,0010 mol/dm3, czas 20 ≤ X3 ≤ 120 min, w stałej temperaturze 70°C. Optymalizację epoksydowania (Z,E,E)-1,5,9-cyklododekatrienu do (E)-1,2-epoksy-(Z,E)-5,9-cyklododekadienu wykonano według planu rotalno-uniformalnego. Wyznaczono funkcje aproksymujące wyniki doświadczeń w postaci równań regresji, opisujących wpływ wymienionych parametrów na wybrane wskaźniki procesu (tzw. funkcje odpowiedzi). Metodami numerycznymi, z zastosowaniem algorytmów Gaussa-Siedela i Boxa wyznaczono ekstrema równań regresji. Analiza otrzymanych funkcji i ich przebiegu, oparta na dwuwymiarowych przekrojach, pozwoliła ustalić najkorzystniejsze parametry technologiczne syntezy (E)-1,2-epoksy-(Z,E)-5,9-cyklododekadienu. Parametry te zapewniają najwyższą selektywność przemiany do (E)-1,2-epoksy-(Z,E)-5,9-cyklododekadienu w odniesieniu do przereagowanego wodoronadtlenku tert-butylu (82,8%mol). W tych warunkach uzyskuje się całkowitą przemianę wodoronadtlenku tert-butylu, przy wydajności (E)-1,2-epoksy-(Z,E)-5,9-cyklododekadienu w odniesieniu do wprowadzonego wodoronadtlenku tert-butylu 83,0%mol. Selektywność przemiany do (E)-1,2-epoksy-(Z,E)-5,9-cyklododekadienu w odniesieniu do przereagowanego (Z,E,E)-1,5,9-cyklododekatrienu wynosi 87,5%mol. Konwersja (Z,E,E)-1,5,9-cyklododekatrienu wynosi 21,5%mol, a wydajność (E)-1,2-epoksy-(Z,E)-5,9-cyklododekadienu w odniesieniu do wprowadzonego (Z,E,E)-1,5,9-cyklododekatrienu 19,2%mol.
EN
The cyclotrimerization process of 1,3-butadiene to (Z,E,E)- 1,5,9-cyclododecatriene and its epoxidation to (E)-1,2-epoxy-(Z,E)-5,9-cyclododecadiene has been studied. In the first stage was performed the cyclotrimerization of 1,3-butadiene in the presence of two most active titanic catalytic systems: Et2AlCl/TiCl4 and Et3Al2Cl3/TiCl4. A more active and selective was found to be the catalytic system Et3Al2Cl/3TiCl4. The 1,3-butadiene cyclotrimerization proceeds with a considerably higher selectivity in the direction to (Z,E,E)-1,5,9-cyclododecatriene in the presence of this system, and the amount of by-products: dimers and polymers of 1,3-butadiene is significantly lower than for the system Et2AlCl/TiCl4. In the presence of the system Et3Al2Cl3/TiCl4 with utilization of statistical methods of the experimental design have been performed the studies an the influence of essentials parameters on the course of the cyclotrimerization of 1,3-butadiene. The mathematical elaboration of the results allowed to achieve the functional relationship, describing the influence of the essentials parameters of cyclotrimerization on the selectivity of transformation to (Z,E,E)-1,5,9-cyclododecatriene in relation to consumed 1,3-butadiene, the conversion of 1,3-butadiene, and the introduction rate of 1,3-butadiene (response functions). The optimization of obtained functional relationship allowed establishing the most advantageous ranges of the changes of technological parameters of cyclotrimerization process. As optimal were selected the parameters ensuring the maximum the introduction rate of 1,3-butadiene: the molar ratio of Et3Al2CI3:Ti equal to 11.3, the TiCl4 concentration 11.5 mmol/dm3 and temperature 60,4°C. Under these conditions the selectivity of transformation to (Z,E,E)-1,5,9-cyclododecatriene in relation to consumed 1,3-butadiene amounts 99.1 mol%, the 1,3-butadiene conversion is 99.5 mol%, and the introduction rate of 1,3-butadiene is 108.1 g/h. In the second stage it was performed the epoxidation of (Z,E,E)-1,5,9-cyclododecatriene to (E)-1,2-epoxy-(Z,E)-5,9-cyclododecadiene according to the most selective an effective methods: with tert-butyl hydroperoxide (TBHP) in the presence of molybdenum catalyst, using hydrogen peroxide in the presence of titanium-silicalite catalysts, and with hydrogen peroxide in the presence of phase transfer catalysts and Na2WO4/H3PO4. The most advantageous results of (E)-1,2-epoxy-(Z,E)-5,9-cyclododecadiene synthesis were achieved with application of tert-butyl hydroperoxide in the presence of molybdenum catalyst. The preliminary studies allowed to establish the parameters essential for the course of (Z,E,E)-1,5,9-cyclododecatriene epoxidation. During the course of the studies were established the range of changes of the essential parameters of (E)-1,2-epoxy-(Z,E)-5,9-cyclododecadiene synthesis such as: the molar ratio of (Z,E,E)-1,5,9-cyclododecatriene:tert-butyl hydroperoxide 1 ≤ X1 ≤ 5, the catalyst concentration 0,0001 ≤ X2 ≤ 0,0010 mol/dm3, reaction time 20 ≤ X3 ≤ 120 min, At constant temperature of 70°C. The optimization of (Z,E,E)-1,5,9-cyclododecatriene epoxidation to E)-1,2-epoxy-(Z,E)-5,9-cyclododecadiene was performed according to rotatable-uniform design. The functions approximating the experimental results in the form of regression equations describing the influence of mentioned parameters on the selected process indicators (called response functions) have been determined. The extremes of regression equations were determined by numerical methods with the applications of the Gauss-Siedel and Box algorithms. An analysis of obtained functions and their courses performed on the basis of two-dimensional cross-sections allowed to establish the most advantageous technological parameters of (E)-1,2-epoxy-(Z,E)-5,9-cyclododecadiene synthesis. These parameters ensure the highest selectivity of transformation to (E)-1,2-epoxy-(Z,E)-5,9-cyclododecadiene in relation to tert-butyl hydroperoxide consumed - 82.8 mol%. Under these conditions was achieved a complete conversion of tert-butyl hydroperoxide, with the yield of (E)-1,2-epoxy-(Z,E)-5,9-cyclododecadiene in relation to introduced amount of tert-butyl hydroperoxidc 83.0 mol%. The selectivity of transformation to (E)-1,2-epoxy-(Z,E)-5,9-cyclododecadiene in relation to (Z,E,E)-1,5,9-cyclododecatriene consumed amounts 87.5 mol%. The conversion of (Z,E,E)-1,5,9-cyclododecatriene amounts 21.5 mol% and the yield of (E)-1,2-epoxy-(Z,E)-5,9-cyclododecadiene in relation to introduced amount of (Z,E,E)-1,5,9-cyclododecatriene is equal to 19.2 mol%.
7
Content available remote Świadczenia na rzecz sił zbrojnych : konieczność czy anachronizm?
100%
EN
In contemporary conditions no European armed Forces are able to carry out endeavours connected with mobilisation preparation and conducting due to minimal engagements of assets assigned to maintain the military in peacetime. Therefore also the citizens have to be engaged in the national economy mobilisation process by rendering services for the benefit of the armed forces. The system of these services is discussed in two aspects: changes taking place in the national economy in the 1990s and changes taking place in the Polish Armed Forces after joining NATO structures. The article presents how these changes influence rendering services and, in consequence, mobilisation and combat readiness of the Polish Armed Forces. Moreover, the author presents the proposals of changes, the application of which can improve the services system and thus can increase defence capability that is the crucial guarantee of the state security.
PL
Wzrost konkurencyjności sektora kolejowego, głównie w stosunku do transportu drogowego, to przede wszystkim możliwość stworzenia ram regulacyjnych, których celem są harmonizacja techniczna oraz normalizacja kolei europejskich pomiędzy poszczególnymi krajami wspólnotowymi. Takim zamierzeniem kierowała się Rada Parlamentu Europejskiego, uchwalając Dyrektywę 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.
PL
W procesie cyklotrimeryzacji butadienu (BD) do cyklododekatrienu (CDT) stosowane są układy katalityczne Ti(OR1)4 (TiCI4)/R2 3-nAIXn (n=0,5-3) (R1 = Et, Bu, /zo-Bu, sec-Bu; R2=Me, Et, OBu, O/zo-Bu, Osec-Bu), kompleksy Ti(ll) oraz typowe katalizatory Zieglera osadzone na nośnikach (heterogeniczne). Te ostatnie mają jednak mniejsze znaczenie praktyczne
EN
A review covering Ti(OR1)4(TiCIJ4)R2 3-n AIXn (n = 0.5-3; R, = Et, Bu, i-Bu, sec-Bu; R2 = Me, Et, OBu, O(i-Bu), O(sec-Bu)), Ti(ll) complexes, and Ziegler supported (heterogeneous) systems used as catalysts for cyclotrimerization ofbutadiene. As compared with the TiCI4 -based catalysts, those based on alkylorthotitanates Ti(OR)4 and Ti(OR)n X4-n are less sensitive to water, yet Ti(OBu)4/Et2AICI or Ti(OBu)4/(i-Bu)2AICI are less active (60-100 g CDT/(mmol Ti⋅h)) and moderately selective (80-90%) toward CDT. In terms of catalyst actMty, Ti(OR)4 is near to TiCI4, but Ti(OR)4 gives (E,E,E)-CDT in higher yield. Very active Ti(ll) catalysts, highly selective toward (Z,E,E)-CDT, are extremely sensitive to H2O and O2 Heterogeneous catalysts are much less effective and yield butadiene oligomers and 1,4-polybutadiene.
EN
The process of the epoxidation of cis,trans,trans- 1,5,9-cyclododecatriene (CDT) to 1.2-epoxy-5,9-cyclododecadiene (ECDD) with the 30% aqueous hydrogen peroxide under the phase transfer conditions and with /tert-butyl hydroperoxide under the homogeneous conditions was investigated. Onium salts such as AliquatŽ 336, ArquadŽ 2HT, methyltrioctylammonium bromide and the Na2WO4/H3PO4 catalyst system are very active under the phase transfer catalysis (PTC) conditions for the selective epoxidation of cis,trans,trans-1,5,9-cyclododecatiene (PTC method). These catalytic systems were found to be as active and selective as the homogeneous phase system Mo(CO)6/TBHP (hydroperoxide method).
11
Content available remote Potrzebna i możliwa liczebność sił zbrojnych na czas pokoju i wojny
100%
EN
The reforms of the Polish Armed Forces implemented so far involved mainly decreasing the number of soldiers. This quantity has been vaguely estimated, and the only factor taken into consideration was economic condition. No major political (or military) body has stated the final number of armed forces so that it would enable fulfilling their tasks. Therefore this article attempts to define factors to be taken into account while determining the number of the Polish Armed Forces (Land Forces in particular) and subsequently presents the methodology of assessing the number of these forces. Finally the author confronts the calculated numbers with Poland's present economic potential.
EN
The results of the studies on the influence of the phase transfer catalyst on the epoxidation of (Z,E,E)-1,5,9-cyclododecatriene (CDT) to 1,2-epoxy-5,9-cyclododecadiene (ECDD) in the H2O2/H3PW12O40 system by a method of phase transfer catalysis (PTC) were presented. The following quaternary ammonium salts were used as phase transfer catalysts: methyltributylammonium chloride, (cetyl)pyridinium bromide, methyltrioctylammonium chloride, (cetyl)pyridinium chloride, dimethyl[dioctadecyl(76%)+dihexadecyl(24%)] ammonium chloride, tetrabutylammonium hydrogensulfate, didodecyldimethylammonium bromide and methyltrioctylammonium bromide. Their catalytic activity was evaluated on the basis of the degree of CDT and hydrogen peroxide conversion and the selectivities of transformation to ECDD in relation to consumed CDT and hydrogen peroxide. The most effective PT catalysts were selected based on the obtained results. Among the onium salts under study, the epoxidation of CDT with hydrogen peroxide proceeds the most effectively in the presence of methyltrioctylammonium chloride (Aliquat® 336) and (cetyl)pyridinium chloride (CPC). The relatively good results of CDT epoxidation were also achieved in the presence of Arquad® 2HT and (cetyl)pyridinium bromide.
15
Content available remote Epoksydowanie 1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-5,9-cyklododekadienu
63%
PL
Przedstawiono sposoby prowadzenia reakcji epoksydowania cis,trans,trans-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-5,9-cyklododekadienu przy zastosowaniu różnych czynników epoksydujących i różnych systemów katalitycznych. Przeprowadzono analizę porównawczą wydajności epoksydu uzyskiwanych w omawianych warunkach. Opisano zastosowanie procesów epoksydowania w przemyśle. Przedstawiono przykładowy schemat technologiczny epoksydowania CDT przy użyciu H2O2.
EN
A review with 35 refs. covering epoxidation of cis, trans, trans-1,5,9-cyclododecatriene (CDT) with org. peracids, alkyl and alkylbenzene hydroperoxides, hydrogen peroxide, and a/r, homogeneous catalysts for epoxidation with hydroperoxides, and heterogeneous catalysts. Processes involving H2O2 and heterogeneous catalysts deserve particular attention.
16
Content available remote Bezodpadowe sulfonowanie toluenu do kwasu p-toluenosulfonowego
63%
17
Content available remote Otrzymywanie 3-acetylopropanolu
63%
PL
Omówiono najnowszą metodę produkcji alkoholu 3-acetylopropylowego, przebiegającą przez etap tworzenia octanu allilu i octanu 3-acetylopropylowego. Przedstawiono starszą metadę produkcji, opartą na x-metylofururanie (sylwanie).
18
Content available Współczesna technologia suchej destylacji drewna
63%
PL
Omówiono główne produkty suchej destylacji drewna: gaz drzewny, destylaty ciekłe, smołę osadową, węgiel aktywny. Przedstawiono schemat technologiczny instalacji suchej destylacji drewna pracującej w sposób ciągły. Dokładniej omówiono zastosowania węgla aktywnego.
EN
The main products of the dry distillation of wood were discussed: wood distillation gas, liquid distillates, sedimentary tar, and activated activated carbon. A technological scheme of the installation to the dry distillation of wood working in the continuous way was presented. More precisely practical application of the activated carbon was discussed.
19
63%
PL
Przedstawiono wpływ parametrów technologicznych na utlenianie węglowodorów alkiloaro-matycznych do odpowiednich wodoronadtlenków. Omówiono również rozkład wodoronadtlenków do produktów użytkowych; fenolu, m- i p-krezolu, hydrochinonu, pirokatechiny, 2-naftolu.
EN
The effect of technological parameters on the oxidation of alkylaromatic hydrocarbons into relevant hydroperoxides are presented. The decomposition of hydroperoxides into the useful products such as phenol, m- and p-cresols, hydrochinone, pyrocatechine and 2-naphtol are also discussed.
EN
The influence of the technological parameters on the epoxidation of 1,5,9-cyclododecatriene (CDT) to 1,2- epoxy-5,9-cyclododecadiene (ECDD) by the phase-transfer catalysis method (PTC) in the presence of tungstophosphoric heteropolyacid (H3PW12O40) and hydrogen peroxide as the oxidizing agent has been presented. The phase-transfer catalyst was AliquatŽ 336 (methyltrioctylammonium chloride). The epoxidation of CDT to ECDD in the PTC system proceed under the relatively mild condition: low temperature, lack of solvent, short reaction time. The effect of: the mixing velocity, the molar ratio of CDT:H2O2 and H2O2:H3PW12O40, the nature of the solvent and its concentration, was studied. The most advantageous technological parameters were: the mixing rate 400 – 600 rpm, the molar ratio of CDT:H2O2= 3:1 – 1.5:1, the molar ratio of H2O2:H3PW12O40= 200:1 – 400:1, the temperature 40 – 50°C, solvent: dichloromethane or lack of the solvent, dichloromethane concentration: 10 – 50 vol%, reaction time 35 – 50 min. The application of the above-mentioned parameters allows to achieve the yield of 44 – 47% ECDD in relation to introduced CDT.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.