Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciecierzyca pospolita
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badania prowadzono w celu określenia wpływu warunków meteorologicznych na przebieg wegetacji ciecierzycy pospolitej odmiany Principe, formy botanicznej kabuli uprawianej w regionie Pomorza Środkowego. Doświadczenie założono w latach 2007-2008 w gospodarstwie rolnym zlokalizowanym we wsi Stary Grabiąż, powiat Szczecinecki, województwo zachodniopomorskie. Obserwacje i pomiary wykonywane podczas okresu wegetacji roślin obejmowały: terminy występowania kolejnych faz rozwojowych, wyrównanie, obsadą roślin, oceną stanu zdrowotnego w okresie wegetacji. Określono plon ogólny nasion oraz MTN. Przebieg pogody w okresie wegetacji nie pozwolił jednoznacznie określić czy warunki meteorologiczne rejonu Środkowego Pomorza pozwalają na uprawą ciecierzycy pospolitej. Warunki meteorologiczne w okresie badań nie były korzystne dla prawidłowego rozwoju rośliny. W 2007 rok okres wschodów był zimny i suchy, pozostałe miesiące nadmiernie wilgotne, natomiast w roku 2008 powiat szczecinecki zaliczono do rejonów dotkniętych suszą.
EN
The research was conducted in order to determine the influence of meteorological conditions on vegetation process of chickpea - variety Principle, botanic form of kabula grown in the region of the Middle Pomeranian. The research was planned between 2007 and 2008 in the area of a farm situated in the village named Stary Grabiąż, Szczecinek district, zachodniopomorskie voyevodship. Observations and measurements conducted during vegetation period of the plants covered: dates of appearing following stages of growth, planting, evaluation of health conditions during vegetation process. General crop level and MTN were stated. Weather conditions during vegetation process did not allow to state clearly if meteorological circumstances of Middle Pomeranian prove to be favourable for growing chickpea. Meteorological conditions were not favourable for the correct growth of the plants. In theyear 2007 the time of sunrises was cold and dry whereas the remaining months were too moist. In 2008 Szczecinek district was ranked as the region stricken with draught.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań smażenia zanurzeniowego nasion ciecierzycy. Określono zmiany wymiarów geometrycznych i masy nasion, wilgotność otrzymanego produktu. Zbadano wytrzymałość nasion na zgniatanie przy wykorzystaniu maszyny Instron. Przeprowadzono analizę sensoryczną produktu, oceniając barwę, zapach, smak, oleistość, konsystencję i wygląd ogólny. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, że obróbka nasion w oleju istotnie wpływa na wybrane właściwości fizyczne ciecierzycy.
EN
The study presents the results of the research of deep frying of garbanzo beans Changes of geometrical dimensions and weight of seeds as well as moistness of the obtained product were defined. Resistance of seeds to squashing was assessed using Instron machine. Sensory analysis of the product was done with assessment of the colour, smell, taste, oiliness, consistence and general look. The statistic analysis showed that treatment of seeds in oil has an important influence on chosen physical properties of garbanzo.
EN
The researches results on the yield of the chickpea Pamyat (Cicer arietinum L.) in the conditions of sufficient humidity in the Western Forest-Steppe are presented in the article. Results showed that the mass of seeds produced by a single plant increased from 6.97 g on the control to 7.94 g when macro and micro fertilizers were applied, as well as the mass of 1,000 seeds grew from 267.0 g to 286.2 g, respectively. The highest yield of chickpea (3.09 t/ha) was observed when P40K60 + Intermag Legumes + MgSO4 were applied. The fertilizers also affected the amount of proteins in the seeds, which increased to 26.3%, while the amount of ashes decreased from 4.3% to 3.5%. However, the amount of fats and fibres remained stable.
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczenia polowego nad wpływem zróżnicowanego nawożenia na plon i skład chemiczny nasion ciecierzycy (Cicer arietinum L.) odmiany Pamyat. Badania prowadzono w latach 2016-2017 w warunkach lasostepu zachodniego, w Instytucie Rolnictwa Regionu Karpat, NAAS (Ukraina). Po zastosowaniu nawozów zawierających makro- i mikroskładniki, masa nasion z rośliny wzrosła z 6,97 g do 7,94 g, a masa 1000 nasion z 267,0 g do 286,2 g. Wykazano, że najwyższy plon nasion ciecierzycy (3,09 t ha) można uzyskać stosując P40K60 + Intermag + MgSO4. Pod wpływem tych nawozów zawartość białka ogółem w nasionach wzrosła z 22,5 do 26,3% s.m., zawartość popiołu zmniejszyła się z 4,3 do 3,5% s.m., natomiast zawartość tłuszczu i włókna pozostała stabilna.
10
Content available remote Chemiczna diagnostyka skuteczności ogrzewania protein nasion ciecierzycy
63%
PL
Opracowano nową, diagnostyczną metodę badania skuteczności ogrzewania nasion ciecierzycy i ich przetworów. Nasiona ogrzewano w temp. 121°C przez 120 min, rozdrabniano do wielkości 0,20 mm i wprowadzano do wodnego roztworu purpury bromokrezolowej (0,02-0,14 mg/cm³) z HCl (0,02-0,12 mol/dm³). Porównano sorpcję purpury bromokrezolowej na surowych i poddanych obróbce termicznej nasionach. Optymalne stężenie substancji czynnej i HCl w roztworze roboczym określono na podstawie czułości zaprojektowanego testu. Największą czułością charakteryzował się roztwór o stężeniu purpury bromokrezolowej 0,14 mg/cm³ i zawartości HCl 0,10 mol/dm³.
EN
Chickpea (Cicer arietinum L.) seeds were thermally treated at 121°C for 120 min, ground to size 0.20 mm and contacted with aq. soln. of bromocresol purple (0.02-0.14 mg/ cm³) and HCl (0.02-0.12 mol/L) to compare the bromocresol purple (BCPI) sorption on raw and thermally treated seeds. The bromocresol purple-contg. soln. (0.14 mg/cm3) with HCl content 0.10 mol/L was found the most sensitive.
PL
Celem prezentowanego doświadczenia była ocena in vivo skuteczności zastosowanych biopreparatów i stymulatorów wzrostu do ochrony nasion i wschodzących roślin ciecierzycy pospolitej oraz ich aktywność w stosunku do grzybów patogenicznych. W badaniach zastosowano preparaty Biochikol 020 PC, Bioczos BR, Biosept 33 SL i Grevit 200 SL, do zaprawiania nasion ciecierzycy pospolitej, które zostały poddane sztucznej inokulacji grzybami patogenicznymi z gatunku A. alternata B. cinerea, F. avenaceum, F. culmorum, F. oxysporum. Kryteriami oceny w przeprowadzonej analizie była zdrowotność (stopień porażenia korzeni (%)) i żywotność nasion (długość pędów (cm), długość korzeni (cm), masa pędów (g), masa korzeni (g)) ciecierzycy pospolitej. Uzyskane wyniki żywotności roślin, zostały potraktowane, jako informacja o ewentualnym fitotoksycznym lub stymulującym działaniu związków zawartych w preparatach ekologicznych oraz ich aktywności w stosunku do grzybów patogenicznych. Przeprowadzona analiza wykazała, iż zdrowotność roślin została podwyższona, po zastosowaniu do zaprawiania biopreparatu Biosept 33 SL i Grevit 200 SL. Zaobserwowano, iż po zabiegu zaprawiania nasion preparatem Biochikol 020 PC wystąpiły objawy fitotoksyczności w stosunku do nasion i wschodzących siewek ciecierzycy pospolitej.
EN
During the research Biochikol 020 PC, Bioczos BR, Biosept 33 SL and Grevit 200 SL specimen were applied to inoculate the seeds of a chickpea, which were exposed to artificial inoculation by pathogen fungi A. alternata, B. cinerea, F. avenaceum, F. culmorum, F. oxysporum. The criteria of an assessment in given analysis was the healthiness (the degree of roo paralysis) and the vitality of the seeds (length of shoot (in cm), length of root (cm), mass of the shoot (g) of a chickpea inoculated by ecological specimen. Undertaken analysis proved that the healthiness of plants was increased after application of preparations Biosept 33 SL i Grevit 200 SL. It was observed that after the procedure of dressing by Biochikol 020 PC specimen, phytotoxic symptoms appeared towards the seeds and sprouting seed of a chickpea.
EN
The aim of presented studies was to assess in vivo phytocidal effect of different plant extracts on viability of chicpea (Cicer arietinum) as well as their fungicidal effect against the fungus Fusarium oxysporum. Water extracts (macerate, brew, infusion) were prepared from the following herbal plants: Achillea millefolium, Aesculus hippocastanum, Agropyron repens, Althaea officinalis, Coriandrum sativum, Equisetum arvense, Fagus sylvatica, Juniperus communis, Matricaria chamomilla, Pinus sylvestris, Polygonum aviculare, Ribes nigrum. As the control, sterile distilled water was used and also the preparations Grevit 200 SL and Sarfun T 65 DS as a standard (comparatively). Regardless of plant extract preparation method, the best effect was obtained in case of using J. communis fruit extract both on healthiness and viability of C. arietinum. Analysis of variance showed a significant correlation between two analysed factors extract origin and its preparation method, and the most effective extracts (considering all evaluation criteria) were: M. chamomilla macerate, E. arvense brew and J. communis, R. nigrum infusions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.