Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 311

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kapitał przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
1
Content available remote Zarządzanie kapitałem społecznym przedsiębiorstwa - networking
100%
XX
Zagadnieniem poruszanym w artykule jest, jak zarządzać budowaniem sieci kontaktów (ang. network) przedsiębiorstwa. Każdy człowiek funkcjonuje w sieci powiązań (z ang. net). Sieci te mają różny charakter oraz różne oddziaływanie na osoby w nich powiązane - różne co do siły, cech i zasięgu dla jednostek i grup społecznych, na które oddziałują. Przestawiona zostanie ogólna koncepcja networkingu. Następnie wskazane zostanie, jakimi rodzajami relacji wewnętrznych, biznesowych i prywatnych przedsiębiorstwo powinno zarządzać i w jakim obszarze oraz jakie w związku z tym typy networkingu powinny być stosowane w przedsiębiorstwach. (fragment tekstu)
EN
The issue of the presented article has been focused on the networking, as one of the basic tools for building a social capital. The author attempts to explain the overall concept of networking, as the connections of both individuals and social groups diversified by strength, feature, and coverage. He shows the types of networking inside and outside the enterprise such as internal, external, and private networking as well as their enforcement inside the enterprise. The author draws our attention to the fact that the networking management within the enterprise is crucial especially for businesses being in the process of transformation aimed at fast development in order to build and maintain a network of strong relations aimed at achieving significant goals from the point of view of those businesses. (original abstract)
XX
Powyższe opracowanie przedstawia badania empiryczne kształtowania się struktury kapitału w przedsiębiorstwach na podstawie wybranej szerokiej populacji spółek. Dane pochodzą z krajów, które zdaniem autorów stanowią odpowiednią próbę przedstawiającą rożne charakterystyki rynków finansowych. Dodatkowo w badanie włączono Polskę, która jest największym nowym członkiem Unii Europejskiej i łącznie z szeregiem innych krajów z Europy Środkowo-Wschodniej zaczęła budować swój rynek finansowy dopiero po roku 1990. Badaniu poddano niespełna 2000 przedsiębiorstw, z czego prawie 200 pochodzi z Polski. Tendencje w kształtowaniu się struktury kapitału oraz jej determinanty zostały przeprowadzone dla każdego z krajów z osobna, a także dla wszystkich krajów razem. Do przeprowadzenia badań wykorzystano tzw. badania panelowe, w których obserwacje równocześnie mają charakter przekrojowy opisujący poszczególne spółki oraz biorą pod uwagę kolejne lata. W badaniach statycznych zastosowano trzy alternatywne metody: model efektów stałych (fixed effects model), model efektów zmiennych (random effect model) oraz model połączonych danych (pooling model). Zmienne zależne zostały dopasowane w ten sposób, aby jak najlepiej wytłumaczyć strategie kształtowania kapitału stałego w przedsiębiorstwach zarówno po kątem udziału długu w całości aktywów, jak i udziału zdefiniowanego kapitału stałego także w całości aktywów. (fragment tekstu)
XX
Przedstawiono rolę kosztu kapitału w procesach kreowania wartości przedsiębiorstwa. Omówiono praktyczne implikacje przy szacowaniu kosztu kapitału.
EN
The article discussed the part of the cost of the capital in the process of the firm value creating and practical implications his valuations was introduced. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę prezentacji koncepcji kapitału całkowitego firmy. Opierając się na studiach teorii wyróżniono cztery przekroje analityczne tego kapitału. Jeden z nich został następnie rozpisany w układzie rodzajowym. Uzupełnieniem modelu jest łańcuch tworzenia wartości kapitału całkowitego firmy.
5
100%
XX
Przedstawiono podział kapitału przedsiębiorstwa wg różnych kryteriów oraz dokonano jego ogólnej charakterystyki. Zwrócono także uwagę na czynniki wpływające na strukturę kapitału, a następnie na przykładzie firmy PGNIG S.A. oceniono strukturę kapitału.
EN
The article discusses the problem of the impact of capital structure in an enterprise on the evaluation of this enterprise. In the introduction the concept of capital is described, then its classification according to different criteria, from which the most important are the sources of capital and therefore the distinction between equity and outside capital. Then the article discusses capital structure and determines the factors affecting its formation, of which the most important are the cost of capital, risk, and maintaining constant financial liquidity. At the end the article presents the financial data of PGNiG in 2004-2008 and with the help of some financial indicators it evaluates company's capital structure and its financial condition. (original abstract)
6
Content available remote Znaczenie kapitału pracującego w przedsiębiorstwach Polskich
100%
XX
Problem zarządzania kapitałem obrotowym wpisany jest w działalność operacyjną przedsiębiorstwa. Każda firma na bieżąco dokonuje bowiem zakupów materiałów i surowców niezbędnych do produkcji, sprzedaży wyrobów gotowych, reguluje zobowiązania czy ściąga należności. Decyzje te dotyczą właśnie gospodarowania kapitałem obrotowym. Im bardziej decyzje te będą oparte na rachunku efektywności, tym większe będą korzyści, a mniejsze koszty związane z tym kapitałem. Niski poziom kapitału obrotowego stanowi zagrożenie utraty płynności, zbyt wysoki zaś może powodować powstanie nieuzasadnionych kosztów pozyskania kapitału finansującego część majątku obrotowego bądź kosztów utraconych możliwości w przypadku finansowania tego majątku kapitałem własnym. (fragment tekstu)
EN
(Zusammenfassung) Das Arbeitskapital ist sehr wichtig für jedes Unternehmen. Es garantiert den Unternehmen die fristgerechte Regulierung der Verpflichtungen. Der Wert des Arbeitskapitals hängt von Umsatzaktiva und ihre Finanzquelle ab. Das Arbeitskapital erreichte positiven Wert in polnischen Unternehmen in der Befragtezeit. Ihr Zuwachs erliegte jedoch der Verkleinerung alljährlich. Es ist möglich, dass in der Zukunft die Finanzkondition der Unternehmen sich verschlechtern kann.
XX
Artykuł zawiera autorską koncepcję metody kalkulacji wskaźnika pomiaru dokonań uwzględniających podejmowane ryzyko finansowe. W literaturze przedmiotu opisany jest wskaźnik RAPM, ale zdaniem autora potrzebna jest jeszcze metoda określenia sposobu tego pomiaru. Istotne jest bowiem określenie metody szacowania wartości kapitału, który jest niezbędny do sfinansowania ryzyka. Taki wskaźnik byłby przydatnym narzędziem do kontroli zarządzania przedsiębiorstwem w praktyce. (abstrakt oryginalny)
EN
The author's conception of the method of calculation of achievements measurement ratio, taking into account financial risk, is a topic of this article. The publications on this subject describe RAPM coefficient; but, according to the author, is still necessary to determine a method of the manner of this measurement. It is essential to specify the method for estimating the value of the capital indispensable to finance a risk. Such ratio would be an useful tool in the practice of enterprise management control. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono problem szacowania kosztu kapitału własnego małych spółek notowanych na GPW w Warszawie, Grapa najmniejszych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie osiągała ponadprzeciętne stopy zwrotu w analizowanym okresie. Tradycyjna wersja modelu CAPM tłumaczy ponadprzeciętne stopy zwrotu wpływem czynników specyficznych. Zdaniem autorów ponadprzeciętne stopy zwrotu można wytłumaczyć wpływem dodatkowego czynnika rynkowego. Informacje docierające do inwestorów na temat małych spółek nie mogą zostać natychmiast odzwierciedlone w cenie udziałów. Dodatkową zmienną objaśniającą jest stopa zwrotu zrealizowana w poprzednim miesiącu. Istotna statystycznie nowa zmienna pozwala na objaśnienie ponadprzeciętnych stóp zwrotu realizowanych przez małe spółki na GPW w Warszawie.(abstrakt oryginalny)
EN
The topic of the size premium for SMEs listed on the Warsaw Stock Exchange is the main subject of this paper. Abnormal returns from SMEs stocks are not properly explained by standard CAPM approach. The main thesis is that for SMEs shares it takes longer to reflect current information in their prices. Therefore, the additional explanatory variable is return realized in the preceding periods. This statistically valid variable allows to explain the realized return properly. The importance of this result is that the size premium defined as the increase of beta coefficient could be applied to the majority of Polish non-public enterprises.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na próbie 40 przedsiębiorstw, dotyczących głównych źródeł finansowania działalności handlowych spółek osobowych. Przedstawiono strukturę kapitału własnego handlowych spółek osobowych oraz sposoby powiększania kapitału własnego.
EN
The results of analysis to show that the main source of financing current activity And development of small and medium company is the capital stock which comes from incomes of partners received from share of profit the company. The next ways to increase tha capital stock are own savings of partners, credits bank and part of whole income of partners received from other sources e.g. share of profit private person or share of profit another company or loan from friends, family or familiars. On the style and structure financing human economic activity ths companies has also influence system of personal income tac. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę ustalenia jakie możliwości pozyskiwania kapitału są wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa handlowe, jak wyglądają ich struktury kapitałowe. Za istotne uznano ustalenie, czy są one odzwierciedleniem zmian obserwowanych na rynkach finansowych, związanych z pojawianiem się różnych źródeł kapitału, czy świadczą raczej o konserwatywnym podejściu kadr zarządzających przedsiębiorstwami handlowymi do metod finansowania przedsiębiorstwa, jak również o braku umiejętności wykorzystania nowoczesnych instrumentów finansowych. Wykorzystano infomacje uzyskane od 100 ankietowanych przedsiębiorstw w 1999 r. oraz 111 w 2000 r. Badania przeprowadził Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie.
XX
Dla prowadzenia działalności inwestycyjnej istotne znaczenie posiada problem dokonania wyboru spośród wielu możliwych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych takich, które cechuje wysoka ich efektywność w określonych warunkach. Wykorzystuje się w tym względzie przeważnie metody dynamiczne. Najczęściej kwestie dotyczące tych metod skupiają się na znalezieniu odpowiedzi, przy wykorzystaniu którego kryterium dokonać oceny efektywności projektu inwestycyjnego. Całość przedstawionej w tym względzie problematyki odnosi się jednak do obszaru budowania izolowanych modeli wielookresowych, natomiast bardziej istotnym jest zwrócenie uwagi na modele zintegrowane, które rozpatrują zależności występujące pomiędzy poszczególnymi projektami inwestycyjnymi, jak również między efektywnością inwestycji a efektywnością różnych sfer działalności przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwem jako całością, aż do wpływu na jego wartość. (fragment tekstu)
EN
While conducting investment activities, it is of crucial significance to select, from numerous alternatives, investment projects of the highest efficiency in given conditions. In this respect, dynamic methods are usually utilized. Most frequently encountered issues concerning these methods are associated with the question which efficiency evaluation criterion to choose for the assessment of an investment project. Available literature focuses on the area of constructing isolated multi-period models, yet it is more important to turn attention to integrated models, which consider relationships occurring among different investment projects, as well as between investment efficiency and the efficiency of various operational areas of the company and a company as the whole, including the influence on company value. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcono analizie wpływu inflacji na tempo wzrostu kapitału przedsiębiorstwa. Autora interesuje przede wszystkim sam mechanizm oddziaływania inflacji na dynamikę wzrostu przedsiębiorstwa, a nie badanie procesów dostosowawczych w przedsiębiorstwie w okresie trwałej inflacji. W pierwszej części wykazuje negatywne oddziaływanie inflacji na tempo wzrostu kapitału przedsiębiorstwa.
EN
The paper analysed inflation influence on pace of capital growth in enterprise. First of all author shows mechanism of adjustment processes in enterprise in period of inflation.(M.P.)
XX
W artykule przedstawiono najczęściej stosowane metody wyceny kosztu kapitału własnego. Są to: metoda dochodu z obligacji z premią za ryzyko, metoda dochodu z dywidendy zwiększonego o stopę wzrostu lub koncepcja zdyskontowanych przepływów środków pieniężnych (DCF), model Sharpe'a, model rynku kapitałowego - CAPM, model rynku kapitałowego - APT.
EN
The article presents the most common methods of valuing equity like: income from bonds plus risk premium method, rate of dividend with growth factor method, Sharp's model, CAPM model and APT model. Application of any of this formulas is connected with some difficulties, especially as Sharp's model, CAPM model and APT model are concerned. Nevertheless only the three mentioned are theoretically correct because they regard factors like inflation and risk contrary to the other methods. Thus they are recommended by experts in this field.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie podstaw nowoczesnej teorii struktury kapitałów przedsiębiorstwa na podstawie teorii F. Modiglianiego i M.H. Millera (MM). Przedstawiono również wnioski wypływające z wcześniejszych badań nad omawianym problemem.
EN
The paper presents these Modigliani`s and Miller`s theorems, which are directly connected with the composition of enterprise capital.The theorems have been derived in two versions - with and without the taxation of enterprise income. They have been proven by means of arbitration, the former one also with the use of the put-call par. The main objective of the paper is to show the bases of the modern theory of the composition of enterpreis capital, as well as the consequences and directions of further studies on the problem of the composition of enterprise capital, which Modigliani`s and Miller`s theory, announced on the turn of 1950s, initiated.(original abstract)
XX
Jednym z najważniejszych czynników, decydującym o powodzeniu inwestycji, jest określenie źródeł finansowania projektu. Ze względu na sposób finansowania inwestycji przez przedsiębiorstwo źródła finansowania można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Finansowanie zewnętrzne polega na zdobywaniu środków finansowych z rynku pieniężnego i kapitałowego, natomiast źródła finansowania wewnętrznego są uzależnione od możliwości finansowych przedsiębiorstwa, a szczególnie od wysokości wypracowanego zysku.
EN
The generally aim of this article is showing of possibilities of finance of real investments. Because companies that wishes to stay in a market, has to use capital (whether it's own, or borrowed) for your investments. It must consider the present market economy, in which we see a deepening a specialization of national products, international competition, and an increase in the influence of the research-technology revolution. Sources of finance are very important in the investment process and therefore managers should think about it before they start investment. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zmienne determinujące wartość kapitału obrotowego w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz wskazano siłę i kierunki wpływu tych czynników na wielkość majątku obrotowego finansowanego kapitałami stałymi. Do realizacji tak określonego celu pracy wykorzystano oszacowany metodą najmniejszych kwadratów ekonometryczny model liniowy (model regresji wielorakiej). Przeprowadzone badania objęły 32 spółki produkcyjne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i dotyczyły okresu 2004-2012. Efekty przeprowadzonej analizy wskazują, iż kształtując poziom kapitału obrotowego, odzwierciedlający stosowanie określonej strategii gospodarowania tymże kapitałem, należy zwracać uwagę na poszczególne wskaźniki płynności finansowej, rotacji, zadłużenia oraz struktury majątku i kapitału przedsiębiorstw. Wyniki badań nie potwierdziły istotnych zależności pomiędzy wartością kapitału obrotowego a wskaźnikami efektywności przedsiębiorstw(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents variables determining the value of the working capital in industrial companies. Moreover, it points out the force and the directions of the influence of those factors on the amount of working capital. An econometric linear model (multiple regression model), estimated by the smallest squares method, has been used to accomplish the defined aim of the work. The research involved 32 industrial companies registered at the Warsaw Stock Exchange and concerned the period of years between 2004-2012. The effects of the conducted analysis indicate that to shape the level of working capital, which is reflecting the use of a defined working capital management strategy, it is crucial to pay attention to the individual financial liquidity indicators, rotation, debt and the structure of the companies' property and capital. The results of the research have not confirmed the significant correlation between the value of the working capital and the companies' effectiveness indicators(original abstract)
XX
Autorzy charakteryzują kapitał własny w zależności od formy własności (przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, osoby fizyczne prowadzące działalność, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna).
EN
The concept of capital in the enterprise means the source of the financial actives and it constituts the equivalent of his patrimoine. The proper capitals constitut the equivalent of the financial apports and in nature of the proprietors at a time that the financial revenues obtained from the accounted benefit gained by the society during the exercise. The principal criteria of sources classement of finances of the patrimoine elements, of their evolution and of their accounting is their type of property (propers, values, participation, reserves, provision, etc.). The proper capital are only an accountant values that inform about the somme of the ressources engaged par the proprietors in a society. they does not assure the solvability for the creditors of the society. (original abstract)
XX
Autor omawia istotę wspomagania operacyjnego i finansowego w przedsiębiorstwie, oraz wyjaśnia, że im silniejszy efekt dźwigni operacyjnej, tym bardziej ryzykowne staje się stosowanie dźwigni finansowej.
EN
The article says about connections between financial leverage and operating leverage. Presented cases show what positive effect of financial leverage depens on. Second and third examples are very interesting. They show that the financial leverage has a great influence on operating leverage and that is why the financial leverage is stronger. While using financial and operating leverage we can have to kinds of risk. because of that we can not connect high levels of these two leverages in one enterprise. (original abstract)
XX
Autorka omówiła istotę kapitału własnego i obcego w przedsiębiorstwie. Następnie przeanalizowała czynniki wpływające na przedsiębiorstwo i jego otoczenie.
EN
The article covers efficiency problems of the management of the capital in a company. Generally enterprise performance can be financed by domestic capital or outside capital. The most important point is to find out the conditions which decide about the best capital structure. (original abstract)
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.